8 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29139

YNETMELK

Selahaddin Eyyubi niversitesinden:

SELAHADDN EYYUB NVERSTES LSANSST ETM

RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Selahaddin Eyyubi niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlar ile ilgili esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Selahaddin Eyyubi niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezli ve tezsiz yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim, retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim/Ana Sanat Dal: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal enstitlerdeki lisansst eitim ve retim programlar bulunan blmleri,

) Anabilim/Ana Sanat Dal Bakan: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal enstitlerdeki lisansst eitim ve retim programlar bulunan blm bakanlarn,

d) Enstit: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal lisansst eitim ve retim yapan enstitleri,

e) Enstit Kurulu: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal ilgili enstitnn enstit kurulunu,

f) Enstit Ynetim Kurulu: Selahaddin Eyyubi niversitesine bal ilgili enstitnn enstit ynetim kurulunu,

g) ngilizce Hazrlk Program: Selahaddin Eyyubi niversitesi Hazrlk Blmnde yrtlen ngilizce hazrlk programlarn,

) Mdr: lgili enstit mdrn/mdrln,

h) Mtevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Rektr/Rektrlk: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrn/Rektrln,

i) Senato: Selahaddin Eyyubi niversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

k) niversite: Selahaddin Eyyubi niversitesini,

l) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn

ifade eder.

KNC BLM

Kontenjanlar, renci Kabul, Kayt ve Yatay Geilere likin Esaslar

Kontenjanlarn belirlenmesi ve ilan

MADDE 4 (1) Her program iin renci kontenjanlar ve bavuru koullar ilgili anabilim/ana sanat dallar tarafndan belirlenerek mdrle teklif edilir. Kontenjanlar, bavuru koullar, rencilerde aranacak nitelikler, bavuru tarihleri, istenilen belgeler, deerlendirme kriterleri ve dier hususlar enstit kurulunda grlerek karara balanmak zere Senatoya sunulur ve Rektrlk tarafndan ilan edilir. landa programlarn adlar, son bavuru tarihi, bavuru koullar, rencilerde aranacak nitelikler, istenen belgeler, var ise dier aklayc bilgiler ve dier hususlar yer alr. Sz konusu ilan her yaryl banda verilebilir. Bavurularn deerlendirilmesi ile ilgili tm ilemler, mdrlk tarafndan yrtlr.

renci kabul

MADDE 5 (1) Lisansst eitim ile ilgili bavurular aadaki esaslara gre yaplr:

a) Yksek lisans programlarna bavuruda; adaylarn en az drt yllk yurtii bir faklteden/yksekokuldan veya Yksekretim Kurulunca edeerlii kabul edilen yurtd faklte veya yksekokuldan veya edeeri mezuniyet diplomasna sahip olmalar, tezli yksek lisans programlarna bavurularda ALESten enstit kurulunca belirlenen puan trnde en az 55 standart puan alm olmalar gerekir. ALES dnda benzer uluslararas geerlilii bulunan snav puanlaryla bavuruda bulunmak isteyen adaylarn bavurularnda ise Yksekretim Kurulunun belirledii denklikler esas alnr. Tezli yksek lisans programlarna renci kabulnde, ALES puan yan sra gerekirse, lisans not ortalamas ve giri snav/mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bavurularn deerlendirilmesine ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen referans mektubu, neden yksek lisans yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri belgeler, hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii, tezli yksek lisans programlarnda ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilgili ilanda belirtilir. lgili enstit, yalnz ALES puan ile de tezli yksek lisans programna renci kabul edebilir. Tezsiz yksek lisans programlarna yaplan bavurularn deerlendirilmesine ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen dier belgeler ilanda ayrca belirtilir. Uluslararas geerlii olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) puanlaryla bavuruda bulunmak isteyen adaylarn bavurularnda ise Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen denklikler esas alnr. niversiteleraras Kurulca belirlenenler dnda, bir yksek lisans programna hangi lisans programlarndan mezun olanlarn bavurabilecei, ilgili enstitnn nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

b) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESten enstit kurulunca belirlenen puan trnde en az 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80, standart puan alm olmalar gerekir. Ancak yksek lisans eitimini tamamladktan sonra doktora eitimine en fazla bir yaryl ara vererek bavuruda bulunan ve 55 standart puana sahip olanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. ALES dnda benzer uluslararas geerlilii bulunan snav puanlaryla bavuruda bulunmak isteyen adaylarn bavurularnda ise Yksekretim Kurulu Bakanlnn belirledii denklikler esas alnr. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4,0 zerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Doktora programlarna renci kabulnde, ALES puan yan sra gerekirse lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve giri snav/mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri belgeler, hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii, ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilanda belirtilir. lgili enstit, ilanda belirtilmek artyla, yalnz ALES puan ile de renci kabul edebilir.

c) Sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuarlar haricinde, ALESten enstit kurulunca belirlenen puan trnde en az 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80, standart puandan az olmamak kouluyla ilgili enstit tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4,0 zerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuracak olanlarn sanatta yeterlik programlarna kabulnde, ALES puan yan sra, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat/yetenek snav/portfoly incelemesi sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri belgeler, hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii, ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilanda belirtilir. lgili enstit, ilanda belirtilmek artyla, yalnz ALES puan ile de renci kabul edebilir. Ancak Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuarlara renci kabulnde ALES puan aranmaz.

) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavuracak adaylardan tp faklteleri mezunlarnn, lisans diplomasna sahip olmalar ve TUSdan en az 50 Temel Tp Puan veya ALES saysal ksmndan en az 55 standart puan alm olmalar; tp fakltesi mezunu olmayanlarn ise yksek lisans diplomasna, di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine ve ALESten en az saysal 55 standart puana sahip olmalar gerekir. Temel Tp Puan; TUS Temel Tp Bilimleri Testi-1 blmnden elde edilen standart puann 0,7; Klinik Tp Bilimleri Testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak toplanmas ile elde edilir. Temel tp bilimlerinde doktora programlarna renci kabulnde, Temel Tp Puan veya ALES puan yan sra gerekirse, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve giri snav/mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri belgeler, hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii, Temel Tp Puannn veya ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, ilanda belirtilir. lgili enstit, yalnz Temel Tp Puan veya ALES puan ile de renci kabul edebilir.

d) Yabanc uyruklu rencilerin lisansst eitim programlarna kabul ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

e) Doktora/sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde YDSden en az 55 puan veya Yksekretim Kurulunca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas gerekir.

f) Lisansst bilim alan yabanc dil olan adaylarn baka bir yabanc dilden baar belgesi ibraz etmesi gerekir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 6 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans derecesini niversite dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan yksek lisans program adaylar,

c) Lisans veya yksek lisans derecelerini niversite dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan doktora adaylar,

) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programna bu Ynetmeliin 4 nc ve 5 inci maddelerinde yer alan esaslara gre renci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda her rencinin almas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, ders snavlar, ders notlar, derslerden baarl saylma koullar, ders tekrar, kayt silme ve dier hususlar hakknda, 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Selahaddin Eyyubi niversitesi Lisans ve nlisans Eitim, retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(5) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre dnem izinleri dnda uzatlamaz. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dhil edilmez.

(6) Bilimsel hazrlk programna kaydolan yksek lisans rencileri program kapsamnda alm olduklar dersleri en az CB ile gemi olmak ve en az 2,50 akademik ortalama ile baarl olmak zorundadr. Baarsz renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(7) Bilimsel hazrlk programna kaydolan doktora/sanatta yeterlik rencileri program kapsamnda alm olduklar dersleri en az CB ile gemi olmak ve en az 3,00 akademik ortalama ile baarl olmak zorundadr. Baarsz renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

zel renci kabul

MADDE 7 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit mdrnn onay ile lisansst derse zel renci olarak kabul edilir. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz.

