12 Ekim 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29143

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

ANAKKALE SAVALARI GELBOLU TARH ALAN BAKANLII BTE,

MUHASEBE UYGULAMALARI LE DENETME LKN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanlnn btesinin hazrlanmas, gelir ve giderlerinin btelenmesi, gelirlerin tahsili, harcamalarn yaplmas, faaliyet raporlarnn hazrlanmas ve i denetime ilikin usul ve esaslar ile temsil ve arlama giderlerinin st snrlarn belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayl anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanl Kurulmas Hakknda Kanunun 10 uncu maddesinin drdnc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Kltr ve Turizm Bakann,

b) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

c) Bakan: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakann,

) Bakanlk: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanln,

d) Bte: Belirli bir dnemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunlarn uygulanmasna ilikin hususlar gsteren ve usulne uygun olarak yrrle konulan belgeyi,

e) Gelir: lk defa hesaplara alnacak varlklar ile yeniden deerleme farklar dnda, z kaynakta arta neden olan her trl ilemi,

f) Gider: lk defa hesaplara alnacak ykmllkler ile yeniden deerleme farklar dnda, z kaynakta azala neden olan her trl ilemi,

g) Harcama birimi: Bteyle denek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan grup bakanlklar ve I. Hukuk Mavirliini,

) Mali yl: Takvim yln,

h) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe ilemlerinin ynetimi ile kaytlarn tutulmasndan, raporlarn hazrlanmasndan ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu grevliyi,

) Koordinasyon Kurulu: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Koordinasyon Kurulunu,

i) Stratejik plan: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanlnn orta ve uzun vadeli amalarn, temel ilke ve politikalarn, hedef ve nceliklerini, performans ltlerini, bunlara ulamak iin izlenecek yntemler ile kaynak dalmlarn ieren plan,

ifade eder.

KNC BLM

Harcama Yetkilisi, Gerekletirme Grevlisi ve Muhasebe

Yetkilisinin Grev ve Sorumluluklar

Bakan

MADDE 4 (1) Bakanln en st yneticisi olan Bakan, Bakanln genel ynetim ve temsilinden sorumludur.

(2) Bakan, Bakanlk btesinin Bakanln ama ve politikalarna, stratejik planna ve Koordinasyon Kurulunun gr ve nerilerine uygun olarak hazrlanmasndan; Bakanlk hizmetlerinin mevzuata, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak yrtlmesinden; sorumluluklar altndaki kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli ekilde elde edilmesi ve kullanmn salamaktan, kayp ve ktye kullanmnn nlenmesinden Bakana kar sorumludur.

(3) Bakana izin, hastalk, yurt ii ve yurt d grevlendirme ve grevde bulunmad dier hallerde Bakan Yardmcs vekalet eder.

Harcama yetkilisi

MADDE 5 (1) Bteyle denek tahsis edilen Grup Bakanlklarnn ve Hukuk Mavirliinin en st yneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilisinin izin, hastalk, geici grev ve benzeri nedenlerle grevinden ayrlmas hllerinde, harcama yetkisi, bu grevi vekleten yrten kii tarafndan kullanlr.

(2) Harcama yetkilileri, kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmasn salamak amacyla harcama yetkilerini yardmclarna, yardmcs olmayanlar ise hiyerarik olarak bir alt kademedeki yneticilerine devredebilirler.

(3) Harcama yetkilisi, harcama talimatnn bte ilke ve esaslarna, Bakanlk kararlarna, Bakanlk mevzuat ile dier ilgili mevzuata uygun olmasndan, deneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanlmasndan ve ilgili mevzuat erevesinde yapmas gereken dier ilemlerden sorumludur.

(4) Harcama yetkilisi; harcamann yeri, denei, hukuki dayana, tutar, kime yaplacan ierecek ekilde, gerekletirme grevlisi tarafndan hazrlanan deme talimatlarndan uygun grdklerini imzalamak suretiyle deme yaplmasna karar verir ve muhasebe yetkilisine gnderir. Muhasebe yetkilisinin yapaca kontrole mteakip deme gerekletirilir. Bu konuda sorumluluk harcama yetkilisine aittir.

(5) Bakanlk mal ve haklarnn gerei gibi muhafaza edilmesinin salanmas ve ynetilmesinden harcama yetkilileri sorumludur.

