21 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel olmadıkça, atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra bekletilmeksizin ilgiliye tebliğ edilir ve tebellüğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilişiği kesilir. Daha üst makamlar, atama emirlerini bekletmeksizin aşağı kademelere ulaştırmaktan sorumludur.”

“Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde bulunanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda personelin atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargâh veya kurum amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27 – Subay ve astsubayların atanmalarında atama emrinde aksi emredilmedikçe;

a) Aynı belediye/büyükşehir belediye hudutları içine atananlar veya garnizon içi atamaya tabi tutulanlar, atanma emrinde aksi belirtilmedikçe ilişik kestikleri günü takiben 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,

b) Belediye/büyükşehir belediye hudutları dışında garnizonlar arası atamaya tabi tutulanlar, ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,

atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.

Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.

Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda ve izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar. Ataması yapılmasına rağmen bu sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personel birlik komutanlığınca birlik emrine görevlendirilir. Bu personelin ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda, personelin atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargâh veya kurum amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve ilişik kesme belgeleri yeni birliğine gönderilir. Bunların yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.