(2) zel renciler de ders ve snavlarla ilgili ykmllklerini yerine getirmek zorundadr. Mteakip ylda, ilgili anabilim dal bakanlnn onay ile niversitenin bir lisansst programna girmeyi baaran zel rencilerin, baardklar dersler ilgili anabilim dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile izledikleri program iin geerli saylabilir. Ancak zel renci olarak, lisansst program mezuniyet kredi saysnn en ok yars alnabilir.

(3) zel rencilie kabul iin bavuran kiinin retim cretini yatrmas gerekir. zel rencilere devam ettikleri ders veya derslerin baar notunu belirten bir belge verilir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 8 (1) niversitenin baka bir enstit anabilim/ana sanat dalnda veya baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam olan baarl bir renci nceki yksekretim kurumundaki genel not ortalamasnn en az 3,00 olmas kouluyla lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilir.

(2) Hangi programlara yatay gei yaplabilecei, yatay gei kontenjanlar, ilgili enstit anabilim/ana sanat dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve enstit tarafndan ilan edilir. Yatay gei iin yukardaki koullara uygun olarak yaplan bavurular, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn olumlu gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(3) Yatay geii kabul edilen adayn program tamamlamas iin gerekli olan kredili ve kredisiz ders ykmll, program toplam kredisi dnda ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnca nerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayaca, bu Ynetmelik hkmlerine gre tannacak sre ve dier hususlar ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenir. Yatay geiler enstit ynetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla snrldr. renci ek dersleri renim sresi sonuna kadar baarmak zorundadr. renci nceki yksekretim kurumunda doktora yeterlik snavn baarm olsa bile tekrar doktora yeterlik snavna girmek ve baarmak zorundadr.

Derslerin almas, programlara ve derslere kayt

MADDE 9 (1) Lisansst programlara kabul edilen rencilerin kaytlarnn kesinlemesi iin, akademik takvimde belirlenen sre iinde gerekli belgelerle bavurarak kaytlarn yaptrmalar gerekir. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan aday kayt hakkn kaybeder.

(2) Bir yarylda alacak dersler ile her bir dersin alabilmesi iin en az ka rencinin olmas gerektiine ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ile enstit ynetim kurulu tarafndan karar verilir. Yaz okulunda alacak dersler hakknda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(3) Yksek lisans programlarnda her dnem en az iki derse kayt yaptrmak gerekir.

(4) Yksekretim Kurulu karar zerine yksekretim kurumlarnda; retim eleman ve rencilerin ayn meknda bulunma zorunluluu olmakszn, bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak retim faaliyetlerinin planland ve yrtld lisansst uzaktan retim programlar alabilir. Uzaktan retim programlarnn alabilecei alanlar, uzaktan retim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarlar, ders materyallerinin hazrlanmas, snavlarnn yaplma ekli, yksekretim kurumlar arasnda bu amala yaplacak protokoller ile uzaktan retime ilikin dier hususlar, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

cretler

MADDE 10 (1) niversitede eitim-retim cretlidir. Lisansst rencilerinden Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen miktarda eitim ve retim creti alnr.

(2) renim cretini demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz veya yenilenmez.

(3) Yaz okuluna ilikin renim cretleri Mtevelli Heyet tarafndan ayrca tespit edilir.

(4) niversiteden bir ya da iki yaryl geici uzaklatrma cezas alan renciler, cezal olduklar yaryl ya da yaryllarda niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre cret derler.

(5) Azami renim sresini tamamlad halde mezun olamayan ve rencilik hakk devam eden lisansst rencileri, Enstit Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim creti derler.

Eitim-retim yl

MADDE 11 (1) Bir eitim ve retim yl en az 14 haftalk iki yaryldan oluur. Lisansst dersleri yaryl esasna gre dzenlenir. Gerektiinde yaz dnemi alabilir. Yaz dnemiyle ilgili hususlar Senato karar ile belirlenir.

