3 Ekim 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29138

YNETMELK

Dzce niversitesinden:

DZCE NVERSTES LSANSST ETM-RETM YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dzce niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Lisans ve/veya yksek lisans derecesini, bavurduklar yksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programndan farkl alanda alm rencilere, anabilim/anasanat/bilim/sanat dal ve program bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulunun kararyla bilimsel hazrlk program en ok iki yaryl olarak uygulanabilir. Bu sre, lisansst programn sresinden saylmaz. ki yaryl aan sreler azami renim sresinden saylr. Bilimsel hazrlk dersleri, rencilerin lisans ve/veya lisansst baar dzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansst programlarn nitelikleri deerlendirilerek anabilim/anasanat/bilim/sanat dal ve program bakanl tarafndan belirlenir. Bilimsel hazrlk programna kabul edilen rencinin, bavurmu olduu programa balayabilmesi iin bilimsel hazrlk programna ynelik alm olduu lisans derslerini 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dzce niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliine gre, lisansst derslerini ise bu Ynetmelie gre baarm olmas gerekir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bir lisansst dersin kredi deeri Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kriterlerine gre, Enstit Kurulu karar ve Senatonun onayyla belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesindeki birinci yaryln sonunda ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki sekizinci ve dokuzuncu fkralar eklenmitir.

(1) Doktora programna kabul edilen rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri Enstit anabilim dal bakanlnca yrtlr. Bu program; 50 krediden az olmamak zere en az yedi adet ders, en az bir adet seminer dersi, yeterlik snav, tez nerisi, tez izleme savunmas ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ise 100 krediden az olmamak zere en az on drt adet ders, en az bir adet seminer dersi, yeterlik snav, tez neri savunmas ve tez almasndan oluur.

(8) Doktora program; 240 krediden az olmamak koulu ile bir seminer dersi, yeterlilik snav, tez nerisi, tez almas, uzmanlk alan dersi ve dier derslerden oluur.

(9) Yksek lisans ve doktora program rencileri ders dneminde bir dnemde azami 40 kredi ders alabilirler. Yksek lisans ve doktora program iin gerekli kredili derslerini baaryla tamamlayarak tez aamasna geen renciler ise bir dnemde azami 60 kredi kadar ders alabilirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Doktora yeterlik snavlar ylda iki defa yaplr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesine aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(4) 2013-2014 eitim-retim ylnda eitim-retime yeni balayan rencilere, 2014-2015 eitim-retim yl gz yarylnn bandan itibaren ay iinde bavurmalar halinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Dzce niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/9/2011

28058

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

23/7/2012

28362

2-

10/9/2013

28761