23 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29154

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL LİDERLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2006 tarihli ve 26286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkraya aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“(1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası ilişkiler açısından ve Türk toplumu ve Türk Dünyasının geleceğini şekillendirecek genç liderlerin yetiştirilmesi, kariyer ve eğitim planlaması ve toplum vizyonunun gençliğe aktarılabilmesi için bilimsel ölçütler çerçevesinde eğitim, araştırma, seminer, konferans, proje ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, gelişmekte olan ve aynı zamanda uluslararası organizasyonlarda görev ve sorumlulukları artan Türkiye için her türlü insan kaynaklarının ve özellikle beyin gücünün iyi değerlendirilmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının liderlik kapasitelerinin ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak ve Türkiye’nin yönetsel, sosyo-ekonomik açılardan gelişimine, yaratıcı, üretken, vizyon sahibi liderlik vasıflarına sahip birey, kurum ve toplumlara ulaşmaya katkı sağlamaktır.”

“ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla kişilere ihtiyaç duyulan alanlarda, liderlik, kariyer, yöneticilik, liderlik ve kariyer eğitimleri, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve benzeri konularda araştırma, inceleme ve projeler yapar veya yaptırır, bu gibi çalışmalara katılır ve destekler,”

“d) Kişilerin kişisel, okul ve iş yaşamlarında liderlik niteliklerini geliştirmelerine, kariyer gelişimlerine katkı yapacak faaliyetlerde bulunur,”

“e) Liderlik, yöneticilik ve yönetim süreçleri, kariyer gelişimi ve eğitimi konularında dersler önerilmesine, projeler üretilmesine, seminerler-konferanslar-kongreler-sempozyumlar ve benzerlerinin düzenlenmesine, öğrencilerin lisans ve lisansüstü tezler hazırlamasına ve yayınlar yapılmasına katkı sağlar,”

“f) Üniversitenin halka, çalışma yaşamına, sanayi ve ticaret sektörlerine ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına; ihtiyaç duyacağı lider, yönetici, uzman ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışmalar yapar.”

“g) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu konularda eğitim, danışmanlık ve sertifika programları yapar.”

“ğ) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirir veya bu eğitim faaliyetini yürütür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“a) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli liderlerin yetiştirilebilmesi ve yönetsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve diğer kişilerin liderlik vasıflarının artırılması, kariyer planlaması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,”

“d) Liderlik, kariyer planlaması ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak,”

“e) Liderlik, kariyer ve eğitim konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, sertifika programları, araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara katılmak,”

“g) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu konularda eğitim, danışmanlık ve sertifika programları yapmak,”

“ğ) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetlerini yürütmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü; liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetini yürütmek üzere Üniversite birimlerinden ve Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden koordinasyon grupları oluşturur. Koordinasyon grupları; Merkez Müdürü ve/veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Merkez Müdürüne önerilerde bulunur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2006

26286