(2) Her yaryln balang ve biti tarihleri ile snav dnemleri Senato tarafndan belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(3) Resmi tatil gnlerinde eitim ve retim ve snav yaplmaz. Ancak, gerektiinde eitim-retim faaliyetleri ve snavlar, enstit ynetim kurulu kararyla cumartesi ve pazar gnleri de yaplabilir.

NC BLM

Snavlar ve Deerlendirme, Notlara tiraz, Not Ortalamalar, Ders Saydrma ve

Yksek Lisans Programlar

Derslerin kredi deeri, AKTS, snavlar ve deerlendirme

MADDE 12 (1) Bir lisansst dersin kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuar saatinin yarsnn toplamdr. AKTS, bir dersin hedeflenen renme ktlarn kazandrmak amacyla planlanan renim faaliyetlerini baaryla tamamlamak iin gerekli zaman temel alarak belirlenen i ykne dayanan kredi sistemidir. Lisansst derslerin kredi deerleri ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi zerine enstit kurulunun uygun gr ve Senatonun onay ile belirlenir.

(2) Uzaktan eitim-retim yapan programlar hari, lisansst programlara kaytl renciler; teorik derslerin % 70ine, seminer ve uygulamal derslerin % 80ine devam etmek zorundadr. Bir yaryl iinde en az bir baar lm yaplr. lgili retim yesinin takdirine gre bu; snav, dev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama almas biiminde olabilir. Yaryl sonunda bir yaryl sonu snav yaplr.

(3) Bir renciye; ald her ders iin retim elemanlar tarafndan aada belirtilen baar puanlar, baar puanlarnn karl harf notlar ve katsaylar verilir:

Harf Notu 4lk Not Sistemi 100lk Not Sistemi

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 75-79

CC 2,00 70-74

FF 0,00 0-69

(4) Bir dersten baarl saylmak iin baar notunun en az CC olmas gerekir.

(5) Ortalamalara katlmayan notlar unlardr:

a) E/I: Eksik (Incomplete).

b) BR/S: Baarl (Satisfactory).

c) YS/U: Yetersiz (Unsatisfactory).

) T/T: Transfer (Transfer).

d) G/P: Gelimekte (Progressing).

e) DS/NA: Devamsz (Not Attended).

(6) Ortalamaya katlmayan notlar iin uygulanacak esaslar unlardr:

a) E/I: Dnem iinde baarl olduu halde hastalk veya geerli baka bir nedenle ders iin gerekli almalar tamamlayamayan rencilere verilir. renci, herhangi bir dersten E/I notu ald takdirde, notun ilan tarihinden itibaren 15 gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde E/I notu kendiliinden FF haline gelir. Uzun sreli rapora bal bir hastalk ve benzeri hallerde, anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onayyla E/I notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir.

b) BR/S: retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

c) YS/U: Kredisiz derslerde, tez almalarnda baarsz olan rencilere verilir.

) T: niversite dndan gei yapan veya bir deiim programna katlan rencilere, daha nce alm olduklar ve edeerlii anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunca kabul edilmi dersler iin verilir.

d) G/P: Tez almalarn srdrmekte olan rencilere verilir.

e) DS/NA: Derse devam zorunluluunu veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere verilir. DS/NA notu, not ortalamas hesaplamasnda FF notu ilemi grr.

Notlara itiraz

MADDE 13 (1) Dnem sonunda ders notlar niversitenin renci leri Daire Bakanl tarafndan ilan edildikten sonra rencinin bir hafta iinde bavurusu zerine maddi hata tespit edilmesi halinde, dzeltme ilemi, ilgili retim elemanlarnn onay ile bal olduu anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunca karara balanr. Yaryl sonu snavlarndan sonra verilen notlarla ilgili maddi hatalarn en ge ertesi yaryl kayt sresi iinde dzeltilmi olmas gerekir.

