20 Ekim 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29151

YNETMELK

Celal Bayar niversitesinden:

CELAL BAYAR NVERSTES FT DPLOMAYA YNELK

ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR ETM VE

RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Celal Bayar niversitesinin yurt dndaki yksekretim kurumlaryla birlikte nlisans, lisans ve lisansst programlarnda, uluslararas ortak eitim ve retim programlar yrtmelerine ve rencilerine ift diploma verilmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Celal Bayar niversitesinin yurt dnda faaliyet gsteren yksekretim kurumlaryla birlikte yrtt ift diplomaya ynelik uluslararas ortak nlisans, lisans ve lisansst programlarnn uygulama esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14, 43 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: Celal Bayar niversitesine bal enstit, faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarn,

b) Birim kurulu: Enstitlerde enstit kurulunu, fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu ve meslek yksekokullarnda meslek yksekokul kurulunu,

c) Birim yneticisi: Enstitlerde enstit mdrn, fakltelerde faklte dekann, yksekokullarda yksekokul mdrn ve meslek yksekokullarnda da meslek yksekokulu mdrn,

) ift diploma: Celal Bayar niversitesinin ve dier niversitenin tm gereklerini yerine getirerek eitimini baaryla tamamlam olan rencilere, Celal Bayar niversitesi ve dier niversite tarafndan verilen karlkl diplomalar,

d) Dier niversite: Celal Bayar niversitesi ile birlikte ift diplomaya ynelik uluslararas ortak nlisans, lisans veya lisansst programlarn yrtld yurt dnda faaliyet gsteren yksekretim kurumunu,

e) renci: Celal Bayar niversitesi ile yurt dndaki yksekretim kurumlaryla ibirlii halinde yrtlen programlara kayt yaptran kiiyi,

f) Uluslararas ortak program: ift diplomaya ynelik uluslararas ortak nlisans, lisans veya lisansst program,

g) niversite (CB): Celal Bayar niversitesini,

) niversite yerletirme snav: Yksekretim Kurulu (YK), lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan, niversitelere renci yerletirmek iin yaplan renci Seme Snav (SS), Yabanc renci Snav (YS) ve benzeri snavlar,

ifade eder.

KNC BLM

Uluslararas Ortak Programlarn Hazrlan, Protokol ve Onayna likin Esaslar

Programlarn hazrlan ve protokoln oluumu

MADDE 5 (1) Uluslararas ortak programn; retim mfredat ve uygulama plan, retim sreleri, retim sresinin niversite ve dier niversite arasndaki kullanm ekli, niversitenin ve dier niversitenin karlkl birimleri ile birlikte hazrlanr. Uluslararas ortak programn taraflara ait olan ayn veya farkl mfredatlarn ierdii ders, laboratuvar, uygulama, staj, dnem projesi ve tez gibi etkinliklerin tanmlar, kredileri ve bunlarn taraflarca kullanm ekli bir ortak protokolde belirtilir. Ortak protokol karlkl olarak niversite ve dier niversitenin yetkili organlarnca incelenerek kabul edilir.

(2) birlii alanlarnn tespitine ynelik olarak ortak protokolde, projelerin ve akademik organizasyonlarn ortak olarak yrtlmesi, retim malzemelerinin ve akademik dokmanlarn deiimi, nlisans, lisans ve/veya lisansst dzeylerde renci deiimi, rencilerin ortak retim programlar ile ift diploma almasnn salanmas, retim elemanlarnn deiimi ve benzeri hususlar dzenlenir.

(3) Uluslararas ortak programn, ilgili yksekretim kurumlarnda geirilecek asgari sreleri ve bu srelerin geirilecei dnemler ile toplam sre ortak protokolde belirtilir. Karlkl retim sreleri, bu srelerin iki niversite arasndaki dalm, ayr ayr diplomalara hak kazanma koullar ortak protokolde belirtilir ve niversite Senatosu tarafndan onaylanr.

(4) Ortak protokolde renci katk paylarnn denmesi, renci barnma giderleri ve benzeri hususlarn karlanma yntemleri belirtilir. Her iki niversitenin kendi zerlerine den masraflar ve ynetim giderleri konusunda kendi ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(5) Uluslararas ortak programa kayt yaptran renciler, niversite ile dier niversite arasnda yaplan ortak protokol hkmleri ile baldr.

(6) Uluslararas ortak programn ve ortak protokoln sresi niversite ile dier niversite arasnda salanacak mutabakata uygun olarak planlanr ve szleme sz konusu srenin bitiminden nce taraflardan herhangi birisi tarafndan feshedilmedii takdirde, ortak protokol yine iki niversite tarafndan belirlenecek sreler dorultusunda uzatlr.

