1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136 (Mkerrer)

ANA STAT

Trkiye Otomobil Sporlar Federasyonu Bakanlndan:

TRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATS

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ana Statnn amac; Trkiye Otomobil Sporlar Federasyonunun tekilat, genel kurul ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ana Stat, Trkiye Otomobil Sporlar Federasyonunun genel kurulu ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarn, spor dalnda faaliyet gsteren spor kulplerini ve ilgili dier kurulular, sporcu, teknik direktr, hakem, menajer, gzlemci, ynetici, temsilci, yarma direktr, st dzey yarma grevlileri, gzetmen, takm menajeri ve benzeri spor elemanlar ile bunlarn katld yurt ii ve yurt d tm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ana Stat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 9 uncu maddesi ile ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ana Statde yer alan;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Bakanlk: Genlik ve Spor Bakanln,

c) Faaliyet: Federasyona bal spor branlarnda gerekletirilen uluslararas, ulusal veya mahalli otomobil sporu yarmalar ile dier sportif aktiviteleri bal altndaki slalom, off-road oyunu, drift yar ve benzeri organizasyonlar,

) Federasyon: Trkiye Otomobil Sporlar Federasyonunu,

d) Federasyon Bakan: Trkiye Otomobil Sporlar Federasyonu Bakann,

e) FIA: Uluslararas Otomobil Federasyonunu,

f) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

g) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

) Gzetmen: Federasyon tarafndan atanan, yarmalarda yarma direktrne bal olarak alan, onaylanm yarma regleman dahilinde grevlendirildikleri noktalarda yarmaclarn zaman tutulmas, bayrak sinyalleri ve dier kontrol ilemlerini yapan, hal ve durumlarn gzleyerek yarma direktrne rapor eden grevliyi,

h) l mdrl: Genlik hizmetleri ve spor il mdrlklerini,

) le mdrl: Genlik hizmetleri ve spor ile mdrlklerini,

i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunu,

j) Kurallar kitab: Her sezon banda spor kurulu tarafndan hazrlanp ynetim kurulu tarafndan onaylandktan sonra, Genel Mdrln ve Federasyonun internet sitesinde yaynlanarak sezon sonuna kadar geerli olmak zere yrrle giren ve Trkiyede dzenlenen otomobil sporu branlaryla ilgili teknik ve sportif talimat, kural, dzenleme, tablo, eviri ve benzeri bilgileri ieren kitab,

k) Spor dal: Otomobil sporlarn,

l) Spor komiseri: Yarmann ileyiine bizzat karmadan talimatlar, kurallar kitab ve yarma reglemanna gre yarmann sonularn onaylayan, ilan eden, gerekli grlen hallerde zaman, para, ihra cezalarn veren, yaplan itirazlar kurallara gre karara balayan, sportif yarg ile ilgili kararlar alan, gerekli hallerde yarmann bir ksmn veya tamamn durduran ya da erteleyen, sportif kararlar verme yetkisine sahip grevliyi,

m) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine gre oluturulan Kurulu,

n) Talimat: Bu Ana Statye uygun olarak ynetim kurulu tarafndan hazrlanan ve Genel Mdrln internet sitesinden yaynlanarak yrrle giren dzenlemeyi,

o) Takm menajeri: Federasyon tarafndan ilan edilen artlara gre, ilgili branta sporculara otomobil, yedek para, servis ve benzeri hizmetleri veren lisansl takmn sorumlu yneticisini,

) Teknik kontrol sorumlusu: Talimatlar, kurallar kitab ve yarma reglemanna gre otomobillerin teknik, mekanik ve gvenlik yaplaryla ilgili olarak kontrol edilmesinden sorumlu olan grevliyi,

p) TOSFED gzlemcisi: Federasyon tarafndan atanan, yarmann ileyiine bizzat karmadan, yarmann kurallara uygun olarak yaplmasn denetleyen ve tuttuu rapor ile organizasyonun baarsn len grevliyi,

r) Uluslararas federasyon: Federasyonunun yesi olduu uluslararas federasyonlar,

s) st dzey yarma grevlileri: Yarma direktr, spor komiseri, teknik kontrol sorumlusu ve TOSFED gzlemcisi gibi grevlilere verilen genel ad,

) Yarma direktr: Talimatlar, kurallar kitab ve yarma reglemanna gre yarmann resmi programn uygulayan; parkur ve grevlilerin dzeni ile emniyet tedbirlerinin alnmasn salayan; idari, sportif, teknik hazrlk ve uygulamalarda yarn sorumlusu olan ve yar bizzat yneten grevliyi,

t) Yarma regleman: Yarmay dzenleyen organizatr tarafndan hazrlanan, federasyon tarafndan onaylandktan sonra yaynlanmas zorunlu olan ve ilgili yarmaya zg ayrntlar ve dzenlemeleri belirleyen ek talimat,

u) Ynetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Federasyonun Tekilat, Grev ve Yetkileri

Tekilat

MADDE 5 (1) Federasyon, zel hukuk hkmlerine tabi, bamsz statye ve tzel kiilii haizdir. Federasyonun merkezi Ankaradadr. Federasyon merkez tekilat ve il temsilciliklerinden oluur.

(2) Federasyonun merkez tekilat;

a) Genel kurul,

b) Ynetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teekkl eder.

(3) Federasyonun yurt ii balantsn salamak zere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Federasyonun grev ve yetkileri unlardr:

a) Spor dalnn lke dzeyinde dengeli bir ekilde yaylp gelimesini salamak, bu konularda her trl dzenlemeyi yapmak, projeler retmek, kararlar almak ve uygulamak.

b) FIA ve dier ye olunacak uluslararas federasyonlar tarafndan konulan ve uygulanan uluslararas kurallarn ve mevzuatn uygulanmasn salamak ve Trkiyeyi ilgili spor dal ile ilgili uluslararas faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dnda ve yurt iinde Federasyonun grev alanna giren faaliyetlerle ilgili gelimeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kii ve kurulular arasnda ilikiler dzenlemek, msabaka, kamp, alma ve dier faaliyetleri programlayp bunlarn uygulamalarn kontrol etmek.

