20 Ekim 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29151

YNETMELK

stanbul ehir niversitesinden:

STANBUL EHR NVERSTES SATIN ALMA VE HALE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul ehir niversitesi tarafndan yaplacak her trl mal ve hizmet almlar, kiralama ve yapm ilerinde uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, stanbul ehir niversitesi ve ona bal akademik ve idari birimlerin ihtiya duyduu her trl menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetlerin alm, satm, onarm, yapm, kiralanmas, kiraya verilmesi, tama ve benzeri ilerin yaplmas ve yaptrlmasna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 105 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: stanbul ehir niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

b) Genel Sekreter: stanbul ehir niversitesi Genel Sekreterini,

c) lgili Birim: Satn alma talebinde bulunan faklteyi/blm/idari birimi,

) Komisyon: stanbul ehir niversitesi ihale ve satn alma komisyonunu,

d) Komisyon Bakan: stanbul ehir niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

e) Mtevelli Heyeti: stanbul ehir niversitesi Mtevelli Heyetini,

f) Mdr: stanbul ehir niversitesi Satn Alma Mdrn,

g) Rektr: stanbul ehir niversitesi Rektrn,

) niversite: stanbul ehir niversitesini,

h) Yklenici: zerine ihale edilen ve szleme yaplan istekliyi,

ifade eder.

KNC BLM

Yetkili Organlar, Satn Alma Esaslar ve Yntemleri

Yetkili organlar

MADDE 5 (1) Satn alma sorumlusu: Tm satn almlar iin satn alma sorumlusu Mdrdr.

(2) Satn alma komisyonu; Bakan Vekili, Rektr veya onun grevlendirecei temsilcisi, Genel Sekreter, ilgili faklte/birim bakan, satn alma mdr ve talep yapan birimin yneticisinden oluur. Yapm ilerinde yukarda belirtilen kiilere ek olarak Rektr tarafndan uygun grlecek teknik elemanlar satn alma komisyonuna dhil edilebilir.

(3) Komisyon ye tam saysyla toplanr ve salt ounlukla karar verir.

(4) Muayene ve kabul; Satn alma grevlisi ve ilgili birim tarafndan grevlendirilmi bir kii tarafndan gerekletirilir.

Satn alma esaslar

MADDE 6 (1) Tm satn alma ileri Mtevelli Heyetinin her retim yl banda onaylayaca bte ve esaslar erevesinde gerekletirilir.

(2) Satn alma yetki limitleri Rektrlk tarafndan belirlenir.

(3) Satn almalarda yetkili kii Mdrdr. Rektr tarafndan gerekli grlen hallerdeki satn almlar komisyon tarafndan gerekletirilir.

(4) Mal ve hizmet almnn ve yapm ilerinin mmkn olan en uygun artlarla ilk elden alnmas esastr.

(5) Satn alma tercihleri yaplrken kalite, zaman, deme koullar, sat sonras hizmet ve referans kriterleri gz nnde bulundurulur.

(6) Satn alma talebinin belirli nitelikleri, teknik zellikleri ve markay iermesi durumunda satn alma dorudan temin usul ile gerekletirilebilir.

(7) Bte ierisinde denei olmayan satn alma taleplerine Rektrlk tarafndan karar verilir.

Satn alma usulleri

MADDE 7 (1) Dorudan Temin Usul: Bir mal ve hizmet alm ile onarm iinin ksa bir srede yerine getirilmesinin zorunlu veya faydal olduu hallerde, fiyatn sabit olduu almlarda, distribtr eliyle satld hallerde ve elektrik, su, ulam, iletiim, reklam ve ilan, abone szlemeleri ile para snrna baklmakszn, her trl mal, hizmet alnabilmesi, yapm, onarm ve kiralama ilerinin yaplabilmesidir.

(2) Pazarlk Usul: Dorudan temin usul ile alm yaplamayan mal, hizmet almlarnda, yapm, onarm ve kiralama ilemlerinde uygulanan usuldr.

(3) Teklif steme Usul: Satn almada yetkili organlarn karar gereince en az firmadan teklif istemek usulyle yaplr. Gelen teklifler belirlenmi yetki limitleri dhilinde deerlendirilir. Satn alma ilkeleri gz nnde bulundurularak niversitenin menfaatine en uygun teklif sahibine ihale edilir.

(4) Ak Teklif Usul: Nitelii itibariyle ak teklif alnmasnda fayda grlen hallerde istenilen bir iin veya maln satn alnmasdr. lan edilen artnamede yazl artlara uygun firma veya kiiler katlr. Katlanlar arasnda birbirini izleyen teklifler iinden uygun fiyat tespit edilir ve en uygun teklifte bulunana i verilir.

