3 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29138

YNETMELK

Ko niversitesinden:

KO NVERSTES SATIN ALMA VE HALE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ko niversitesinin ihtiyalar dikkate alnarak, i ve d her trl alm-satm, hizmet, inaat, onarm ve bakm, kiralama, finansal kiralama, tama, proje, etd, mavirlik ve benzeri ilerin verimlilik ilkeleri dorultusunda, en uygun deer ve artlarla, en uygun zamanda serbest piyasa koullar ierisinde temin edilmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ko niversitesi ve niversiteye bal akademik ve idari birimlerin ihtiya duyduu her trl menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetlerin alm, satm, onarm, yapm, kiralanmas, kiraya verilmesi, tama ve benzeri ilerin yaplmas ve yaptrlmasna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 72 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Genel sekreter: Ko niversitesi Genel Sekreterini,

b) Mtevelli Heyeti: Ko niversitesi Mtevelli Heyetini,

c) Rektr: Ko niversitesi Rektrn,

) Satn alma komisyonu: Satn alma ve ihale komisyonunu,

d) Satn alma mdr: Ko niversitesi satn alma mdrn,

e) niversite: Ko niversitesini,

f) Yklenici: hale yntemlerinden birisi ile iin zerine ihale edilen ve szleme imzalanan gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Satn Alma lerinde Yetkili Organlar, Satn Alma Esaslar,

haleye Katlamayacak Olanlar, Satn Alma Usulleri

Mtevelli heyeti

MADDE 5 (1) Satn alma ileri, Mtevelli Heyetinin, her retim yl banda onaylayaca bte erevesinde, Rektre tanm olduu harcama yetkisi ile snrl olarak gerekletirilir. Bu snrlar iinde satn almann sorumluluu ve onay Rektrn yetkisindedir. Rektr bu yetkisini, belirleyecei kii veya kiilere devredebilir. Cari yl btesinde yer almayan bir kalemden harcama yaplmas Rektr yetkisindedir.

(2) Birinci fkrada belirtilen artlarla gerekletirilemeyen iler, Mtevelli Heyetinin onay alnarak yerine getirilebilir.

(3) Gayrimenkul alm ve satm ile yeni gayrmenkul teminine ilikin yapm ileri Mtevelli Heyetinin onayyla yaplr.

Satn alma komisyonu

MADDE 6 (1) Satn alma komisyonu; Rektr veya onun grevlendirecei temsilcisi, Genel Sekreter, ilgili faklte/birim bakan, satn alma mdr ve talep yapan birimin yneticisinden oluur. Ancak, Rektr belirli birimlerin satn almalar veya belirli satn almalar iin sreli veya srekli zel satn alma komisyonlar grevlendirebilir.

(2) Yapm ilerinde Rektr tarafndan uygun grlecek teknik elemanlar satn alma komisyonuna dahil edilebilir.

Satn alma karar ilemleri

MADDE 7 (1) Satn alma kararnda aadaki bilgiler bulunur:

a) Satn alma talebinde bulunan birimin ad ve talep tarihi.

b) Satn alma kararnn ilgili olduu i.

c) Satn alnmasna karar verilen maln/hizmetin ad, tanm, zellii, cinsi, ls ve miktar.

) Teklif veren firmalarn isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar.

d) Tercih edilen firmann tercih sebebi.

e) Satn alma komisyonu yelerinin ad, soyad ve imzas.

Satn alma esaslar

MADDE 8 (1) Gayrimenkul alm ve/veya kiralanmas ilemleri dndaki satn alma ve ihale ileminde en az firmadan teklif alnr. teklifin alnamayaca durumlarda retici ana firmadan, ana distribtrden, ana firmann temsilcisinden veya onayl tedarikilerden teklif alnr.

(2) Satn alma mmkn olan en uygun artlarda ilk elden ve piyasa rekabet artlar gzetilerek yaplr.

(3) Satn almalarda tercih yaplrken, firmann o konudaki yetkinlik derecesi, firmalarn referanslar, istenilen kaliteyi verme yetenei, istenilen zamanda teslim, en uygun deme ve bakm koullarn salama gibi zellikler gz nnde tutulur.

(4) Satn alma talebinin belirli nitelikleri, teknik zellikleri ve markay iermesi durumunda satn alma, firmadan dorudan pazarlk usul ile yaplabilir.

