3 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29138

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FNANSAL TKETCLERDEN ALINACAK CRETLERE LKN USL

VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, kurulular tarafndan finansal tketicilere sunulan rn veya hizmetlere ilikin olarak faiz veya kr pay dnda alnacak her trl cret, komisyon ve masraf trleri ile bunlara ilikin usl ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik bankalar, tketici kredisi veren finansal kurulular ve kart karan kurulular ile bu kurulular tarafndan finansal tketiciye sunulan rn veya hizmetleri kapsar. lgili mevzuat erevesinde finansal tketicilerin menkul kymet ve sigortaclk ilemleri ile ek, senet ve teminat mektubu ilemleri karlnda kurulularn talep edebilecekleri cretler ibu Ynetmelik kapsamnda deildir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 4 nc maddesinin nc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) ATM: Otomatik para ekme ileminin yan sra dier bankaclk ilemlerinin tamamnn veya bir blmnn gerekletirilmesine imkn veren elektronik ilem cihazlarn,

b) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

) Birlikler: Trkiye Bankalar Birlii, Trkiye Katlm Bankalar Birlii ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Birliini,

d) Finansal tketici: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan tketicilerden kurulularca kendisine rn veya hizmet sunulan tketiciyi,

e) Hesap: Finansal tketicinin vadeli, vadesiz mevduat hesab ile katlma ve zel cari hesabn,

f) Kalc veri saklaycs: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan kalc veri saklaycsn,

g) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,

) Kart karan kurulu: 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayl Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan kart karan kurulular,

h) Kurul: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

) Kurulular: Bankalar, tketici kredisi veren finansal kurulular ve kart karan kurulular,

i) Kurum: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

j) Onay: Yazl olarak, kalc veri saklaycs yoluyla veya kayd tutulan telefon kullanlarak veya Kurumca uygun grlecek yntemlerden herhangi biri ile ulatrlan nerinin finansal tketici tarafndan aka kabul edilmesini ya da finansal tketici tarafndan ulatrlan nerinin kurulular tarafndan kabul edilmesini,

k) cret: Finansal tketiciden faiz, kr pay, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dnda talep edilen cret, komisyon, masraf ve benzeri adlar altndaki her trl parasal tutar,

ifade eder.

KNC BLM

Szleme Esaslar, rn veya Hizmetlerin Snflandrlmas

Szleme esaslar

MADDE 5 (1) Kurulular ile finansal tketiciler arasnda dzenlenen szlemeler ve yaplan bilgilendirmeler en az on iki punto byklnde, anlalabilir bir dilde, ak, sade ve okunabilir bir ekilde dzenlenir ve bunlarn bir nshas kt zerinde veya kalc veri saklaycs vastasyla finansal tketiciye verilir.

(2) Kt zerinde dzenlenecek szlemelerde, Szlemenin bir nshasn elden aldm. eklindeki ibarenin finansal tketici tarafndan yazlmasnn salanmas zorunludur.

(3) Szlemeler kapsamnda cret alnabilecek her bir rn veya hizmet iin finansal tketicinin onaynn alnmas zorunludur. Kurulular tarafndan finansal tketicinin onaynn alnd ispat edilemedii takdirde, onay alnmam saylr.

(4) Finansal tketiciler ile yaplacak szlemeler kapsamnda sunulacak rn veya hizmetlerin cret tarifesini ve bilgi verilmesi gereken dier hususlar gstermek zere szlemeye ilikin her bir rn veya hizmetin asgari olarak; ad ya da tanm, vadesi ya da sresi, tahsil edilecek faiz, kr pay veya cret kalemleri ile bunlarn tahsil yntemi, geerli olduu sre, geerlilik sresi sonunda yaplacak deiikliin tutar, oran ya da deiikliin hangi esasa gre yaplaca hususlarn ierecek ekilde bilgilendirme formu hazrlanmas zorunludur. Bilgilendirme formu szlemenin ayrlmaz bir parasdr. Szlemenin yazl olarak kurulmas durumunda bu formun taraflarca imzalanm bir nshasnn finansal tketiciye verilmesi zorunludur. Kalc veri saklaycs ve telefon araclyla kurulan szlemelerde finansal tketici kullanlan araca uygun ekilde bilgilendirilir. spat yk kurululara aittir.

