2 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29137

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

TRK RENCLERN YABANCI LKELERDE RENMLER

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; yksekretim kurumlarnn retim eleman ile kamu kurum ve kurulularnn yetimi insan kayna ihtiyacn karlamak zere resm burslu statde lisans ve lisansst renim grmek amacyla Mill Eitim Bakanlnca snavla yurt dna gnderilenler ile kendi hesaplarna zel renci statsnde n lisans, lisans ve lisansst renim gren ya da bu renim seviyelerine hazrlk amacyla dil renimi gren Trk rencilerin yurt dndaki renimlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik yksekretim kurumlarnn retim eleman ile kamu kurum ve kurulularnn yetimi insan kayna ihtiyacn karlamak zere resm burslu statde lisans ve lisansst renim grmek amacyla Mill Eitim Bakanlnca snavla yurt dna gnderilenler ile kendi hesaplarna zel renci statsnde n lisans, lisans ve lisansst renim gren ya da bu renim seviyelerine hazrlk amacyla dil renimi gren Trk rencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 15/B maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Adna renim grlen kurum veya kurulu: Resm burslu rencinin adna renim grd kurum veya kuruluu,

b) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

c) Dil renimi: Yurt ii veya yurt dnda esas renim ncesi Bakanlk marifetiyle dzenlenen yabanc dil kurslarn,

) Esas renim: htiya duyulan hallerde grlen dil, hazrlk veya telafi reniminden sonra balayan renimi,

d) Hazrlk renimi: rencinin yurt dnda yapaca esas renime temel oluturacak ve esas renim grecei yksekretim kurumu tarafndan gerekli grlen eitimi,

e) tiraz komisyonu: Szl snavla ilgili itirazlar deerlendirip sonulandrmak amacyla Bakanlka oluturulan komisyonu,

f) Ksmi burslu renci: Resm burslu statde renim grmekte iken renim grd yksekretim kurumundan veya bu kurum araclyla karlksz burs veya asistanlk creti alan ancak aldklar burs veya cretin barnma, beslenme, salk gibi yaam giderleri ile okul creti, seminer, konferans, toplant, teziyle ilgili alan almas, kitap, defter, krtasiye gibi renim giderlerini tam olarak karlamamas nedeniyle devlet tarafndan ksmi olarak burs verilen veya okul demeleri karlanan renciyi,

g) Lisans renimi: Ortaretime dayal en az sekiz yaryllk program kapsayan yksekretimi,

) Lisansst renim: Lisans renimine dayal yksek lisans, doktora, tpta uzmanlk ve sanatta yeterlilik eitimini,

h) renim masraf: rencinin resmi burslu statde renim grmeye hak kazand tarihten grev talebinde bulunduu ya da hakknda tazminat ilemlerinin balatld tarihe kadar Tebli uyarnca Bakanlk ya da adna renim grd kurum veya kurulu tarafndan karlanan tm giderleri,

) n lisans renimi: Ortaretime dayal en az drt yaryllk program kapsayan yksekretimi,

i) zel renci: Yurt dnda renimleri sresince her trl masraflar, kendi imknlar, renim grdkleri yksekretim kurumu veya zel kurum ve kurulular tarafndan karlanan renciyi,

j) Resm burslu renci: Yurt dna zorunlu hizmet karlnda lisans ve lisansst dzeyde renime gnderilen ve masraflar Bakanlk veya adna renim grlen kurum ya da kurulularca karlanan renciyi,

k) Resm burssuz renci: Resm burslu statde renim grmekte iken eitli nedenlerle kendisi iin herhangi bir deme yaplmayan renciyi,

l) Szl snav: Resm burslu statde lisansst renim grmek zere yurt dna gnderilecek rencilerin belirlenmesi amacyla Bakanlka yaplan szl snav,

m) Szl snav komisyonu: Resm burslu statde lisansst renim grmek zere yurt dna gnderilecek rencilerin belirlenmesi amacyla Bakanlka oluturulan komisyonu,

n) Tebli: Bakanlk ve Maliye Bakanlnca mtereken karlan ve rencilere yaplacak demelere ilikin esaslar hakkndaki teblii,

o) Telafi renimi: rencinin esas renime balamadan nce, eitim sistemi farkllndan doan eksikliklerinin giderilmesi amacyla, esas renim grecei yksekretim kurumu tarafndan alnmas gerekli grlen eitimi,

