8 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29139

YNETMELK

Nevehir Hac Bekta Veli niversitesinden:

NEVEHR HACI BEKTA VEL NVERSTES OCUK ETM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Nevehir Hac Bekta Veli ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Hedef kitle: Okul ncesi, lkokul, Ortaokul ve Lise andaki (3-18 ya aras) ocuklar,

c) Koordinatr: Gerekletirilen etkinliklerin dhil olduu bilimsel, sosyal, sportif ve kltrel alanlardan sorumlu retim elemann,

) Merkez: Nevehir Hac Bekta Veli ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Mdr: Merkez Mdrn,

e) Mdr yardmcs: Merkez mdr yardmcsn,

f) Rektr: Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Rektrn,

g) niversite: Nevehir Hac Bekta Veli niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amac unlardr:

a) Okul ncesi, ilkretim ve ortaretim andaki bireylerin bilim insan olarak yetimelerine katk salamak amac ile eitli alanlarda eitim programlar, bilim ve doa kamplar, sergiler, bilim okullar ve uygulamal renme etkinlikleri dzenlemek.

b) Hedef kitlenin eitimi amac ile yeni etkinlikler gelitirmek, bunlarn deerlendirilmesini yapmak ve uygulamalar yerel, ulusal ve uluslararas apta paylama sunmak.

c) Hedef kitlenin eitimi ile ilgili stratejiler gelitirmek, bu alandaki mevcut uygulamalar deerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararas dzeyde gncel politikalar gelitirilmesine katk sunmak.

) Bilim ve toplum ilikisini etkili klmak amac ile hedef kitleyi de iine alacak programlar gelitirmek.

d) Hedef kitlenin bilim insanlar ile alabilmelerine imkn salamak.

e) Herhangi bir alanda, Mill Eitim Bakanl tarafndan uygulanmakta olan programlarn da tesinde bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamndaki bireylere, bu bilgiyi salamak iin teorik ve uygulamal almalar dzenlemek.

f) lkretim ve ortaretim sonrasnda rencilerin bilinli meslek seimlerine katk salayacak uygulamalar gelitirmek.

g) retim elemanlarnn, alanlar ile ilgili gelitirebilecekleri ve hedef kitlenin dzeyine uygun ilgi ekici etkinlikleri uygulamalarna ve fikirlerini toplumla buluturmalarna imkn salamak.

) Hedef kitledeki bireylerin zek ve ilgi dzeyleri ile yetenek alanlarna gre eitim alabilmelerine imkn salamak.

h) retmen, veli, dier yetikinler, resmi ve zel kurum ve kurulular ile hedef kitlenin eitimi konusunda almalar yrtmek.

) Hedef kitlenin mill, manevi ve evrensel deerleri tanmalar, benimsemeleri, gelitirmeleri amac ile sorumluluk alabilecekleri almalara katlmalarna imkn salamak.

i) Hedef kitlenin bilisel alanda geliimlerine katk salamann yannda, duygusal ve sosyal olarak da gelimelerine imkn salamak.

j) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini gelitirerek en st dzeyde kullanabilmelerine imkn salayacak ortamlar oluturmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) ocuk ve genlerin bilim eitimi ile ilgili politikalar oluturulmasna mevcut politikalarn deerlendirilmesine ve gncelletirilmesine ynelik almalar yapmak.

b) Hedef kitlenin eitimine ynelik bilim, sanat, spor ve kltr alanlarnda konferanslar, kongreler, sempozyumlar, altaylar, seminerler ve dier almalar dzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararas dzeyde, ocuk eitimi faaliyetleri kapsamnda yaplan organizasyonlarla ibirlii yapmak.