(5) Satn alnmas kararlatrlan mal, hizmet, proje ve yapm ilerinin belirlenen usullerle gerekletirilmesini mteakip; ayn iin devam, ilave ve benzeri iler iin gereken satn alma ilemleri ve yapm ilerinin projeye bal olarak sonulandrlmas ve tamamlanmas bakmndan, ayn fiyattan ve yeni bir teklif alnmadan ve ihaleye klmadan Rektr onay ile devam ettirilebilir. Bu ilave iler ve satn almalar iin yeni teklif ve karar alnmaz, satn alma ayn kararla ilikilendirilerek gerekletirilir.

(6) Satn alnan mal, hizmet veya hak bedelleri ile ilgili avans/pein deme, ara deme ve nihai demeler; satclar ile yaplan szlemelerde yer alan bedel, deme sresi ve deme ekillerine gre yaplr.

(7) Aadaki almlar dorudan temin yntemiyle Rektr veya yetkilendirecei kii veya komisyon tarafndan yaplabilir:

a) niversitenin ihtiyac olan gayrimenkullerin alm-satm ile kiralama ve kiraya verme ilemleri.

b) Yapm ileri.

c) Danmanlk hizmetleri ile avukatlk hizmetleri.

) zel uzmanlk gerektiren iletme hizmetleri.

d) Fikri ve snai mlkiyet haklarnn ulusal ve uluslararas kurulular nezdinde tescilini salamak iin gerekletirilen hizmetler.

e) zelliinden ve belli sre iinde kullanlma zorunluluundan dolay stoklanmas ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanlacak olan ila, a, serum, anti-serum, kan ve kan rnleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasnda hastaya gre belirlenebilen ve hastaya zg tbb sarf malzemeleri ile medikal sarf malzemeleri almlar.

f) Sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabilecek ihtiyalara ilikin almlar.

g) Sadece gerek veya tzel tek kiinin ihtiya ile ilgili zel bir hakka sahip olduu almlar.

) Temsil arlama faaliyetleri kapsamnda yaplacak konaklama, seyahat ve iaeye ilikin almlar.

h) Mtevelli Heyet tarafndan belirlenecek mali snrlar dahilinde yaplacak dier almlar.

(8) Dorudan temin usulnde, nceden teklif alnmasna gerek olmadan, davet edilen uygun bir veya daha fazla kii veya kurulula szleme koullar ve bedel mzakere edilerek uygun bulunan koullar ve bedelle temin yaplr.

haleye katlamayacak olanlar

MADDE 9 (1) Aada belirtilen kimseler gerek dorudan veya dolayl ya da alt yklenici olarak kendileri veya bakalar adna ihale ilemlerine katlamazlar:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre geici veya devaml olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmu olan bankalar ile iktisadi devlet teekkllerinin ihalelerine girmekten menedilmi olanlar.

b) niversiteden yevmiye alanlar dahil, aylk veya cret alan kurum mensuplar.

c) 2547 sayl Kanunda belirtilen niversite yneticileri ve satn alma komisyonu bakan ve yelerinin eleri ve nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlar, evlatlklar ve evlat edinenler ile ortaklar.

) Daha nce kendisine i verildii halde, usulne gre szleme yapmak istemeyenler ile szleme ve artname hkmlerine uygun olarak yerine getirmedii tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 58 inci maddesi uyarnca kamu ihalelerine katlmaktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan ve organize sulardan dolay hkml bulunanlar.

Satn alma usulleri ile satn alma ve ihalenin kesinlemesi

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak almlara; ihale, kapal veya ak teklif usulleri, davet yoluyla teklif alma usul, dorudan pazarlk usul, dorudan temin usul ve dier usullerden herhangi birisi uygulanr. Bu usullerden herhangi birini semek Rektrn ve/veya yetkilendirdii kiinin/komisyonun yetkisindedir.

(2) Satn alma komisyonu, ihale, kapal veya ak teklif ve dier usullerde niversiteye gelen teklifleri her satn alma ii iin belirleyecei esaslar erevesinde deerlendirir. Bu deerlendirme sonucunda satn alma komisyonu satn almaya karar verip vermemekte serbesttir ve bu tekliflerden ksmen satn alma yapabilecei gibi, satn almay erteleyebilir veya iptal edebilir.

(3) Satn alma komisyonu karar gerektirmeyen iler hari olmak zere; ihale usulyle yaplan satn alma ilemleri Rektrn veya grevlendirdii personelin, kapal veya ak teklif ve dier usullerle yaplan satn alma ilemleri ise satn alma komisyonunun kararyla kesinleir.

