10 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29141

YNETMELK

Erciyes niversitesinden:

ERCYES NVERSTES LA UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Erciyes niversitesi la Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Erciyes niversitesi la Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) dari Hizmetler Sorumlusu: Merkezdeki idari ilerden sorumlu kiiyi,

c) Kalite Gvence Sorumlusu: Merkezin projelerinin dokmantasyonunu yapan kiiyi,

) Merkez (ERFARMA): Erciyes niversitesi la Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Merkez Alt Birimi: Merkezdeki laboratuvar alt birimlerini,

e) Merkez Birimi: Merkezin laboratuvar alma birimlerini,

f) Mdr: Merkezin Mdrn,

g) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

) Rektr: Erciyes niversitesi Rektrn,

h) Rektr Yardmcs: Merkezin Danma Kurulunda grevlendirilen Rektr Yardmcsn,

) niversite: Erciyes niversitesini,

i) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) la ile ilgili temel ve uygulamal bilimler alannda niversite bnyesindeki aratrma ve gelitirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu faaliyetlerden retime dnk sonular elde etmek, beeri, veteriner, zirai ve evre sal ila sanayisinin gereksinim duyduu temel aratrmalar yapmak ve konuya ilikin ulusal mevzuat erevesinde gerek grlen hizmetleri gerekletirmektir.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Beeri, veteriner, zirai ve evre sal ila aratrma ve gelitirilmesi ile ilgili tm uygulama alanlarnda, bilimsel aratrmalar yapmak, yeni teknikler gelitirmek, kamu ve zel teebbsn sorunlaryla ilgili projeler hazrlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunlarn zmnde yardmc olmak, yeni rn gelitirilmesi, teknoloji transferi ve kalite dzeltilmesi konusunda teknik danmanlk hizmetleri yrtmek.

b) niversitenin farkl birimlerinde ila aratrma ve gelitirilmesi ile ilgili tm uygulama alanlarnda yrtlen bilimsel ve teknik aratrma ve uygulamalar tevik etmek, desteklemek ve koordinasyonu salamak.

c) niversitede ila aratrma-gelitirme ve uygulama alannda retim eleman yetimesini tevik etmek, gerekli ortam ve imknlar hazrlamak.

) Yurt iindeki ve dndaki ilgili kamu ve zel aratrma kurulular ile ibirlii yapmak, bilgi alveriinde bulunmak ve yksek teknoloji projeleri iin finans kaynaklar teminine almak.

d) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili temel ve uygulamal aratrma projelerini destekleme esaslarn belirlemek; lkemizin ve blgemizin gereksinimlerine ncelik veren aratrma projelerini desteklemek ve uygulamak.

e) la ile ilgili temel ve uygulamal bilimlerin gelimesine katkda bulunmak ve ila endstrisine ilikin temel bilim sorunlarn zmlemek zere aratrmalar yapmak, kalknma planlarnn ngrd alanlarda, gelecekte karlalabilecek temel ve uygulamal aratrma sorunlarna zm yollar aramak.

f) Aratrma sonularnn uygulama alan bulmasna yardmc olmak, aratrma sonularn endstriye duyurmak, gerektiinde uygulama planlar yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin retim aamasna gemesi iin zorunlu tehizat, sistem ve spesifikasyonlar tespit etmek.

g) Merkezin faaliyet alanna giren konularda eitim yapmak, grg ve bilgisini gelitirmek zere yurt dna eleman gndermek ve yurt dndan bu amala gelen elemanlar davet veya kabul etmek.

) Merkezin faaliyet alanna giren konularda bilgi retimini artrmak ve deiik dzeyde kaliteli insan gc yetitirmek iin eitim programlar, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararas kongreler dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yaynlar yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanna giren konularda biyogvenlik ve biyoetik kurallarn uygulamak.

) Merkezin kurulu amacna, Yksekretim Kanunu ama ve ilkelerine uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Birimleri ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, ila aratrma gelitirme ile ilgili almalar yapan retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona erdiinde tekrar grevlendirilebilecei gibi, grev sresi dolmadan ayn usulle grevden alnabilir.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda ynetim ve ileyii konusunda gerekli nlemleri almak ve uygulamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Merkezin idari ilerini yrtmek, bte nerisini hazrlamak ve Ynetim Kurulunun bte konusundaki kararn Rektrle sunmak.

d) Merkez bnyesinde oluturulan alma birimlerinin faaliyetlerini dzenlemek ve denetlemek.

e) Yurt iinde ve yurt dnda ilgili merkez ve kurulularla ibirlii yapmak, ortak proje ve karlkl yardmlama faaliyetlerini yrtmek.

f) Yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

g) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanlmas iin gerekli giriimlerde bulunmaktr.