) Hedef kitledeki farkl yetenek alanndaki bireyleri Merkezin imknlarndan yararlandrmak.

d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insan gibi alabilme alkanl kazanmalarna ynelik olarak ilgi ekici etkinlikler gelitirmek ve bu etkinlikleri planl bir ekilde uygulamak.

e) Hedef kitlenin eitimi ile ilgili dier kurum ve kurulularn almalarna katlmak ve/veya danmanlk yapmak.

f) Hedef kitledeki bireylerin bilisel dnme becerilerinin gelitirilmesi ve bilgilerinin pekitirilmesi amac ile rgn renimlerinin dnda teorik ve uygulamal eitimler almalarna imkn salamak.

g) Hedef kitlenin eitimine ynelik olarak kitaplk ve mze kurmak, ariv oluturmak, kurulmu olanlarla ibirlii yapmak, bu tr almalara katkda bulunmak.

) Hedef kitlenin eitimine ynelik almalarn projelendirilerek dier kurum ve kurulularn imknlarnn merkezin almalarna katk salamasna almak.

h) Hedef kitlenin eitimine ynelik olarak bilimsel dergi, blten, bror, kitap hazrlama, yayn veya eviri almalar gerekletirmek.

) Hedef kitledeki bireylerin uluslararas balantlar kurmasna katk salayabilecek dil kurslar dzenlemek.

i) Hedef kitle kapsamnda bulunan sosyoekonomik ynden dezavantajl bireylerin eitime dhil edilmesine ynelik almalar yapmak.

j) Hedef kitledeki bireylerin keif ve icat yeteneklerini gelitirebilecekleri uygulamalar gerekletirmek.

k) Hedef kitlede yer alan kaynatrma eitimine tabi veya stn yetenekli bireylerin tanlanmasna ve eitilmesine ynelik almalar gerekletirmek.

l) Hedef kitledeki bireylerin eitimi zerine alan akademisyen ve retmenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrbelerini paylaabilecekleri programlar dzenlemek.

m) Akademik birimler bnyesinde hedef kitledeki bireylerin eitimi ile ilgili blm ve anabilim dallarnn almas ve gelitirilmesi hususundaki almalara destek vermek.

n) Merkezde eitim alan bireylerin, sonraki yaamlarnda, aldklar eitimin etkilerinin belirlenmesi amac ile aratrmalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu,

) Koordinatrler.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin alan eitimi zerinde uzmanlam retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn izinli olduu durumlarda, mdr yardmclarndan biri, Mdrle veklet eder. Veklet sresi alt ay at takdirde yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdr, almalarndan Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversitenin ocuk eitimi konusunda teorik almas veya tecrbesi olan retim elemanlar arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde, mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Mdr, gerektiinde mdr yardmcsnn deitirilmesini Rektre nerebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek, kararlar Rektrle sunmak ve uygulamak.

c) Ynetim Kurulu ile Danma Kurulunun gndemini hazrlamak.

) Merkezin almalarn dzenlemek.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn Merkez Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

e) Merkezi, amalar dorultusunda ynetmek.

f) Grevlendirilecek personel iin Rektrle teklifte bulunmak.

g) Merkezin ihtiya duyduu maddi imknlar hususunda ilgili kii, kurum ve kurulular ile iletiim kurmak.

Mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 10 (1) Mdr yardmclar, Mdre kar sorumlu olup grevleri unlardr:

a) Gerektiinde Mdrle veklet etmek.

b) Merkezin her trl faaliyetinde Mdre yardmc olmak.

c) Merkezin her trl eitim, retim ve renci ilerini yrtmek.

) Mdr tarafndan verilen grevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara gre hazrlanmas, tutulmas ve saklanmasn salamak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr bakanlnda; mdr yardmclar, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan niversitenin alan eitiminde en az doktora dzeyinde uzmanlk derecesine sahip retim elemanlar arasndan yl sreyle grevlendirilen ye ile birlikte toplam alt yeden oluur. Sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine her ay en az bir kez ve gerekli hallerde olaanst olarak salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr; oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin alma alan ile ilgili kii, kurum ve kurulularla ilgili ibirlii esaslarn belirlemek.

c) Yllk etkinlik raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek.