(7) niversitenin Rektr ile dier niversitenin rektr veya bakan, ortak protokolle belirlenen uluslararas ortak programlarn yrtlmesinden sorumludur. Uluslararas ortak programn karlkl yrtcleri, ilgili rektr veya bakanlar tarafndan belirlenir.

Yksekretim Kurulu onay

MADDE 6 (1) niversite Senatosu ve dier niversitenin yetkili organlarnca kabul edilen ve imzalanan ortak protokoln YK tarafndan onaylanmas gerekir. Uluslararas ortak program, ortak protokoln YK tarafndan onaylanmasndan sonra balar.

NC BLM

Uluslararas Ortak Programlardaki Eitime likin Esaslar

renci kabul

MADDE 7 (1) rencilerin uluslararas ortak programa kabul esaslar unlardr:

a) Trk vatanda rencilerin, nlisans ve lisans programlarna SYM tarafndan yerletirilmeleri ve dier niversitenin kabul koullarn salam olmalar; ifte vatandala sahip Trk vatanda rencilerin ise dier niversiteye kabul edilmi olsalar dahi bu programa SYM tarafndan yerletirilmi olmalar gerekmektedir.

b) Yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarna kabul edilecek rencilerin, her iki niversitenin asgari kabul koullarn salam olmalar ve lisansst rencisi olarak ayr bir kontenjan dhilinde kaytlarn yaptrm olmalar gerekmektedir.

c) Trk vatanda olmayan rencilerin uluslararas ortak programa kabul koullar ortak protokolde belirtilir. niversiteye sz konusu rencilerin kaydnda, 15/4/1985 tarihli ve 1985/9380 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Trkiyede renim Gren Yabanc Uyruklu rencilere likin Ynetmeliin yabanc uyruklu renci kabulne ilikin hkmleri uygulanr.

Eitim sreleri

MADDE 8 (1) Celal Bayar niversitesi rencileri iin uluslararas ortak programlarn sreleri, niversitenin edeer programlarnn srelerinden az olamaz. Ancak, karlkl asgari srelerin eit olmamas halinde, dier niversitenin diplomasnn, niversitenin diplomasna edeerliinin ve nlisans, lisans veya lisansst denkliinin YK tarafndan kabul edilmi olmas koulu ile dier niversite iin uygulanacak uluslararas ortak programn sresi niversite programnn asgari sresinin altnda belirlenebilir. Bu durumda mfredat, yabanc renciler iin ayrca belirlenir. Uluslararas ortak programlarn azami sreleri aada belirtilmitir:

a) ki yllk nlisans programlar iin azami drt akademik yl,

b) Drt yllk lisans programlar iin azami yedi akademik yl,

c) ki yllk yksek lisans programlar iin azami akademik yl,

) Yksek lisans derecesi ile kabul edilen drt yllk doktora ve sanatta yeterlik programlar iin azami alt akademik yl,

d) Lisans derecesi ile kabul edilen be yllk doktora ve sanatta yeterlik programlar iin de yedi akademik yldr.

Kayt esaslar

MADDE 9 (1) Uluslararas ortak programa kesin kayt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar niversite Ynetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Sresi iinde kayt ilemini tamamlam renciler, uluslararas ortak program yaplan dier niversitenin gerektirdii yabanc dil koulunu saladklar takdirde niversitedeki programa katlarak ders alrlar. Yabanc dil koulunu salayamayan renciler ise, niversitenin Yabanc Diller Yksekokulu Hazrlk Snfna kayt yaptrrlar. Bu renciler hakknda, 10/6/2012 tarihli ve 28319 sayl Resm Gazetede yaymlanan Celal Bayar niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil Hazrlk Eitim-retim Ynetmelii ile dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) Bir yllk hazrlk dnemi sonunda yabanc dil koulunu salayamayan renciler hazrlk snfna bir akademik yl daha devam eder.

(3) Yabanc dil koulunu bahar yarylnn sonundan nce salayan renciler, ancak bir sonraki akademik yln banda renimlerine balar.

(4) ngilizce, Franszca ve Almanca dilleri dndaki dillerinden biri ile eitim-retim yaplan uluslararas ortak programlar iin YKn onay gerekir ve eitimin verilecei yabanc dilin dzeyinin hangi uluslararas snavla llecei ve alnmas gereken asgari puan ortak protokolde belirtilir.

(5) rencilerin yabanc dil muafiyetleri; niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen alt snrlar dikkate alnarak, uluslararas kabul grm snavlardan veya SYM tarafndan yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (YDS) ve benzeri yabanc dil snavlarndan aldklar sonulara gre deerlendirilir.