(4) Rektrn onayyla belirlenen koullar tayan isteklilerin sisteme kabul edildii ve elektronik olarak teklif verebildii elektronik satn alma sistemleri Rektrn kararyla oluturulabilir.

(5) Satn almalar, bir veya birden ok isteklinin niversitenin tedarik etmek istedii rnleri szleme dahilinde niversitenin kullanmna sunduu veya sadece niversitenin talep ettii hallerde tedarik ettii ve sadece rnn kullanld veya tedarik edildii hallerde szlemede belirlenen bedelinin dendii szlemelerle yaplabilir.

NC BLM

Satn Alma Talepleri ve Taleplere likin Yaplacak lemler, Satn Alma

Komisyonu Karar Gerektirmeyen ler

Satn alma talepleri

MADDE 11 (1) niversite birimleri, satn alnmasn talep ettikleri mal ve hizmeti satn alma istek formunu doldurarak satn alma birimine gnderirler. Toplanan tm satn alma taleplerinin ayr ayr veya birletirilerek deerlendirilmesi srecinde stok seviyeleri, bteye uygunluk ve denek kontrol yaplr. Gerek duyulduunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler iin; satn alma birimince, satn alma usulnde belirlenen yetki limitleri dahilinde satn alma ilemi balatlr.

Acil durumlarda satn alma ilemleri

MADDE 12 (1) Acil durumlarda satn alma ilemleri, satn alma biriminin yetki ve sorumluluunda dorudan yrtlr. niversitede meydana gelebilecek ve annda mdahale edilemediinde zarar dourabilecek veya retimi aksatabilecei iin satn alma usullerinin uygulanmasnn beklenemeyecei olaylar acil durum olarak kabul edilir.

(2) Acil olaylardaki takdir yetkisi Rektre aittir. Bu satn almalarda satn alma usulleri aranmaz.

Toplu satn alma ilemleri

MADDE 13 (1) Alnan her trl sarf malzemesi, gerektiinde haftalk veya aylk olarak toplu satn alma kararlarna balanabilir. Bu ilemler satn alma usulndeki yetkilendirme dahilinde gerekletirilir.

Satn alma istek formu

MADDE 14 (1) Satn alma istek formunda aada belirtilen bilgiler bulunur:

a) htiya bildiren birimin ad ve birim yneticisinin imzas.

b) Tarih.

c) Satn alnmas talep edilen maln/hizmetin tanm, zellii, cinsi, ls ve miktar.

) Satn alma talebinin gerekesi.

d) Gerekli grlecek dier aklamalar.

Satn alma komisyonu karar gerektirmeyen iler

MADDE 15 (1) Onayl tedariki listesindeki firmalardan yaplan almlar, akademik ve idari personel hizmetleri, gnlk ihtiya ve her trl sarf malzemeleri, yedek paralar, temizlik ileri, gda gibi olaan hizmetler, donanm ve yazlmlar, 20.000 Trk Lirasn gememek kouluyla, ihtiya sahibi birimlerin talebi ve onayl satn alma formuyla satn alma komisyonu karar gerekmeksizin dorudan satn alnabilir. Bu mebla Rektrn kararyla on katna kadar artrlabilir.

(2) Pazarlk imkannn bulunmad market/alveri merkezi gibi satn almalarda satn alma komisyonu karar aranmaz.

(3) Bedeline baklmakszn elektrik, su, doalgaz, posta ve benzeri abonman szlemesine veya akaryakt, kpr, vapur, feribot, tercihli yol gibi cretleri tarifeye balanm her trl ilerde satn alma karar aranmaz.

(4) Bilimsel aratrma projelerinin finansman, idari/retim elemanlar temini, telif haklarnn alnmas gibi akademik iler ve her trl personel almlar ve benzeri zellikli iler bu Ynetmelik kapsam dndadr.

DRDNC BLM

artnameler, Teminatlar, Teslim Alma ve demeler

artnameler

MADDE 16 (1) Rektrn, satn alma komisyonunun veya satn alma yetkilisinin gerekli grd hallerde idari veya teknik artname dzenlenir.

(2) dari artnamelerde aadaki hususlarn tamam veya bir ksm veya gerekli grlen dier hususlar bulunur:

a) in ad, nitelii, tr ve miktar, gerek grlen hallerde i tanm.

b) haleye ilikin olarak iletiim kurulabilecek kiinin ad, adresi, telefon ve faks numaras ile e-posta adresi.

c) hale veya satn alma usul, tekliflerin nereye verilecei, son teklif tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecei.

