21 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            :  13/10/2014

KARAR NO   :  2014/101

KONU             :  İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi,

                             İstinye Caddesi Mevkii, 365 ada, 8 no.lu parseldeki

                             369,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 tarihli ve 5724 sayılı yazısına istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, İstinye Caddesi Mevkii, 365 ada, 8 no.lu parseldeki 369,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 2.550.000.- TL (İkimilyonbeşyüzellibintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Tatar İstanbul Otelcilik A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tatar İstanbul Otelcilik A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 2.500.000.- TL (İkimilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Ertay Mühendislik ve İnş. San. Tic. A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ertay Mühendislik ve İnş. San. Tic. A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.