(5) Kapal Teklif Usul: Teklifler yazl olarak hazrlanr. Teklif bir zarfa konulup kapatldktan sonra, zerine isteklinin ad soyad ve tebligata esas ak adresi yazlr. Bu zarf, geici teminat ve istenen dier belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konulup kapatldktan sonra zerine isteklinin ad soyad, ak adresi ve teklifin hangi ie ait olduu yazlr. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar komisyon bakanlna teslim edilir. adeli taahhtl olarak da gnderilebilir. Teklifler isteklilerin nnde alr. hale sonucu karara balanrken; belirtilen bedeli gememek artyla, isteklilerce teklif edilen bedelin en makul dne ihale yaplr. Alnan kararlar komisyon bakan ve yeleri tarafndan imzalanr ve durum hazr bulunanlara bildirilir.

NC BLM

artnameler ve Szlemeler

artnameler ve szlemeler

MADDE 8 (1) Satn almalara ait artnameler ibu Ynetmelik ve uyulmas zorunlu mevzuat hkmleri dikkate alnarak satn alma mdrl tarafndan hazrlanr.

(2) artnamelerde satn alma konusu olan ilerin her trl teknik ve idari zellikleri ak ve net bir ekilde belirtilir.

(3) artnameler teknik ve idari artnameler olmak zere ikiye ayrlr:

a) dari artname: Satn alma talebine ilikin idari prosedrn isteklilere duyurulmas amacyla satn alma mdrl tarafndan hazrlanr.

b) Teknik artname: in ihtiyaca uygun olarak gerekletirilmesi iin gerekli teknik artlar ve aklamalar ieren artnamedir. Satn alma talebinde bulunan blm ile satn alma mdrl tarafndan ortak hazrlanr.

(4) artname ve szleme konular: Satn alma ihtiyacnn zelliklerine gre, artnamelerde aada belirtilen hususlarn bulunmas gerekir:

a) in konusu,

b) in nitelii, cinsi ve miktar,

c) Kontrol, muayene, teslim ve tesellm yer artlar,

) Bakm, servis ve montaj bilgileri,

d) in sresi,

e) deme artlar,

f) Garanti sresi,

g) Teklifin ekli ve son gnderme tarihi,

) Geici ve kesin teminat miktar ve artlar,

h) Teminat,

) Opsiyon sresi,

i) Vergi, resim ve harlarla, sigorta primlerinin ve szlemeyle ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei,

j) Gmrk ileriyle ilgili bilgiler,

k) hale artlar ve ihaleye katlamayacak olanlar,

l) Sre uzamasn gerektirecek zorunlu haller,

m) zel artlar,

n) Uyumazlklarn zm.

(5) Szlemelerde aadaki hususlara yer verilmelidir:

a) Satn alnacak mal, hizmet, proje veya bakm iinin detayl aklamas,

b) Satn alma bedeli,

c) deme koullar ve varsa teminat miktar,

) Szleme sresi,

d) Fesih ve yenileme artlar,

e) Mali ykmllkler,

f) Cezai artlar ve idare iin doacak haklar.

(6) artnamelerde aksine hkm bulunmadka fiyat ve nitelik asndan en uygun teklifi veren firma ile pazarlk yaplabilir. Mutabk kalnmas halinde, Rektrln karar onaylayp kesinlemesini takiben be i gn ierisinde sonucu firmaya bildirir ve firma szleme imzalamaya ve eer artnamede varsa teminat yatrmaya davet edilir.

(7) halenin kesinlemesi; ihaleler komisyonun onay ile en ge onbe i gn ierisinde kesinleir. hale sonucu be i gn ierisinde ihaleyi kazanan yklenici firmaya tebli edilerek szleme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yaplmayan isteklilerin varsa geici teminatlar iade edilir.

(8) Taahhdn yerine getirmeyen yklenici firma teminat irat kaydedilir. Yklenici firmann niversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarndan az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

DRDNC BLM

Satn Alma Talepleri

Satn alma talepleri

MADDE 9 (1) niversitenin ilgili birimleri satn alnmasn talep ettikleri mal ve hizmetlere ait satn alma talep formunu niversitede uygulanan kurumsal kaynak planlamas yazlm sistemi zerinden doldurarak Mdre gnderir. Toplanan satn alma taleplerinin ayr ayr veya birletirilerek deerlendirilmesi srecinde stok seviyeleri, bteye uygunluk ve denek kontrol yaplr. Gerek duyulduunda ilgili birim yetkililerinden talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerinin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler iin Rektrlk tarafndan belirlenen yetki limitleri ve i bu Ynetmelik hkmleri dhilinde satn alma ilemleri yaplr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Gizlilik

MADDE 10 (1) darenin satn alaca maddelere ait listeler, firmalardan gelecek fiyat teklifleri, proforma faturalar, bunlar zerinde verilecek kararlar, emirler ve yaplacak yazmalar gizlidir.

(2) Taahhdn tamamen yerine getirilmesi sresince bunlara ait hususlar aklayan veya gizlilik kurallarna uymayan alanlar hakknda, ile ilgili menfaatleri olmasa dahi cezai yaptrm uygulanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Mtevelli Heyeti kararlar ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mtevelli Heyeti Bakan yrtr.