) Hakem ve antrenrlerin yetitirilmesini ve eitilmesini salamak, baarl olanlarn belgelerini dzenleyip tescillerini yapmak, bunlarn almalarn srekli izlemek.

d) lke iinde msabakalar dzenlemek, dzenlenen msabakalarn devamlln salamak, hakem, temsilci ve gzlemci atamasn yapmak.

e) Federasyonun grev alan ierisinde yer alan spor dal ile ilgili yabanc lkelerdeki gelimeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden lke iinde daha ok kiinin yararlanmasn salamak.

f) Spor dalnda kullanlan malzemelerin standartlarn uluslararas kurallara gre tespit ederek, bunlarn yurt iinde veya yurt dnda yaptrlmasna veya temin edilmesine almak.

g) Kulpler, il mdrl, il temsilcileri, kamu kurum ve kurulular ile yerel ynetimlerle ibirlii yaparak bunlar arasnda doabilecek teknik uyumazlklar zmlemek.

) Genel Mdrlk ile uluslararas federasyonun izni ile uluslararas kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlar dzenlemek.

h) Uluslararas msabakalara itirak edecek olan milli takm sporcular ile menajer, antrenr, yardmc antrenr, masr, doktor ve istatistiki gibi teknik elemanlar semek, seilen takmlarn msabakalara hazrlanmalarn ve katlmalarn salamak.

) Baarl sporcularn takibini yapmak ve bu sporcularn yetimesi iin gerekli tedbirleri almak ve dllendirmek.

i) Federasyonun amacna ynelik almalar gerekletirmek ve kaynak salamak amac ile iktisadi iletme kurmak.

j) Federasyonun grev alan ierisinde yer alan spor branlarnn yarmalarnn dzenlenmesi iin talimatlar hazrlamak, yaynlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular iin eitim ve hazrlk kamplar amak.

l) Spor dal ile ilgili ariv ve istatistik almalarn yapmak, eitici film, slayt ve bror hazrlayarak, bu konuda basn ve televizyon kurulularyla ibirlii yapmak.

m) Trkiye genelinde kurulan hobi karting pistlerinin gvenlik esaslar ile ilgili talimatlar kararak bu pistlerin gvenlik nlemleri asndan kontroln gerekletirmek ve yeterlilik belgesi ilemlerini yapmak.

n) Trkiye snrlar iinde yaplan veya Trkiyeden geen uluslararas ampiyona veya zel otomobil sporu organizasyonlarna izin vermek.

o) Sportif ve gvenli sr ile trafikte korunma teknikleri eitimi veren kurum ve kurulular ile bu kurumlarda grev yapan veya bireysel eitmenlerin lisanslama ilemlerini yapmak.

) Sporcu sal ile ilgili gerekli nlemleri almak ya da aldrmak.

p) Tahkim Kurulu kararlarn uygulamak.

r) Federasyonun yllk ve drt yllk master ve stratejik plan ile performans programn ieren taahhtnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul

MADDE 7 (1) Genel kurul, Federasyonun en st organdr. Genel kurul ye says 100den az ve 200den fazla olamaz.

(2) Genel kurul aadaki yelerden oluur:

a) Kulp temsilcileri.

b) Grevine adli veya idari soruturma sonucu son verilmemek kaydyla asaleten Federasyon bakanl yapanlar.

c) Genel kurul ye saysnn yzde 10u orannda Genel Mdrlk temsilcileri.

) Trkiye Amatr Spor Kulpleri Konfederasyonu Bakanlnca belirlenecek en fazla iki ye.

d) Trkiye Spor Yazarlar Dernei Bakanlnca belirlenecek en fazla iki ye.

e) Genel kurulun yapld tarihte Federasyonun bal olduu Dnya veya Avrupa federasyonlarnn ynetim kurullarnda lkemiz adna grev yapanlar arasndan ncelik srasna gre en fazla be ye.

f) Genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal sporculuu brakm olmak kaydyla en fazla milli olmu be sporcu.

g) Genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal direktrl brakm olmak kaydyla, en st seviyede direktrlk yapanlar arasndan kura ile belirlenecek en fazla be ye.

) Genel kurul tarihinden nce, herhangi bir branta, tamamlanm olan son iki sezonda st ste lisans alm olan takmlarn takm menajerleri arasndan kura ile belirlenecek en fazla be ye.

(3) Genel kurulda kulplerin ye says, toplam ye saysnn yzde 60ndan az olamaz. Kulp temsilcisi olan delegelerin seiminde, genel kurul tarihinden nce tamamlanm iki sezon st ste organizatr lisans alarak sportif faaliyet yapm kulpler esas alnr. Buna gre genel kurula katlacak kulpler arasnda, son iki sezonda en az bir ulusal yarma dzenlemi kulplerden alt ye; en az bir mahalli yarma dzenlemi kulplerden drt ye; off-road oyunu, slalom ve benzeri gibi dier otomobil sporu sportif aktivitelerini dzenlemi olan kulplerden iki ye genel kurulda oy kullanabilir.

(4) Genel Mdrlk temsilcileri;

a) Genel Mdr ve genel mdr yardmclar,

b) Merkez Danma Kurulu yeleri,

c) Kurul ve daire bakanlar ile il mdrleri

arasndan federasyonun ye says dikkate alnarak Genel Mdrlke belirlenir.

(5) Faal sporculuu brakm genel kurul yesi olacak mill sporcularn belirlenmesinde srasyla;

a) Bykler dnya ampiyonasnda ilk dereceye girmi mill sporcular,

b) Bykler kategorisinde Avrupa ampiyonu olmu mill sporcular,

esas alnr. Bu fkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alnarak ncelik sralamasna gre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen artlar tayan sporcular yoksa mill olma saylar esas alnarak tespit edilir.

(6) Kulp temsilcileri kulp ynetim kurulunca, kulp yeleri arasndan belirlenir.

(7) ye saylarnn hesaplanmasnda her grup kendi ierisinde deerlendirilir. ye gruplarna ilikin saylarn tespitinde yarmlar tam sayya tamamlanr.