Mdr yardmclar

MADDE 9 (1) la aratrma-gelitirme konusu ile ilgili almalar yapan retim yeleri arasndan, Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan iki mdr yardmcs grevlendirilir. Mdr yardmclarnn grev sresi, Mdrn grev sresinin bitmesi ya da grevden ayrlmas durumunda kendiliinden sona erer.

(2) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Kendilerine bal birimlerin amaca uygun olarak ileyiinden Mdre kar sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Mdrn stlendii grev ve sorumluluklarn yerine getirilmesinde Mdre yardmc olmak.

c) Gerekli hallerde, Mdre veklet etmektir.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ve alt yeden oluur. yeler, Merkezin alma alan ile ilgili retim yeleri arasndan ve Merkezden yararlanan akademik birimlerin, retim ye ve grevlileri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti ile ayda en az bir kez toplanr. Mdr veya en az Ynetim Kurulu yesinin gndemi belirten yazl bavurusu ile de iki gn iinde olaanst toplant yaplabilir. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar toplantya katlan yelerin oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Mdr yardmclar, oy hakk olmakszn Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilir. Kurul raportrln idari hizmetler sorumlusu yrtr.

(4) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma dzenini tespit etmek.

b) Merkezin ynetim ve almalar ile ilgili kararlar almak, Merkezin bnyesinde kurulacak alma birimleri ve bu birimlerde grevlendirilecek adaylar ile ilgili Mdrn nerilerini incelemek ve karara balamak.

c) Mevcut olanaklar deerlendirerek uygulama ve aratrma alanlar konusunda karar almak.

) Mdr tarafndan hazrlanan faaliyet raporunu grmek ve karara balamak.

d) Merkez faaliyetleri kapsamnda yrtlen aratrma ve uygulamalarla ilgili telif ve patent haklarna ait esaslar, gelirlerin dalm ve kullanm ekillerini ilgili mevzuata gre tespit etmek.

e) Mdr tarafndan hazrlanan program ve bte nerilerini inceleyip karara balamak.

f) Danma Kurulunun nerilerini deerlendirmek.

g) Merkezin farkl kurulular ile ibirliini ve bunlarn imknlarn gerektiren aratrmalar karara balamak ve ilgili kurumun desteinin salanmas iin Rektrle sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu, Rektr tarafndan grevlendirilen bir Rektr Yardmcs bakanlnda, Ynetim Kurulunun nerisi ile ila konusunda bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu birikim ve tecrbelerinden yararlanlabilecek niversite ii ve dndan olmak zere, Rektr tarafndan yl iin onaylanan en az yedi kiiden oluur.

(2) Danma Kurulu ylda en az bir kez toplanr. Ancak Rektr Yardmcs, Mdr veya Ynetim Kurulu, Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulu, Merkezin almalar ile ilgili konularda tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunur.

Merkez kalite gvence sorumlusu

MADDE 12 (1) Kalite gvence sorumlusu, Mdrn nerisi ile ila aratrmalaryla ilgili kalite gvence sertifikasna sahip niversite personeli arasndan Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Sresi sona erdiinde tekrar grevlendirilebilecei gibi, grev sresi dolmadan ayn usulle grevden alnabilir.

(2) Kalite gvence sorumlusu, Merkezin kalite gvencesinden ve konuyla ilgili dokmantasyondan sorumludur.

(3) Yrtlmesi planlanan ve yrtlen tm projelerin kalite gvence ile ilgili basamaklarnn kontrol ve dokmantasyonundan sorumlu alma ekibini oluturur ve Mdrn onayna sunar.

Merkez idari hizmetler sorumlusu

MADDE 13 (1) dari hizmetler sorumlusu, fakltelerin iletme, iktisat veya maliye blmlerinden mezun, niversitede grevli ve yneticilik deneyimi olan idari personel arasndan Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Sresi sona erdiinde tekrar grevlendirilebilecei gibi, grev sresi dolmadan ayn usulle grevden alnabilir.

(2) dari hizmetler sorumlusu, Merkez bilgi ilem ile dier idari ve destek personelin almas ve kontrolnden Mdre kar sorumludur.

Merkez birimleri ve grevleri

MADDE 14 (1) Merkez; kalite kontrol, formlasyon, farmakoloji, tbbi bitki aratrmalar ve toksikoloji olmak zere be birimden oluur.

(2) Ynetim Kurulunun teklifi ve Rektrn onay ile yeni birimler ve alt birimler oluturulabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 2547 sayl Yksekretim Kanunu ve ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Erciyes niversitesi Rektr yrtr.