) Merkezin bte nerilerini hazrlamak.

d) Merkezin almalarnn deiik kurum ve kurulularca desteklenmesi amac ile kararlar almak.

e) Merkezin programlarna katlacak renci says ile bavuru usulleri, renci kabul, katlm creti, cretsiz kabul edilecek rencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

f) Merkeze bal olarak kurulacak bilimsel aratrma birimi ile akademisyenlerinin Merkezin aratrma imknlarn kullanmalar hususunda alma usul ve esaslarn belirlemek.

g) Mdrn nerecei dier hususlar karara balamak.

(3) Ynetim Kurulu, Danma Kurulundan gelen gr, neri ve tespitleri de deerlendirerek karar alr.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmelerde bulunan istiari nitelikte gr bildiren bir kuruldur. Danma Kurulu; Merkezin ama ve almalarna ilgisi olan, uzmanlk ve deneyimlerinden yararlanlabilecek akademisyenler ile kamu ve zel sektrde alan ahslar arasndan Ynetim Kurulu tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilen en fazla yirmi be yeden oluur. Mdr, mdr yardmclar, Ynetim Kurulu yeleri ve koordinatrler Danma Kurulunun doal yeleridir.

(2) Danma Kurulu her yl Mdrn ars ile belirlenen gndemi grmek zere en az iki kez toplanr. Danma Kurulunun toplanmasnda ve karar almasnda salt ounluk art aranmaz.

(3) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili neriler getirmek.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili deerlendirmeler yapmak.

Koordinatrler ve grevleri

MADDE 13 (1) Koordinatr; niversitede grevli akademik personel veya Merkezin faaliyet alanlar erevesinde almalar bulunan kiiler arasndan; halk oyunlar, eitli spor dallar, fen bilimleri, tiyatro, iir, mzik, grsel sanatlar, fotoraf, sosyal bilimler, yresel sanatlar, gzel konuma ve yazma, kitap okuma, evre eitimi, trafik eitimi ve dier hususlarda grevlendirilir. Koordinatrler; kurum dndan gelen program, aratrma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerekletirir.

(2) Koordinatrler, almas kararlatrlan programlarda gerekletirilecek eitimretim ve uygulama faaliyetlerinin ynetilmesinde grev yapmak zere Mdr tarafndan grevlendirilir. Mdr gerektiinde koordinatr deitirebilir. Koordinatr almalarndan Mdre kar sorumludur.

(3) Koordinatrn grevi; Danma Kurulu tarafndan nerilen ve Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen programlarn almasn salamak, alacak programlara katlacak ocuklarn Ynetim Kurulunun belirledii ltlere gre seimini gerekletirmek, etkinlikleri ve akademik takvimi hazrlamak, programn eitmenlerini ve programda grev alan akademik ve idari personelin grev dalmlarn belirlemek; program sresince katlmclarn salk ve gvenlik iinde program etkinliklerinde yer almalar iin gerekli nlemleri almak, programa ilikin almalar yapmak, programn ieriini ve aamalarn hedef kitlenin dzeyine uygun olacak ekilde oluturmak, programn yrtlmesi srecinde meydana gelen ve programn genel gidiatna etki edebilecek durumlar hakknda Mdr bilgilendirmek ve sorumlu olduu program yrtmektir. Koordinatr, Ynetim Kurulunca almas onaylanan programlar Mdrn onayndan sonra uygular.

(4) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, gzel sanatlar, spor, dil ve edebiyat alan koordinatrlkleri ile faaliyetlerine balar.

(5) Bunlardan baka hangi alanlarda koordinatrlklerin kurulacana, Danma Kurulunun nerisi ve/veya Ynetim Kurulunun onay ile karar verilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan alan programlara katlan ocuk ve genlere, Rektr ve Mdrn onayn tayan bir katlm belgesi verilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Rektr yrtr.