(8) Federasyonda maal veya cretli alanlar ile genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal sporculuu veya yarma direktrln brakmam kiiler genel kurul yesi olamazlar.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara gre belirlenecek ye saysnn, birinci fkrada ngrlen sayy amas halinde her grup kendi ierisinde deerlendirilerek, fazla ye says, grup baznda noter huzurunda ekilecek kura ile birinci fkrada ngrlen sayya indirilir.

(10) Birden fazla oy kullanma hakkna sahip yeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanlamaz. Genel kurul yesi olabilme hakkn elde edenlerin, on sekiz yan bitirmi olmas arttr.

Genel kurulun grevleri

MADDE 8 (1) Genel kurulun grevleri unlardr:

a) Ana Staty yapmak, deitirmek.

b) Bakan ile ynetim, denetim ve disiplin kurulu yelerini semek.

c) Ynetim kurulu tarafndan hazrlanan faaliyet program ile bteyi onaylamak ve gerektiinde bte harcama kalemleri arasnda deiiklik yapmak konusunda ynetim kuruluna yetki vermek.

) Ynetim kuruluna, tanmaz mal alm ve satm ile uluslararas federasyonlara kar mali taahhtlerde bulunmak iin yetki vermek.

d) Ynetim kurulu faaliyet ve mali raporlarnn ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporlarnn ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Spor dalnn gelimesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yaplmas amacyla iktisadi iletme kurulmas iin ynetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farkl bir spor dal balanmasna, bal spor dallarnn ayrlmasna ve profesyonel ube kurulmas konusunda karar almak ve Genel Mdrle mracaat iin ynetim kuruluna yetki vermek.

) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Federasyon bakan

MADDE 9 (1) Federasyon Bakan adaylarnda aadaki artlar aranr;

a) T.C. vatanda olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar veya spor federasyonlarnn ceza veya disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada ay veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almam olmak.

) Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular ile casusluk, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, yama, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl, haksz mal edinme, ike ve tevik primi sularndan hkml bulunmamak.

(2) Bakan adaylar, genel kurul tarihinden en az on gn nce, delegelerin en az yzde 15inin yazl teklifini ieren adaylk bavurularn Federasyona yaparlar. Her delege ancak bir bakan aday iin teklifte bulunabilir. Ynetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gn nce bakan adaylar tarafndan yatrlmas gereken adaylk bavuru bedelini belirler. Adaylk bavuru bedeli, 40.000 gsterge rakamnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpm sonucu bulunan mebla geemez.

(3) Bakan adaylarndan bavuru srasnda aadaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numaras beyan.

b) renim belgesinin kurumca tasdikli rnei.

c) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar veya spor federasyonlarnn ceza veya disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada ay veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almadna dair beyan.

) Adli sicil kayd yazl beyan.

d) Adaylk bavuru creti makbuzu.

e) yelerin en az yzde 15inin yazl teklifi.

(4) Bakann grev sresi drt yldr. Bakann seimi, ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn seimi ile birlikte yaplr.

(5) Bakann lm, istifas veya bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi halinde, ay iinde seim yaplmas artyla, bu grevi ynetim kurulu yeleri tarafndan seilecek bir ynetim kurulu yesi yrtr.

(6) Bakan vekili veya asbakan olarak grevlendirilecek kiilerin, Bakanda aranan artlar haiz olmalar gerekir.

(7) Federasyon bakan, ynetim, disiplin ve denetim kurulu yeleri; milletvekillii ve yerel ynetimlerin genel ve ara seimlerinin balangcndan bir ay nce, seimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararnn ilanndan balayarak yedi gn iinde, baka bir federasyon bakanlna aday olmalar halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay nce grevlerinden ayrlma isteinde bulunmadka adaylklarn koyamazlar ve aday gsterilemezler. Her ne ekilde olursa olsun istifa eden Bakan, ynetim, denetim ve disiplin kurulu yeleri istifalarn geri alarak grevlerine dnemezler.

Federasyon Bakannn grevleri

MADDE 10 (1) Federasyon Bakannn grevleri unlardr:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hkmleri ile genel kurul ve ynetim kurulu kararlarna gre yrtmek.

c) Ynetim kuruluna bakanlk etmek ve ynetim kurulu kararlarn uygulamak.

) Yan kurullarn kurulmasn ve adaylarn ynetim kuruluna teklif etmek, gerekli grdnde bu kurullara bakanlk etmek.

d) Federasyonun genel amalarn gerekletirmek iin harcamalar yapmak, gerektiinde bu yetkisini bakan vekillerine devretmek.

e) Bakan vekilini veya as bakanlar belirlemek.

f) Federasyonda alacak personelin seimini yapmak ve uygun grlenleri ynetim kuruluna teklif etmek.

g) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim kurulu; Federasyon Bakan ve yedi asl ye olmak zere sekiz yeden oluur. Genel kurulda ayrca yedi yedek ye seilir.

(2) Ynetim kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Ynetim kurulunun bir yesi Bakan tarafndan bakan vekili olarak atanr.

(4) Ynetim kurulunun grev sresi drt yldr. Asl yelerin lm veya istifas gibi nedenlerin varl halinde yedek yelerden sras gelenler ynetim kuruluna alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

a) Federasyonun grev alan ierisinde yer alan spor branlar ile ilgili kulpleri kayt ve tescil etmek, faaliyetlerini dzenlemek.

b) Msabaka sonularn tescil etmek, olayl ve anlamal msabakalar hakknda karar vermek.

c) Federasyonun grev alan ierisinde yer alan spor branlar ile ilgili idareci, teknik direktr, antrenr, masr, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanlar eitmek, bu elemanlarn yetitirilmesi iin her trl tedbiri almak, sosyal gvenlik haklar hususunda ilgili kulp ve/veya birimlerle koordine salanmak, bunlarn kulp deitirmeleri ve almalar ile ilgili usul ve esaslar tespit etmek.

