3 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29138

YNETMELK

Ko niversitesinden:

KO NVERSTES SALIK ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Ko niversitesi Salk Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Ko niversitesi Salk Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dekan: Ko niversitesi Tp Fakltesi Dekann,

b) Genel Mdr: Merkezin Genel Mdrn,

c) Hemirelik Yksekokulu Direktr: Ko niversitesi Hemirelik Yksekokulu Direktrn,

) Merkez (Ko niversitesi Hastanesi): Ko niversitesi Salk Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Merkez Tbbi Direktr: Merkezin tbbi sorumlusunu,

e) Mtevelli Heyet Bakan: Ko niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

f) Rektr: Ko niversitesi Rektrn,

g) Tp Fakltesi: Ko niversitesi Tp Fakltesini,

) niversite: Ko niversitesini,

h) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, salk hizmeti almak iin acil servise, polikliniklere ya da Hastanenin yatakl servislerine bavuran hastalara tp bilimi ve teknolojisinin tm imkanlar kullanlarak, tehis ve tedavi hizmeti sunmak, hekim ve salk personeli yetitirmek, Tp Fakltesi ve niversite bnyesindeki salk hizmetleri ile ilgili alanlarda eitim ve retim veren faklte, enstit, yksekokul, uygulama ve aratrma merkezleri ile bilim adam ve aratrmaclara, eitim ve retim, aratrma, yayn ve uygulama imkan salamak, eitim ve salk hizmetlerinde verimlilii artrmak, modern hastane iletme ynetimi ilkeleri dorultusunda ulalabilir, kaliteli ve etik salk hizmeti verilmesini salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Merkeze bavuran hastalara kaliteli, bilimsel, gncel ve gvenilir her trl tan ve tedavi ilemlerini gerekletirmek.

b) Tp ve salk bilimleri alannda personel yetitiren faklte ve dier eitim renim birimleri iin salk uygulama ve aratrma faaliyetlerine ilikin alt yapy hazrlamak, bu ama ile programlar dzenlemek, aratrma ve uygulamalar gerekletirmek.

c) n lisans, lisans ve lisansst eitim ve retime devam eden rencilere eitimleri ile ilgili hizmetleri sunmak.

) Salk alannda hizmet ii kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri dzenlemek.

d) Salk hizmetleri alannda yaplan aratrma, eitim ve uygulamalarna destek olmak zere, Merkez bnyesinde uygulama birimleri veya niteleri kurmak ve iletmek.

e) Ulusal ve uluslararas kurum ve kurululara Merkezin amalar dorultusunda projeler hazrlamak, eitim programlar dzenlemek, bilimsel gr sunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Ynetim Kurulu.

b) Merkez Genel Mdr.

c) Merkez Tbbi Direktr.

) Finans Direktr.

d) Hemirelik Direktr.

e) letme Direktr.

Ynetim Kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Mtevelli Heyeti Bakan, Rektr, Dekan, Merkez Genel Mdr, Hemirelik Yksekokulu Direktr, Vehbi Ko Vakf Genel Mdr ve Vehbi Ko Vakf Ynetim Kurulunun belirleyecei ye olmak zere toplam dokuz yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu Bakan Mtevelli Heyeti Bakandr.

(3) Ynetim Kurulu adna icra Genel Mdr tarafndan yrtlr. Genel Mdr; Tbbi, Finans, letme ve Hemirelik direktrleri ile grevini yerine getirir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Yllk alma raporu, plan ve programlar karara balamak.

b) Merkez bnyesindeki grup, nite veya birimlerin alma usul ve esaslarn belirlemek.

c) Kurulu amacna uygun alma alanlarnda kararlar almak.

) Salk alannda yeni nite veya birimlerin kurulmas konusunda kararlar almak.

d) Merkezin yllk almalarn tbbi, iletme ve mali ynlerden denetlemek.

Merkez Genel Mdr

MADDE 10 (1) Merkez Genel Mdr; salk iletmeleri konusunda deneyimli yksek lisans mezunlar arasndan Ynetim Kurulu Bakan tarafndan atanr. Merkez Genel Mdr, Merkez bnyesindeki greviyle ilikili tm nite ve birimlerin bakandr.

Merkez Genel Mdrnn grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Genel Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu toplantlarna katlmak ve Ynetim Kurulunun gzetim ve denetimi altnda Merkez ilerini yrtmek.

b) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli amalarn ve stratejik plann hazrlamak, Ynetim Kurulunun grne sunduktan ve olur aldktan sonra uygulamak.

c) Merkez Tbbi Direktr, Merkez Finans Direktr, Merkez letme Direktr ve Merkez Hemirelik Direktrn ynetim kurulunun onayna sunmak.

