21 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Birim Amiri: Bu Yönetmelikte geçen hizmet birimlerinin ve Ankara Radyosu Müdürlüğünün en üst amirini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“4) Genel Sekreterliğe bağlı Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünden,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yardımcı Hizmet Birimleri; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Özel Kalem Müdürlüğünden meydana gelir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğü

MADDE 38 – (1) Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin yapacağı yazışmaları hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını izlemek,

b) Yönetim Kurulu ve Üyelerin çalışmaları ile ilgili hazırlıkları yapmak ve faaliyetleri yürütmek; bu kapsamdaki ihtiyaçların temini için diğer birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak; Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasını, saklanmasını ve dağıtımını yapmak,

ç) Yönetim Kurulu toplantılarının ses kaydını, ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak ve muhafaza etmek,

d) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren toplantı gündemini oluşturmak, gündem ve gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları ve eklerini; varsa görüş ve değerlendirmeleri, biçim yönünden nihai kontrolleri yapıldıktan sonra Yönetim Kuruluna sunmak ve dosyaların şekli unsurlarında esaslı eksiklik bulunduğu hallerde ilgili birimlerle koordine içinde bu eksiklikleri tamamlatmak,

e) Yönetim Kurulunun ilkesel hususlarla ilgili kararlarını, ilgili birimlerle koordineli olarak duyurmak,

f) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerince verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2010

27748

2-

25/6/2011

27975

3-

15/10/2011

28085

4-

22/9/2012

28419

5-

18/5/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999

8-

19/9/2014

29124