23 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29154

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ POMZA ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2002 tarihli ve 24699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Müdürün görev süresi bittiğinde yardımcısının da görevi biter. Müdür görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet eder. Vekâlet altı ayı geçerse yerine yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.