8 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29139

YNETMELK

Gmhane niversitesinden:

GMHANE NVERSTES ETM TEKNOLOJLER

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gmhane niversitesi Eitim Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gmhane niversitesi Eitim Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ve 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (GUNETEM): Gmhane niversitesi Eitim Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Gmhane niversitesi Rektrn,

) Senato: Gmhane niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Gmhane niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; niversitede eitim teknolojisi ile ilgili aratrma-gelitirme ve uygulama almalar ve yaynlar yapmak, niversitenin eitim teknolojisi asndan mevcut durumunu ve ihtiyalarn tespit etmek, yeni eitim teknolojilerini takip ederek eitim kalitesini artracak projeler gelitirmek, Merkez ve niversite personelini yeni teknolojiler konusunda eitmek iin gerekli seminer ve kurslar dzenlemek, niversitede yer alan eitim faaliyetlerine eitim teknolojileri kapsamnda danmanlk hizmeti vermek, n lisans, lisans ve lisansst eitiminde e-renme temelli ders ve program amak, gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek, uzaktan eitim yoluyla mezuniyet sonras eitim programlar dzenleyerek mesleki bilgi gncellemesine yardmc olmak, niversitede verilen her trl eitimi sre, materyal ve ortam ve ara-gere tasarm ile desteklemek, mevcut sre, materyal, ortam ve ara-gerelerin ilevsellik ve kalitelerinin kontrollerini salamak, ihtiya duyulan alanlarda toplumun her kesimine ynelik diploma ve sertifika programlar dzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaam boyu renme ilkesini topluma benimsetmek, kamu ve zel sektr kurum ve kurulularnn eitim programlarn e-renmeye uyarlamalarna ve uzaktan eitim sistemleri gelitirmelerine katkda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kurululara aktarmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Eitim teknolojileri konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

b) niversitenin eitim teknolojileri kapsamnda durumunu tespit etmek.

c) Yeni eitim teknolojilerinin niversitede etkin kullanlmas iin ihtiya duyulan personel eitimlerini dzenlemek.

) Eitim faaliyetlerinde mevcut sre, ortam, materyal, ara-gere ve benzeri deerlendirmek.

d) Eitim faaliyetleri iin sre, ortam, materyal, ara-gere ve benzeri tasarlamak.

e) niversite tarafndan yrtlmekte olan internet destekli retim almalarna dnk ders ieriklerini hazrlamak.

f) niversite ii ve niversite d projelerde ihtiya duyulan yazlm otomasyonlarn ve ders ieriklerini gerekletirmek, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli koordinasyonu salamak.

g) Bilgi toplumuna gei srecinde Trkiyenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki eitimlerin e-renme vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak ve nermek.

) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

h) Eitim teknolojileri ile ilgili deneyimleri akademik yayna dntrmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir ve grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmclarndan biri, mdr yardmclarnn bulunmad zamanlarda ise en kdemli olanndan balamak zere Ynetim Kurulu yelerinden bir kii veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek, Merkez almalarn koordine etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrn onayna sunmak.

d) Yurt iindeki ve yurt dndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, bir mdr yardmcs ile niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen be ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde ayn usulle yeni ye grevlendirilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Senato tarafndan almasna karar verilen n lisans, lisans ve lisansst eitim programlarn uygulamak.

c) eitli alanlarda dzenlenen mezuniyet sonras eitim veya mesleki bilgi-beceri programlarn, diploma ve sertifika programlarn uygulamak zere dier merkezlerle koordinasyonu salamak.

) Toplumsal sorunlarn zmne ynelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eitim ile yrtlmesi iin sivil toplum kurulular ve meslek rgtleriyle ibirlii yapmak.

d) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirmek.

e) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

f) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmhane niversitesi Rektr yrtr.