(5) Kurulular tarafndan sunulan rn veya hizmetlere ilikin sigorta szlemelerinin, rn veya hizmetlere ilikin szlemelerden ayr olarak dzenlenmesi zorunludur.

cretlerin snflandrlmas

MADDE 6 (1) Kurulular tarafndan cretlendirilebilecek olan rn veya hizmetler Ek-1de snflandrlmtr. Bu snflandrmann ilemlerin finansal niteliklerine gre ayrm Kurumun uygun gr alnarak Birlikler tarafndan yaplr. Bu Ynetmelik ve ekinde yer alanlarn dnda herhangi bir rn veya hizmet iin cret alnamaz.

(2) Bu snflandrmada yer almayan, yeni bir rn veya hizmet grubunun belirlenmesi veya yeni bir cret kaleminin oluturulabilmesi iin ilgili kurulu tarafndan Kuruldan izin alnmas zorunludur. Kurul gerekli grd hallerde Ek-1deki listeyi deitirmeye yetkilidir. Ek-1deki listenin Kurul tarafndan deitirilmesi durumunda, kurulular deiikliin yapld tarihi takip eden ayn sonuna kadar yeni snflandrmaya intibak etmekle ykmldr.

cretlerin deitirilmesi

MADDE 7 (1) Bir takvim yl iinde cretlerde, Trkiye statistik Kurumunca bir nceki ylsonu itibariyle aklanan yllk tketici fiyatlar endeksi art orannn 1,2 kat ve zerinde art yaplabilmesi iin finansal tketiciden onay alnmas, bunun altnda art ngren deiikliklerin ise finansal tketiciye en az otuz gn nce yazl olarak veya kalc veri saklaycs yoluyla veya kayd tutulan telefon vastasyla bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim zerine finansal tketicinin kendisine bildirim yapld tarihten itibaren onbe gn sonrasna kadar rnn veya hizmetin kullanmndan vazgeme hakk vardr. Bu hakkn kullanlmas hlinde uygulanacak cret artnn yrrle girdii tarihten itibaren ilave cret alnamaz. Kurulular, vazgeme hakkn kullanan finansal tketiciye uyumazlk konusu rn veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tketicinin rn kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hlinde, deiikliin kabul edildii varsaylr.

(2) Kurulular tarafndan sreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilt gibi anlk ilem ve hizmetlerden cret tahsil edilmeden nce, ilemin gerekletirildii alann yapsna uygun bir ekilde finansal tketicinin onaynn alnmas hlinde yukarda belirtilen bildirim ve onay alma ykmllkleri uygulanmaz.

cretlerin iadesi

MADDE 8 (1) Tahsil edilen cretlerin, kurulularn karar birimleri veya adli, idari ve yetkili dier makamlarn kararlar neticesinde finansal tketiciye iadesinin gerekmesi hlinde, iadesi gereken tutar ve tahsil yntemi hakknda kalc veri saklaycs yoluyla veya kayd tutulan telefon ile finansal tketiciye bilgilendirme yaplr. Kurulular iadesine karar verilen tutarn finansal tketicinin bildirecei hesaba cretsiz ekilde gnderilmesine veya finansal tketicinin talebine istinaden nakden denmesine imkn salayacak sistemi kurmakla ykmldr.

Bilgilendirme

MADDE 9 (1) Finansal tketicilerden alnacak faiz, kr pay, cret ve dier kesintilere ilikin gncel bilgiler ak, anlalr ve kolay eriilebilir bir ekilde kurulularn internet sitelerinde karlatrmaya uygun bir biimde yer alr. Bu bilgilerde deiiklik olmas hlinde internet sitesi ezamanl olarak gncellenir. Kurulular, kredi rnlerinin kullanlmas hlinde ortaya kacak faiz, kr pay oran ve cret bilgilerini detayl bir ekilde gsteren hesaplama aralarn internet sitelerinde sunmakla ykmldr.

(2) Kurulular finansal tketicinin onayn almakszn yapt bildirimlerden cret alamaz. lgili mevzuat gerei belirli bir ekilde yaplmas zorunlu olan bildirim ve ilemlerden maliyetleri kadar cret alnabilir. Bunlarn dnda kalan onaya bal bildirimler szlemede yer verilmesi kaydyla cretlendirilebilir.

(3) Gerekletirilen ilemlere ilikin olarak ilem annda verilecek ilem fii, szleme ve bilgilendirmeye ilikin dier evrak ayrca cretlendirilemez.

