17 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29148

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6837

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne görev verilmesine ilişkin 26/4/2011 tarihli ve 2011/1795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/9/2014 tarihli ve 29704 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

    Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                                    E. ALA                                                     M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                   Ekonomi Bakanı V.

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                             N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                               L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                                                                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

30/9/2014 TARİHLİ VE 2014/6837 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – Bazı yolcu trenlerinin işletilmesi ve Van Gölü Feribot İşletmeciliğinin yapılması için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne görev verilmesi hakkındaki 26/4/2011 tarihli ve 2011/1795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) Bu Karar kapsamındaki görevlendirme ve görev zararı uygulaması, 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca TCDD’nin bağlı ortaklığı statüsünde kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi ile TCDD arasındaki devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ve her durumda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinin ticaret siciline kaydolmasından itibaren birinci yılın sonunda sona erer. Devir işlemlerinin tamamlandığı tarih Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığına resmi yazı ile bildirilir.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/5/2011

27946

2-

17/1/2014

28885