(6) niversitede derslere balayan renci vize koulunu salayamaz veya yabanc dil hazrlk snfnda iki yllk dnem sonunda baarsz olursa, uluslararas ortak programla iliii kesilir ve SYM tarafndan belirlenen koullar salamak kayd ile Trke retim yapan ve de ayn ad tayan yksekretim programlarna SYM tarafndan yerletirilebilirler. Bu kapsamdaki renciler iin, rencinin kaydnn silindii programa yerletii yldaki niversite yerletirme snav puannn, tercihler arasnda gsterecei yksekretim programlarnn rencinin yerletii yldaki en dk niversite yerletirme snav puanlarna eit veya bu puanlardan yksek olmas gerekmektedir.

Kayt yenileme esaslar

MADDE 10 (1) renciler her yaryl banda ve akademik takvimle birlikte ilan edilen sreler iinde renim cretlerini deyerek ve ders alma ilemlerini tamamlayarak kaytlarn yenilemek zorundadr. renciler, tm kayt yenileme ilemlerinin takibinden ve tamamlanmasndan bizzat sorumludur.

(2) renciler, niversitede ders ekleme-karma sresi iinde ge kayt yaptrabilirler. Bu sre iinde de kaydn mazereti nedeni ile yenileyemeyen renci, daha sonra cezal kayt denilen dnemde renim cretini cezal olarak deyerek kaydn yenileyebilir.

(3) Cezal kayt sresi iinde de kaydn yenilemeyen renci bir defaya mahsus olmak zere birim ynetim kurulu karar ile ertesi dnem banda, kaytsz geirdii dneme ait renim cretini de cezal olarak deyerek kaydn yenileyebilir. Aksi halde rencilik haklarn tmyle kaybeder. Bu ekilde kayt yaptran rencinin, kayt yaptrmad dnemde kaybettii sre azami renim sresinden dlr.

(4) Kayt yenilemeye ilikin hususlarda, niversitenin ve dier niversitenin kendi ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Vize ilemleri

MADDE 11 (1) Uluslararas ortak programa kabul edilen renciler, gerekli vizeyi almakla ve vize iin gerekli koullar yerine getirmekle ykmldr. Uluslararas ortak programn program danmanlar vize bavurularnda rencilere yardmc olur.

Eitim creti

MADDE 12 (1) Uluslararas ortak programlarda eitim crete tabidir. Eitim-retim creti ve bu cretlerin kullanm hakknda, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksek retim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dhil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmeliin 8, 9 ve 10 uncu maddeleri uygulanr.

DRDNC BLM

Uluslararas Ortak Program Koordinatrl ve Program Danmanl, ift

Anadal/Yandal Programlar, Yatay Gei ve retime likin Esaslar

Uluslararas ortak program koordinatrl ve program danmanlklar

MADDE 13 (1) Uluslararas ortak programlarn izlenmesi ve deerlendirilmesi iin niversite Rektr tarafndan bir uluslararas ortak program koordinatr atanr. Uluslararas ortak program rencilerine her iki niversitenin ilgili birim ynetimi tarafndan birer program danman atanr. renim durumuna ait gelimeler ve baar dzeylerinin dkl nedeniyle zel izlemeye alnan rencilerin durumu gibi ibirliine ilikin hususlar dnem sonlarnda danmanlar tarafndan birlikte deerlendirilir. Baarl rencilerin ortak protokole uygun olarak bir sonraki dnemi hangi niversitede geirecekleri ve hangi dersleri alacaklar; zel izlemedeki rencilerin sonraki dnemi hangi koullar yerine getirerek devam edecekleri karara balanr.

(2) Program danmanlar, dnem sonlarnda rencilerle ve programdaki gelimelerle ilgili bir raporu bal bulunduklar birim yneticisine ve niversitenin uluslararas ortak program koordinatrne sunarlar.

ift anadal/yandal programlar

MADDE 14 (1) Uluslararas ortak programlarda ift anadal ve yandal programlarna ilikin uygulama yaplmaz.

Yatay gei

MADDE 15 (1) rencinin renim grmekte olduu bir uluslararas ortak programdan ayn niversite veya baka bir niversite bnyesinde ayn alanda yrtlen dier bir uluslararas ortak programa yatay geii; YK tarafndan karlan, Resm Gazete de yaymlanan Yksekretim Kurumlar Arasnda nlisans ve Lisans Dzeyinde Yatay Gei Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine uygun olarak yaplr. renci, niversite Senatosu tarafndan kabul edilmi esaslara gre niversitede yrtlen uluslararas ortak programlar arasnda yatay gei yapabilir, ancak dier niversitenin onay vermesi gerekmektedir.

