21 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            :  13/10/2014

KARAR NO   :  2014/103

KONU             :  Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi,

                             5593 ada, 176 no.lu parseldeki 60.279,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 tarihli ve 5723 sayılı yazısına istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi, 5593 ada, 176 no.lu parseldeki 60.279,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 2.470.000.- TL (İkimilyondörtyüzyetmişbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 2.440.000.- TL (İkimilyondörtyüzkırkbintürklirası) bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.