) Otomobil sporu ile ilgili idareci, yetitirici, teknik eleman, mekaniker, hakem, yarma direktrleri, st dzey yarma grevlileri, gzetmenler, takm menajerleri ve benzeri elemanlar eitmek, bu elemanlarn yetitirilmesi iin her trl tedbiri almak, sosyal gvenlik haklarn salamak, bunlarn kulp deitirme ve almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemek, lisanslardan alnacak tescil, vize ve aktarma cretlerini belirlemek.

d) Kulplerin otomobil spor dal ve Federasyonun grev alan ierisinde yer alan dier bal branlarda faaliyet gstermek iin yapacaklar bavurularn karara balamak, kulplerin spor dallarnn tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhtlerini denetlemek.

e) Baarl kulpleri, sporcular, antrenr spor elemanlar ve teknik elemanlar dllendirmek.

f) Msabakalarda emniyet ve salk ile ilgili tedbirleri almak ve aldrmak.

g) Genel kuruldan alnan yetki dorultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tanmaz mal alm satm ve kiralamas yapmak, tesisleri iletmek, ilettirmek ve faaliyetlerin yaplabilmesi iin her trl ara, gere, malzeme ve benzeri ihtiyalarn salamak.

) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

h) Grev alanna giren konularda dzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bal spor dallar ile ilgili her trl faaliyetleri yrtmek.

) Federasyonun grev alan ierisinde yer alan spor branlar ile ilgili televizyon, radyo, internet, basl eser yaynlar, kulpleri ile sporcularn spor malzemelerinde ve tehizatlarda kullanacaklar reklamlar ile her trl reklam konusunda ticari ve mali haklar dzenlemek ve denetlemek.

i) Bakan tarafndan teklif edilen yan kurullar onaylamak.

j) Sporda iddetin nlenmesi iin gerekli tedbirleri almak ve aldrmak.

k) Kulpler, sporcular, teknik ynetici ve antrenrler, hakemler, msabaka grevlileri ile spor dalnda grevli dier ilgililerin bavurularn, gerekli olan durumlarda bal olduklar kurulularn grlerini alarak karara balamak.

l) Genel kurul toplantlarn hazrlamak.

m) Bteyi hazrlamak.

n) Genel kurulun verdii yetkileri kullanmak.

o) Genel kurulun belirledii limitler dahilinde, Federasyon Bakanna olaanst durumlar iin borlanma ve harcama yetkisi vermek.

) Federasyonun grevlerini yrtmek ve faaliyetlerini dzenlemek amacyla; merkez tekilat ve il temsilciliklerinde grevlendirilecek kamu grevlileri dnda kalan idari ve teknik personelin saysn, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek grevlilerin szleme cretlerini ve sosyal haklarn, gerekli grlen kurul yelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Grevlerini yerine getirebilmek iin talimatlar hazrlamak, bu talimatlardan dl ve yardmla ilgili olanlarn genel kurulun onayna sunmak ve uygulamak.

r) Kulplerin ve sporcularn vize, tescil ve lisans ilemlerini yapmak.

s) lgili mevzuat ve genel kurul karar ile verilen grevleri yerine getirmek ve konularla ilgili dzenlemeler yapmak.

(2) Federasyonun alma usul ve esaslar ynetim kurulu tarafndan hazrlanan talimatla belirlenir.

Ynetim kurulu toplantlar

MADDE 13 (1) Ynetim kurulu, Bakan tarafndan belirlenen gndemi grmek zere, en az iki ayda bir kez ye tamsaysnn yardan bir fazlasnn katlmyla toplanr. yelerin nerecei konular gndeme eklenir. Asl yelerin lm veya istifas halinde yedek yelerden sras gelenler ynetim kuruluna alnr.

(2) Ynetim kurulu kararlar, toplantya katlanlarn ounluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Mazeretsiz olarak, st ste iki toplantya veya bir yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii sona erer ve bunun yerine sras gelen yedek ye arlr.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazl olarak toplant saatinden nce Bakana bildirilir. Mazeretin geerliliine ynetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter ynetim kurulu toplantlarna itirak eder ve Federasyonun idari ilemleri hakknda ynetim kuruluna bilgi verir. Raportr olarak kararlar yazar ve imzalar, ancak oy kullanma hakk yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazlr ve imzalanr. Alnan kararlar Bakan tarafndan uygulanr.

Denetim kurulu

MADDE 14 (1) Denetim kurulu, Genel Mdrlk tarafndan atanacak tabii yenin yannda, genel kurulca drt yl iin seilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asl ve iki yedek yeden oluur.

(2) Denetim kurulunun seimle gelen asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin, nc fkrasnn (a), (b), (c), ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asl yeler kendi aralarndan bir bakan, bir bakan vekili ve bir raportr seerler. Kurul, bakan tarafndan gerektii zamanlarda toplantya arlarak almalarn yrtr. Kurul kararlar ounluk ile alnr. Karara katlmayan ye gerekelerini Genel Kurula yazl bir rapor ile sunmak zorundadr.

(4) Kurul grevinde bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz, yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl yelerin lm veya istifas halinde boalan yelie kalan sre tamamlanmak zere sras gelen yedek ye bakan tarafndan arlarak kurul tamamlanr.

(5) Mazeretsiz olarak st ste toplantya veya iki yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii der. ye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazl olarak toplant saatinden en ge bir saat nce Bakana bildirir. Mazeretin kabulne o toplantdaki kurul yelerince karar verilir.

Denetim kurulunun grevleri

MADDE 15 (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali ilemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadn genel kurul adna denetler. Her mal genel kurul iin yllk esasa gre hazrlayaca denetleme raporunu, genel kurulun onayna sunar. Denetim kurulu, i ve ilemler hususunda ynetim kuruluna uyarlarda bulunabilir. Kurul gerek grmesi durumunda uzman bilirkiilerden yararlanabilir. Bilirkiilere verilecek cret denetim kurulunun teklifi zerine ynetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karlanr.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon grevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadr. Denetleme raporu genel kurul toplantsndan on be gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul yelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 (1) Disiplin kurulu, genel kurulca drt yl iin seilen bir bakan ve asl ye olmak zere drt yeden oluur. Asl yeler kadar yedek ye seilir. Asl ve yedek ikier yenin hukuku olmas zorunludur. Asl yeler kendi aralarndan bir bakan vekili ve bir raportr seerler.

