8 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29139

YNETMELK

Selahaddin Eyyubi niversitesinden:

SELAHADDN EYYUB NVERSTES ANA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Selahaddin Eyyubi niversitesinin ynetimi, ileyii, akademik organlar ve bu organlarn grevleri ile mali konulara ilikin usul ve esaslar dzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Selahaddin Eyyubi niversitesinin ynetimi, ileyii, akademik organlar ve bu organlarn grevleri ile mali konulara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 149 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Selahaddin Eyyubi niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

b) Blm bakan: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal akademik birimlerin bakanlarn,

c) Dekan: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal fakltelerin dekanlarn,

) Faklte/enstit/yksekokul kurulu: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal faklte, enstit ve yksekokullarn kurullarn,

d) Faklte/enstit/yksekokul sekreteri: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal faklte, enstit ve yksekokullarn sekreterlerini,

e) Faklte/enstit/yksekokul ynetim kurulu: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal faklte, enstit ve yksekokullarn ynetim kurullarn,

f) Genel Sekreter: Selahaddin Eyyubi niversitesi Genel Sekreterini,

g) Mdr: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal enstit, yksekokul, meslek yksekokulu, hazrlk okulu, uygulama ve aratrma merkezi ile srekli eitim merkezi mdrlerini,

) Mtevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) Rektr: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrn,

) Senato: Selahaddin Eyyubi niversitesi Senatosunu,

i) niversite: Selahaddin Eyyubi niversitesini,

j) Vakf/Kurucu Vakf: htiyat Eitim Kltr ve Salk Vakfn,

k) Vakf Ynetim Kurulu: htiyat Eitim Kltr ve Salk Vakf Ynetim Kurulunu,

l) YK: Yksekretim Kurulunu,

m) niversite Ynetim Kurulu: Selahaddin Eyyubi niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Mtevelli Heyet ve Grevleri

Mtevelli Heyeti

MADDE 5 (1) Mtevelli Heyet, en yksek karar organ olarak niversitenin tzel kiiliini temsil eder.

(2) Mtevelli Heyet; Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az te ikisi lisans dzeyinde yksekrenim grm adaylar arasndan, drt yl sre ile Vakf Ynetim Kurulu tarafndan seilen en az yedi yeden oluur. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(3) Rektr, Mtevelli Heyetin tabii yesidir. Ancak kendisi ile ilgili konularda toplantlara katlamaz. Rektr, Mtevelli Heyet Bakan veya bakan vekili olarak seilemez. Rektr dndaki niversite mensuplar Mtevelli Heyette grev alamaz.

(4) Vakf Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile bunlarn birinci derece kan ve kayn hsmlar ile elerinden Mtevelli Heyette grev alacaklarn says ikiyi geemez.

(5) Devlet niversitelerinde grev yapan retim elemanlar niversitelerinden gerekli iznin alnm olmas kayd ile Mtevelli Heyette grev alabilir.

(6) Mtevelli Heyet yelii fahridir. Ancak; Vakf Ynetim Kurulu karar ile Mtevelli Heyet yelerine toplantya katlma, yol ve huzur hakk verilebilir. Verilecek miktar bir ylda on ikiyi gememek zere katlacaklar her toplant iin 2547 sayl Kanunun 6 nc maddesinde Yksekretim Genel Kurulu yeleri iin ngrlen creti aamaz. Mtevelli Heyet Bakan ve yelerine bunun dnda herhangi bir suretle bakaca bir deme yaplmaz.

(7) Mtevelli Heyetin yedi kiiden az olmamak zere ka kiiden oluaca ile baka niteliklerin aranp aranmayacana ilikin kararlar, seime ilikin usul ve esaslar, seilen veya ayrlan Bakan ve yeler en ge bir ay iinde YKe bildirilir.

