3 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29138

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII ETM VE KLTR YAYINLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mill Eitim Bakanlnn kurulu, ama ve grevleri dorultusunda yaymlanacak ders kitaplar hari, her trl basl yayn ile basl olmayan bilim, sanat ve kltr eserleri, CD, DVD, e-kitap ve benzeri manyetik depolama niteleri ve Bakanlk internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yaynn seimini, incelenmesini ve bu ilemlerin yaplabilmesi iin Bakanlk bnyesinde yayn kurullarnn oluturulmasn, bu kurullarn alma usul ve esaslar ile grev ve yetkilerini ve basm-yaym-yayn, hizmet almna ilikin dier usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Mill Eitim Bakann,

b) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

c) Bakanlk Dner Sermayesi: Mill Eitim Bakanl dner sermayesini,

) Daire Bakan: Eitim Aralar ve Yaymlar Daire Bakann,

d) Daire Bakanl: Eitim Aralar ve Yaymlar Daire Bakanln,

e) Derleme: Telif eser zerindeki haklar sakl kalmak kaydyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevas seme ve dzenlemelerden oluan ve bir dnce yaratcl sonucunda ortaya konulan eseri,

f) Elektronik yayn: Yayma hazrlanm veya baslm kitap ve derginin her trl elektronik ortamda okunulmas ve yararlanlmas amacyla sunulmu eklini,

g) Genel Mdr: Destek Hizmetleri Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Destek Hizmetleri Genel Mdrln,

h) lenme eser: Dier bir eserden faydalanarak oluturulmu, oluturulan eserden bamsz olmayan, ileyen yazarn zgnln tayan fikir ve sanat rnlerini,

) Manyetik depolama niteleri: Yayma hazrlanm veya baslm kitap ve derginin her trl elektronik ortamda okunabilmesi amacyla CD, DVD, e-kitap ve benzeri ekillerde depolanm eklini,

i) Telif eser: Herhangi bir ekilde dil ve yaz ile ifade olunan eserler ile dorudan meydana getirilen fikir mahsullerini,

j) Tercme eser: Yazld dilden, baka bir dile aynen evrilen eseri,

k) Yaym: Kitap, dergi ve benzeri basl yaynlar ile basl olmayan ilim ve sanat eserlerini, CD, DVD ve benzeri manyetik depolama nitelerini, elektronik yaynlarn ise Bakanlk internet sitelerinde hizmete hazr hle getirilmesini,

l) Yayn: Kitap, dergi ve benzeri basl yaynlar ile basl olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama nitelerinin ve ayrca elektronik yaynlarn Bakanlk internet sitelerinde umuma sunulmasn,

m) Yayn Alt Kurulu: Yayn Danma Kurulu yeleri arasndan seilen ve alanlar itibaryla uzman yelerden oluan kurulu,

n) Yayn Danma Kurulu: Mill Eitim Bakanlnca oluturulan kurulu,

ifade eder.

KNC BLM

Yayn Kurullar, Eserlerin ncelenmesi, Seilmesi,

Yaymlanmas ve Temel lkeler

Yayn kurullarnn oluturulmas ve sresi

MADDE 4 (1) Yayn Danma Kurulu, Bakanlk onay ile oluturulur. Yayn Danma Kurulu yeleri Bakanlka grevlendirilir. Bu yeler; eitim, bilim, kltr, sanat, edebiyat, dnce ve ocuk yaynlar alanlarnda Bakanlk personeli arasndan veya Bakanlk dndan uzman kiilerden seilir. Genel Mdr ve Daire Bakan, Yayn Danma Kurulunun doal yesi olup bu kurul doal yeler dahil krk yeden oluur.

(2) Yayn Alt Kurulu; Daire Bakannn teklifi, Genel Mdrln onay ile Yayn Danma Kurulu yeleri arasndan seilen en az be yeden oluur. Gerektiinde her trl yayn veya inceleme iin birden fazla Yayn Alt Kurulu oluturulabilir. Daire Bakan, Yayn Alt Kurullarnn bakandr.

