15 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29146

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Teftiş esnasında 4857 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirmek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavlarının geçerlilik süresi bir yıldır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2011

28144