Baarszlk nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 14 (1) Zorunlu bir dersten FF notu alan renci, bu dersi ilk aldnda tekrar almak zorundadr. Ancak FF alnan dersin ilgili dnemde almamas halinde, enstit ynetim kurulu, ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn olumlu grn alarak, zorunlu dersin kredi saatini karlayan baka bir veya birka dersi almasna izin verebilir. Ayn ekilde, seimlik bir dersten FF notu alan renci de bu dersin yerine kredi saatini karlayan baka bir dersi alabilir.

(2) Tekrar edilen veya yeni dersten alnan ders baar notu, FF notunun yerine geer, ancak FF notu akademik kaytlarda ve not dkmnde renci mezun olana kadar gsterilir.

Yaryl ve genel not ortalamalar

MADDE 15 (1) Bir yaryl ierisinde alnan derslerin rakamsal baar notlarnn, o derslerin kredi deerleri ile ayr ayr arpmlar toplamnn, bu derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle belirlenen nota yaryl not ortalamas denir. Blme ilemi, virglden sonra iki basamak yrtlp yuvarlatlarak hesaplanr.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen yntemin, alnan tm derslere uygulanmas ile hesaplanan nota genel not ortalamas denir. Ancak, genel not ortalamas hesabna sadece retim programnda bulunan dersler katlr.

(3) Dersleri baar ile tamamlam saylmak iin genel not ortalamasnn yksek lisans programlarnda en az 2,50, doktora programlarnda en az 3,00 olmas gerekir. Genel not ortalamalar bu deerlerin altnda olan renciler, renim sresi iinde olmak kouluyla, baar notu en dk olandan balayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya ayn nitelikteki baka dersleri alrlar. Bu dersler iin en son alnan notlar geerlidir.

Ders saydrma

MADDE 16 (1) rencinin daha nce katlm olduu lisansst eitim programndan ders saydrma ve buna bal olarak sre eksiltme koullar, dersini ald tarihten itibaren iki yl gememi olmak artyla anabilim/ana sanat dalnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile belirlenir.

(2) Yksek lisans programnda en fazla 6 kredi, doktora programnda da en fazla 6 kredi karl ders saydrlabilir.

Yksek lisans programlar

MADDE 17 (1) Yksek lisans programlar tezli ve tezsiz olarak iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi anabilim/ana sanat dallarnda ve nasl yrtlecei Senato tarafndan belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei; en ge her renim yarylnn ilk haftas sonuna kadar, rencinin bavurusu zerine, enstit anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunun karar ile yaplabilir.

(3) Yksekretim Kurulu karar zerine yksekretim kurumlarnda; retim eleman ve rencilerin ayn meknda bulunma zorunluluu olmakszn, bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak retim faaliyetlerinin planland ve yrtld lisansst uzaktan retim programlar alabilir. Uzaktan retim programlarnn alabilecei alanlar, uzaktan retim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarlar, ders materyallerinin hazrlanmas, snavlarnn yaplma ekli, yksekretim kurumlar arasnda bu amala yaplacak protokoller ile uzaktan retime ilikin dier hususlar, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Programn amac ve kapsam

MADDE 18 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

(2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak zere en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ile enstit kurulu tarafndan tespit edilir. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. rencinin en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmas gerekir.

(3) renciler, kendilerine bu Ynetmeliin 17 nci maddesine gre bir tez danman atanncaya kadar alacaklar dersleri, ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan grevlendirilecek program koordinatrne danarak belirler.

(4) rencinin alaca derslerden en ok iki tanesi ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 19 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Daha ksa srede mezun olabilecek bir renciyle ilgili dzenlemeler, enstit kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayan renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(3) yl sonunda mezun olamayan tezli yksek lisans rencileri, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim creti derler. Bu durumdaki renciler ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu rencilerin, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(4) Tez almasn srdren renciye tez danman tarafndan her yaryl sonunda baar notu verilir. st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz not alan rencinin yeniden tez konusu nerisinde bulunmas istenir.