) Yazl snav: Resm burslu statde lisansst renim grmek zere yurt dna gnderilecek rencilerin belirlenmesi amacyla Bakanlka veya lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan yazl snav,

p) Yurt d akademik danman: rencilerin mesleki geliimini izlemek, alnacak dersler, tez almalar ve akademik srelerle ilgili konularda bilgilendirme ve nerilerde bulunmak zere yurt dnda renim grlen yksekretim kurumu tarafndan grevlendirilen retim grevlisi veya retim elemann,

r) Yurt d temsilcilii: Trkiye Cumhuriyeti eitim mavirliini, eitim ataeliini, bunlarn bulunmad yerlerde Trkiye Cumhuriyeti bykelilii veya konsolosluunu,

s) Yurt ii akademik danman: rencilerin mesleki geliimini izlemek, alnacak dersler, tez almalar ve akademik srelerle ilgili konularda bilgilendirme ve nerilerde bulunmak zere adna renim grlen kurum veya kurulu tarafndan grevlendirilen retim grevlisini, retim elemann veya personeli,

) Yklenme senedi ile muteber imzal mteselsil kefalet senedi: Yksekretim grmek zere yurt dna gnderilen rencilerin taahht ve sorumluluklarn ihtiva eden ve rnei Maliye Bakanl tarafndan hazrlanm senedi,

t) Yksekretim: Ortaretime dayal lisans ve n lisans renimi ile lisans renimine dayal yksek lisans, doktora, tpta uzmanlk ve sanatta yeterlilik eitimi ile en az drt yaryl kapsayan her kademedeki eitim ve retimin tmn,

ifade eder.

KNC BLM

Resm Burslu rencilerin Bavuru, Seme ve Yerletirme Esaslar

Bavuru, seme ve yerletirme esaslar

MADDE 5 (1) Resm burslu statde lisansst renim grecek rencilerin seimi, yazl ve szl snavla olur. Bakanlka Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (ALES) yazl snav yerine kullanlabilir.

(2) Bavuru yapacak adaylarda; ALES veya yazl snav puannn en az 70, akademik genel not ortalamasnn 4 zerinden en az 2.50, 100 zerinden ise en az 65 olmas art aranr. ALES veya yazl snav puanna gre ilan edilen kontenjan saysnn en fazla kat aday szl snava arlr. Son sradaki adayla ayn puana sahip adaylar da szl snava arlr.

(3) Szl snava arlan adaylar;

a) Alan bilgisi konularna ilikin bilgi dzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gc (20 puan),

c) letiim becerileri, zgveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl (20 puan),

d) Akademik almalara yatknl (20 puan),

ynlerinden Bakanlka oluturulacak szl snav komisyonu tarafndan deerlendirilir. Her adaya snav komisyonu bakan ve yelerinin her biri tarafndan ayr ayr 100 zerinden puan verilir. Verilen bu puanlarn aritmetik ortalamas szl snav puann tekil eder. Snav komisyonu szl snav sonularn bir tutanakla tespit eder.

(4) ALES veya yazl snav puannn %40', szl snav puannn %40' ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alnarak yerletirme puan belirlenir. Yerletirme puan 70 ve zeri olan adaylar, resm burslu renci kontenjanlarna tercihleri dorultusunda yerletirilir. Bo kalan kontenjanlara ek yerletirme yaplabilir. Puan eitlii halinde yabanc dil puan daha yksek olan adaya ncelik verilir.

(5) Szl snavlar yapmak ve adaylarn yerletirme puanlarn belirlemek zere Bakanlka oluturulan szl snav komisyonu, Bakanlk personeli, retim elemanlar ve Bakanlka uygun grlen ilgili kurum personeli arasndan Bakanlka seilen bir bakan ve iki asl yeden oluur. Bakanlk, asl ye says kadar yedek ye belirler. Asl yelerin bulunmad durumlarda yedek yeler komisyonda grev yapar. Bakanlk, gerekli durumlarda uygun grlen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

(6) Szl snavla ilgili itirazlar deerlendirip sonulandrmak amacyla oluturulan itiraz komisyonlar, Bakanlk personeli ve retim elemanlar arasndan Bakanlka seilen bir bakan ve iki asl yeden oluur.

(7) Szl snav sonucuna itiraz, sonularn aklanmasn izleyen ilk be i gn ierisinde yazl olarak yaplr. tirazlar en ge on i gn ierisinde itiraz komisyonlarnca karara balanr.

