21 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birim Amiri: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet birim amirini,”

“h) Sözleşmeli Personel: Kurumda, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve (ı) bendi hükümlerine göre sözleşme ile istihdam edilen personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Asıl olarak atanabilmeleri için, aday personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj evrelerinin her birinde başarılı olmaları ve adaylık dönemi içerisinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylık devresi içinde veya sonunda; aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların veya temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirinin teklifi üzerine atamadaki usule uygun olarak memuriyetle ilişikleri kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylık devresi içerisinde eğitimde başarılı olan ve aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almayan personel, Genel Müdür onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere kadrosuna asil memur olarak atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Daire ve Kurul Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Ankara Radyosu Müdürü, TRT Müdürü, Özel Kalem Müdürü ile Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü 30 güne,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş; mevcut beşinci fıkra altıncı, altıncı fıkra yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(5) Personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adaylık devresinde; başarısız olmak, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olmak,”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2009

27186

2-

23/7/2009

27297

3-

5/3/2010

27512

4-

7/9/2010

27695

5-

6/5/2011

27926

6-

21/12/2012

28504

7-

4/7/2013

28697

8-

14/5/2014

29000

9-

25/9/2014

29130