3 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29138

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – 15/9/2014 tarihinden önce üretilmiş, 6 ncı maddede yer alan kriterleri karşılamayan ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan nitelikli elektronik sertifikalar 31/12/2014 tarihine kadar kullanılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.