(8) Mtevelli Heyet ylda en az iki defa toplanr. Mtevelli Heyet, ihtiya olduunda Bakann daveti ile toplanabilir. Toplant yeter says ye tam saysnn yardan bir fazlasdr. Her ye oyunu kabul ve ret eklinde verir, ekimser oy kullanlmaz. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir. Kararlar, toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

(9) Mtevelli Heyet kararlar usulne uygun olarak karar defterine yazlarak Bakan ve yeler tarafndan imzalanr.

Mtevelli Heyetin grevleri

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyetin grevleri unlardr:

a) niversitenin tzel kiiliini temsil etmek,

b) Faklte, yksekokul, meslek yksekokulu, enstit ile bunlara bal blm, program ve anabilim dallarnn, hazrlk okulu ile uygulama ve aratrma merkezlerinin kurulmas, kapatlmas veya birletirilmesi hususunda Senato tarafndan alnan kararlar deerlendirmek ve uygun grrse onaylamak, Rektr tarafndan YKn onayna sunulmasn salamak,

c) rencilerden alnacak cretleri tespit etmek,

) YKn olumlu gr alndktan sonra Rektr atamak,

d) Rektrlk tarafndan hazrlanan niversite btesini incelemek, kabul etmek ve uygulamalar izlemek,

e) niversitenin tanr ve tanmaz mallarn ynetmek ve bunlara ilikin ilemleri yapmak,

f) niversiteye yaplacak balarn kabul ve reddine karar vermek, bunlara ilikin ilemleri yapmak,

g) niversiteye kaynak salayacak yatrmlar yaplmasna, iletmeler kurulmasna ve kurulmu iletmelere itirak edilmesine ve mevcut kaynaklarn verimli bir ekilde kullanlmasna ilgili mevzuat hkmlerine gre karar vermek,

) almalarn srdrmek iin komisyonlar oluturmak,

h) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Bakan, bakan vekilleri ve grevleri

MADDE 7 (1) Mtevelli Heyet, yeleri arasndan drt yl iin bir bakan ve en ok iki bakan vekili seer. Sreleri biten bakan ve bakan vekilleri yeniden seilebilir. Bakan, yokluunda bakan vekillerinden birini yerine vekil olarak grevlendirir. Bakan, yetkilerini uygun grd l ve sreyle bakan vekillerine ve/veya Rektre devredebilir. Bakan, almalarnda yardmc olmak zere Mtevelli Heyetin onay ile danmanlar atayabilir.

(2) Bakan, Mtevelli Heyeti olaanst toplantya arabilir.

NC BLM

Akademik ve dari Organlar ve Grevleri

Rektr ve grevleri

MADDE 8 (1) Rektr, YKn olumlu gr alndktan sonra Mtevelli Heyet tarafndan drt yl sre ile atanr. Rektrln herhangi bir nedenle boalmas durumunda Mtevelli Heyet, yeni Rektr atanncaya kadar YKn olumlu grn aldktan sonra Rektr vekili atar. Rektrlk iin ya haddi 67dir. Ancak 67 yandan nce atanm olanlar grev sreleri bitinceye kadar Rektrlk grevini srdrebilir. Grev sresi biten Rektr yeniden atanabilir.

(2) Rektr, Mtevelli Heyet tarafndan kendisine verilen yetkileri kullanr ve grevleri yapar. Rektr, Rektrlk tarafndan hazrlanp Mtevelli Heyet tarafndan kabul edilen norm kadro snrlar ierisinde retim elemanlar ile dier personelin atamalarn, terfilerini ve szlemelerini yapar, grevden alnmalarn onaylar. Rektr, ilgili mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yapar.

(3) Rektr, niversitenin aylkl profesrleri arasndan en fazla kiiyi Rektr yardmcs olarak atanmak zere Mtevelli Heyetin onayna sunar. Rektr yardmclar Rektr tarafndan verilen grevleri yerine getirir. Rektr yardmclarnn grev sreleri be yldr. Rektr, grevi banda bulunamad hallerde Rektr yardmclarndan birini vekil brakr.

Senato ve grevleri

MADDE 9 (1) Senato; Rektrn bakanlnda, Rektr yardmclar, dekanlar, her faklteden faklte kurulunca yl iin seilen birer retim yesi ile Rektrle bal enstit ve yksekokul mdrlerinden oluur.