(5) Tezli yksek lisans rencileri; her yaryl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayt yenilemek zorundadr. rencinin kayt yenilemedii dnemler, renim sresinden saylr.

Tez danman atanmas

MADDE 20 (1) Tezli yksek lisans programnda, ilgili anabilim/ana sanat dal bakanl her renci iin tez danmann en ge ikinci yaryln sonuna kadar enstitye nerir. Tez danman nerisi enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. Tezli yksek lisans retiminde tez konusu, yksek lisans derslerinin baar ile tamamlanmasndan sonra en ge bir ay ierisinde danman ve anabilim/ana sanat dal bakannn teklifi ile enstit ynetim kurulunda karara balanr.

(2) Tez danman ilgili enstit anabilim dalnda grevli retim yeleri, olmad takdirde en yakn enstit anabilim dalndaki retim yeleri veya ilgili enstit anabilim dalndaki doktoral veya ihtisasl retim grevlileri arasndan seilebilir.

(3) Ana bilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit ynetim kurulu karar ile tez danman baka bir niversiteden de seilebilir.

Seminer dersi

MADDE 21 (1) Tezli yksek lisans programnda yer alan seminer dersi, anabilim/ana sanat dal bakanl tarafndan her yaryl banda alr. kinci yaryl sonuna kadar tez danmann ve konusunu belirleyerek enstitye bildiren rencinin, en ge nc yaryl banda seminer dersine kayt yaptrmas ve ayn dnem ierisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi gerekir.

(2) renci seminer dersine ilikin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta nce enstitye verir. Seminer sunumu enstit tarafndan ilan edilir. Seminer sunumu program koordinatr, tez danman, ilgili programdan bir retim yesi ve dinleyicilerin katlmyla yaplr.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatr, tez danman ve ilgili programdan seminer sunumuna katlan retim elemannca imzalanan seminer tutana ayn gn enstitye verilir. Tutanakta sonu baarl ise BR/S, baarsz ise YS/U notu verilir. Baarsz olan renci seminer dersini bir sonraki dnem tekrar alr.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 22 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular enstit tarafndan belirlenen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman olmak zere en az biri niversite iindeki baka bir anabilim/ana sanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge otuz gn iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snavnn yeri ve tarihi enstit ynetim kurulunca belirlenir. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim cretini deme kouluyla renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 23 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine Tezli Yksek Lisans Diplomas veya Mezuniyet Belgesi verilir.

(2) Tezli yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Programn amac ve kapsam

MADDE 24 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program kinci Lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak kouluyla en az 10 adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. lgili senato tarafndan belirlenen esaslara gre tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas koulu ile lisans derslerinden seilebilir.

Danman atamas

MADDE 25 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, ilgili anabilim/ana sanat dal bakanl her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini veya ilgili anabilim/ana sanat dal bakanl tarafndan belirlenen niteliklere sahip bir retim grevlisini enstit ynetim kurulunun kararyla en ge birinci yaryln sonuna kadar belirler.

Sre

MADDE 26 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayan renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(2) ylsonunda mezun olamayan tezsiz yksek lisans rencileri, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim cretini derler. Bu durumdaki renciler ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu rencilerin, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(3) Tezsiz yksek lisans rencileri; her yaryl, akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayt yenilemek zorundadr. rencinin kayt yenilemedii dnemler, renim sresinden saylr.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 27 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

ALTINCI BLM

Doktora Program

Programn amac ve kapsam

MADDE 28 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini tamas gerekir.

(2) Doktora program, tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam 21 bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az 42 kredilik on drt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(3) Lisansst derslerinin; yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam 9 krediye kadar en fazla adedi, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ise toplam 18 kredi kadar en fazla alt adedi, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile niversite iinden ve dndan dier lisansst programlarnda verilmekte olan derslerden seilebilir.