(2) Disiplin Kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, grevlerinde ve kararlarnda bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz ve yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl yelerin lm veya istifas halinde kalan sreyi tamamlamak zere boalan yelie oy srasna gre disiplin kurulu bakan tarafndan yedek ye arlarak kurul tamamlanr.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programnda yer alan veya kurum ve kurulularca Federasyondan izin alnmak suretiyle dzenlenen yar ve faaliyetlerde; kulp, otomobil sporunda faaliyette bulunan kurulu, sporcu, hakem, direktr, mekaniker, menajer, ynetici, yarma direktr, st dzey yarma grevlisi, gzetmen, takm menajeri ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin disiplin ilerine bakar. Disiplin suunu tekil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilikin hususlar ynetim kurulunca karlacak talimat ile dzenlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi grev alann ilgilendiren ileri grp karara balamak zere, Federasyon Bakannn talebi zerine, disiplin kurulu bakannn arsyla toplanr. Toplant gndemi disiplin kurulu bakan tarafndan belirlenir. Bakann bulunmamas halinde, kurula bakan vekili bakanlk eder.

(6) Kurul, en az yenin katlm ile toplanr. Kurul kararlarn ounlukla alr. Oylarn eit kmas halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(7) Mazeretsiz olarak st ste iki toplantya veya bir yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii der. ye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazl olarak toplant saatinden en ge bir saat nce kurul bakanna bildirir. Mazeretin kabulne o toplantdaki kurul yelerince karar verilir.

Yan kurullar

MADDE 17 (1) Federasyon yan kurullarnn oluumu, grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18 (1) Genel sekreter en az drt yllk yksekokul mezunu kiiler arasndan grevlendirilir. Federasyonca grevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya zel sektrde en az on yl i deneyimi olmas, Genel Mdrlke grevlendirilecek olanlarn ise genel sekreter kadrosunda bulunmas arttr. Lisansst eitimde geen sreler genel sekreter iin aranan i deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her trl idari i ve ilemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon Bakan adna ulusal veya uluslararas federasyonlar, kamu kurum ve kurulular ile yazmalar yapar, il mdrl ile koordinasyonu salar.

b) Federasyonun harcama talimatlarna gre gerekli ilemleri yapar, evrak dzenler ve deme aamasna getirir. deme evraknda Bakan veya bakann yetki verdii bakan vekilinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn da bulunmas zorunludur.

c) Federasyonun tanr ve tanmaz mal kaytlarnn tutulmasn salar.

Federasyon il temsilcilii

MADDE 19 (1) Federasyonun yurt ii balantsn salamak zere ynetim kurulu karar ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin grev sresi, Bakann grev sresi kadardr.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il mdrl arasndaki koordinasyonu salar. Federasyon adna yapt ilemler hakknda il mdrlne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il mdrl ya da federasyonca temin edilecek brolarda grev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il mdrl ve Federasyonla koordinasyon salamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevden alnr.

NC BLM

Genel Kurul Toplantlar ve Seim leri

Genel kurul toplantlar

MADDE 20 (1) Genel kurul; olaan, olaanst ve mali genel kurul toplantlarndan oluur.

a) Olaan genel kurul, drt ylda bir, yaz olimpiyat oyunlarnn bitiminden itibaren en ge ay ierisinde, ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr.

b) Olaanst genel kurul;

1) Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulu raporlarnda yeterli dzeyde grlmeyen veya yaplan denetim sonucu grev banda kalmasnda saknca grlen Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda Bakann istemi zerine karar almak zere,

2) Federasyon ynetim kurulunun karar ile,

3) Son yaplan genel kurul toplantsnda delege olanlarn en az yzde 40nn noter kanal ile yapt yazl mracaat zerine,

4) Federasyon Bakannn istifas, Bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi, lm veya ynetim kurulu asl ve yedek toplam ye saysnn yedi yenin altna dmesi halinde,

olaanst toplanr.

c) Mali genel kurul; seimli olaan genel kurul ile birlikte seimli genel kurulun olmad yllarda ise iki ylda bir ekim veya kasm aylar ierisinde, ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr.

(2) Son yaplan genel kurul toplantsnda delege olanlarn noter kanal ile yapacaklar olaanst genel kurul arlarnda ilk mracaat ile son mracaat arasndaki sre 60 gn geemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fkrann (b) bendinde belirtilen hallerde, Bakan ve ynetim kurulu yelerinin yerine kalan sreyi tamamlamak zere en ge altm gn ierisinde seimli olaanst genel kurul toplanr. Ancak birinci fkrann (b) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplant tarihinden itibaren alt ay gemeden olaanst genel kurul toplants yaplamaz.

(4) Genel Mdrlk, genel kurul toplantlarnda gzlemci bulundurur. Gzlemci, genel kurul bakanlk divannda yer alr. Gzlemcinin yol giderleri, federasyon tarafndan karlanr. Gzlemci, genel kurul almalarnn Kanun, Ynetmelik ve bu Ana Statye uygun olarak yaplp yaplmadn denetleyerek raporunu en ge on be gn ierisinde, Bakana sunulmak zere, Genel Mdrle verir. Genel Mdrlk, gzlemci raporunun verildii, ilgililer ise genel kurulun yapld tarihten itibaren otuz gn ierisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olaan ve olaanst genel kurullarn bu maddede ngrlen sre ve esaslara uygun olarak yaplmamas halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluturulacak kiilik komisyon marifetiyle altm gn ierisinde yaplr. Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda mevzuata uymamaktan dolay idari ve adli ilem balatlr.

Genel kurulun toplantya arlmas

MADDE 21 (1) Genel kurul toplantsnn yeri, zaman ve gndeminin belirlenmesi bata olmak zere, genel kurul toplantlar ile ilgili her trl ilem ynetim kurulunca yaplr. Genel kurul ars ve gndemi, toplant tarihinden en az otuz gn nce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bte tasars ise en az on be gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln resmi internet sitesinde yelere ilan edilir.

(2) Genel kurul bakanlk divan oluuncaya kadar ynetim kurulunun genel kurul ilemleriyle ilgili kararlarna kar Tahkim Kuruluna bavurulabilir.

(3) Genel kurul kararnn alnmasndan sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katlma hakk bulunan yelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. yeler, Federasyon tarafndan yaplan ilan takip eden en ge be gn ierisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadr.