(2) Senato, her retim yl banda ve sonunda olmak zere ylda en az iki defa toplanr. Rektr, gerekli grd hallerde Senatoyu toplantya arr. Senato, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

niversite Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) niversite Ynetim Kurulu; Rektrn bakanlnda, dekanlar, niversiteye bal farkl birim ve alanlar temsil edecek ekilde Senato tarafndan drt yl iin seilen profesrden oluur. Rektr yardmclar oy hakk olmadan niversite Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilir. niversite Ynetim Kurulu, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Dekan ve grevleri

MADDE 11 (1) Dekan, Rektrn nerisi ve YKn olumlu gr alndktan sonra Rektr tarafndan atanr. Grev sresi yldr. Sresi biten dekan tekrar atanabilir. Dekan, Rektrn onay ile fakltede grevli aylkl retim yeleri arasndan en ok iki kiiyi yl iin dekan yardmcs olarak seebilir. Dekan grevde olmad zaman dekan yardmclarndan biri vekalet eder. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni dekan atanr. Dekan, faklte ve birimlerinin temsilcisi olup, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yrtr.

Enstit mdr ve grevleri

MADDE 12 (1) Enstit mdr, Rektr tarafndan atanr. Mdrn grev sresi yldr. Sresi biten mdr yeniden atanabilir. Mdr, Rektrn onay ile aylkl retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi yl iin mdr yardmcs olarak seebilir. Mdr grevde olmad zaman mdr yardmclarndan biri vekalet eder. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni mdr atanr. Mdr, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla dekana verilen grevleri enstit bakmndan yerine getirir.

Yksekokul mdr ve grevleri

MADDE 13 (1) Yksekokul mdr, yl iin Rektr tarafndan atanr. Sresi biten mdr yeniden atanabilir. Mdr, Rektrn onay ile yksekokulda grevli aylkl retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi mdr yardmcs olarak seebilir. Mdr, grevde olmad zaman yardmclarndan biri vekalet eder. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni mdr atanr. Mdr, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla dekana verilen grevleri yksekokul bakmndan yerine getirir.

Merkez mdr ve grevleri

MADDE 14 (1) Uygulama ve aratrma merkezleri ile srekli eitim merkezi mdrleri Rektr tarafndan yl iin atanr. Merkez mdrleri, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Faklte kurulu ve grevleri

MADDE 15 (1) Faklte kurulu; Dekann bakanlnda faklteye bal blmlerin bakanlar ile varsa faklteye bal enstit ve yksekokul mdrlerinden ve yl iin fakltedeki profesrlerin kendi aralarndan seecekleri , doentlerin kendi aralarndan seecekleri iki, yardmc doentlerin kendi aralarndan seecekleri bir retim yesinden oluur.

(2) Faklte kurulu normal olarak her yaryl banda ve sonunda toplanr. Dekan, gerekli grd hallerde Faklte kurulunu toplantya arr.

(3) Faklte kurulu akademik bir organ olup, fakltenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar, plan, program ve eitim-retim takvimini kararlatrr, Faklte Ynetim Kuruluna ye seer.

Enstit kurulu ve grevleri

MADDE 16 (1) Enstit kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdr yardmclar ve enstity oluturan anabilim dal bakanlarndan oluur. Enstit kurulu, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Yksekokul kurulu ve grevleri

MADDE 17 (1) Yksekokul kurulu; Mdrn bakanlnda mdr yardmclar ve program bakanlarndan oluur. Yksekokul kurulu, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Faklte ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 18 (1) Faklte ynetim kurulu; Dekann bakanlnda, faklte kurulunun yl iin seecei profesr, iki doent ve bir yardmc doentten oluur. Faklte ynetim kurulu, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Enstit ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 19 (1) Enstit ynetim kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdr yardmclar ile Mdrce gsterilecek alt aday arasndan, enstit kurulu tarafndan yl iin seilecek retim yesinden oluur. Enstit ynetim kurulu, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Yksekokul ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 20 (1) Yksekokul ynetim kurulu; Mdrnn bakanlnda, Mdr yardmclar ile Mdrce gsterilecek alt aday arasndan yksekokul kurulu tarafndan yl iin seilecek retim yesinden oluur. Yksekokul ynetim kurulu, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Blm bakan ve grevleri