(4) Finansal tketicilerin szleme, ilem fii ve benzeri dokmanlarn bir rneini talep etmeleri hlinde, kurulularca ilgili dokmann dzenlenme tarihinden sonraki ilk yl iin herhangi bir cret alnamaz. lgili dokmann dzenlenme tarihinden itibaren bir yln zerinde srenin gemesi hlinde, finansal tketiciye bilgi verilmek suretiyle, yaplan ilemle orantl olacak ekilde makul bir cret alnabilir.

(5) Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden sonra dzenlenecek yazl szleme ve bilgilendirme form ieriklerinin bir rneine kurulularn internet sitelerinde cretsiz eriim imkn salanr.

(6) Kurum bilgilendirmelerde veya onay alnmasnda kullanlan yntemlerin etkin olmad kanaatine varrsa, her bir rn veya hizmet baznda belirlenecek yntemlerin kullanlmasn zorunlu tutabilir.

(7) Gerekletirilen ilemlerde cret bilgisine ilem fii zerinde aka yer verilmesi zorunludur.

(8) Kurulular bu Ynetmelie konu cretlerin azami ve asgari gncel tutarlar ile oranlarn Kurumca belirlenecek kanallarda ve yntemle iln etmekle ykmldr.

NC BLM

rn veya Hizmetlere likin zel Hkmler

Tketici ve konut finansman kredilerine ilikin cretler

MADDE 10 (1) Finansal tketicilere kullandrlacak krediler iin kredi ihtiyacnn karlanmasna olanak salayan sistemin iletilmesi ve operasyonel srelerin ynetilmesi amacyla alnan tahsis creti dnda, istihbarat creti, kredi ilem fii creti, deme plan deitirme creti, deiken taksitli deme plan creti gibi her ne ad altnda olursa olsun bakaca bir cret alnamaz. Kredi tahsis creti, kullandrlan kredi anaparasnn binde beini geemez. Kurul, gerekli grd hallerde bu snr artrmaya ve azaltmaya yetkilidir.

(2) Tanr ve tanmazlara ilikin rehin, ipotek ve ekspertiz ilemlerinde yalnzca nc kiilere denen cretler alnabilir.

(3) Reddedilen kredi taleplerinden bir kamu kurum ve kuruluuna veya nc kiilere denen cretler hari olmak zere herhangi bir cret alnamaz.

(4) Konut finansman szlemelerinde faiz oran veya kr paynn sabit olarak belirlenmesi hlinde, krediyi tahsis eden kurulu nezdinde szlemede yer verilmek suretiyle, bir veya birden fazla taksit demesinin vadesinden nce yaplmas ile kredinin faiz oran veya kr paynda finansal tketici lehine mutabk kalnarak deiiklik yaplmas hllerinde, Kanunun 37 nci maddesinde yer alan erken deme tazminat haricinde hibir cret alnamaz. Tahsil edilebilecek erken deme tazminat ise yaplacak faiz veya kr pay indirimi tutarn aamaz.

(5) Finansal tketicilerin ilgili kurululardan borlarnn bulunmadna dair talep ettikleri bilgi yazlar iin bir defaya mahsus olmak zere cret alnamaz.

(6) Kredili mevduat hesaplarndan kullandrlan krediler ile kredi kartlarndan yaplan taksitli nakit avans ilemleri iin cret tahsil edilemez.

(7) Belirli sreli kredi szlemesine ilikin bir hesap almas ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili ilemler yaplmas durumunda, bu hesaba ilikin herhangi bir cret alnamaz. Bu hesap, finansal tketicinin aksine yazl talebi olmamas hlinde kredinin denmesi ile kapanr.

(8) Finansal tketicinin onay olmakszn, belirli sreli kredi szlemesi ile ilikili bir kredili hesap szlemesi yaplamaz ve kredi tahsiltlar bu hesaptan gerekletirilemez.

Banka ve kredi kart cretleri

MADDE 11 (1) Kart karan kurulular, yllk yelik creti ve benzeri ad altnda cret tahsil etmedikleri bir kredi kart tr sunmak zorundadr. Finansal tketiciler tarafndan yaplan cretsiz kredi kart bavurularnn kurulularca reddedilmesi hlinde, bu bavuruya istinaden yllk yelik creti olan kredi kart verilemez. Kart karan kurulular yllk yelik creti bulunmayan kredi kart limiti belirlerken, yllk yelik creti bulunan kredi kart deerlendirme kriterlerini aynen uygulamakla ykmldr. Finansal tketicilerin yllk yelik creti bulunan kredi kartn limiti ayn kalmak kaydyla yllk yelik creti bulunmayan kredi kart ile deitirme talepleri, kart karan kurulular tarafndan yerine getirilmek zorundadr.

