13 Ekim 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29144

YNETMELK

Ankara Sosyal Bilimler niversitesinden:

ANKARA SOSYAL BLMLER NVERSTES DNER SERMAYE

LETMES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Dner Sermaye letmesinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, sermaye limitine ve ileyiine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Ankara Sosyal Bilimler niversitesinin tm eitim, retim, aratrma ve uygulama birimlerinin dner sermaye faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 58 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) letme: Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Dner Sermaye letmesini,

b) Rektr: Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Rektrn,

c) niversite: Ankara Sosyal Bilimler niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Faaliyet Alan, Ynetim Organlar ve Sermaye Limiti

Faaliyet alan

MADDE 5 (1) Dner Sermaye ile niversitenin esas faaliyetleri aksatlmadan aadaki i ve hizmetler yaplr:

a) Yksekretim kurumlar dndaki kurulular ile gerek ve tzel kiilerce talep edilecek konularda bilimsel gr vermek, proje aratrma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar dzenlemek,

b) Her trl konuda aratrma, gelitirme, uygulama, sosyal deney, danmanlk, veri ve bilgi analizi, lme, plan hazrlamak ve bu ilerle ilgili uygulama hizmetleri yapmak,

c) Bilgi ilem organizasyonu, i deerlendirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak,

) Her trl bask ve yaym hizmetlerini yerine getirmek,

d) niversitenin bilgisayar alt yapsn kullanarak her trl i ve hizmetlerin retilmesini salamak,

e) Bireylerin bilgi toplumuna uyum salamalar ve bu toplumda yaamlarn daha iyi kontrol edebilmeleri iin ekonomik ve sosyal hayatn tm evrelerine aktif bir ekilde katlmlarna imkan vermek amacyla, yabanc dil, bilgisayar kullanm, iletiim becerileri, nitel ve nicel aratrma yntemleri bata olmak zere ihtiya duyulacak alanlarda kurslar dzenlemek, bu amala gerekirse ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii iinde projeler hazrlamak ve uygulamak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi deerlendirerek birimlerin faaliyet alanlar ile snrl olarak i ve hizmet retmek, elde edilen rnleri nceden Rektrn izni alnmak artyla pazarlamak ve satm yaplmak zere sat ve tehir yerleri amak,

g) Belirli bilimsel sonularn uygulanmasn salamak.

Ynetim organlar

MADDE 6 (1) niversitenin Ynetim Kurulu letmenin de ynetim kuruludur.

(2) niversite Ynetim Kurulu, yetkilerini uygun grd lde kurulacak Yrtme Kuruluna devredebilir. Yrtme Kurulu, niversite Ynetim Kurulu tarafndan seilecek bir rektr yardmcs ile dekanlar, yksekokul mdrleri ve dier retim yeleri arasndan seilecek ye ve bir muhasebe yetkilisi olmak zere be kiiden oluur. Yrtme Kurulu, en az yenin katlm ile toplanr ve kararlar ye tamsaysnn salt ounluu ile alnr.

Sermaye limiti

MADDE 7 (1) Dner Sermaye letmesinin sermaye limiti 10000 (onbin) TLdir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2547 Sayl Yksekretim Kanununun 58. Maddesine Gre Dner Sermaye letmelerinin Kurulmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii ile ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 9 (1) letmenin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini uygun grd lde, yardmclarna, dekanlara veya enstit, yksekokul, uygulama ve aratrma merkezi mdrlerine devredebilir.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Rektr yrtr.