) Kendisine bal yneticiler vastasyla Merkezin mali, tbbi, ticari, kalite, insan kaynaklar, bilgi teknolojileri, pazarlama, hasta ilikileri, halkla ilikiler bata olmak zere iletme ile ilgili tm uygulamalarn, belirlenmi performans kriterleri dorultusunda takip etmek.

d) Yneticilerin performanslarn izlemek, deerlendirmek ve terfi de dahil dnlen deiiklikleri ynetim kuruluna sunmak.

e) Merkezin yatak saysna, personel mevcuduna ve i hacmine gre tesis edilen tbbi, iletme, mali ve teknik destek birimleri arasnda uyumlu almay temin etmek.

f) Tbbi ve iletme blmlerine ait performans gstergelerini izlemek, performans gstergeleri ile ilgili trendlerin deerlendirilmesi, gstergelerin gzden geirilmesi faaliyetlerini ilgili blmler ile birlikte organize edilmesini ve iyiletirme frsatlarnn deerlendirilmesini salamak.

g) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tan ve aratrma laboratuvarlar, beslenme ve diyet, hasta kabul ve karma, tbbi dokmantasyon ve ariv, tehis, tedavi, bakm ve dier salk, iletme, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkin, srekli ve verimli biimde almasn salamak ve bunun iin gerekli fiziki artlarn oluturulmas, personel ihtiyacnn tespiti ve giderilmesi iin gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi salamak ve hizmet ii eitim alt yap imknlarn oluturmak.

) Merkeze bal idari, salk ve teknik tm personelin ynetim, koordinasyon, denetim ve genel gzetimini yapmak.

h) Merkezin gerekeli bte, denek, kadro ve personel ihtiyalarn ve yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Ynetim Kuruluna sunmak.

) Merkez hizmetlerinin yrtlmesi iin gerekli her trl cari mal ve hizmet alm ile cihaz ve dier demirba malzeme temin ve bakm-onarm ihtiyacnn, bina bakm-onarm ihtiyacnn tespiti, zamannda temin edilmesi ve yaplmas iin gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu salamak ve gerekli giriimde bulunmak.

i) niversite bnyesinde oluturulacak yeni salk nite ve birimlerinin hazrlanmasna ilikin nerileri Ynetim Kuruluna sunmak, bunlarn iinde uygun bulunanlarn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek ve denetlemek.

j) Merkez bnyesindeki proje grup, nite veya birimler ile yeni kurulacak dier nite ve birimlerin yneticilerinin seimi iin Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

k) almalar ile ilgili yllk raporlar zamannda Ynetim Kuruluna sunmak.

l) Ynetim Kurulu tarafndan alnan kararlarn uygulanmasn salamak.

Merkez Tbbi Direktr

MADDE 12 (1) Merkez Tbbi Direktr; Merkez Genel Mdrnn nerisi ile Merkez Ynetim Kurulu tarafndan atanr. Tp fakltesi mezunu ve Ko niversitesi Tp Fakltesi retim yesi olmak zorundadr.

Merkez Tbbi Direktrnn grevleri

MADDE 13 (1) Merkez Tbbi Direktrnn grevleri unlardr:

a) Merkezde grev yapan hekimler arasndan Bahekim ve bahekim yardmclarn belirlemek.

b) Merkezin her trl faaliyetlerinde ibirlii ve koordinasyonu salamak.

c) Merkezin stratejik plan ve hedefleri dorultusunda gelimesi iin gerekli tedbirleri almak, gerekli dzenleme ve almalar yapmak.

) Hastalarn ve hekimlerin ihtiya ve beklentilerine gre mevcut hizmetlerin gelitirilmesi ve bilimsel ve teknolojik deiimlerin Merkeze getirilmesinde nderlik etmek.

d) Merkeze yararl olacak hekim ve dier salk personelinin temininde aratrmalar yapmak ve nerilerde bulunmak, salk ekiplerinin ve blmlerin alma sonularn deerlendirmek.

e) Kamu kurum ve kurulular ve akademik evrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarn ve alma koullarn iyiletirmek zere projeler hazrlamak.

f) Tp Fakltesi rencileri ve uzmanlk eitiminde bulunanlarn eitim ve pratiklerini gelitirmek, Merkezdeki hizmetlere katklarn artrmak zere dekanlklar ve ana bilim dal bakanlklar ile ortak programlar koordine etmek.

g) Tbbi hizmetlerin politika, prosedr ve standartlarnn oluturulmasna ve hayata geirilmesine ynelik almalar yapmak.

) Tbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerekletirmek.

h) Tbbi standartlar ve Merkezin hedef ve deerleri dorultusunda, grup genelinde sunulan tbbi hizmetlerin performansn izleyerek ynlendirmek.

) Sunulan tbbi hizmetlerin alt yapsnn oluturulmasna ve teknolojik ihtiyalarnn karlanmasna katk salamak.

i) Merkez bnyesinde ve Merkeze bal tm nite ve birimlerde tbbi hizmetlerin kalitesinin srekli gelitirilmesine katk salamak.

Merkez Bahekimi

MADDE 14 (1) Merkez Bahekimi; Merkezde grev yapan hekimler arasndan Merkez Tbbi Direktr tarafndan nerilir ve Merkez Ynetim Kurulu tarafndan atanr.

Merkez Bahekiminin grevleri

MADDE 15 (1) Merkez Bahekimin grevleri unlardr:

a) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tan ve aratrma laboratuvarlar, beslenme ve diyet, tbbi dokmantasyon ve ariv, tehis, tedavi, bakm ve dier salk hizmetleri birimlerinin, Merkezin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkin, srekli ve verimli biimde almasn salamak ve bunun iin gerekli fiziki artlarn oluturulmas, personel ihtiyacnn tespiti ve giderilmesi iin Merkez Genel Mdr ve Merkez Tbbi Direktrne gereken destei salamak.

b) Merkeze bal tm tbbi personelin ynetim, koordinasyon, denetim ve genel gzetimini yapmak.

c) Tbbi kayt ve raporlarn bilimsel esaslara ve yasal mevzuata uygun olarak dzenlenmesini salamak ve denetlemek.

) Hekimlerin; poliklinik, acil servis, ameliyat iin yatan hasta takipleri ile rapor, izin ve kongre gibi sebeplerle geici olarak grev yapamad hallerde hizmetlerin aksamamas iin gerekli planlamalar yapmak.

d) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak almalarn salamak.

Merkez Finans Direktr

MADDE 16 (1) Merkez Finans Direktr; niversite mezunu ve finans konusunda deneyimli adaylar arasndan Merkez Genel Mdrnn nerisi ile Merkez Ynetim Kurulu tarafndan atanr.

Merkez Finans Direktrnn grevleri

MADDE 17 (1) Merkez Finans Direktrnn grevleri unlardr:

a) Genel Mdrn belirledii ve koordine ettii hedeflerin gerekletirilmesi konusunda mali ilerden birinci derecede sorumlu olmak.

b) Finansal kurululara, ortaklara ve devlete kar mali konularda Merkezi temsil etmek.

c) Finansal analiz ve fizibilite analizlerini deerlendirerek yatrm kararlarnn verilmesinde Genel Mdre destek vermek.

) Merkezin stratejilerinin oluturulmasnda Genel Mdr ve Ynetim Kuruluna yardmc olmak.

d) Kredi, tahsilat ve demeler konusunda Vehbi Ko Vakf politika ve stratejileri dorultusunda Merkez mali politikalarn oluturmak ve bu politikalar dorultusunda hareket edilmesini kontrol etmek.

e) Mali ler Blm tarafndan hazrlanan ve hizmet (gelir), malzeme, personel, masraf ve yatrm bteleri ile gelir tablosunu da kapsayan Merkez i programlarn hazrlamak denetlemek ve Merkez Genel Mdrne onaya sunmak.

f) Merkezin anlamal alt iverenlerinin (taeron) bte, yatrm, szleme ve politikalarn onaylamak ve denetlemek.

g) Merkezin sigorta irketleri, zel ve kamu kurum ve kurulularyla olan anlamalarnn oluturulmas, etkinliklerinin takip edilmesi ve yeni anlamalara ait fizibilite almalarn yapmak.

Merkez letme Direktr

MADDE 18 (1) Merkez letme Direktr; niversite mezunu ve iletme konusunda deneyimli adaylar arasndan Merkez Genel Mdrnn nerisi ile Merkez Ynetim Kurulu tarafndan atanr.