(8) Szl snav komisyonu ile itiraz komisyonlar bakan ve yeleri, kendilerinin veya boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn ve evlatlklarnn katld snavlarda grev alamazlar.

(9) Resm burslu statde yurt dnda lisansst renim grecek rencilerle ilgili bavuru ve seim esaslarna ilikin bilgiler, renim grlecek alanlar, kontenjanlar, srece ilikin dier hususlar her yl Bakanlka yaymlanan klavuzla belirlenerek ilan edilir.

(10) Resm burslu statde yurt dnda lisans seviyesinde renim grecek rencilerin bavuru ve seimine ilikin usul ve esaslar ihtiya duyulmas halinde Bakanlka belirlenerek yaymlanacak klavuzda ilan edilir.

Mecburi hizmeti bulunanlar

MADDE 6 (1) Yurt dnda resm burslu statde renim grmeye hak kazanan rencilerden daha nceki renimlerinden dolay veya herhangi bir nedenle mecburi hizmetle ykml olanlar, renime balamadan nce mecburi hizmetini yaptn, parasal karln dediini, taksitle demede anlatn belgelendirmek zorundadr. Resmi burslu statde renime balayanlardan mecburi hizmetle ykml olduu tespit edilenlerin resmi bursluluk haklar iptal edilir.

(2) zel renciliinin tannmas iin bavuruda bulunanlardan yasalar gereince mecburi hizmeti bulunanlarn mecburi hizmetini yaptn, parasal karln dediini, taksitle demede anlatn veya bu hizmetlerini ertelettirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Belge dzenleme, rencilik tanma ve dosya atrma

MADDE 7 (1) Resm burslu rencilik stats, yklenme senedi ile muteber imzal mteselsil kefalet senedi ve istenen belgelerin Bakanlka onayland tarihte balar.

(2) Resm burslu rencilii tannanlar iin Bakanlka renci tanma belgesi dzenlenir. Bu rencilere Bakanlkta birer renci dosyas alr ve rencilerin tm i ve ilemleri bu dosya zerinden Bakanlk tarafndan yrtlr. ve ilemlerin yrtlmesinde Yksekretim Kurulu Bakanl veya adna renim grlen kurum ve kuruluun uygun gr istenebilir.

(3) Resm burslu rencilii tannanlardan, renim giderleri kurumlarnca karlanan renciler yurt dnda renimlerine baladktan sonra Bakanlktaki dosyalar adna renim grlen kurum veya kurulua devredilir ve rencilerin tm i ve ilemleri bu dosya zerinden adna renim grlen kurum veya kurulular tarafndan yrtlr. Bu kurumlar renim ve renim sonras srelerde rencilere ilikin bilgileri Bakanla sunmakla ykmldrler.

(4) Gerekli grlmesi halinde yksekretim kurumlar ile kamu kurum ve kurulular adna renim gren rencilerin bavuru, seme ve yerletirme ilemleri dndaki i ve ilemleri Bakanlk tarafndan adna renim grlen kurumlara devredilebilir.

(5) zel rencilik statsnn tannmasna ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenir. renci tanma belgesi ve zel rencilerle ilgili dier tm i ve ilemler yurt d temsilciliklerince yrtlr. zel rencilii tannanlara yurt d temsilciliklerince birer renci dosyas alr ve rencilerin tm i ve ilemleri bu dosya zerinden yrtlr.

(6) renimlerine baar ile devam ettiklerini belgelendiremeyen rencilere yurt d temsilciliklerince herhangi bir renci belgesi dzenlenmez.

Stat deiiklii

MADDE 8 (1) Yurt d temsilcilikleri, durumlar 1416 sayl Kanunun 20 nci maddesine uyan zel rencilerden resm burslu statye gemek isteyenlerin bavurularn, bu konudaki grlerini de bildirerek Bakanla intikal ettirirler. Bunlarn zel rencilik statsnden resm burslu renci statsne geebilmeleri ile ilgili gerekli deerlendirme Bakanlka yaplr.

