2 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29137

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

TOZLA MCADELE LE LGL UYGULAMALARA LKN TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; pnmokonyoz ynnden deerlendirme yapacak okuyucularn eitimleri, says, okuyucularn pnmokonyoz deerlendirmedeki sreleri ve buna bal iveren ykmllkleri ile pnmokonyoz ynnden deerlendirilecek akcier radyografileri ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tozla Mcadele Ynetmelii kapsamndaki iyerlerine uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu maddesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 34 nc maddesi ile Tozla Mcadele Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) ILO: Uluslararas alma rgtn,

c) Genel Mdrlk: Sal ve Gvenlii Genel Mdrln,

) SGM: Genel Mdrle bal Sal ve Gvenlii Enstits Mdrln,

d) Okuyucu: ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografileri Snflandrlmas konusunda eitim alm hekimi,

e) Rehber: Gncel ILO Pnmokonyoz Radyografilerinin Uluslararas Snflandrmas rehberini,

f) SGK: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

g) Akcier radyografisi: En az 35x35 cm ebadnda ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografileri Snflandrlmas Rehberindeki kriterlere gre deerlendirilebilir standart akcier radyografisini veya dijital akcier radyografisini,

) ILO standart radyografileri: Rehberde yer alan kriterlere gre akcier radyografilerinin pnmokonyoz ynnden snflandrma ilemi srasnda kullanlan, ILOdan temin edilen; standart radyografileri veya standart radyografilerin dijital grntlerini,

h) Ynetmelik: Tozla Mcadele Ynetmeliini,

ifade eder.

KNC BLM

Okuyucu Eitimi ve Deerlendirme

Pnmokonyoz okuyucu eitimi

MADDE 5 (1) Pnmokonyoz okuyucu eitimleri aada belirtildii ekilde dzenlenir:

a) ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografi Snflandrlmas okuyucu eitimi SGM tarafndan dzenlenir.

b) Okuyucu olmak isteyen hekimler iin bavuru ile ilgili hususlar SGM resmi internet adresinden duyurulur.

(2) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayl Resm Gazetede yaymlanan alma Gc ve Meslekte Kazanma Gc Kayb Oran Tespit lemleri Ynetmeliinin 5 inci maddesinde geen, sigortallarn meslek hastal sonucu meslekte kazanma gc kayb oranlar tespitinde esas alnacak salk kurulu raporlarn dzenlemeye yetkili salk hizmeti sunucularnda grevli hekimlerin bavurular ncelikli deerlendirilir.

(3) Eitimi baar ile bitiren hekimlere Ynetmeliin Ek-4ndeki rnee uygun sertifika dzenlenir.

(4) Bavurular dhil okuyucu eitimine dair i ve ilemlerin elektronik ortamda yaplmas ile ilgili dzenlemeler SGM tarafndan belirlenir.

Akcier radyografisi ve pnmokonyoz ynnden deerlendirme sreci

MADDE 6 (1) 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve pnmokonyoz yapan tozlara maruz kalan alanlar iin iyeri hekimince belirlenen sklkta ILO Uluslararas Pnmokonyoz Radyografileri Snflandrlmasna uygun olarak rehberde yer alan standartlarda akcier radyografileri ekilir.

(2) Pnmokonyoz ynnden yaplan periyodik salk muayenelerinde Ynetmeliin Ek-2sinde verilen Pnmokonyoz Tan emas dikkate alnr.

Akcier radyografisi teknik kalitesi

MADDE 7 (1) Akcier radyografisinin teknik kalitesini deerlendirmek iin kullanlan derecelendirme kriterleri aada belirtilmitir;

a) 1. Derece: yi kalitede olan radyografi,

b) 2. Derece: Kabul edilebilir, pnmokonyoz radyografisi snflandrmasn bozmas muhtemel teknik hatas olmayan radyografi,

c) 3. Derece: Kabul edilebilir, baz teknik hatalar olan fakat snflandrma amalar iin hala yeterli nitelikte olan radyografi,

) 4. Derece: Snflandrma amalar iin kabul edilemez olan radyografi

olarak ifade edilir.

(2) Eer teknik kalite 1. derece deilse, teknik hatalar hakknda bir yorum yaplmaldr.

(3) ekilen akcier radyografilerinin teknik kalitesi birinci fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen derecelerden birinde olmaldr.

(4) Snflandrma iin kabul edilemez olan 4. derecede ekilen akcier radyografilerinin okuyucular tarafndan deerlendirmeye alnmaz.

(5) Okuyucular, akcier radyografilerinin teknik kalitesinin 4. derece olduunu tespit etmesi durumunda nihai sonu raporunda belirtir. veren, nihai sonu raporunda 4. derece olarak kendisine bildirilen akcier radyografisine sahip alanlarnn tekrar akcier radyografilerinin ektirilmesini salar.