Gerekletirme grevlisi

MADDE 6 (1) Harcama yetkilileri, yardmclar veya hiyerarik olarak kendisine en yakn yneticileri arasndan birini gerekletirme grevlisi olarak grevlendirir.

(2) Gerekletirme grevlileri, deme emri belgesi ve eki belgeler zerinde n mali kontrol yaparlar ve deme emri belgesi zerine Kontrol edilmitir ve uygun grlmtr. erhini derek imzalarlar.

(3) Gerekletirme grevlileri, yapmalar gereken i ve ilemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yaplmasndan sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisi

MADDE 7 (1) Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine denmesi, para ve parayla ifade edilebilen deerlerin alnmas, saklanmas, ilgililere verilmesi, gnderilmesi ve dier tm mal ilemlerin kaytlarnn yaplmas ve raporlanmasndan ve muhasebe kaytlarnn usulne uygun, saydam ve eriilebilir ekilde tutulmasndan muhasebe yetkilisi sorumludur.

(2) Muhasebe yetkilisi, deme talimat ve eki kantlayc belgeler zerinde; gerekletirme grevlisi ve harcama yetkilisi ile dier grevlilerin imzasn, demeye ilikin kantlayc belgelerin tam olmasn, hesaplamalarda maddi hata bulunup bulunmadn ve hak sahibine ilikin bilgileri kontrol etmekle ykmldr.

(3) Muhasebe yetkilisinin grevleri aada belirtilmitir:

a) Gelirleri ve alacaklar takip ve tahsil etmek.

b) denei dhilinde gerekleen giderlerin hak sahibine denmesini salamak ve harcama yetkilisinin uygun grd hallerde avans vermek.

c) Para ve parayla ifade edilebilen deerleri saklamak ve ayniyata ilikin hesaplar tutmak.

) Bakanla ait emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve gndermek.

d) Muhasebe kaytlarnn tam, doru ve usulne uygun olarak tutulmasn ve raporlanmasn, bu bilgilerin saydam ve eriilebilir olmasn salamak, muhasebe ile ilgili dier ilemleri yapmak.

e) Mal konulara ilikin olarak ilgililere gerekli bilgileri salamak.

f) Bakanlk onayna sunulmak zere, Bakanlk bte sonularn hazrlamak.

g) Mali konularla ilgili dier grevleri yrtmek.

Birleemeyecek grevler

MADDE 8 (1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi grevi ayn kiide birleemez.

Devir teslim

MADDE 9 (1) Bakanln bte ve muhasebe ileriyle grevli olanlar, grevlerinden devaml olarak ayrlacaklar zaman, muhafazasndan sorumlu bulunduklar belgeleri, defterleri ve deerleri, grevlerini stlenecek personele 10 i gn ierisinde tutanakla devir ve teslim etmekle ykmldr. Bu hkmlere uyulmadan yaplacak devir ve teslimlerde ilgilinin Bakanla kar sorumluluklar sona ermi saylmaz.

(2) Devrin ilgilisi tarafndan yaplamamas durumunda Bakann belirleyecei bir komisyon marifetiyle devir yaplr.

NC BLM

Bakanlk Gelir ve Giderleri ile Bteye likin Hkmler

Bakanln gelir ve giderleri

MADDE 10 (1) Bakanln gelirleri unlardr:

a) Genel bteden aktarlan tutarlar.

b) Tarihi Alanda sunulacak hizmetler karl alnacak cretler ile Tarihi Alanda bulunan yerlerin iletilmesi ve ilettirilmesinden elde edilen gelirler.

c) Bakanlk Dner Sermaye letmesi Merkez Mdrl btesinden aktarlacak tutarlar.

) anakkale l zel daresi, anakkale Belediyesi ve anakkale Ticaret ve Sanayi Odas btelerinden en az yzde bir orannda ayrlacak paylar.

d) Tarihi Alan iletme ve faaliyet gelirleri.

e) Her trl tantm, basm ve yayn gelirleri.

f) Yurtiinden ve yurtdndan salanacak ba ve yardmlar ile sponsorluk gelirleri.

g) Bakanlk gelirlerinin deerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

) Dier gelirler.