(4) Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora program; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtiindeki Yksekretim Kurumlaryla Ortak Lisansst Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yurt iindeki ve yurt dndaki dier yksekretim kurumlaryla ortaklaa dzenlenen programlar eklinde de yrtlebilir.

Sre

MADDE 29 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yldr. Daha ksa srede mezun olabilecek bir renciyle ilgili dzenlemeler, enstit kurulunun teklifi zerine Senato tarafndan karara balanr.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr. Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlayamayan renciler ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayan renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(3) Azami srelerini dolduran doktora rencileri, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim cretini derler. Bu durumdaki renciler ilgili dneme ait renim cretlerini deme kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu rencilerin, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(5) Doktora program rencileri; her yaryl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayt yenilemek zorundadr. rencinin kayt yenilemedii dnemler, renim sresinden saylr.

Tez danman atamas

MADDE 30 (1) lgili anabilim dal bakanl, yksek lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin en ge ikinci yaryln sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin drdnc yaryl sonuna kadar ilgili enstitye bir tez danman nerir. Tez danman nerisi, enstit ynetim kurulunun kararyla kesinleir. Tez danmannn yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin en ge nc yaryln bana; lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise en ge beinci yaryln bana kadar atanmas zorunludur. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. kinci tez danman dier niversitelerin retim yelerinden veya Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yurtdndaki niversitelerden ve aratrma kurulularndan da seilebilir. Tez danman enstit ynetim kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitye bildirir. Tez danman deiimi, atamann sresini izleyen son yaryl iinde yaplr. Sresi dnda tez danmannn deimesi ve tez danman belirlenmesine ilikin dier konularda enstit ynetim kurulu tarafndan karar verilir.

(2) Tez danman; o anabilim dalnda grevli profesr ve doentler veya yardmc doentler arasndan seilir. kinci tez danman; dier niversitelerden, Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yabanc niversitelerden, aratrma kurulularndan, alannda doktora/tpta uzmanlk/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kiilerden ve retim grevlilerinden seilebilir.

Yeterlik snav

MADDE 31 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr. Bunlarn hangi aylarda yaplaca anabilim dal bakanlklarnn gr alnarak enstit ynetim kurulunca kararlatrlr.

(2) renci derslerini baaryla tamamladnda yeterlik snavna girebilir. Ancak, yksek lisans derecesi ile kabul edilmi rencilerin en ge beinci yaryln; lisans derecesi ile kabul edilmi rencilerin en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmeleri gerekir.

(3) Yeterlik snavlar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan nerilip enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak ve deerlendirmek amac ile be yeli snav jrileri kurabilir. Komite ve snav jrileri en az doktora derecesine sahip retim elemanlarndan oluur.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi, snav jrisi nerilerini ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci, en ge drdnc yaryldan balamak zere tezli veya varsa tezsiz yksek lisans programna geebilir. Tezli yksek lisans programndaki seminer dersinden drdnc yarylda baarl olunmas ve yksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yaryl iinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programnda yaryldan fazla okumu olan renci program deitiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bir ay iinde tez konusuyla ilgili bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn bulunmas durumunda ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 33 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde; yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr. Tez nerisi savunmasn sresi iinde yapmayan rencinin enstit ile iliii kesilir.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir Tez zleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin Tez zleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir. Baarsz olan renciyle ilgili tez izleme komitesi grevine devam eder.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 34 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular enstit kurulu tarafndan kabul edilen kurallara uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili program bakan ve anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn anabilim dalnda grevli retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Doktora diplomas

MADDE 35 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla doktora tezinin ciltlenmi en az kopyasn ve tezin tamam ile Trke ve yabanc dilde zetlerini ieren adet elektronik kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisine doktora diplomas ile diploma eki verilir. Yazm kurallarna uymayan tez iade edilerek tekrar tamamlanabilmesi iin mdrlke bir aya kadar ek sre tannr. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir, ancak, diploma eki verilmez.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim/ana sanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Sanatta Yeterlik almas