(2) Bir uluslararas ortak programdan yurt iindeki dier bir programa veya yurt iindeki bir programdan uluslararas ortak bir programa yatay gei, Yksekretim Kurumlar Arasnda nlisans ve Lisans Dzeyinde Yatay Gei Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine uygun olarak yaplr.

retim dili

MADDE 16 (1) Uluslararas ortak programlanma retim dili ngilizcedir. Trk uyruklu renciler iin Trke dersleri ile Atatrk lke ve nklap Tarihi dersleri Trke verilir. Ulusal konular iermesi zorunlu dersler, niversite Ynetim Kurulu karar ile Trke verilebilir.

retim plan

MADDE 17 (1) Uluslararas ortak programlarnn retim plan niversitenin ve dier niversitenin birimleri tarafndan birlikte hazrlanr. lgili birim kurulu ve niversite Senatosunun onay ile yrrle girer.

retim ekli

MADDE 18 (1) Uluslararas ortak programlarnn retim sresinin dalmna ynelik retimsel ekillendirmeler, niversite Senatosu tarafndan gerekletirilecektir. Uluslararas ortak programlarn niversite tarafndan yrtlen ksmnda niversitenin ynetmelik hkmleri, dier niversite tarafndan yrtlen ksmnda ise dier niversitenin ynetmelik hkmleri uygulanr.

BENC BLM

Not/Baar Durumu, Mezuniyet ve Diplomaya likin Esaslar

Not ve baar durumu

MADDE 19 (1) Uluslararas ortak programlarda rencinin bir dersteki baarsnn belirlenmesine ynelik not sistemi uygulanmas ve baar derecesinin hesaplanmas, o dersin tamamland niversitede geerli olan ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Taraf kurumlarndan birinde baarsz olunabilecek derslerin ve dier etkinliklerin nasl ve taraflardan hangisinde telafi edileceinin ve ortak programda genel not ortalamasnn ne ekilde hesaplanacann esas ve usulleri de belirtilir. Bir rencinin mezun olabilmesi iin, her iki niversitenin asgari akademik koullarn salamas ve ayrca programn tmne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi esastr.

Genel arlkl not ortalamas

MADDE 20 (1) Uluslararas ortak programn retim planna gre rencinin niversitede ve dier niversitede yrtlen dnemlerdeki baar derecesi ayr ayr hesaplanr ve her iki niversite tarafndan da ayr bir not belgesi (transkript) ile belirlenir. Uluslararas ortak program baaryla tamamlayan rencinin arlkl genel not ortalamas, iki niversite tarafndan dzenlenen not belgelerinin kredi ykne gre arlkl ortalamas alnmak suretiyle birletirilerek hesaplanr. Arlkl genel not ortalamas iki niversitenin birlikte dzenleyecei tek bir belgede tanmlanp, tescil edilir.

Ders tekrar ve not ykseltme

MADDE 21 (1) Bir dersten baarl olamayan veya o dersi normal dneminde alamayan renciler, bu dersi veya ona edeer olarak karlkl kabul edilmi dersi niversitede veya dier niversitede dersin verildii ilk dnemde almak zorundadr. Ders, alnd niversitenin baar deerlendirmesine tabidir.

(2) renciler, baarl olduklar dersleri ayn niversitede olmak kaydyla ve ilgili niversite senatosunun belirleyecei esaslar erevesinde tekrar alabilirler. Ancak, aldklar son not geerlidir.

Staj

MADDE 22 (1) Staj zorunluluu olan programlarda staj, her iki niversitenin kendi ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

zinler

MADDE 23 (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koulu ile renciye her iki niversitenin mutabakat ile bir yaryl veya akademik bir yl izin verilebilir. zinde geen sre, azami retim sresinden saylmaz. renim sresince kullanlabilecek toplam izin sresi, normal retim sresinin yarsndan fazla olamaz.

Disiplin

MADDE 24 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde, renim iin bulunduklar niversitenin ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Mezuniyet

MADDE 25 (1) Uluslararas ortak programlarda yer alan tm ders ve uygulamalarda baarl olmu; staj, dnem projesi, bitirme devi ve benzeri gibi gerekleri baar ile yerine getirmi ve nceden belirlenmi genel arlkl not ortalamasnn zerinde baar kazanm bir renci renimini bitirmi saylr ve mezuniyet hakk kazanr.

Diploma

MADDE 26 (1) Mezuniyet hakkn kazanm renciler, her iki niversiteden ayr ayr diploma alrlar. Bu diplomalarda; diplomann hangi akademik birimlere, hangi niversitelere ve hangi uluslararas ortak programa ait olduunu belirtilir.

(2) renciler, uluslararas ortak programn her iki yksekretim kurumundaki akademik gereklerini de yerine getirmeden diplomalardan herhangi birisini almaya hak kazanamazlar.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Yksekretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dhil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik, 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayl Resm Gazetede yaymlanan Celal Bayar niversitesi nlisans ve Lisans Eitim ve retim Ynetmelii, 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayl Resm Gazetede yaymlanan Celal Bayar niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii ile dier ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Celal Bayar niversitesi Rektr yrtr.