21 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI

VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “Televizyon Dairesi Başkanlığı, Ankara Televizyon Müdürlüğü,” ve “, İstanbul Televizyon Müdürlüğü” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in;

a) 4 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜKLERİ” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI,

YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜKLERİ”

“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, Yapım Koordinatörü, Haber Koordinatörü, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü”

b) 11 sıra numaralı “MASA SORUMLUSU” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Yabancı dil: i) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.

ii) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin;

a) 1 sıra numaralı “ARAŞTIRMACI” bölümünün 2 ve 5 inci kısımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. HİZMET TANIMI: Kurumun ihtiyaç duyduğu idari, mali, teknik, bilişim, yapım, program-haber ve yayın konularında araştırma yapmak ve bu hizmetleri yürütmek, araştırmanın gerektirdiği işlemlerin yöntem ve tekniklerini gerçekleştirmek, sonuçlarının yararlanılabilecek bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.”

“5. DİĞER: Müdür Yardımcısı ve daha üst yönetici kadrolarında görev yapanlarda tahsil şartı aranmaz.”

b) 24 sıra numaralı “MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”

c) 25 sıra numaralı “MÜTERCİM SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”

ç) 44 sıra numaralı “YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ” bölümünün 5 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. SINAV: Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı kadrolara yapılacak kurum içi atamalar görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, program-haber hizmetlerinde görev yapan Müdür Yardımcısı ve daha üst yönetici kadrolarında görev yapanlar için bu şart aranmaz.”

d) 48 sıra numaralı “STRATEJİ UZMANI” bölümünün 3 üncü kısmının (ç) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç. Tecrübe: i) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, Radyo Müdürü, TRT Müdürü ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında,

ii) Her türlü Koordinatör, Genel Müdür Müşaviri, Özel Kalem Müdürü kadrolarında,

görev yapmış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4’ün 3 sıra numaralı “SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2008

27096

2-

14/4/2009

27200

3-

24/10/2009

27386

4-

5/3/2010

27512

5-

7/9/2010

27695

6-

21/12/2012

28504

7-

20/11/2013

28827