20 Ekim 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29151

YNETMELK

Pamukkale niversitesinden:

PAMUKKALE NVERSTES MFT AHMET HULUS EFEND

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Pamukkale niversitesi Mft Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, alma alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Pamukkale niversitesi bnyesinde kurulan Mft Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, alma alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale niversitesi Mft Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Pamukkale niversitesi Mft Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Pamukkale niversitesi Rektrn,

d) niversite: Pamukkale niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve alma Alanlar

Merkezin amalar ve alma alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve alma alanlar unlardr:

a) Deerlerin ana konularn tespit etmek.

b) Toplumlar ayakta tutan en nemli unsurlardan olan deerleri ilm objektiflik iinde esas kaynaklara dayal olarak ortaya koymak.

c) Denizlinin yetitirdii bilim insanlarnn yetiip byd ve deerleri ile deer kazand tarihi, sosyal ve siyas muhit ve sebepleri inceleyerek, deerler kltrn fiilen yaayan ve yaatan kiileri ortaya kararak deerler eitimi tarihi iinde gerek yerlerini tespit ve tayin etmek.

) Amalar ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden enstit, aratrma merkezi ve vakf gibi kurulularla fikri, mali ve kltrel ilikiler kurmak.

d) Dorudan Denizlinin yetitirdii kiilerin telif ve tercme eserlerini bulup ortaya karmak, eserleri tahlil szgecinden geirerek deerler eitimi ve kltr asndan anlalr hale getirmek ve yaynlamak.

e) Deerler konusunda yksek lisans ve doktora yapan ve yapacak olan aratrma grevlilerinin yetimelerine yardmc olmak.

f) Sempozyum, panel ve konferans gibi ilm, kltrel faaliyetler dzenlemek ve yaynlar yapmak.

g) Deerlerin yeni nesillere iletilmesi konusunda usul ve esaslar gelitirerek bilim dnyasna katkda bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 7 (1) Mdr, niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, kendisine yardmc olmak zere, retim elemanlarndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar, Rektr tarafndan en ok yl iin grevlendirilir. Mdr, gerekli grd hallerde yardmclarnn deitirilmesini Rektre teklif edebilir. Mdrn grevi sona erdiinde, yardmclarnn da grevleri sona erer.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek.

) Ynetim Kurulunda grev yapabilecek retim yelerini Rektrlk makamna nermek.

d) Merkezin yrtme, bilim, yayn, inceleme ve benzeri kurullarna bakanlk etmek ve bu kurullarn ileyi ve dzenini salamak, her retim yl sonunda ve istendiinde Merkez ile ilgili olarak Rektrle bilgi vermek.

e) Merkezin ihtiyalar ve btesini gerekeleriyle birlikte Ynetim Kurulunun kararndan sonra Rektrlk makamna bildirmek.

f) Merkeze bal idar ve akademik personel zerinde genel dzen ve denetim grevini srdrmek.

g) 2547 sayl Yksekretim Kanunu ve bu Kanuna dayal olarak karlan tzk ve ynetmeliklerle kendisine verilen dier grevleri yapmak.

) Ynetim Kurulunun kararlarn uygulamak.

h) Ynetim Kurulunca hazrlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakknda Rektrle bilgi vermek.

) Danma Kurulunu toplantya davet etmek.

i) Merkezde yaplan btn ilemlerin bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat erevesinde yaplp yaplmadn kontrol etmek.

(3) Mdr yardmcs; Mdrn grevlerini yerine getirmesine yardmc olur ve Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda yerine vekil olarak bakar. Veklet sresi alt ay geemez.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu yedi yeden oluur. Bunlar unlardr:

a) Mdr.

b) Mdr yardmclar.

c) Mdrn teklifi ile Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye.

(2) Ynetim Kurulu yeleri, Merkezin amalarna uygun alanlarda uzmanlam akademisyenlerden oluur. Kurul yeleri yllna grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelii sona eren tekrar grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdrn teklif ettii Merkezin alma programn grerek karara balamak.

b) Merkezin bte ve mal hesaplarn grerek karara balamak.

c) Mdr tarafndan ortaya konan konular grmek.

) Merkezin amacna uygun aratrma yapacak bilim-inceleme-yayn ve benzeri kurullar oluturmak.

d) Merkeze katk salayacak ahsiyetlerden eref yelerini semek.

e) Bu Ynetmeliin amalarnn gereklemesini salamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Danma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamlar ile vakf ve dernek gibi kurumlarn temsilcilerinden oluan en fazla on yeden meydana gelir. Danma Kuruluna seilme ve yelie son verme, Ynetim Kurulunun salt ounluu karar ile olur. Danma Kurulu; Mdrn yazl daveti zerine ylda en az iki defa toplanr ve salt ounluk aranmakszn Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili konular grerek tavsiye niteliinde kararlar alr ve Mdre yazl olarak bildirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 10 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personeller tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Dner sermaye

MADDE 12 (1) Merkezin dner sermaye kapsamndaki hizmetleri 6/3/2000 tarihli ve 23985 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pamukkale niversitesi Dner Sermaye letmesi Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr. Merkezin mali ihtiyalar niversite btesinden ilgili mevzuat hkmleri erevesinde karlanr.

Demirbalar

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkeze tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Pamukkale niversitesi Rektr yrtr.