16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Resmî Gazete’de,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/6/2012

28334