(2) Bakanln giderleri unlardr:

a) Tarihi Alanda etd, envanter, planlama, proje almalar, mavirlik hizmetleri, Tarihi Alann topografik zellik ve genel karakteri bozulmadan korunmas, yangn ve zararllarla mcadele edilmesi, tabii kaynaklarn gelitirilmesi, dzenlenmesi, restorasyonu, imar, slah ve evre tanzimi, zel plan ve projelere gre yaplacak her trl faaliyetlerin gerektirdii harcamalar.

b) Tarihi Alanda, planlar gereince tanmazlarn kamulatrlmas, zerlerinde snrl ayni hak tesisi ve kiralanmasna ilikin harcamalar.

c) Tarihi Alanda yer alan iletme, tantma, altyap, styap, idare binas, sosyal binalar, mze, ziyareti merkezi, tantma merkezi, ant, ehitlik, saha sergileri ve bu tr faaliyetlerle ilgili her trl harcamalar.

) Tarihi Alan hizmetlerinin gerektirdii, her trl ara, gere, ekipman ve benzeri tanrlarn satn alnmas, kiralanmas, bakm, onarm ve iletilmesi ile ilgili harcamalar.

d) Personel, istihdam, harcrah, temsil ve arlama ile ilgili giderler.

e) Demirba ve tketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.

f) Bakanln grevleriyle ilgili dier giderler.

Bakanlk gelirlerinin ynetimi

MADDE 11 (1) Bakan, Kamu Haznedarl Genel Teblii erevesinde bankalarda hesap amaya veya daha nce alm hesaplar tek bir hesap altnda toplamaya, her trl bankaclk ilemlerini yapmaya ve toplanan paralarn nemalandrlmasna yetkilidir. Bakan, bu yetkilerinin tamamn veya bir ksmn yazl olmak ve snrlarn aka belirlemek kaydyla Bakan Yardmcsna devredebilir.

Giderlerin gerekletirilmesi

MADDE 12 (1) Bteden bir giderin yaplabilmesi iin; Bakanln ihtiya duyduu her trl mal ve hizmetlerin alm-satm ve yapm ilemlerinin belirlenmi usul ve esaslara uygun olarak gerekletirildiinin, grevlendirilmi kii veya komisyonlarca onaylanmas ve harcama belgelerinin dzenlenmi olmas gerekir. Giderlerin gerekletirilmesi, gerekletirme grevlisi tarafndan dzenlenen deme talimatnn harcama yetkilisince imzalanmas ve tutarn hak sahibine denmesiyle tamamlanr.

(2) Bakanlk; bina ve ara kiralamas ile zel gvenlik ve temizlik hizmeti alm giderlerine ilikin yklenmelerini Bakanln uygun gr erevesinde yapar. Bakanln verecei uygun grte kiralanacak ara saylar, zel gvenlik ve temizlik hizmeti grevlilerinin saylar belirtilir.

Bte

MADDE 13 (1) Bte, bir metin ile eki cetvellerden oluur. Bte metninde; gelir tahminleri ve bunlarn hukuki dayanaklar, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilikin esaslar ve parasal limitler ile bteye ilikin dier hususlara yer verilir.

(2) Bteye bal cetveller unlardr:

a) (A) Cetveli: Gelir tahminlerini trleri itibaryla gsterir.

b) (B) Cetveli: Harcamalar iin ngrlen denekleri gsterir.

c) (C) Cetveli: Personel kadrolarn (ii) gsterir.

(3) Bakanln bte dnemi 1 ocak-31 aralk tarihleri arasdr.

(4) Bakanlka yllk program ve faaliyetler dikkate alnarak hazrlanan bte her yl austos ay sonuna kadar Bakanla sunulur ve incelendikten sonra Bakan onay ile yrrle girer. Bte yl takvim yldr, bte d harcama yaplamaz. Bakanlk yl btesinde denei bulunmas ve Bakann uygun grnn alnmas kaydyla satn alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her trl makine-tehizat, cihazlar ve tatlar ile yangnla mcadele amacyla hava ve deniz aralarnn kiralanmas veya finansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve gvenlik ile personel tama hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayl Evrensel Hizmet Kanuna gre salanan sabit ve ankesrl telefon hizmetleri ile acil yardm arlar hizmetleri, harita, plan, proje, ett ve mavirlik hizmetleri, ulusal aratrma gelitirme kurumlarnn sreli ve sresiz yayn almlar, orman aalandrma ve amenajman ileri, kit karl cihaz alm iin; sresi yl gememek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise drt yl olmak zere Bakann onayyla gelecek yllara yaygn yklenmeye giriebilir. denekler aras aktarma yapmaya Bakan yetkilidir. Almas gereken yeni tertipler ile gelir kodlar, Bakanlk ile mutabakat salanarak alr.