Merkez letme Direktrnn grevleri

MADDE 19 (1) Merkez letme Direktrnn grevleri unlardr:

a) Genel Mdrn belirledii ve koordine ettii hedeflerin gerekletirilmesi konusunda iletme ynnden birinci derecede sorumlu kii olmak.

b) Merkezin ve Merkeze bal dier nite veya birimlerin iletilmesine destek salamak, bunlarn ksa, orta ve uzun vadeli amalarnn ve stratejik plannn hazrlanmasnda ve uygulanmasnda Merkez Genel Mdrne yardmc olmak.

c) Merkezin hasta ilikileri, yurt ii ve yurt d i gelitirme, kat hizmetleri, mutfak, teknik hizmetler, gvenlik, otopark, satn alma-lojistik, biomedikal, kurumsal iletiim ve ar merkezi hizmet birimlerinin Merkezin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkin, srekli ve verimli biimde almasn salamak ve bunun iin gerekli fiziki artlarn oluturulmas, personel ihtiyacnn tespiti ve giderilmesi iin gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi salamak ve hizmet ii eitim alt yap imknlarn oluturmak.

) letme Direktrlne bal idari ve teknik tm personelin ynetim, koordinasyon, denetim ve genel gzetimini yapmak.

d) Merkezin hasta ilikileri, yurt ii ve yurt d i gelitirme, kat hizmetleri, mutfak, teknik hizmetler, gvenlik, otopark, satn alma-lojistik, biomedikal, kurumsal iletiim ve ar merkezi hizmet birimlerinin gerekeli bte, denek, kadro ve personel ihtiyalarn ve yllk faaliyet raporunu Genel Mdre sunmak.

e) Merkezdeki aratrma ve proje almalarnda; proje ekiplerinin kurulmasnda, koordinasyonunda, ynetiminde, denetiminde ve yllk faaliyet raporunun hazrlanmasnda iletme ynnden Merkez Genel Mdrne yardmc olmak.

Merkez Hemirelik Direktr

MADDE 20 (1) Merkez Hemirelik Direktr; Hemirelik lisans mezunu ve 10 yllk hemirelik hizmeti olan adaylar arasndan Merkez Genel Mdr nerisi ile Merkez Ynetim Kurulu tarafndan atanr.

Merkez Hemirelik Direktrnn grevleri

MADDE 21 (1) Merkez Hemirelik Hizmetleri Direktrnn grevleri unlardr:

a) Hasta bakm ve tedavisinin; insan kaynaklar planlamasndan balayarak organizasyonunu yapmak ve etkin bir biimde almasn salamak.

b) Hemirelik hizmetleri ile ilgili mevcut kaynak, olanak, ara-gerelerin say ve niteliklerini belirlemek, deerlendirmek ve rapor etmek.

c) Hastane ynetimi ve politikalar ile tutarl olacak ekilde hemirelik hizmetleri iin ksa ve uzun vadeli ama ve hedefleri gelitirmek, ncelik srasna koymak.

) Hemirelik personeli iin hizmetlerin gerektirdii aralarla ve lke salk politikalar ile tutarl olacak ekilde grev tanmlar gelitirmek ve uygulanmasn salamak.

d) Hastanenin ve hemirelik blmnn politika, hedef, kural ve dzenlemelerine ilikin hemirelik personeline, hastalara, dier salk ekibi yelerine, topluma ve gerektiinde dier blmlere bilgi vermek ve benimsetmek.

e) Merkezde sunulan srekli hasta bakm kalitesinin llmesi, izlenmesi, yeni politikalarn gelitirilmesi ve uluslararas standartta hasta bakm verilmesinin salanmas iin gerekli organizasyonlar kurmak.

f) Tm hemirelik personelinin mesleki gelimesini salamak zere oryantasyon programlar, hizmet ii eitim programlar, altay, seminer, konferans gibi etkinlikler ve dier srekli eitim olanaklarndan yararlanmalar iin hizmet ii eitim hemireleri ile birlikte planlama yapmak ve uygulanmasn salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkez nitelerinin ve birimlerinin alma usul ve esaslar

MADDE 22 (1) Merkezde ve Merkeze bal olarak alan salk hizmetleri ile ilgili nitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari ilerinde grevli birimler, yrttkleri hizmetler asndan Tbbi, letme, Hemirelik, Finans Direktrleri zerinden, nihai olarak Genel Mdre kar sorumludurlar.

(2) Blm bakanlar, anabilim dal bakanlar ve bilim dal bakanlar sorumluluk alanlarna giren Merkez blgelerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi ekilde gerekletirilmesi asndan Merkez ynetimi ile ibirlii ve koordinasyon iinde bulunurlar.

(3) Merkezde verimlilik ve etkinliinin arttrlmas, hizmet kontrolnn salanmas ve deerlendirilmesi amacyla komite ya da birimler oluturulabilir. Bunlarn grevleri, buralarda grevlendirilecek kiilerin grevleri ve alma ekline ilikin esaslar Merkez Genel Mdr tarafndan belirlenir.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ko niversitesi Rektr yrtr.