NC BLM

renim, stihdam ve Tazminata likin Esaslar ile Mali Hkmler

Dil renimi

MADDE 9 (1) rencilere yurt ii veya yurt dnda, esas renim ncesi dil renimi iin toplam bir yl sre verilebilir. renim grecei dil ve edebiyat ile ilgili bir blmden mezun olanlara, anlan dil ile ilgili bir dil eitimi verilmez veya bu amala herhangi bir deme yaplmaz. Ancak seviye tespit snavna tabi tutulacan belgelendirenlere bu snava girme hakk tannr.

(2) Yurt ii ve yurt d dil kurslarnn dzenlenmesine ilikin esaslar her yl Bakanlka yaymlanan klavuzla belirlenir.

Hazrlk renimi

MADDE 10 (1) rencilerden, esas renimlerine balayabilmeleri iin renim grecekleri yksekretim kurumlarnca hazrlk veya telafi renimi yapmalar gerekli grlenlere, yurt d temsilciliinin uygun gr dorultusunda bulunduklar lkenin eitim sistemi dikkate alnarak Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua en fazla bir yl sre verilebilir.

(2) Hazrlk veya telafi reniminin, renime balamadan en ge bir ay nce yurt d temsilciliklerine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Belirtilen sre ierisinde bildirilmeyen hazrlk veya telafi renimleri, kullanlan renim sresi hesaplanmasnda dikkate alnmaz ve ayrca herhangi bir sre verilmez.

renim sreleri ve uzatmlar

MADDE 11 (1) Resm burslu rencilerin normal renim sreleri lisans renimi iin programlarnda gsterilen sreler kadar, lisansst eitim iin ise renim grlen lkelerin eitim sreleri dikkate alnarak yksek lisans renimi iin en fazla iki yl, doktora renimi iin en fazla drt yl olarak belirlenir.

(2) Resm burslu rencilerden, eitim sistemlerindeki yap ve ileyi farkllklar nedeniyle belirtilen srelere uygunluk gstermeyen veya renimin daha ksa srede tamamland lkelerde renim grenler iin renim sreleri, bu rencilerin renim sreleri ve planlar ile ilgili lkedeki yurt d temsilciliinden alnacak ayrntl bilgiler dorultusunda Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua farkl olarak belirlenebilir.

(3) Resm burslu rencilerin renim sreleri eitim durumuna bal geerli bir zre dayal olmak ve uzatlma talebi istenen renim dneminin balamasndan en az iki ay ncesinde bavurmak kaydyla azami:

a) Dil reniminde alt aya kadar burslu,

b) Lisans reniminde bir yla kadar burslu, bir yla kadar burssuz,

c) Yksek lisans reniminde alt aya kadar burslu, alt aya kadar burssuz,

) Doktora reniminde bir yla kadar burslu, bir yla kadar burssuz

statde yurt d temsilcilikleri tarafndan Bakanla ya da adna renim grlen kurum veya kurulua bilgi verilmek kaydyla uzatlabilir.

(4) Resm burslu ve zel rencilerin renim srelerinde ve renim srelerinin uzatmnda 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayl Askerlik Kanununda belirtilen azami ya snr alamaz.

st renim izni

MADDE 12 (1) Esas renimlerini tamamlayarak yurt dndaki renimlerine bir st seviyede devam etmek isteyen resm burslu rencilerden;

a) Alt aydan fazla sre uzatm almam olanlara resm burslu statde,

b) Alt aydan fazla sre uzatm alm olanlara ise renim grd yksekretim kurumundan veya bu kurum araclyla tm renim ve yaam giderlerini karlayacak miktarda karlksz burs, asistanlk creti gibi maddi kaynak salam olmak kaydyla resm burssuz statde

yurt d temsilciliklerinin gr alnarak, Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua st renime devam etme izni verilebilir. renim srelerinin deerlendirilmesinde 11 inci maddede belirtilen sreler esas alnr.

Staj ve doktora sonras alma izni

MADDE 13 (1) Uluslararas proje, aratrma almas veya yksekretim kurumu bnyesinde yeni teknolojilerle ilgili bir alma yaptklarn belgelendiren rencilere, bir yl gememek zere, Bakanlk ya da adna renim grlen kurum veya kurulu tarafndan resm burssuz statde renim sonu staj veya doktora sonras alma izni verilebilir.

renim seviyesi deiiklii

MADDE 14 (1) Resm burslu rencilerin esas renim seviyelerinin deitirilmesini gerektiren zorunlu hallerde Bakanlk ya da adna renim grlen kurum veya kuruluun izni alnr. Bu deiikliklerde dnem kayb olmamas esastr.

renim pln

MADDE 15 (1) Esas renimine balayan resm burslu rencilerin ald ders ve krediler hakknda bilgiler ihtiva eden ve Bakanlka hazrlanan forma uygun olarak dzenlenen renim plan en ge iki ay iinde yurt ii akademik danmanlara gnderilir.