(5) Bakanlk btesinde cari yl iinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yl btesinin ilgili tertiplerine devredilir.

Bte ilkeleri

MADDE 14 (1) Bakanlkta mali kaynaklarn elde edilmesi, kullanlmas ve mali denetimin salanmasnda grevli ve yetkili olanlar; kaynaklarn etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanlmasndan, muhasebeletirilmesinden, raporlanmasndan ve ktye kullanlmamas iin gerekli nlemlerin alnmasndan sorumludur.

(2) Bakanln btesinin hazrlanmasnda ve uygulanmasnda aadaki ilkelere uyulur:

a) Gelir ve gider denkliinin salanmas esastr.

b) Tm gelir ve giderler btede gayri safi olarak gsterilir.

c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonularnn raporlanmasnda effaflk, doruluk ve mal saydamlk esas alnr.

) Bte, Bakan tarafndan onaylanmadka uygulanamaz.

d) Bte, stratejik planda ve yllk alma programlarnda yer alan politika, faaliyet, hedef ve nceliklere uygun ekilde hazrlanr, uygulanr ve kontrol edilir.

e) Btede, bteyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

f) Bte, grevlilerin hesap verebilmelerini salayacak ekilde uygulanr.

g) Bteyle verilen harcama yetkisi, ilgili mevzuatta dzenlenen grev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacyla kullanlr.

) Btede yeterli denei bulunmayan iler iin yklenmeye giriilemez.

Bte raporlar

MADDE 15 (1) Bakanlk btesinde yer alan gelir ve giderler ile ilgili gereklemeler temmuz ve aralk dnemleri itibaryla Bakanla sunulur.

Gelir btesi

MADDE 16 (1) Gelir btesi Bakanlk gelirlerinin eitlerini gsterir ve esaslar Bakanlka belirlenecek olan drt dzeyden oluur.

Gider btesi

MADDE 17 (1) Gider btesi, esaslar Bakanlka belirlenecek olan kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik snflandrma olmak zere drt blmden oluur.

(2) Bakanln giderleri, B Cetvelinde gsterilir.

(3) Bakanlk btesinin hazrlanmas ve uygulanmasnda merkezi ynetim bte kanunlarnda yer alan snflandrmaya uyulur.

DRDNC BLM

Muhasebeye likin Hkmler

Hesap plan

MADDE 18 (1) Bakanln mali i ve ilemlerinde bte dzenine uygun hazrlanan ve Maliye Bakanlnca esaslar belirlenen tekdzen hesap plan ve aklamalar esas alnr.

(2) Hesap plannda gerektiinde yeni hesaplarn almasna ve deiiklik yaplmasna Bakan yetkilidir.

Kayt dzeni ve filer

MADDE 19 (1) Muhasebe kaytlarnn elektronik ortamda tutulmas ve yedeklenmesi esastr. Muhasebe kaytlarna esas alnacak filerin; muhasebe usul ve esaslarn ihtiva etmesi, yetkili imzalar tamas ve eklerinin tam olmas gerekir.

Defterler

MADDE 20 (1) Bakanlka tutulacak muhasebe defterleri aada belirtilmitir:

a) Yevmiye defteri.

b) Defter-i kebir.

c) Yardmc hesap defterleri.

) Dier defterler.

Muhasebe kontrol

MADDE 21 (1) Muhasebe ilemlerinin kaytlara doru alnp alnmadnn kontrol ve sonularn takibi iin elektronik ortamda kaytlar tutulan aadaki muhasebe raporlar kullanlr:

a) Aylk mizanlar.

b) Genel geici mizan.

c) Kesin mizan.

) Gelir ve gider tablolar.

d) Bilano.

e) Dier raporlar.