(4) Delegeler, genel kurula iadeli taahhtl mektup ile arlr ve delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafndan hazrlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin ad ve soyad ile temsil ettii kurum ve kurulu belirtilir.

(5) Hazrlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on be gn ierisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, ynetim kurulunca itiraz sresinin bitiminden itibaren bir gn ierisinde karara balanr. Bu karara kar iki gn ierisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazn kendisine ulat tarihten itibaren gn ierisinde bu itiraz kesin olarak karara balar.

Genel kurulun almas

MADDE 22 (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadr.

(2) Genel kurul; ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Seimde en fazla oyu alan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. lk toplantda ounluk salanamamas halinde, takip eden gnde ounluk aranmakszn toplanr. Ancak toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn asl ye saysnn iki katndan aa olamaz.

(3) Federasyon Bakan veya onun grevlendirecei asbakan ya da ynetim kurulu yesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katlanlarn saysn belirlemesi ile genel kurul toplants iin aranan ounluun bulunup bulunmad tespit edilir.

(4) Genel kurul toplants Federasyon Bakannn veya grevlendirecei asbakan ya da ynetim kurulu yesinin konumas ile alr. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluturur.

Divan kurulu ve grevleri

MADDE 23 (1) Divan kurulu, genel kurul yeleri arasndan seilecek bir bakan, bir bakan yardmcs ve iki yeden oluur. Divan kurulu iin tek aday listesi bulunmas halinde seim ak oyla, birden fazla aday listesinin bulunmas halinde ise seim gizli oyla yaplr.

(2) Divan kurulu, bu Ana Stat ve Ynetmelik hkmleri erevesinde ve gndem maddelerine gre toplantnn yrtlmesini salamakla grevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu olutuktan sonra genel kurul almalarna ilikin her trl itiraz, divan kurulu tarafndan karara balanr.

(4) Divan kurulu, grmelerin dzenini bozan delegelere uyarma cezas verebilecei gibi dzeni srekli olarak bozan delegeler hakknda toplantdan karma karar alnmas iin, genel kurula bavurabilir. Genel kurulun oy okluuyla ald karar sonucu toplantdan karlan delege, toplant sresince salonda bulunamaz, oylamaya katlamaz.

Genel kurul gndemi

MADDE 24 (1) Genel kurul gndemi, ynetim kurulunca belirlenir ve toplant tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde yelere duyurulur.

(2) Genel kurul gndeminde; al, divan kurulu seimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarnn grlerek ynetim ve denetim kurullarnn ibra edilmesi, yeni dneme ait btenin grlp onaylanmas, seim maddesi ile ihtiya halinde dier hususlar yer alr.

(3) Mali genel kurul gndeminde seim dndaki hususlar yer alr ve bu genel kurulda bir nceki dnemin btesi grlerek karara balanr. inde bulunulan yln btesi zerinde dzenleme yaplr ve bir sonraki dnemin btesi onaylanr. Mali genel kurulda, Ana Stat deiiklikleri ile Federasyonun i ve ileyiine ilikin dier konular da grlerek karara balanabilir.

(4) Olaanst genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dnda baka bir husus grlemez.

(5) En az on genel kurul yesinin imzasyla Ana Statye aykr olmayan ve gndeme ilave edilmek istenen maddeler iin yazl olarak bavuru yaplabilir ve ak oylama sonucu salt ounluk ile kabul edilen neriler gndeme eklenir. Bu tr maddeler daha nce ilan edilmi gndem maddelerinin grlp karara balanmasndan sonra ele alnr.

Genel kurul oturumu ve grmeler

MADDE 25 (1) Divan kurulu, seildikten ve yerini aldktan sonra divan bakan, ilanda yer alan gndemi genel kurula aklar, oya sunar ve gndem maddelerinin grlmesine geer.

(2) Sz almak isteyen yelere yazlma srasna gre sz verilir. Federasyon ve komisyon szcleri ile usul hakknda sz almak isteyenlere ncelik tannr.

(3) Konuma sresi, genel kurula katlan yelerden onunun yazl istei zerine yaplacak ak oylama ile grme almakszn snrlandrlabilir.

(4) Genel kurulda, yelerin Federasyon i ve ilemlerine ilikin sorularn, ynetim kurulu veya denetim kurulu szcleri yantlamakla ykmldr.

(5) Gndem maddelerine ilikin grme yeterlilii teklifi, yenin bu konu ile ilgili grlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Sz konusu teklif, daha nce bu konuyla ilgili sz alm kiilerin adlarnn okunmas ve sz haklarnn sakl bulunduunun aklanmas suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuacak birer kiiye sz verildikten sonra oylamaya alr ve oylama sonucuna gre karar verilir. Karara balanan konular zerinde yeniden grme alamaz.

(6) Genel kurulda, grme yeterlilii, bte ve Ana Stat deiiklikleriyle ilgili tekliflerin yazl olarak yaplmas zorunludur.

(7) Divan bakan, gndem maddeleri grlrken ya da oylama yaplrken dncesini aklayamaz. Konuma yapmak isterse sraya girer ve sras gelince yerini bakan yardmcsna brakarak dncelerini aklar. Divan bakan, hakknda dncesini aklad gndem maddesinin grlmesi tamamlannca yerine geebilir.

Seim ileri

MADDE 26 (1) Federasyon, bakanlk iin bavuran adaylarn listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazlarn divan bakanlna iletir. Bakan adaylar, ynetim, denetim ve disiplin kurulu asl ve yedek ye listelerini divan kuruluna yazl olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, bakan adaylar ve nerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanr. Kurullara mnferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde izme, eksiltme veya ekleme yaplmaz.

(3) Divan bakan, istekleri halinde bakan adaylarna genel kurula hitap etmeleri iin ad ekme suretiyle tespit edecei srayla sz hakk verir. Bakan adaylarnn konuma sresi on be dakika ile snrldr.

