17 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29148

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ekonomi Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ç) Bakanlık teşkilatı: Ekonomi Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesini,

d) Birim: 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri, taşra teşkilatı bölge müdürlükleri ve serbest bölge müdürlükleri ile döner sermaye işletmesini,

e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve laboratuvar müdürü unvanlı kadrolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlı kadrolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

h) Personel: Ekonomi Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi görev grupları ve kadrolar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, laboratuvar müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, raportör.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı.

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, bekçi, dağıtıcı.

(3) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar: Mühendis, kimyager, avukat, kütüphaneci, mütercim, programcı, grafiker, tekniker, teknisyen, hemşire, laborant.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tâbi kadrolara görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla savunma uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, raportör, çözümleyici, programcı, şef, ayniyat saymanı veya tekniker kadroları ile en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranan unvan değişikliğine tâbi kadrolarda üç yıl ve daha fazla çalışmış olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak şartıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

b) Laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kimya mühendisi, gıda mühendisi veya kimyager unvanlarından birini, öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla mühendis veya kimyager kadrolarında en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

c) Şef ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, şoför kadrolarında veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunları için ise en az yedi yıl çalışmış olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

e) Araştırmacı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta çözümleyici, programcı, şef, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak,

f) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

(2) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde puan almış olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik veya istatistik bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik mühendisliği ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ğ) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

h) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az bir ay önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Personel Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 9 – (1) Şube müdürü ve laboratuvar müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların sınavı yazılı ve sözlü olarak; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav, Bakanlık veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisi tarafından yapılır. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Yazılı sınavın konuları sınav duyurusunda belirtilir.

Sözlü sınav

MADDE 10 – (1) Şube müdürü ve laboratuvar müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve laboratuvar müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 12 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç üç ay içinde atanır.

(2) Bakanlık tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

(6) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları; görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(7) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(8) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu Bakan onayı ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu; bir Müsteşar Yardımcısının veya Personel Dairesi Başkanının başkanlığında toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle Başkan hariç her üyenin yedeği belirlenir. Sınav kuruluna Müsteşar Yardımcısının başkanlık etmesi halinde, Personel Dairesi Başkanlığından bir personel sınav kuruluna alınır. Sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanak ile belirlenir. Ayrıca ilgili kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(3) Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçları sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlgililer, ilandan itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç bir ay içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 19 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 20 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen Bakanlıkta belli bir süre çalışmış olmak şeklindeki şartın dışında kalan tüm şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda atama yapılan unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlıkta geçen hizmet süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlıkta belli bir süre hizmeti bulunma koşulunda; 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığından Bakanlığa devredilen Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile mülga İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden Bakanlığa devredilen personelin ilgili kurumlarda geçen hizmet süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.