(2) Aylk mizanlar, her ayn son gn itibari ile iki nsha olarak dzenlenir ve muhasebe yetkilisi tarafndan imzalanarak Bakann onayna sunulur.

(3) Genel geici mizan, hesap dneminin sonuncu gn akam karlr.

(4) Kesin mizan, aadaki ilemler tamamlandktan sonra karlr:

a) Genel geici mizann karlmasndan sonra, henz denmemi gider tahakkuklar yaplarak devamnda zorunluluk bulunanlar dnda btn avanslar kapatlr.

b) Bakanlk demirba ve dier varlklar saylr. Saym sonular usulne uygun olarak dzenlenecek saym cetvellerine geirilir. Saym sonularyla muhasebe kaytlar arasndaki farklar, usulne uygun olarak muhasebeletirilir.

c) Gelir ve gider hesaplar kapatlarak bilano hesaplarna aktarlr.

Tanr ve tanmaz mallarn kayt altna alnmas

MADDE 22 (1) Tanr ve tanmaz mallar mevcut muhasebe sistemi ierisinde kayt altna alnr.

Harcama evrak ve sorumluluk

MADDE 23 (1) Bakanlkta belgesiz hibir harcama ve deme yaplamaz. demeye esas belgeler aada belirtilmitir:

a) Personele yaplacak demelerde; cret bordrolar ve dier belgeler.

b) Yolluklarda; yolluk bildirimi, yolculuk ve konaklama gider belgeleri.

c) Her trl satn almlarda; fatura, perakende sat fii, yazar kasa fii, gider makbuzu, serbest meslek makbuzu ve fatura yerine geen belgeler.

) Vergi, prim ve benzeri demelerde; beyannamenin tahakkuk fii ve makbuzu.

d) Dier demelerde; demenin eidine gre fatura, makbuz, gider belgesi, ibraname, beyan ve benzeri dier belgeler.

(2) Yaplan harcamalarda kullanlan belgelerin ieriinden ve doruluundan harcamay gerekletirenler sorumludur.

(3) deme ve tahsilata ilikin belgelerin gerekletirme grevlisince onaylanmas gerekir.

(4) deme ve tahsilat belgelerine ynelik olarak dzenlenecek muhasebe filerinin muhasebe yetkilisince imzalanmas gerekir.

(5) Yetkililerin imzasn tamayan filere istinaden hibir deme yaplmaz.

Banka ilemleri

MADDE 24 (1) Bakanlk adna bankalardan para ekmeye ve talimat vermeye yetkili kiiler, Bakan tarafndan belirlenir ve ilgili bankalara imza sirkleri gnderilmek suretiyle, yetkinin mali snr ve kapsam bildirilir. Bankalarla ek, deme emri ve mahsup ilemleri ift imza ile yaplr.

(2) Her ayn sonunda allan bankalardan alnacak hesap ekstreleri ile muhasebe kaytlarnn mutabakat yaplr.

Personele verilen avans

MADDE 25 (1) Nitelii itibari ile nceden kesin miktar saptanamayan harcamalar ile harcrah avanslar hari miktar Bakan tarafndan belirlenen tutardaki harcamalar iin sonradan sarf evrakna dayanlarak mahsubu yaplmak zere personele i avans verilebilir.

(2) Personel avans, Bakan tarafndan belirlenen limitler erevesinde harcama yetkilisi tarafndan verilir.

(3) Avans, harcamaya ilikin i ve ilemlerin gerekleme tarihini takip eden otuz gn ierisinde mahsup edilir. Harcanmayan avans veya kalan miktar ilgilisince gecikmeksizin iade edilir. Ald avans mahsup veya iade etmeyen personele yeniden avans verilmez ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunla belirlenen usulde gecikme zamm uygulanr.

Yklenicilere avans verilmesi

MADDE 26 (1) artname ve szlemesinde yer almak kaydyla teminat karlnda yklenicilere avans verilebilir.

Temsil denekleri

MADDE 27 (1) Temsil denekleri, i ilikileri nedeniyle veya protokol gerei yaplan faaliyetlere ilikin giderleri karlamak iin Bakanl temsilen yaplan harcamalardr.

(2) Temsil ve arlama giderlerinin yaplmasnda tasarrufa azam zen gsterilir. Temsil, arlama, tren, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler iin katlm says asgari seviyede tutulur.