(2) Ders ierii bakmndan yurt ii akademik danmanlarca, renim sresi bakmndan yurt d temsilciliince onaylanan renim plan Bakanla ya da adna renim grlen kurum veya kurulua gnderilir.

Tez ve alan almalar

MADDE 16 (1) Bakanlk, yksekretim kurumlar veya renim giderleri Bakanlka karlanan kamu kurum ve kurulular adna renim gren resm burslu rencilerden tez almas veya tezi ile ilgili alan almas yapmak zere seminer, konferans veya bilimsel bir toplantya katlmalar ya da sanat dallarnda renim grenlerin eitim, konser, sergi, mze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri renim grdkleri eitim kurumunca zorunlu grlen rencilere en az iki ay nceden bavurmalar halinde yurt d temsilciliklerince izin verilebilir ve bunlarn durumlar Bakanla bildirilir. rencilerin yaplan almalar belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt d temsilciliince onaylanmayan almalar iin herhangi bir deme yaplmaz. Bu durumdaki renciler kendilerine yaplm olan harcamalar geri demekle ykmldrler.

(2) renim giderleri kurumlarnca karlanan rencilerin bu kapsamdaki izinleri adna renim grlen kurum veya kurulua verilebilir ve bunlarn durumlar Bakanla bildirilir.

Alan, okul ve lke deiiklii

MADDE 17 (1) Resm burslu rencilerin renim planlar, renim grdkleri lke, kurum ve alanlarn deitirilmesi konularnda Bakanln ya da adna renim grlen kurum veya kuruluun izni alnr. Bu deiikliklerde dnem kayb olmamas esastr. Ancak deiikliin zorunlu grld hallerde, en fazla iki dnemlik kayba izin verilebilir.

renim durumunun izlenmesi

MADDE 18 (1) Resm burslu ve zel rencilerin kayt belgelerini eitim-retim yl banda, baar durum belgelerini ise eitim-retim yl sonunda ilgili yurt d temsilciliine vermeleri zorunludur.

(2) Resm burslu renciler her ayda bir yaptklar akademik almalarla ilgili raporlarn yurt d akademik danmanlarna imzalatarak yurt d temsilciliine ve adna renim grlen kuruma bildirmek zorundadrlar.

(3) Resm burslu rencilerin renim durumlar Bakanlka hazrlanan forma ilenerek her yl Aralk ay sonuna kadar yurt d temsilcilikleri tarafndan Bakanla ve adna renim grlen kuruma bildirilir.

zin ve renim yerinden ayrl ve dn

MADDE 19 (1) Resm burslu rencilere kabul alma srecinde iki dnemlik bekleme sresi verilebilir. Zorunlu hallerde bu sre bir dnem daha Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua uzatlabilir. Bu sreler ierisinde kabul alamayanlarn bursluluk haklar iptal edilir.

(2) Resm burslu renciler, iki aya kadar olan dnem tatillerinde, renim yerinden ayrlmak istedikleri takdirde Bakanla ya da adna renim grlen kurum veya kurulua bildirilmek zere yurt d temsilciliklerine yazl olarak bilgi vermek zorundadr. Ancak bunun dnda iki ay geen her trl izin, sresi ve amac ne olursa olsun, yurt d temsilciliinin teklifi zerine Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua verilebilir.

(3) Resm burslu renciler, renim yerlerinden ayrllarn ve dnlerini yurt d temsilciliine bildirmek zorundadrlar.

stihdam

MADDE 20 (1) Yksekretim kurumlar ile kamu kurum ve kurulular adna mecburi hizmet karl yurt dna gnderilenler, renimlerini baaryla tamamladktan sonra mecburi hizmet ykmllklerini ifa etmek zere, adlarna gnderildikleri kurumlarn ilgili kadrolarna atanr.

(2) Bakanlkta istihdam edilmek zere Mill Eitim Bakanl adna ve hesabna yurt dna gnderilenler, gnderildikleri lkede doktora renimlerini tamamladktan sonra mecburi hizmet ykmllklerini ifa etmek zere Mill Eitim Uzman kadrolarna atanr.