) steklilerde aranlan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

d) Birden fazla gerek veya tzel kii tarafndan hak ve sorumluluklaryla iin tmn birlikte ve mtereken ve mteselsilen sorumlu olarak yapmak zere oluturulan i ortaklklarnn teklif vermesinin kabul edilmedii hallerde, i ortaklklarnn teklif veremeyecei.

e) Birden fazla gerek veya tzel kii tarafndan hak ve sorumluluklarn ayrarak iin kendi uzmanlk alanlaryla ilgili ksmlarn yapmak zere oluturulan ve yelerinin iin taahht ettikleri ksmndan sorumlu olduklar konsorsiyumlarn teklif vermesinin kabul edilecei hallerde, konsorsiyumlarn teklif verebilecei ve konsorsiyum iin aranacak koullar.

f) in bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olduu hallerde, ksmi teklif verilebilecei ve ksmi teklifte aranacak koullar.

g) Alternatif teklif verilmesinin mmkn olduu hallerde, alternatif teklif verilebilecei ve alternatif tekliflerde aranacak koullar.

) Tekliflerin geerlilik sresi.

h) Teklif ve szleme tr.

) Aksi belirtilmedike ie ilikin ulam, sigorta, gmrkleme, vergi, resim, har ve dier giderlerin teklif fiyatna dahil olduu.

i) Teminat istenen hallerde geici ve kesin teminat oran veya mebla, teminatlarn nasl verilecei, hangi hallerde iade edilecei ile teminatlara ilikin dier koullar.

j) niversitenin ihale veya satn almay iptal etmekte, tm teklifleri reddetmekte serbest olduu.

k) in balama ve bitirme tarihi veya sresi, yaplma yeri, teslim artlar ve gecikme halinde alnacak cezalar.

l) deme koullar.

m) Uyumazlklarn zm.

(3) Teknik artnamede, iin ihtiyaca uygun olarak gerekletirilmesi iin gerekli teknik aklamalar ve artlar yer alr.

Teminatlar

MADDE 17 (1) Teklif vereceklerden iin niteliine gre ve iin tahmini bedeli zerinden niversite tarafndan belirlenen oranda veya gtr geici veya kesin teminat alnabilir.

(2) Szleme imzalanacak veya satn alma yaplacak isteklilerden iin niteliine gre ve iin tahmini bedeli zerinden niversite tarafndan belirlenen oranda veya gtr kesin teminat alnabilir.

(3) artnamede geici teminatn niversiteye irat kaydedilmesinin ngrld hallerde, yklenicinin szleme imzalamayarak niversiteye verdii zarar, geici teminat miktarndan az olsa dahi geici teminat iade edilmez.

(4) Taahhdn yerine getiremeyen yklenicinin teminatlar irat kaydedilir. Yklenicinin taahhdn artnamelere veya szlemesine uygun ekilde yerine getirmeyerek niversiteye zarar verdii veya taahhdn yerine getirirken niversiteye verdii zarar, kesin teminat miktarndan az olsa dahi kesin teminat iade edilmez.

Teslim alma ve demeler

MADDE 18 (1) hale veya satn alma konusu mal ve yapm ileri Rektr tarafndan teslim alma yetkilisi olarak grevlendirilen niversite personeli veya teslim komisyonu tarafndan artnamelere ve szlemeye uygunluu muayene edilerek teslim alnr. Rektr, satn alma komisyonunu veya satn alma yetkilisini teslim alma konusunda da grevlendirebilir.

(2) hale veya satn alma konusu hizmetlerin artnamelere ve szlemeye uygunluu Rektr tarafndan denetim yetkilisi grevlendirilen niversite personeli veya kurulan muayene komisyonu tarafndan denetlenir.

(3) in niteliinin gerektirdii hallerde niversite personeli dnda kiiler veya kurulular ihale veya satn alma konusunun teslim alnmas veya denetimi ile grevlendirilebilir.

(4) Mal ve yapm ilerinde teslim alma yetkilisinin ve hizmet almlarnda ise denetim yetkilisinin yazl onay zerine artname ve szleme hkmleri uyarnca deme yaplr. Yazl onay yklenici tarafndan dzenlenen fatura zerine erh konularak da verilebilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ko niversitesi Rektr yrtr.