3 Ekim 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29138

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/1999 tarihli ve 23788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıtlar bahar döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Arasınıftaki öğrenciler lisans veya önlisans programlarından en çok iki ders, mezuniyet durumundaki öğrenciler ise, üç dersi geçmemek şartı ile en çok 10 kredilik ders alabilirler. Mezuniyet durumundaki öğrencinin tanımı Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.