(3) Yayn Danma Kuruluna Bakan veya vekili, Yayn Alt Kurullarna da Genel Mdr bakanlk edebilir.

(4) Yayn kurullar ve yelerinin grevleri, gerektiinde Bakanlk tarafndan sona erdirilir. Herhangi bir nedenle yayn kurulu yeliini boaltan yelerin yerine Bakanlka yeniden grevlendirme yaplr.

Toplant ve karar

MADDE 5 (1)Yayn Danma Kurulu, Bakanln belirleyecei gndem ve takvimle ylda en az bir kez ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr. Kurul, kararlarn toplantya katlan ye saysnn salt ounluu ile alr.

(2) Yayn Alt Kurulu; Genel Mdrln belirleyecei gndem ve takvimle ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlarn toplantya katlan ye saysnn salt ounluu ile alr. Oylarn eitlii hlinde bakann oy kulland taraf ounlukta saylr.

(3) Kurul kararlar Bakanlk Makamnn onayna sunulur. Kurullarn sekretaryasn Daire Bakanl yrtr.

Yayn kurullarnn grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Yayn Danma Kurulu; Bakanln yayn politikalar, yayn projeleri ve yaplmasnda eitim hizmetleri asndan fayda grlen yayn faaliyetleri hakknda tavsiye karar alr.

(2) Yayn Alt Kurulu, Bakanlk yayn politikalar ile bu Ynetmeliin 9 uncu maddesindeki ilkeler dorultusunda aadaki grevleri yerine getirir:

a) Yaymlanmas isteiyle Bakanla gnderilen veya Bakanlk adna hazrlatlmas istenilen eserleri inceleyerek veya inceleterek yaymlanp yaymlanamayaca hususunda gr bildirmek.

b) Bakanlka yaymlanan eserleri inceleyerek veya incelettirerek yeniden basklarnn yaplmas konusunda gr bildirmek.

c) Mill kltrn yaygnlatrlmas, ykseltilmesi ve tantmna ynelik ihtiya duyulan tr ve alanlarda telif ve tercme eserler ve gerektiinde dorudan temin edilecek eserler konusunda Genel Mdrle teklifte bulunmak.

) Bakanla hibe edilen eserleri inceleyerek gr bildirmek.

ncelemede usul

MADDE 7 (1) Yayn Kurullarnn eserleri inceleme usulleri:

a) Yaymlanmas talebiyle Genel Mdrle gnderilen eserler; ama, konu, sunu tarz, yazm kurallar ve yayn ilkelerine uygunluk bakmndan incelenir. Yayn Danma Kurulunun tavsiyeleri dorultusunda Genel Mdrlke seilen eserler 9 uncu maddeye gre deerlendirilmek zere Yayn Alt Kuruluna sunulur. Yayn Alt Kurulu, seilen eserleri ve dier dokmanlar incelenmek ve yazl grlerini almak zere gerektiinde konunun zelliine gre Bakanlk dndan uzmanlardan hizmet satn alnmasn teklif edebilir.

b) Eseri inceleyen uzmanlarn verdii gerekeli rapor yeterli grlmezse veya sresi iinde incelenip Bakanla teslim edilmezse eser baka inceleyicilere de gnderilebilir. Alnan raporlar Yayn Alt Kurulunda deerlendirilir ve eserin yaynlanp yaynlanmayaca teklifi bu rapora gre dzenlenir.

c) Yayn Kurullar yelerine ait eserlerin grlmesiyle ilgili toplantlara eser sahibi ye katlamaz.

) Satn alnmak zere incelenmesi istenen eitim, bilim, kltr, sanat, edebiyat, dnce ve ocuk yaynlar alanlarndaki eserler, bu Ynetmeliin 9 uncu maddesindeki esaslar gz nnde bulundurularak Yayn Alt Kurulu tarafndan incelenir. Yayn Alt Kurulu grlerini bir raporla Daire Bakanlna bildirir.