Grntleme

MADDE 8 (1) Snflandrlacak radyografiler ve standart radyografilerin grntlenebilmesi iin negatoskoplar; okuyucunun ap sadece bir milimetre olan opasiteleri grebilmesi iin yaklak 250 milimetrelik bir mesafede olmaldr. Gerektiinde bu mesafe iki misline kadar kartlabilir. Ayn zamanda radyografinin tmn deerlendirmek esastr.

(2) Akcier radyografisinin konulaca negataskop en az iki gzl olmaldr. Snflandrlacak radyografi ile ILO standart radyografiler aras kyaslamaya olanak veren en az gzl negatoskopun kullanlmas nerilmektedir.

(3) Deerlendirilecek radyografi ortaya, karlatrma iin kullanlacak ILO standart radyografileri yanlara konulmaldr. Dier ILO standart radyografileride karlatrma iin okuyucunun kolayca eriebilecei bir mesafede olmaldr.

(4) Dijital akcier radyografilerinde rehberdeki kriterlere ve standartlara uyularak okuma yaplr.

(5) Dijital akcier radyografilerinin grntsnn incelenmesi, deerlendirilmesi ve snflandrlmas ileminde, ILOdan temin edilen, ILO standart radyografilerinin dijital grntleri kullanlr.

(6) Dijital akcier radyografi grntleri, tansal radyoloji iin tasarlanm medikal dz panel monitrlerde grntlenmelidir. Diyagonal ekran, her grnt iin en az 21 in (54 cm), maksimuma minimum aydnlatma oran en az 50, maksimum en az 250 kandela/m , piksel aral 210 m daha byk olmayacak ekilde ve znrlk an az 2,5 izgi ifti/mm olacak ekilde olmaldr. Dijital akcier radyografi grnts ve ILO standart radyografilerinin dijital grntleri, e zamanl, ayn boyutlarda ve yan yana grntlenmelidir.

(7) Grntleme yzeyleri temiz ve aydnlatma younluu btn yzeylerde ayn olmaldr.

(8) Odadaki genel aydnlatma, dorudan gn olmakszn dk dzeyde olmaldr. Oda sessiz, rahat ve dikkat datc eylerden uzak olmal ve radyografi oturur pozisyonda okunmaldr.

Okuyucu says, rapor ve rapor sonular ile kaytlarn saklama sresi

MADDE 9 (1) alanlarn pnmokonyoz ynnden akcier radyografilerinin deerlendirilmesi, en az iki okuyucu tarafndan yaplr.

(2) Okuyuculardan her biri radyografilerin deerlendirmesini bamsz olarak rehbere gre yapar.

(3) Okuyucular arasnda farkllk gsteren deerlendirme sonular, okuyucular tarafndan birlikte deerlendirilerek nihai deerlendirme sonular iverene yazl olarak bildirilir.

(4) Okuyucularn nihai deerlendirme sonularna ilikin raporunu alan iveren Ynetmeliin Ek-3nde verilen ILO Uluslararas Pnmokonyoz Deerlendirme Kategorisi izelgesine gre;

a) Kategori 0 olarak deerlendirilenlerin aralkl muayenelerle takibinin yaplmasn salar,

b) Kategori 1 ve zeri olarak deerlendirilenlerin raporlarn rapor sahibi ile birlikte, salk kurulu raporu dzenlemeye yetkilendirilen salk hizmet sunucularna sevkini salamak zere SGK il mdrlne gnderir.

(5) Yetkili salk hizmet sunucusu, dzenledii raporlarn birer rneini ilgili iverene gnderir. veren, meslek hastal tans konulmas durumunda yetkili salk hizmet sunucusunun, alanla ilgili dzenledii raporda belirtilen hususlar dikkate alarak uygun alma koullarn salar.

(6) yeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna gre, alann toza maruz kalaca ilerde altrlmamas da dhil, her trl koruyucu ve nleyici tedbirleri belirler ve iverene tavsiyelerde bulunur.

(7) alanlarn sal ile ilgili dzenlenen her trl form, tetkik, sonu ve raporlar alann kiisel salk dosyasnda saklanr. Mevzuatta zel olarak belirtilmeyen kiisel salk dosyalarnn kaytlar alann iten ayrlma tarihinden itibaren 15 yl sreyle iveren tarafndan saklanr.

(8) yeri ortamndaki tozlardan kaynaklanan hastalklarn ykmllk sresinin bu sreyi amas halinde, evraklarn iyerinde saklanmas hastalklarn ykmllk sresine gre uzar.

(9) Dijital akcier radyografileri, ILO Rehberinin ILO snflandrmasnn dijital gs radyografi grntlerinin snflamada kullanm ile ilgili kriterlerine gre arivlenir.

Dijital akcier radyografileri

MADDE 10 (1) Dijital akcier radyografileri, ILO Rehberinin ILO snflandrmasnn dijital gs radyografi grntlerinin snflamada kullanm ile ilgili kriterlerine uyulur.

Okuyucu listeleri

MADDE 11 (1) Okuyucu listeleri, Genel Mdrlk veya SGMn internet sayfasnda iln edilir.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.