MADDE 21 (1) Blm bakan; blmn aylkl profesrleri, bulunmad takdirde doentleri, doent de bulunmad takdirde yardmc doentler arasndan fakltelerde Dekanca, faklteye bal yksekokullarda Mdrn nerisi zerine Dekanca, Rektrle bal yksekokullarda Mdrn nerisi zerine Rektrce yl iin atanr. Sresi biten blm bakan tekrar atanabilir. Blm Bakan grevde bulunamayaca sreler iin, retim yelerinden birini vekil olarak brakr. Herhangi bir nedenle alt aydan fazla ayrlmalarda kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir blm bakan atanr.

(2) Blm bakan; niversitenin faklte veya yksekokullarndaki blmleri ynetir. Blm bakan, blmn her dzeyde eitim-retim ve aratrmalarndan, blme ait her trl faaliyetin dzenli ve verimli bir ekilde yrtlmesinden sorumludur.

Genel sekreterlik ve grevleri

MADDE 22 (1) Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile en ok iki genel sekreter yardmcsndan ve bal birimlerden oluur.

(2) Genel Sekreter, Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Genel Sekreter, niversite idari tekilatnn badr ve bu tekilatn almasndan Rektre kar sorumludur. Genel Sekreter, Senato ve Ynetim Kurulu toplantlarnda oy hakk olmadan raportrlk grevini yrtr. Genel Sekreter, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yapar.

Faklte/enstit/yksekokul sekreterlii ve grevleri

MADDE 23 (1) Her fakltede, Dekana bal olarak ve faklte idari tekilatnn banda bir faklte sekreteri, enstit ve yksekokullarda ise Mdre bal olarak enstit veya yksekokul sekreteri bulunur. Faklte/enstit/yksekokul sekreterlii; sekretere bal bro ve ihtiyaca gre kurulacak birimlerden oluur. Faklte/enstit/yksekokul sekreterliinde yeteri kadar personel altrlr ve bunlar arasndaki i blm Dekann/Mdrn onayndan sonra ilgili sekreter tarafndan yaplr.

(2) Faklte/enstit/yksekokul sekreteri bal bulunduu birimin kurullarnda oy hakk olmadan raportrlk yapar.

DRDNC BLM

retim Elemanlar, Aratrma-Gelitirme Projeleri ve Danmanlk Hizmetleri

retim elemanlar

MADDE 24 (1) retim elemanlar; profesr, doent, yardmc doent, retim grevlisi, okutman ve retim yardmclarndan oluur. retim elemanlarnn seimi, deerlendirilmesi, seilenlerin uygun grlen akademik unvanlarla grevlendirilmeleri ve ykseltilmeleri ilgili mevzuat hkmlerine gre niversitenin yetkili akademik organlarnca yaplr. retim elemanlarnn atamalarnda, Devlet yksekretim kurumlarndaki atamalarda aranan artlara ilave olarak niversitenin akademik ynden gerekli grd artlar da aranabilir. Devlet yksekretim kurumlarnda almalar yasaklanm veya disiplin yoluyla bu kurumlardan karlm kiiler, niversitede grev alamazlar.

(2) retim elemanlar, ilgili mevzuat hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde her eitim retim yl sonunda bilimsel ynden deerlendirilir.