Eser hazrlatma, bask, yaym ve temin usul

MADDE 8 (1) Bakanlk adna kendisinden eser hazrlamas istenen gerek ya da tzel kiiler Bakanlkla yaplan protokol erevesinde ve protokolde belirtilen sre ierisinde almay tamamlayp Bakanla sunarlar. Protokol hkmlerine uyulmad takdirde, yaplan protokol iptal ederek bu kii veya kiilerden ii geri almak ve baka bir hazrlaycya vermekle Bakanlk yetkilidir.

(2) Yayn Alt Kurullarnca uygun grlen eserlerden hangilerinin hangi yntemle yaymlanacan, baslacak eserlerin dizileri ve bask saylarn, CD, DVD, e-kitap gibi elektronik ortamda hazrlanacak eserleri, internet sitelerinde yaymlanacak eserleri ve yaym sreleri, Genel Mdrln teklifi zerine Bakanlk onayna baldr.

(3) Eserlerin bask ve yaym ncesi i ve ilemleri Daire Bakanlnca, gerektiinde bu i ve ilemlerle birlikte basklarnn Bakanlk Dner Sermayesince yaplmas Genel Mdrln onay ile gerekletirilir.

(4) Yerli, yabanc, zel ve kamu sektr ile ahslardan gelen proje ve eserlerden Yayn Alt Kurulunca deerlendirilerek uygun bulunanlarn telif haklar Daire Bakanlnn nerisi zerine Genel Mdrln onay ile Bakanlk Dner Sermayesince satn alnr.

Deerlendirme ilkeleri

MADDE 9 (1) Eserlerin incelenmesinde, seiminde, hazrlanmasnda, sadeletirilmesinde ve tercme edilmesinde gz nnde bulundurulacak temel ilkeler unlardr:

a) Trkiye Cumhuriyeti Anayasasna ve 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanununa uygun olmas.

b) Kiileri, aile kurumunu veya toplumun belirli bir kesimini kk drc bilgi ve yorumlara yer vermemesi.

c) Mill kltrmzn gelitirilmesine, yaygnlatrlmasna, tantmna ve insanln ortak deerlerine katkda bulunacak nitelikte olmas, toplumsal yararll gz nnde bulundurmas.

) Hitap ettii hedef kitlenin seviye, ncelik, ihtiya ve beklentilerine uygun olmas.

d) Toplumun adalamasna, gelimesine, demokratiklemesine, hogr, bar ve birlikte yaama arzusunun gelimesine ve Mill kltrnn yaygnlamasna katk salayc nitelikte olmas.

e) lke dnda yaayan vatandalar ile akraba topluluklara ynelik olarak hazrlanacak eserlerin, onlarn kltrel kimliklerini, mill deer ve duyarlklarn korur ve glendirir nitelikte olmas.

f) Benzer ierikli eserler arasnda zgn ve yeni ynlerinin olmas.

g) Resim ve izimlerin eserin muhtevasna uygun olmas.

) Dil ve anlatmn, Trkenin ses ve sz varln tm zenginlii ile yanstmas.

h) Eserin, bilimsel yntemlere veya ait olduu sanat dalnn zelliklerine gre hazrlanmas.

) lkemiz ile Trk Cumhuriyetleri ve ortak kltr balarmz bulunan lkeler arasnda kltr alveriini salayc ve dostluk balarn glendirici nitelikte olmas.

i) Tarihimizi, bugne ulaan kltrel zenginliimizi ileyici, tantc, gelitirici ve gelecek nesillere tayc nitelikte olmas.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bavuru artlar

MADDE 10 (1) Eserlerinin yaymlanmas iin bavuruda bulunanlar, eserlerini muhteva, imla, terim, dil, harita, resim, ekil, nota ve benzeri hususlar bakmndan dizgisine veya basksna balanabilecek ekilde hazrlayp, bilgisayar ortamnda yaygn kullanm olan bir kelime ilemci yazlm ile yazlm iki basl nsha hlinde ve ayrca elektronik depolama ortamnda kaydedilmi olarak zgemilerini de ieren bir bavuru yazs ile birlikte Genel Mdrle teslim eder.