(3) Temsil deneini datmaya Bakan yetkilidir.

(4) Temsil ve arlama giderleri Bakanlk mal ve hizmet almlar btesinin yzde onbeini aamaz.

Sigorta ilemleri

MADDE 28 (1) Bakanla ait varlk ve kymetlerin zorunlu sigortalar yaptrlr.

(2) Zorunlu sigortalar dnda kalan Bakanlk aktif ve kymetleri, fiilleri ve Bakanla ynelecek sorumluluk sigortalar iin risk analiz ve deerlemesi ile birlikte sigorta teminatlar ve riskleri belirlenerek sigorta ilemleri yaptrlabilir.

BENC BLM

Stratejik Plan, Faaliyet Raporlar, Yllk Raporlar ve Denetim

Stratejik plan

MADDE 29 (1) Stratejik plan, Bakanln orta ve uzun vadeli amalarn, temel ilke ve politikalarn, hedef ve nceliklerini, performans ltlerini, bunlara ulamak iin izlenecek yntemler ile kaynak dalmlarn ieren plandr. Beer yllk dnemler halinde hazrlanr. Koordinasyon Kurulunun gr alnarak Bakan Oluru ile yrrle girer ve kamuoyuna duyurulur.

Raporlama ilkeleri

MADDE 30 (1) Bakanlk, mali kaynaklarn elde edilmesi ve kullanlmasnda, denetimin salanmas amacyla, kamuoyunu zamannda bilgilendirmekle ykmldr. Bu amala; yllk alma program ile btenin hazrlanmas, uygulanmas ve uygulama sonular ile raporlarn kamuoyuna ak ve ulalabilir olmasna ilikin tedbirler Bakanlk tarafndan alnr.

(2) Bakanlk, aadaki temel ilkeleri gz nnde bulundurarak stratejik plan ve faaliyet raporlarn hazrlar:

a) Faaliyet raporlar mal saydamlk ve hesap verme sorumluluunu salayacak ekilde hazrlanr.

b) Faaliyet raporlarnda yer alan bilgilerin doru, gvenilir, nyargsz ve tarafsz olmas zorunludur.

c) Faaliyet raporlar, ilgili taraflarn ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasn salamak zere ak, anlalr ve sade bir dil kullanlarak hazrlanr.

) Raporlarda teknik terim ve ksaltmalarn kullanlmas durumunda bunlar ayrca tanmlanr.

d) Faaliyet raporlarnda yer alan bilgilerin eksiksiz olmas, faaliyet sonularn tm ynleriyle aklamas gerekir.

e) Bakanln faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarnda yer verilmez.

f) Faaliyet sonularnn gsterilmesi ve deerlendirilmesinde ayn yntemler kullanlr. Yntem deiiklikleri olmas durumunda, bu deiiklikler raporda aklanr.

g) Faaliyet raporlar yllar itibariyle karlatrmaya imkn verecek biimde hazrlanr.

Bakanlk faaliyet raporu

MADDE 31 (1) Bakanln faaliyet sonularn gsterecek ekilde, Bakanlk tarafndan hazrlanan Bakanlk faaliyet raporu, alt aylk ara rapor ve yllk faaliyet raporu eklinde dzenlenir.

Yllk faaliyet raporu

MADDE 32 (1) Bakanlk tarafndan Bakanln bir mal yldaki faaliyet ve mal sonularn gsterecek bir genel faaliyet raporu hazrlanr.

(2) Genel faaliyet raporunda;

a) Bakanlka yrtlen faaliyetler ve salanan destekler,

b) Bakanlk bte uygulama sonular ve performans bilgileri,

c) Bakanlk mal yaplarna ilikin genel deerlendirmeler,

yer alr.

denetim

MADDE 33 (1) denetim; Bakanln gelir, gider, varlk ve ykmllklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde ynetilmesi, mevzuata uygun olarak faaliyet gstermesi, her trl mal karar ve ilemlerde usulszlk ve yolsuzluun nlenmesi, karar oluturmak ve izlemek iin dzenli, zamannda ve gvenilir bilgi edinilmesini teminen yllk olarak Bakanlk tarafndan yaptrlr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.