(4) Bakan adaylar, divan bakanna her sandk banda grevlendirilmek zere aday olmayan gzlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan bakan, bakan adaylar tarafndan kendisine teslim edilen oy listelerini bavuru srasna gre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seimler tek liste halinde gizli oy ve ak tasnif eklinde yaplr. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sralara gre grevlilerden mhrl zarf imza karl alr ve hazr bulundurulan yeterli saydaki sandklarda oylarn kullanr. Adaylara ait oy pusulalar oy kullanlacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mhrn basar ve oy listelerinden tercih ettiini zarfa koyarak sanda atar. Genel kurul oy kullanm listesini imzalayarak oyunu kullanm olur. Oy pusulasna isim veya herhangi bir iaret konulmaz. Zarfn kaybeden veya baka bir ekilde elinden karan delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katlan tm yelerin oylarn kullanmas veya oy kullanma sresinin sona ermesinden sonra sandklar kapatlr. Sandklar divan bakannn denetim ve gzetiminde aday ve gzlemcilerin huzurunda alr. Sandklardan kan zarf saysnn, oy kullanan ye says ile eit olup olmad tespit edilir ve fazla zarflar almadan iptal edilir.

(8) Oylarn tasnifinde listeler saylr. Bir zarfn iinden ayn listeden birden fazla kmas durumunda, bunlardan biri geerli saylr ve tek oy olarak hesaplanr. Bir zarfn iinden deiik iki liste kmas durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geersiz saylr.

(9) Seimde en yksek oyu alan bakan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. Oylarn eit kmas halinde ayn gn genel kurulda ounluk aranmakszn ikinci bir oylama yaplr. Ancak bu toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn ye saysnn iki katndan aa olamaz. Bu oylamada da eitlik bozulmaz ise bakan ve seimle greve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan bakan, seim sonularn oy ounluuna ve oy srasna gre genel kurul yelerine aklar.

(11) Genel kurul toplant tutanaklar divan kurulu tarafndan tutulur ve toplant tutanaklarnn her bir sayfas toplant sonunda divan bakan ile divan kurulu yeleri tarafndan birlikte imzalanr. Gndemdeki btn maddelerin grlmesi ve karara balanmasndan sonra divan bakan toplanty bir konuma ile kapatr.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantsnn kapann takiben en ge yirmi drt saat ierisinde Federasyona teslim edilir ve bunlarn bir kopyas da ayn sre ierisinde Genel Mdrlk gzlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en ge krk sekiz saat ierisinde Federasyonun internet sitesinde yaynlanr.

DRDNC BLM

Mali Hkmler ile Denetim ve Disiplin lemleri

Federasyonun btesi

MADDE 27 (1) Federasyonun btesi, ynetim kurulu tarafndan her bir mali yla gre ve iki yl iin dzenlenerek genel kurulun onayndan sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yl 1 ocak-31 aralk arasdr.

(2) Btede; Federasyonun her trl gelirleri ve yaplacak faaliyetler iin ayrlacak denekler, personel giderleri, kurullarn masraflar, ynetim ve hizmet giderleri ile dier giderler gsterilir.

(3) Federasyon Bakan, btede belirtilen esaslar iinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon bakan bu yetkisini snrlarn belirlemek kaydyla ve ynetim kurulu kararyla bakan vekiline devredebilir.

(4) deme evraknda Bakan veya bakan vekilinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn bulunmas zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 (1) Federasyonun gelirleri unlardr:

a) Genel Mdrlk btesinden ayrlacak pay.

b) Genel Mdrlk btesinden eitim ve altyapnn iyiletirilmesine ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynak.

c) Katlm pay, bavuru harlar ve aidatlar.

) Tescil ve vize cretleri ile transferlerden alnacak pay.

d) Ceza ve itiraz gelirleri.

e) Kulplerin televizyon ve radyodan yaplacak msabaka yaynlarndan, her trl basn ve yayn organlar ile yapacaklar ve kulplerin forma szlemelerinden elde ettikleri gelirlerin %10u ile mill ve temsili msabakalarn televizyon, radyo ve internet zerinden yaynlarndan elde edilecek gelirler.

f) Reklam, basl yayn ve basl evrak gelirleri.

g) Sponsorluk gelirleri.

) Yardm ve balar.

h) Kira ve iletme gelirleri.

) Kurs, seminer ve Federasyonun grev alan ierisinde yer alan spor branlar ile ilgili olarak kurulan iktisadi iletmelerden elde edilecek gelirler.

i) Federasyon bakan adaylarndan alnan bavuru cretleri.

j) Dier gelirler.

(2) Genel Mdrlk btesinden ayrlacak toplam tutar ile gerektiinde alt yap ve eitime ilikin projelerinin desteklenmesi amacyla tahsis edilecek kaynak, Genel Mdrln yllk harcama program dikkate alnarak, Federasyon hesabna aktarlr.

(3) Katma deer vergisi hari, Federasyonun tm gelirleri her trl vergi, resim ve hartan muaftr.

(4) Federasyonun mallar Devlet mal hkmndedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 (1) Federasyon, yllk bte esasna gre btesini hazrlar; bu Ana Stat ve ilgili dier mevzuat ile kendisine verilen grevleri yerine getirmek iin Ana Stat hkmleri erevesinde gerekli btn harcamalar yapar.

(2) Harcamalar;

a) Bu Ana Statde belirtilen Federasyonun ve ynetim kurulunun grevleri erevesinde zorunlu ya da yararl olan i ve ilemler iin yaplm olmas,

b) in mahiyetine ve Federasyonun ihtiyalarna uygun olmas,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli ynetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kurallar kapsamnda orantl olmas,

gerekir.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 (1) Federasyonda tek dzen muhasebe sistemine ve bilano esasna gre kayt tutulur.

(2) Muhasebe ilemlerinin geerli olan belgelere dayandrlmas zorunludur. Kayt, denetim, kontrol ve takip asndan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununda belirlenmi standart belge, rapor ve defterler kullanlr.

(3) Hesaplar takvim yl esasna gre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yln hesaplarnda gsterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir ekilde muhasebe raporlamalarn yapabilir. Bu ihtiyari raporlarn hazrlanm olmas, takvim ylna gre kayt ve raporlama yaplmasn engellemez.