(3) Adna renim grdkleri yksekretim kurumlar ile kamu kurum ve kurulularna atamas gerekletirilenler, yasal sresi ierisinde greve balamak zorundadrlar. Greve balamayanlar renim masraflarn faizleriyle birlikte demekle ykmldrler.

Yurt d eitim srelerinin alma srelerinden saylmas

MADDE 21 (1) Mecburi hizmet karlnda yurt dna gnderilenlerin yurt dnda lisansst eitim amacyla geirdikleri srelerin tamam, Bakanlka belirlenen yurt dnda azami eitim sresini gememek zere, kademe ilerlemesine ve derece ykselmesine esas olacak ekilde deerlendirilir. Bu konudaki intibak ilemleri adna renim grlen kurum veya kurulular tarafndan yrtlr.

Mecburi hizmet srelerinin hesaplanmas

MADDE 22 (1) Yurt iinde resm burslu statde renim gren renciler okul demeleri ve/veya aylk burs demelerinin yapld renim sreleri kadar,

(2) Yurt dnda resmi burslu statde renim gren renciler okul demeleri ve/veya aylk burs demelerinin yapld renim srelerinin iki kat kadar, mecburi hizmetle ykmldrler.

Tazminat

MADDE 23 (1) Mecburi hizmet karl yurt dna gnderilenlerden;

a) renimlerini gnderili amalarna uygun bir dereceyle tamamlamayanlar,

b) renimlerinden vazgeenler,

c) renimlerini tamamladktan sonra yasal srede grev talep etmeyenler,

) Atand ya da durumuna uygun teklif edilen greve balamayanlar,

d) Yklenme/taahht senetlerindeki hkmlere uymayanlar,

e) Mecburi hizmetlerini tamamlamadan grevlerinden istifa edenler veya devlet memurluundan ihra edilenler,

f) Mevzuata aykr hareketlerden dolay rencilikle iliii kesilenler

ilgili mevzuat hkmleri uyarnca renim masraflarn faizleriyle birlikte demekle ykmldr.

(2) renim masraflar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ilgili madde hkmlerine gre tahsil edilir. Uygulanan faiz oranlar ise 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayl kanuni Faiz ve Temerrt Faizine likin Kanun hkmlerine gre hesaplanr.

Resm burslu rencilerle ilgili denekler

MADDE 24 (1) Resm burslu rencilerin aylk denekleri, yolluklar, renim, tedavi ve dier giderleri her yl yeniden dzenlenen deme esaslarna ilikin Teblie gre denir.

zinsiz ayrlmalarda bursun kesilmesi

MADDE 25 (1) zin almadan, bulunduu lkedeki resm ve hafta sonu tatilleri ile akademik tatiller haricinde, renim yerinden ayrlan resm burslu rencilerin izinsiz olduklar sre zarfnda burslar kesilir.

Yurt ii ayl

MADDE 26 (1) Resm burslu rencilerden yurt iinde dil renimi grenlere renimleri sresince; izinli olarak ya da tez almas yapmak zere ayn yl iinde aralkl olarak toplam altm gnden fazla yurt iinde kalanlara, yurt iinde kaldklar altm birinci gnden itibaren yurt dndaki renim kurumlarna dnene kadar Teblide belirtilen yurt ii ayl denir.

(2) Yurt dndaki renimlerini tamamlayp yurda dnen ve grev talep edenlere, grev talep tarihi ile atamalarnn onayland tarih arasnda, doksan gnden fazla olmamak zere yurt dnda renim grd lke iin denmekte olan yurt d aylnn yars kadar aylk deme yaplr.

renim grlen kurumlardan karlksz burs salama

MADDE 27 (1) Resm burslu rencilerden renim grdkleri kurumlardan karlksz burs veya asistanlk creti salayanlar, renimlerine resm burslu statde devam edebilirler. Bu renciler istemeleri halinde resm burssuz statye geebilirler. Resm burssuz statde geirilen sreler, mecburi hizmet sresinin hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

(2) Salanan karlksz burs veya asistanlk creti miktarlarnn Teblide belirtilen miktarlardan az olmas durumunda, aradaki fark rencinin isteine bal olarak Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua tamamlanabilir. Bu durumda mecburi hizmet sresi hesaplama esaslarna gre deerlendirme yaplr.