Yabanc uyruklu retim elemanlar

MADDE 25 (1) niversitede grevlendirilecek yabanc uyruklu retim elemanlar; ilgili faklte, enstit veya yksekokul ynetim kurulunun nerisi ve niversite Ynetim Kurulunun uygun gr zerine Rektr tarafndan atanr. Bu atama veya grevlendirmelerde YKn olumlu gr alnarak gereken ilemler tamamlanr. Yabanc uyruklu retim elemanlar, retim grevleri bakmndan 2547 sayl Kanunda ve bu Ynetmelikte aylkl retim elemanlar iin yer alan hkmlere tabidirler.

retim eleman yetitirme

MADDE 26 (1) niversitenin gelecek yllardaki ihtiyac gz nnde bulundurularak, YKn belirledii esaslar erevesinde Senato tarafndan belirlenen esaslara gre, yurt iinde ve yurt dnda retim eleman yetitirilir.

Aratrma-gelitirme projeleri ve danmanlk hizmetleri

MADDE 27 (1) niversite ve bal birimleri ile retim elemanlarndan istenen aratrma-gelitirme projeleri, danmanlk hizmetleri ve benzeri hizmetler niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr. Devaml statde grev yapan retim yelerinin niversite iinde veya dnda bu hizmetleri yapmalar niversite Ynetim Kurulunun iznine baldr. niversitede devaml statde grev yapan personelin projelerden veya danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne lde yararlandrlacaklar hususundaki esaslar, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan tespit edilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

zlk haklar ve izinler

MADDE 28 (1) niversitenin akademik ve idari personelinin alma esaslar, 2547 sayl Kanunda Devlet niversiteleri iin ngrlen hkmlere tabidir. Bu personele aylk ve dier zlk haklar bakmndan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmleri uygulanr.

(2) niversite retim elemanlarna, ilgili blm kurulu ve ilgili ynetim kurulunun uygun gr ile Rektr tarafndan uzun sreli cretli veya cretsiz izin verilebilir.

Disiplin

MADDE 29 (1) retim elemanlar ile idari personelin disiplin i ve ilemleri hakknda, 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Ynetici, retim Eleman ve Memurlar Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(2) niversite rencilerinin disiplin i ve ilemleri hakknda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

renci kabul

MADDE 30 (1) niversiteye renci kabul aadaki ekilde yaplr;

a) niversitenin n lisans ve lisans programlarna, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan, merkezi olarak yaplan snavla renci kabul edilir.

b) niversitenin YK tarafndan belirlenen baz zel programlarna; n kayt sistemiyle, Yksekretime Gei Snav sonularna gre veya Yksekretime Gei Snav ile niversite tarafndan yaplacak zel yetenek snavnn birlikte deerlendirilmesiyle renci kabul edilir.

c) niversitenin lisansst retim programlarna, ilgili mevzuat hkmlerine gre renci kabul edilir.

) Yabanc uyruklu renciler niversiteye, Yabanc Uyruklu renci Snav sonularna gre kabul edilir.

d) Dier yksekretim kurumlarnda renim grmekte olan rencilerin niversiteye kabul; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal le Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre ve niversite Ynetim Kurulu kararlarna uygun olarak yaplr.

Eitim-retim

MADDE 31 (1) niversitede n lisans, lisans ve lisansst dzeylerinde eitim-retim yaplr. niversitede yaplan eitim-retim ve buna dayal olarak verilen diplomalara ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Sosyal hizmetler

MADDE 32 (1) niversite, sosyal hizmetler alannda 2547 sayl Kanunun 47 nci maddesi hkmlerine gre faaliyetler dzenler.

Gelir kaynaklar

MADDE 33 (1) niversitenin gelir kaynaklar unlardr:

a) Kurucu Vakf tarafndan yaplacak ba ve yardmlar,

b) Tanr ve tanmaz mallardan elde edilecek gelirler,

c) niversitenin yatrmlarndan elde edilecek gelirler,

) niversite yaynlarndan elde edilecek gelirler,

d) Aratrma ve gelitirme projeleri, danmanlk ve benzeri hizmetlerden elde edilecek gelirler,

e) rencilerden alnacak cretler,

f) Devlet btesinden ve dier kamu kurum ve kurulularndan yaplacak yardmlar,

g) Ba, vasiyetler ve dier gelirler.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakf Yksekretim Kurumlar Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Mtevelli Heyet, Senato ve niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektr yrtr.