20 Ekim 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29151

YNETMELK

Dumlupnar niversitesinden:

DUMLUPINAR NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dumlupnar niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Dumlupnar niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Dumlupnar niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkez; niversitenin nlisans, lisans ve lisansst eitim-retim programlar dnda, niversitenin hayat boyu renme temel deeri erevesinde, verilecek eitim/sertifika programlar dzenlemek ve bu erevede eitli kurumlar tarafndan yetkilendirilen snavlar gerekletirmek suretiyle niversitenin ulusal ve uluslararas kurulu ve kiilerle ibirliinin gelimesini salamak, lke geliimine katkda bulunmak, uluslararas ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme, danmanlk hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, altaylar, alan aratrmalar, snav organizasyonlar ve ulusal dzeyde Avrupa Birlii normlarna uyum salamak amacyla meslek standartlar gelitirmeye ynelik almalar dzenler.

(2) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Bilimsel bilgiyi yetikinler ve kurumlarla paylaarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile btnletirerek toplum yararna sunmak ve bu sreleri gelitirerek bireysel ve toplumsal sorunlarn zmne katkda bulunmak.

b) Kamu, zel sektr ve uluslararas kurulu ve kiilere ihtiya duyduklar her trl alanlarda, ulusal ve uluslararas dzeyde, eitim programlar, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, dzenlemek veya dzenletmek.

c) rencilerin yan sra, sanayi ve hizmet kurulularnn alanlarna ynelik olarak, eitim programlar veya danmanlk hizmeti sunmak veya sunulmasna araclk etmek.

) Blmlerin balantl olduu dier programlar konusunda rencilerin yetimesini salamak.

d) Blmlere destek olacak alanlarda yaplacak sertifika programlar ile rencileri oklu becerilerle donatmak.

e) Tam donanml insan gcn yetitirmek iin gerekli almalar yapmak.

f) Amalar dorultusundaki tm etkinliklerini, hayat boyu renme, meslek ii eitim, kurumlara eitim, sertifika programlar, nceden programlanm seminerler, eitli kesimlere ynelik konferanslar gibi yollarla gerekletirmek.

g) Hayat boyu renme erevesinde eitim programlar dzenlemek.

) Farkl ehirlerde Merkeze ait ubeler veya eitim, danmanlk ve benzeri birimleri amak veya atrmak.

h) Yurt ii ve yurt dndaki niversiteler ile Merkezin amalarna uygun ibirlii yapmak.

) Faaliyet alanlar ile ilgili her trl danmanlk hizmeti vermek veya almak.

i) Genel katlma ak dersler ve ilgiye dayal kurslar dzenlemek.

j) letiim ve bilgi teknolojilerine dayal veya karma eitimle yaplan her ya ve gruplara ynelik kurslar, seminerleri ve konferanslar Dumlupnar niversitesi Uzaktan Eitim Merkezi (DPUZEM) ile beraber projelendirmek ve dzenlemek.

k) Ulusal ve uluslararas seminerler, konferanslar, kongreler, altaylar, alan aratrmalarn organize etmek veya ettirmek.

1) Ara eleman yetitirmeye ynelik kurslar amak veya her tr yntemle eitim hizmeti sunmak.

m) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmlerine gre niversitede i yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl ve i sal ve gvenlii konusunda eitimleri her tr yntemle dzenlemek, eitime katlanlara eitim katlm belgesi dzenlemek, yayn hazrlamak, danmanlk yapmak.

n) Ulusal ve uluslararas belgelendirme sertifikasyonu eitimlerini her tr yntemle dzenlemek, snavlar yapmak, belge, sertifika ve katlm belgesi vermek.

o) Ulusal ve uluslararas personel belgelendirme sertifikasyonu eitimlerini her tr yntemle dzenlemek, snavlar yapmak, belge, sertifika ve katlm belgesi vermek.

) ISO 17024 artlarna, Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan ngrlen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlik Kurumu tarafndan belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararas personel belgelendirme sertifikasyonu eitimleri dzenlemek, snavlar yapmak, belge, sertifika ve katlm belgesi vermek.

p) htiya duyulan her konuda ve her ya grubuna cevap verebilecek eitici, ruh ve beden saln gelitirecek, katlmc bir toplum yapsnn olumasna katk salayacak programlar gelitirmek.

r) Ulusal dzeyde Avrupa Birlii normlarna uyum salamak amacyla meslek standartlar gelitirmeye ynelik almalar gerekletirmek.

s) Yurt ii ve yurt dndaki niversite, eitim, belgelendirme, basn-yayn, danmanlk ve dier kurum ve kurulularla ibirlii yaparak, ortak veya onlar adna eitim, proje, danmanlk, sempozyum, kongre, altay ve benzeri her trl organizasyonu gerekletirmek veya gerekletirilmesine araclk etmek.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasndan yl iin Rektr tarafndan atanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Rektr, Mdrn teklifi zerine en ok iki mdr yardmcs atayabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Mdr, katlmad toplantlara katlmas ve grevde bulunmad srelerde Mdrle veklet etmesi iin mdr yardmclarndan birini grevlendirebilir. Mdrn bulunmad zamanlarda, Mdre veklet eden mdr yardmcs Ynetim Kurulu toplantsna katlr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) Her kursun sresi, teorik, pratik, uygulama ve benzeri durumlar ile ierii kursun plannda belirtildii ve ilan edildii gibidir. Sertifika programlarnn almasna, ilgili koordinasyon grubunun veya retim elemannn teklifi ile Ynetim Kurulu karar verir. Mdr kursun yerini ve tarihini deitirebilir. Sertifika programlarnn/kurslarn akademik sorumlusu bu program neren/yrten birimdir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Eitim program sresince katlmclara nceden belirlenen sayda snav, uygulama snav ve/veya proje verilir. Sertifika programlarnda ara snav ve bitirme snav olmak zere iki snav yaplr. Bu snavlar yazl, szl, uygulamal olarak yaplabilir ve snavlar 100 puan zerinden deerlendirilir. Snav ekillerinden hangilerinin uygulanaca, ara snav says ve snav deerlendirmesinin nasl yaplaca ilgili alandaki retim elemanlarndan oluan komisyon tarafndan; alanndaki tek retim olmas halinde ise, bu retim elemannn teklifi ile Ynetim Kurulunca belirlenir. Katlmcnn girmedii snav puan sfrdr. Katlmcnn baarl saylabilmesi iin baar puannn 100 tam puan zerinden 65 olmas gerekir. Kursa devam etmeyen katlmc bitirme snavna katlamaz, katlsa bile baarsz saylr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Dumlupnar niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/3/2012

28249