(2) Finansal tketicinin kredi kart iptal talepleri, ilgili kredi kartyla ilikilendirilen herhangi bir bor bakiyesi bulunduu gereke gsterilerek reddedilemez. Bu ekilde iptal edilen kredi kartlarnn bor geri deme dnemlerinde yllk yelik creti tahsil edilemez.

(3) Banka kartlar ile sanal kredi kartlarndan yllk yelik creti alnamaz.

(4) Birinci ve ikinci fkrada yer verilen kartlar dndaki kredi kartlar zelliklerine gre yllk olarak belirlenen tutar kadar cretlendirilebilir. Asl karta bal olarak sunulan her bir ek kredi kartnn yllk yelik creti, asl kartn yllk yelik cretinin yzde ellisini geemez.

(5) Kredi kart yllk yelik creti, ancak finansal tketiciyi borlandrc nitelikteki ilk kullanm mteakip ve yllk olarak tahakkuk ettirilebilir.

(6) Kesintisiz olarak, en az yzseksen gn sreyle hareket grmeyen kredi kartlar hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kald mddete yllk yelik creti yanstlamaz. Kurulular, finansal tketiciye yazl olarak veya kalc veri saklaycs araclyla veya kayd tutulan telefon ile nceden bilgi vermek suretiyle bu nitelikteki kredi kartlarn kapatma hakkna sahiptir.

(7) Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kart yllk yelik cretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylk dnem iin sonradan tahsil edilmek zere bekletilebilir. Bu dnem zarfnda yllk yelik cretlerinin tahsili iin icra takibi yaplamaz. Bu cretler iin faiz veya kr pay iletilemez ve Kredi Kayt Brosu ile Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi bildirimleri yaplmaz. Anlan oniki aylk dnem sonunda kredi kart yllk yelik cretlerinin tahsil edilememesi hlinde ise bu cretler iptal edilir. Finansal tketici kredi kart yllk cretinin tahsili amacyla kredilendirilemez.

(8) Hesap zeti gnderimi, sanal kart oluturma ve kullanm ile bir takvim yl ierisinde kayp, alnt ve benzeri nedenler dolaysyla gerekletirilen iki adete kadar kart yenileme karlnda cret alnamaz.

Para transfer ilemleri

MADDE 12 (1) Finansal tketicinin hesabnn bulunduu kuruluun ilem alanlarndan herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabna para yatrmas ile hesabn bulunduu ubeden finansal tketici adna nc kiilerin para yatrmas ilemlerinden cret alnamaz.

(2) Gelen veya giden elektronik fon transfer sistemi ilemlerinde, finansal tketicinin hatas nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasna denen masraflar dnda finansal tketiciden herhangi bir cret alnamaz. Havalenin iadesi, reddi, devri ya da havale ilemine dair bilgi deiiklii ilemlerinden bir kamu kurum ve kuruluuna veya nc kiilere denen cretler dnda cret alnamaz.

(3) Dzenli veya rutin ilem saatleri dnda yaplan para transferleri, banka ve kredi kart veya n demeli kartlardan yaplan para transfer ilemleri ile zel nitelikli ilemlerin cretleri, finansal tketici ile banka arasnda dzenlenen szleme ile belirlenir.

(4) Kurulularda herhangi bir hesab bulunmayan finansal tketicilerin gerekletirdii para transfer ilemlerinde, bu ilemler gereklemeden nce finansal tketiciye ilgili crete dair bilgi verilir. lem tutar ve cret bilgisi ilem fii zerinde aka gsterilir.

Mevduat ve katlm fonu ilemleri

MADDE 13 (1) Hesap iletim creti, finansal tketicinin hesap saysna bal olmakszn mteri baznda ilgili kuruluun belirledii dnemlerde tahakkuk ve tahsil edilebilir. Hesabn yl ierisinde kapatlmas hlinde, hesabn ak olduu dneme tekabl eden cret alnabilir. Hesap ama ve kapama ilemleri ile hesap czdan yazdrma ilemlerinden herhangi bir cret alnamaz.