DRDNC BLM

rencilikle liik Kesme ve Dier Hkmler

Askerlik sebebiyle iliik kesme

MADDE 28 (1) renimlerine baar ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen ya snr sonuna gelenlerin rencilikle iliikleri kesilir.

renim durumu, devamszlk veya baarszlk sebebiyle iliik kesme

MADDE 29 (1) Yurt dnda renimde bulunan rencilerden;

a) renimini tamamlayan,

b) renimini belirlenen srelerde tamamlayamayan,

c) renimden vazgeen,

) renim kurumuna devam etmeyen,

d) renim durumunu belgelendirmeyen,

e) Resmi burslu rencilerden st ste iki yl baarsz duruma denlerin

yurt d temsilciliinin teklifi zerine Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua rencilikle iliikleri kesilir.

Mevzuata aykr hareketlerden dolay iliik kesme

MADDE 30 (1) Yurt dnda renimde bulunan rencilerden;

a) Trkiye Cumhuriyeti vatandal veya rencilik onuruna yakmayan harekette bulunanlarn,

b) Mevzuata gre lke iin zararl saylan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu eit faaliyetlere katldklar belirlenenlerin,

c) renim grd kurumun kurallarna aykr hareketlerinden dolay renim kurumuyla iliii kesilenlerin,

) Blgesinde bulunduu yurt d temsilciliinin talimatn dinlememekte srar edenlerin,

d) Akademik almalarn engelleyici nitelikte gelir getirici bir ile megul olanlarn,

e) Bulunduklar lke kanunlarna gre su tekil eden fiil ve hareketlerden dolay haklarnda mahkmiyet karar verilenlerin,

f) Bu Ynetmelik hkmlerine ve yklenme senedi/taahhtname esaslarna aykr hareket edenlerin

yurt d temsilciliinin teklifi zerine Bakanlka ya da adna renim grlen kurum ve kurulua rencilikle iliikleri kesilir.

liik kesmenin bildirilmesi

MADDE 31 (1) Bir rencinin rencilikle iliiinin kesildii bildirildiinde yurt d temsilciliince bu husus renciye bildirilir.

(2) Askerlik sevk tehiri devam edenlerin durumlar hakknda Bakanlka ya da adna renim grlen kurum veya kurulua ilgili bakanla bilgi verilir.

lgili kurumlara bilgi verilmesi

MADDE 32 (1) Resm burslu rencilerden bursu kesilenlerin veya yurda geri arlanlarn durumlar hakknda ilgili kurumlara bilgi verilir.

Askerlik sevk tehiri ilemleri

MADDE 33 (1) Resm burslu rencilerin askerlikle ilgili i ve ilemleri yurt iinde Bakanlka veya adna renim grlen kurum veya kurulularca yrtlr.

(2) Yurt dnda renimlerine balayan resm burslu renciler ile zel rencilerin askerlikle ilgili i ve ilemleri yurt d temsilciliklerince yrtlr.

statistiki bilgiler

MADDE 34 (1) Resm burslu ve zel rencilerle ilgili istatistiki bilgiler, Bakanlka hazrlanan forma ilenerek her yl Aralk ay sonuna kadar ilgili yurt d temsilcilikleri tarafndan Bakanla gnderilir.

(2) Kamu kurum ve kurulular adna renim grmeye hak kazanan rencilerin kontenjanlara yerletirilme bilgileri resmi bursluluk statsnn kazanlmasndan hemen sonra, renimlerine ilikin dier istatistiki bilgiler ise her yl Aralk ay sonuna kadar Bakanlka hazrlanan forma ilenerek adna renim grlen kurum veya kurulu tarafndan Bakanla gnderilir.

Elektronik ortam

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki i ve ilemler elektronik ortamlarda da yrtlebilir.

657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 223 nc maddesi ile ngrlen ynetmelik

GEC MADDE 1 (1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 223 nc maddesi ile ngrlen ynetmelik hazrlanarak yrrle konuluncaya kadar bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yaymlanma tarihinden sonra renim giderleri kurumlarnca karlanan rencilerin dosyalar, Bakanln belirleyecei plan erevesinde adna renim grlen kurum ve kurululara devredilir.

(2) Dosyalarn devir tarihinden itibaren rencilerin i ve ilemleri, adna renim grlen kurum veya kurulularca yaplr. rencinin atanmas veya iliiinin kesilmesi halinde Bakanla bilgi verilir.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.