8 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29139

YNETMELK

Namk Kemal niversitesinden:

NAMIK KEMAL NVERSTES KARYER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Namk Kemal niversitesine bal olarak kurulan, Namk Kemal niversitesi Kariyer Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Namk Kemal niversitesi Kariyer Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aday: Namk Kemal niversitesi renci ve mezunlarn,

b) Birim Sorumlusu: Merkezin birim sorumlularn,

c) alma Grubu: Merkezdeki alma gruplarndan her birini,

) Merkez: Namk Kemal niversitesi Kariyer Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Rektr: Namk Kemal niversitesi Rektrn,

f) Rektrlk: Namk Kemal niversitesi Rektrln,

g) Senato: Namk Kemal niversitesi Senatosunu,

) niversite: Namk Kemal niversitesini,

h) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyetleri

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Adaylara i dnyasn tantc bilgiler sunarak, her adayn piyasa nitelik ve gereklerine gre meslek ve kiisel becerilerini arttrabilmesi iin faaliyet ve almalar yrtmek.

b) Kariyer planlamasnn etkin bir ekilde yaplabilmesi iin adaylara danmanlk ve bilgilendirme hizmeti vermek.

c) Merkezde yaplan almalarn sonularn kurum ve kurulularla paylaarak blgesel kalknmaya katkda bulunmak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 (1) Merkez amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birim sorumlularnn liderliinde faaliyet ve etkinlikler planlamak.

b) Adaylar ile eitli sektrlerde hizmet veren kurulular biraraya getirerek bilgi ve tecrbe aktarm salayacak etkinlikler dzenlemek.

c) Staj ve i imknlar hakknda adaylarn faydalanabilecei bir ilan havuzu oluturarak, adaylarn ve iverenlerin kullanmna sunmak.

) Adaylara i hayat zerine ynlendirici bilgi ve belgeler sunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Mdr Yardmcs

c) Ynetim Kurulu

) Birim Sorumlusu

d) alma Grubu

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitede grevli retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilecei gibi, sresi bitmeden de ayn usulle grevden alnabilir. Greve veklet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr atanr.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini, gelitirilmesini ve kabilecek sorunlarn zlmesini salamak.

b) Her dnem sonunda faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak.

c) Merkezin idar ilerini yrtmek, denek ve personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak.

) Birim Sorumlular ve alma Gruplar ile dzenli olarak toplantlar yaparak dzenlenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, alma program hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

d) Merkezce yaplacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasn salamak.

e) Ynetim Kurulunu toplantya armak, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

f) Rektr tarafndan onaylanan Merkez btesini ve alma programn uygulamak.

Mdr Yardmcs ve grevleri

MADDE 10 (1) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere niversitenin aylkl retim yeleri arasndan bir retim yesini yl iin Mdr Yardmcs olarak grevlendirip Rektrle bildirir. Sresi dolan Mdr Yardmcs tekrar atanabilir. Mdrn grevi bitince Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer. Mdrn katlamad toplantlara Mdr Yardmcs bakanlk eder.

Ynetim Kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdr Yardmcs dhil olmak zere be kiiden oluur. Dier yeden biri niversite retim yeleri arasndan, dier iki ye ise niversite retim elemanlar arasndan Mdrn nerisiyle Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar Ynetim Kurulu yesi olarak grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye ayn ekilde grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn arsyla ylda en az iki defa olmak zere salt ounlukla toplanr. Ayrca Mdrn gerekli grd hallerde Ynetim Kurulu toplantya arlabilir. Ynetim Kurulu toplantsnda kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin alma programn ve faaliyet raporunu grmek.

c) Merkez tarafndan planlanan etkinlik ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak.

) Merkez iin gerek duyulan alma gruplarn ve komisyonlar kurmak.

d) Eitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin dzenlenip verilmesi ile ilgili esaslar belirlemek.

Birim Sorumlular

MADDE 13 (1) Birim Sorumlular; Merkezin faaliyetlerini niversite bnyesindeki okullarda etkin bir ekilde yrtebilmek iin her faklte, enstit, yksekokul ve meslek yksekokulu tarafndan grevlendirilen retim yelerinden ve retim elemanlarndan oluur. Grevlendirmeyi yapan okulun ynetimi, grevlendirdii Birim Sorumlularn ve bunlara ait unvan ve iletiim bilgilerini Merkeze bildirir. Birim Sorumlusu grevinin herhangi bir nedenle boalmas halinde yeni Birim Sorumlusu ayn ekilde grevlendirilir. Birim Sorumlular, Mdrn arsyla ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr. Ayrca Mdr gerekli grd hallerde Birim Sorumlularn toplantya arabilir.

Birim Sorumlularnn grevleri

MADDE 14 (1) Birim Sorumlularnn grevleri unlardr:

a) alma Gruplarn, olaan olarak en ge alt ayda bir olmak zere Aralk ve Haziran aylarnn banda toplantya armak ve toplantlara bakanlk yapmak.

b) alma Gruplar tarafndan yrtlecek faaliyetlerle ilgili ynlendirmeler yapmak.

c) alma Gruplarnn talep ve isteklerini Merkeze iletmek.

) Merkez etkinliklerinin grevli olduklar faklte, enstit, yksekokul veya meslek yksekokulunda duyurulmasn salamak.

alma Grubu

MADDE 15 (1) Birim Sorumlusu, birim yneticisi tarafndan seilen iki retim eleman ve iki renciden (rencilerden birisi birimin renci temsilcisi olmak, ikincisi ise gnll renciler veya mezunlar arasndan birim yneticisi tarafndan seilmek artyla) oluan be kiilik alma gruplar oluturulur. Birimler ihtiya duyduklar durumlarda alt alma gruplar oluturabilirler. Birimlerde oluturulan alma gruplarnn almalarn Birim Sorumlusu koordine eder. Mdr de gerekli grd hallerde Merkez bnyesinde Mdr Yardmcs bakanlnda niversite renci temsilcisinin de iinde bulunaca en az drt kiiden oluan alma Grubu oluturabilir.

alma Gruplarnn grevleri

MADDE 16 (1) alma gruplar bu Ynetmelikte belirlenmi olan ama, kapsam ve ilkeler dorultusunda her takvim ylnn banda Birim Sorumlusunun bakanlnda ve bilgisi dorultusunda yazl alma nerileri hazrlar.

(2) alma Gruplar, olaan olarak en ge alt ayda bir olmak zere Aralk ve Haziran aylarnn banda Birim Sorumlusu bakanlnda toplanr.

(3) alma Gruplar, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alannda bu Ynetmeliin ama, kapsam ve ilkeleri dorultusunda en ge 6 ayda bir dzenleyecei toplantlarda yazl bir rapor hazrlar ve birim sorumlusu vastasyla Mdrle sunulur. Raporda aadaki hususlara yer verilir:

a) Endstriden birimlere gelmi olup Merkezi ilgilendiren bilgiler.

b) Uygulanan ders program deiiklikleri ile ilgili bilgiler.

c) Program d eitim-retim faaliyetleri ile ilgili bilgiler.

) rencilerin sosyal-kltrel-sportif faaliyetleri ile ilgili bilgiler.

d) rencilerin nicel ve nitel zellikleri ile ilgili bilgiler.

e) Seminer, panel ve konferanslar dzenlenmesi ile ilgili almalar hakkndaki bilgiler.

(4) alma gruplarnn oluturacaklar bu bilgi kaynaklar Merkezin sunaca hizmetlerde temel dayana oluturur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 17 (1) Merkezin akademik, idar ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Namk Kemal niversitesi Rektr yrtr.