(2) Kesintisiz olarak, en az yzseksen gn sreyle hibir hesab hareket grmeyen finansal tketicilerden bu sre zarfnda hesap iletim creti alnamaz. Tahsil edilemeyen hesap iletim creti, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylk dnem iin sonradan tahsil edilmek zere bekletilebilir. Bu dnem zarfnda hesap iletim cretlerinin tahsili iin icra takibi yaplamaz, anlan oniki aylk dnem sonunda hesap iletim cretlerinin tahsil edilememesi hlinde ise bu cretler iptal edilir. Finansal tketici, hesap iletim cretinin tahsili amacyla kredilendirilemez.

ATM kullanm ve kiralk kasa hizmeti

MADDE 14 (1) Finansal tketicinin hesabnn bulunduu kurulua ait ATMlerden kendi hesab iin para yatrma, bakiye sorgulama ve ilgili kurulu tarafndan belirlenen limit dhilinde yaplan para ekme ilemlerinden cret alnamaz.

(2) Baka kurulu ATMsi vastas ile gerekletirilen ilemlerden alnabilecek cret, dier kurulua ilem karl denen tutar dikkate alnarak finansal tketici ile ilgili kurulu arasnda dzenlenen szleme erevesinde belirlenir veya ilem annda finansal tketicinin onay alnarak tahsil edilebilir.

(3) Kiralk kasa ziyaretine ilikin herhangi bir cret alnamaz. Kiralk kasa hizmetinin sona ermesi hlinde kiralk kasaya ilikin finansal tketici tarafndan gerekletirilen bir hasar, denmeyen kira bedelleri ve kiralk kasa szlemesinden doan dier borlar dolaysyla depozito cretinden dlerek kalan tutar derhal iade edilir.

Kampanyalar ve zel hizmetler

MADDE 15 (1) Kurulularn birden fazla rn veya hizmeti bir arada sunmalarna imkn veren rn veya hizmet paketlerinde rn veya hizmetlerin ayr ayr sunulmasnda elde edilebilecek cret toplamn amayacak ekilde cret tahsil edilebilir. Ayrca, kurulular eitli rn veya hizmetlerini finansal tketici yararna zellikler barndracak ekilde kampanya dzenleyebilirler. Bu kampanyalar kapsamnda finansal tketicinin talebine sunulan rn veya hizmetlerden cret tahsil edilebilir. Bunlarn dnda kurulular finansal tketicinin talebi ve bilgilendirilmesi suretiyle sunduklar zellikli rn veya hizmetlerden de finansal tketici ile mutabk kalarak cret tahsil edebilirler.

(2) Kurulularn finansal tketicinin harcama, talimat gibi taahhtler karl belirli bir rn veya hizmetten faydalanmasn salayan uygulamalarnda, ilgili taahhdn yerine getirilememesi hlinde pein olarak verilen puan veya faydalanlan rn veya hizmet bedelinin taahhtle karlanamayan ksm dnda herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez.

DRDNC BLM

Son Hkmler

ntibak

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmleri yrrlk tarihinden sonra kurulacak szlemelere uygulanr.

(2) Bu Ynetmelik hkmleri, Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce kurulmu szlemelere Ynetmeliin yrrlk tarihinden sonra gerekletirilecek ilemler bakmndan uygulanr. Bu nitelikteki szlemelerin Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce gerekletirilmi ilemleri hakknda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

 

Ek-1

 

rn veya Hizmet Snflandrmalar

 

1. Bireysel Krediler

 

1.1. Tahsis creti

1.2. Ekspertiz creti

1.3. Tanr ve Tanmaz Rehin Tesis creti

 

2. Mevduat/Katlm Fonu

 

2.1. Hesap letim creti

2.2. Para ekme creti

 

3. Para Transferleri

 

3.1. Elektronik Fon Transferi creti

3.2. Havale creti

3.3. Swift creti

 

4. Kredi Kartlar

 

4.1. Yllk yelik creti

4.2. Ek Kart Yllk yelik creti

4.3. Kart Yenileme creti

4.4. Nakit Avans ekim creti

 

5. Dier

 

5.1. Kiralk Kasa creti

5.2. Kampanyal rn veya Hizmetler creti

5.3. Fatura deme creti

5.4. Ariv - Aratrma creti

5.5. Onaya Bal Bildirim creti

5.6. Baka Kurulu ATM'sinden Yaplan lem creti

5.7. Kamu Kurum ve Kurulularna Yaplan demeler

5.8. nc Kiilere Yaplan demeler