Ama ve kapsam

MADDE 36 (1) Sanatta yeterlik almas, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr. Hangi dallarda sanatta yeterlik program alabilecei niversiteleraras Kurulun nerisi zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik program toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(3) Lisansst derslerinin toplam 6 krediye kadar en fazla iki adedi ilgili ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 37 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin dokuz yldr. Daha ksa srede mezun olabilecek bir renci ile ilgili dzenlemeler, enstit kurulunun teklifi zerine Senato tarafndan karara balanr.

(2) Sanatta yeterlik program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr. Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlayamayan renciler ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayan renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(3) Azami srelerini dolduran sanatta yeterlik program rencileri, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim cretini derler. Bu durumdaki renciler ilgili dneme ait renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu rencilerin, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla sanatta yeterlik tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(5) Sanatta yeterlik program rencileri; her yaryl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayt yenilemek zorundadr. rencinin kayt yenilemedii dnemler, renim sresinden saylr.

Danman atanmas

MADDE 38 (1) Enstit ana sanat dal bakanl, her renci iin ders ve uygulama seimi ile tez veya sergi veya proje yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini enstitye nerir. Danman nerisi enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Danmann rencinin program iinde ne zaman atanaca Senato tarafndan belirlenir. Ancak danmann, en ge drdnc yaryl sonuna kadar atanmas zorunludur.

(2) Danman, retim yeleri veya nitelikleri Senato tarafndan belirlenen retim grevlileri arasndan seilir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 39 (1) Tez hazrlayan bir renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan bir renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni enstit tarafndan belirlenen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve ayrca tezini veya sergisini veya projesini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Jri, enstit ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin danman ve en az ikisi baka yksekretim kurumlarnn retim yeleri olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit ana sanat dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini veya sergisini veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Sanatta yeterlik almas reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir alma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde bu Ynetmelik hkmlerine gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 40 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre alan belirleyen bir diploma verilir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

zinler

MADDE 41 (1) rencilere hakl ve geerli nedenlerle eitim retim yl balangcndan itibaren en ge otuz gn ierisinde mracaat etmeleri halinde, enstit ynetim kurulu kararyla bir defada en ok iki yaryl olmak zere eitim-retim sresi boyunca en fazla drt yaryl izin verilebilir. Bu durumdaki rencilerin, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim creti demeleri gerekir. rencilerin izin alabilmeleri iin azami renim sresini amam olmalar gerekir.

(2) Hastalk, tabii afetler, ekonomik nedenler, tutukluluk, mahkmiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi renci tarafndan mazeret olarak beyan edilen ve enstit ynetim kurulunca uygun grlen nedenlerle yaryl iinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki rencilere dedikleri renim creti iade edilmez.

(3) kinci fkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde rencinin, olayn meydana gelmesinden itibaren en ge 15 gn iinde ilgili enstit mdrlne bavurmas ve durumunu geerli belgelerle kantlamas gerekir. Sz konusu nedenlerin devam halinde enstit ynetim kurulunca izin sresi uzatlabilir.

(4) zinli saylan renci derslere devam edemez ve izinli olduu dnemde ara snavlara, yaryl sonu snavlarna, tez nerisi savunmasna, tez savunmasna giremez. Bu durumdaki renciler iin tez izleme komitesi toplanmaz.

(5) zinli saylan sreler, ilgili kararda belirtilmek artyla renim sresinden saylmaz.

(6) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma ya da karma cezas alan renciler izinli saylmazlar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Selahaddin Eyyubi niversitesi Lisans ve nlisans Eitim, retim ve Snav Ynetmelii hkmleri ile Senato, niversite Ynetim Kurulu, Enstit Kurulu ve Enstit Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektr yrtr.