Yaym artlar

MADDE 11 (1) Eserlerinin yaymlanmasn isteyenler;

a) 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hkmlerine gre, eserinin zerinde baka kurum ve kurulular ile kiilerin haklarnn bulunmadna ve bu hususta her trl hukuki sorumluluu stlendiklerine dair taahhtnameyi,

b) Muhtemel maddi hatalarn dzeltilmesi konusunda Bakanln tasarruf yetkisini kabul ettiklerini belirtir izin belgesini,

c) Yaymlanmas ve cret denmesi uygun grlen eserinin basl manyetik depolama rnleri vastasyla ve internet sitesinde elektronik ortamda oaltma ve yayma hakkn Bakanla devrettiine dair belgeyi,

Bakanla vermekle ykmldr.

Eserlerin temsil ve basm haklar

MADDE 12 (1) Yaymlanmas uygun grlen telif eser ve ileme eserler zerindeki ileme ve temsil haklar eser sahiplerine ve ileyene; oaltma, yayma ve umuma iletim haklar ise Bakanla aittir.

Mkerrer bask ve yaym hakknn iadesi

MADDE 13 (1) Mkerrer bask ve yaym hakknn iadesi aadaki usullere gre yaplr:

a) Eserin mkerrer basksnn yaplmasna Genel Mdrlk karar verir.

b) Szlemede belirtilen miktar veya sre sona ermeden yaym hakknn eser sahibine iadesine, yaplm basksnn 9/10unun bitmi olmas artyla Bakanlka karar verilir.

Birimlerce hazrlanan eserlerin incelenmesi

MADDE 14 (1) Bakanlk birimleri, kendi grev alanlarna ilikin yaynlamay planladklar eserlerin, bu Ynetmelik hkmleri erevesinde incelenmesini talep edebilir. lgili Bakanlk birimleri buna ilikin taleplerini Genel Mdrle iletir.

Toplant, harcrah ve yayn faaliyetlerine ait giderler

MADDE 15 (1) Yayn Danma Kurulu ve Yayn Alt Kurulunun Bakanlk personeli olmayan yelerine, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre toplant creti denir.

(2) Memuriyet mahalli dnda yaplan toplantlara katlan Yayn Danma Kurulu ve Yayn Alt Kurulu yelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre yol masraf, gndelik creti denir. Yayn faaliyetlerine ait benzeri dier giderler Bakanlk Dner Sermayesince denir.

Yaymlanacak eserlere ilikin demeler

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerince yaymlanacak eitim, bilim, kltr, sanat, edebiyat, dnce ve ocuk edebiyat eserlerinin ilenme hak ve cretleri ile bu eserlerle ilgili her trl inceleme, redaksiyon, derleme, edisyon, tashih ve benzeri demeler, 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre hesaplanr ve Bakanlk dner sermayesince denir.

(2) Resm grev gerei hazrlanm eserlere cret denmez.

Yayn kurulu karar gerekmeyen durumlar

MADDE 17 (1) Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelie gre cret denmeyecek olan yaynlarda yer alacak metinler veya eserler iin Yayn Alt Kurulu gr alnmas zorunlu deildir.

Yayn numaras

MADDE 18 (1) Bakanlk birimlerince hazrlanan her trl eser iin baskdan nce Genel Mdrlkten yayn numaras alnr.

Hkm bulunmayan durumlar

MADDE 19 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda hkm bulunmayan hususlarda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce kurulmu olan yayn kurullarnn faaliyetleri ve bu kurullara yelikler bu Ynetmeliin yaym tarihinde yrrlkten kalkar.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.