(4) Genel Mdrlk tarafndan yaplan yardmlarn izlenmesi ve spor politikalarna yn verilebilmesi iin; Federasyona ait muhasebe kaytlar, Genel Mdrlkte oluturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mdrlke oluturulacak standart hesap planna uygun olarak kaytlarn dzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle ibirlii iinde almas zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste alan personeli kendi alannda eitmekle ykmldr.

Denetim

MADDE 31 (1) Federasyonun her trl faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafndan grevlendirilecek denetim elemanlarnca yaplr.

(2) Federasyon harcamalarnn yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Mdrlke yaplan her trl yardmlarn amaca uygunluu ve denetimi ise Genel Mdrlke yaplr. Genel Mdrlk tarafndan yaplan ayni ve nakdi yardmlarn amacna veya mevzuata uygun olarak harcanmamas halinde oluacak zarar, kusurlar bulunan Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yelerinden Genel Mdrlke tahsil edilir ve Genel Mdrlk btesine gelir kaydedilir. Ayrca sorumlular hakknda su duyurusunda bulunulur.

Disiplin ilemleri

MADDE 32 (1) Federasyona bal spor dallar ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programnda yer alan yar ve faaliyetlerde; kulp, Federasyona bal spor dallarnda faaliyette bulunan kurulu, sporcu, hakem, direktr, mekaniker, menajer, ynetici, yarma direktr, st dzey yarma grevlisi, gzetmen, takm menajeri ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine federasyonun ceza/disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programnda yer almayan il veya ile mdrlnce dzenlenen msabaka ve faaliyetlerde; kulp, ilgili spor dalnda faaliyette bulunan kurulu, sporcu, hakem, direktr, menajer, mekaniker, ynetici, yarma direktr, st dzey yarma grevlisi, gzetmen, takm menajeri ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine il veya ile ceza kurullar,

c) Kurum veya kurulularca Federasyondan, il veya ile mdrlnden izin alnmak suretiyle dzenlenen yar ve faaliyetlerde; ilgili spor dalnda faaliyette bulunan kurulu, kulp, sporcu, hakem, direktr, mekaniker, menajer, ynetici, yarma direktr, st dzey yarma grevlisi, gzetmen, takm menajeri ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine, izin alnan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.

(2) l veya ile ceza kurullar tarafndan verilen cezalara kar, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Amatr Spor Dallar Ceza Ynetmelii hkmleri uyarnca, Genel Mdrlk Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar, federasyon disiplin/ceza kurullar ile il veya ile ceza kurullarnca verilecek cezalar, Genel Mdrlk Merkez Ceza Kurulunda oluturulacak sportif ceza ktne kaydedilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dl ve sponsorluk

MADDE 33 (1) dl ve sponsorluk ilemleri Kanunun ek 3 nc maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Sponsorluk Ynetmelii erevesinde yrtlr.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik kapsamnda yer almayan sporcu, kulp ve antrenrler iin karaca talimat hkmlerine gre dl verebilir. Ancak bu durumda verilecek dller Genel Mdrlk btesinden ayrlacak pay ile alt yap ve eitime ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynaktan ve Spor Toto Tekilat Bakanlndan salanan reklam gelirlerinden karlanamaz.

Yaynlarn dzenlenmesi

MADDE 34 (1) Federasyon faaliyetleri kapsamnda Trkiye Cumhuriyeti snrlar iindeki tm spor dal ile ilgili yarmalarn televizyon, radyo, internet ve her trl teknik cihaz veya benzeri aralarla yaynlanmasna, iletilmesine, yaynlarn dzenlenmesine ve programlanmasna mnhasran ynetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafndan yaynlanmasna izin verilmeyen msabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri aralarla yaynlanamaz.

Fikri, snai ve ticari haklar

MADDE 35 (1) Federasyonun kulland veya kullanaca marka, logo ve benzeri tm fikri ve snai haklarn mlkiyeti ve kullanm hakk mnhasran Federasyona aittir.

Kulpler

MADDE 36 (1) Federasyona bal spor dallarnda faaliyet gsteren spor kulpleri ve dier spor kulplerinin spor dal ubeleri, Federasyonun grev alanna giren konularda Federasyona baldr. Spor kulpleri, il mdrl tarafndan kayt ve tescil edilir. Kulpler, tescil edildikten sonra, bran tescili ve faaliyet katlm ilemleri Federasyon mevzuatna gre yaplr. Sorumluluklarn yerine getirmeyen kulplerin kayt ve tescil ilemleri iptal edilir. Bu kulpler msabakalara katlamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Kulpler, her yl organizasyon aidat deyerek organizasyon lisans alrlar. Tescil cretleri ve aidatlar her yl ynetim kurulunca belirlenir. Ayrca her yarma iin ayr olmak zere yarma aidat deyerek yarma izni alrlar.

Kulplerin devri ve irketleme

MADDE 37 (1) Otomobil sporlar kulpleri ile dier spor kulplerinin otomobil sporu ubeleri, mevzuatta belirtilen ekil ve esaslara gre kuracaklar veya kurmu olduklar anonim irketlere devredilebilir. Kulplerin irketlemesi halinde tescilli bulunduklar yerden baka bir yere nakilleri yaplamaz.

(2) Devirlerde otomobil sporunun yaylmas, glenmesi ve yararlar n planda tutulur. Devre ilikin usul ve esaslar ynetim kurulunca hazrlanan talimatla belirlenir.

(3) Federasyon veya kulpler iktisadi iletme kurabilirler.

Otomobil sporlar yarlar ve organizasyonu

MADDE 38 (1) Otomobil sporlar kulplerinin dzenlemek istedii yarlar, Federasyonun uygun grmesi ve onaylamas artyla yaplr. Bu kulplerin dzenledii mahalli ve ulusal tm yarlarn ynetimi ve organizasyonu, kulpler tarafndan yrtlr ve Federasyon tarafndan denetlenir. Uluslararas tm yarlarn ynetimi ve organizasyonu ise Federasyon tarafndan yrtlr.

Yrrlkten kaldrlan ana stat

MADDE 39 (1) 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Otomobil Sporlar Federasyonu Ana Stats yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 40 (1) Bu Ana Stat yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 41 (1) Bu Ana Stat hkmlerini Trkiye Otomobil Sporlar Federasyonu Bakan yrtr.