16 Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6836   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6849   Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6852    Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2014/6817   Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31)

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2744 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6319 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/9313 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1035 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1143 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/7290 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/9786 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/505 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri