1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136 (Mkerrer)

ANA STAT

Trkiye Okul Sporlar Federasyonu Bakanlndan:

TRKYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU

ANA STATS

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ana Statnn amac; Trkiye Okul Sporlar Federasyonunun tekilat, genel kurul ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn oluumu, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ana Stat; Trkiye Okul Sporlar Federasyonu genel kurulu ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarn, spor dalnda faaliyet gsteren spor kulplerini ve ilgili dier kurulular, sporcu, antrenr, teknik direktr, hakem, menajer, gzlemci, ynetici, temsilci ve benzeri spor elemanlar ile bunlarn katld yurt d tm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ana Stat 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakkndaki Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ana Statde geen;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Bakanlk: Genlik ve Spor Bakanln,

c) Federasyon: Trkiye Okul Sporlar Federasyonunu,

) Federasyon Bakan: Trkiye Okul Sporlar Federasyon Bakann,

d) Genel Kurul: Trkiye Okul Sporlar Federasyonu Genel Kurulunu,

e) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

f) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

g) ISF: Federasyonun yesi olduu Uluslararas Okul Sporlar Federasyonunu,

) l Mdrl: Genlik Hizmetleri ve Spor l Mdrln,

h) le Mdrl: Genlik Hizmetleri ve Spor le Mdrln,

) Spor Dal: ISFe bal tm branlar,

i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunu,

j) Tahkim Kurulu: 3289 sayl Spor Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 9 uncu maddesi hkmlerine gre oluturulan kurulu,

k) Talimat: Ana Statye uygun olarak ynetim kurulu tarafndan hazrlanan ve Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanarak yrrl giren dzenlemeyi,

l) Ynetmelik:19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelii

ifade eder.

KNC BLM

Federasyon Tekilat, Grev ve Yetkileri

Tekilat

MADDE 5 (1) Federasyon, zel hukuk hkmlerine tabi, bamsz statye ve tzel kiilie sahiptir. Federasyonun merkezi Ankaradr. Federasyon merkez tekilat ve il temsilciliklerinden oluur.

(2) Federasyonun Merkez Tekilat;

a) Genel kurul,

b) Ynetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teekkl eder.

(3) Federasyonun yurt ii balantsn salamak zere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Federasyonun grev ve yetkileri unlardr:

a) Okullarda sporun gelimesini ve lke geneline yaylmasn salamak amacyla, ksa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak, bu konularda tavsiyelerde bulunmak. b) lgili spor dallarnn bal bulunduklar uluslararas spor federasyonlar tarafndan konulan ve uygulanan uluslararas kurallarn ve her trl talimatlarn ve teknik kurallarn ISF kural ve talimatlarna gre uygulanmasn salamak.

c) Uluslararas karlamalar ve ilgili faaliyetler iin plan, program ve hazrlklar yapmak, idari, mali ve hukuki yaplanmalarla ilgili temel esaslar belirlemek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak.

) Alt yap ve yetenek tespit projeleri hazrlamak.

d) Trkiyeyi okul sporlar ile ilgili tm konularda ve ilgili kurullarda yurt dnda temsil etmek, uluslararas kurallarn ve talimatlarn uygulanmasn salamak.

e) Federasyonun grev alanna giren konularda hukuki, idari ve mali dzenlemeler yapmak, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak.

f) Federasyonun kurulu, grev ve amalarnn gereklemesi iin bte almas yapmak, bunun iin yeterli mali kaynaklar salamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak.

g) Yurt dndaki ve yurt iindeki gelimeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden lke iinde daha ok kiinin yararlanmasn salamak.

) Uluslararas yarmalara katlacak okul sporcularnn malzemelerinin standartlarn tespit etmek.

h) Uluslararas kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlarn dzenlemek.

) Uluslararas msabakalara itirak edecek olan teknik kadroyu ve sporcular msabakalara hazrlamak.

i) Genel Mdrln i birlii yapt dopingle ilgili kurumlarn alaca kararlara uyacan taahht etmek.

j) Yurt d yarmalarn sonularna gre baarl sporcular dllendirmek.

k) Federasyona bal spor dallaryla ilgili ariv ve istatistik almalar yapmak, her trl eitici-tantc film, slayt, bror ve benzeri grsel ve basl yayn hazrlayarak bu konuda tantm, organizasyon ile basn ve televizyon kurulularyla ibirlii yapmak.

l) l temsilcilerinin kendi aralarnda, il mdrlkleriyle, kulplerle ve kamu kurum ve kurulularla koordineli bir ekilde almalarn salamak.

m) Federasyon amalarn gerekletirmeye ynelik olarak her trl ticari faaliyette bulunmak.

n) Sporcu sal ile ilgili konularda gerekli nlemleri almak.

o) Tahkim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Trkiyeyi okul sporlar ile ilgili konularda yurt dnda temsil etmek, bu kurulularn yelik aidatlarn yatrmak.

p) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

r) Federasyonun yllk ve drt yllk master ve stratejik plann performans programn ieren taahhtnameyi bakana sunmak.

Genel kurul

MADDE 7 (1) Genel kurul federasyonun en st organdr. Genel kurulun ye says 100den az 200den fazla olamaz.

(2) Genel kurul ar tarihinde aadaki yelerden oluur;

a) Genel kurul ye saysnn yzde 10u orannda Genel Mdrlk temsilcileri,

b) Grevine adli veya idari soruturma sonucu son verilmemek kaydyla ilgili spor dalnda oy kullanmak zere asaleten Federasyon Bakanl yapanlar,

c) Trkiye Amatr Spor Kulpleri Konfederasyonu Bakanlnca belirlenecek en fazla iki kurul yesi,

) Trkiye Spor Yazarlar Dernei Bakanlnca belirlenecek en fazla iki kurul yesi,

d) ISF ynetim kurullarnda seimin yapld tarihte lkemiz adna grev yapanlar arasndan ncelik srasna gre en fazla be ye.

(3) Okul ve kulp temsilcilerinin tespitinde aadaki kriterler esas alnr;

a) Seim tarihinden nce son iki dnem ISF yarmalarnda lkemizi takm olarak temsil etmi okullara iki delege, okul mdr ve bayardmcs,

b) Seim tarihinden nce son iki dnem ISF yarmalarnda lkemizi takm olarak temsil etmi okullarn faal okul spor kulb varsa, kulp bakan ve bakan yardmcs,

c) Seim tarihinden nce son iki dnem ISF yarmalarnda lkemizi ferdi sporlarda en az iki sporcu ile temsil etmi okullara bir delege okul mdrleri, ikiden az sporcu ile temsil etmi ise faal okul spor kulb varsa kulp bakan,

) Seim tarihinden nce son iki dnem ISF yarmalarnda lkemizi okul takm olarak temsil etmi ve ampiyonada ilk dereceyi elde eden takmlar adna ilave bir delege,

d) Farkl spor dallarnda; erkek ve kz olarak ayr kategorilerde uluslararas ve ISF yarmalarnda lkemizi temsil etmi olan okullarn her bran ayr ayr deerlendirilir ve bu fkrann (a), (b), (c) ve () bentlerindeki oy kullanacak says kadar delege hakk verilir.

(4) Genel kurulda kulplerin ye says, toplam ye saysnn yzde 60ndan az olamaz. Kulp temsilcileri kulp ynetim kurulunca belirlenir.

(5) Genel Mdrlk temsilcileri;

a) Genel Mdr ve Genel Mdr yardmclar,

b) Merkez Danma Kurulu yeleri,

c) Kurul ve daire bakanlar ile il mdrleri,

arasndan Federasyonun ye says dikkate alnarak Genel Mdrlke belirlenir.

(6) Birden fazla oy kullanma hakkna sahip olan yeler ancak bir kez oy kullanabilir.

(7) Delege tespiti, okullarda okul mdr tarafndan, okul retmenleri arasndan, Kulplerde ise ynetim kurulu yeleri arasndan belirlenir.

(8) Genel kurulda vekleten oy kullanlamaz.

(9) Federasyonda maal veya cretli alanlar ile genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal sporculuu, hakemlii veya antrenrl brakmam kiiler genel kurul yesi olamazlar.

Genel kurulun grevleri

MADDE 8 (1) Genel kurulun grevleri unlardr:

a) Ana staty yapmak ve deitirmek.

b) Bakan, ynetim, denetim ve disiplin kurulu yelerini semek.

c) Ynetim kurulu tarafndan hazrlanan faaliyet program ile bteyi onaylamak ve gerektiinde bte harcama kalemleri arasnda deiiklik yapmak konusunda ynetim kuruluna yetki vermek.

) Ynetim kuruluna, tanmaz mal alm ve satm ile uluslararas Federasyonlara kar mali taahhtlerde bulunmak iin yetki vermek.

d) Ynetim kurulu faaliyet ve mali raporlarnn ibra edilip, edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporlarnn ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Okul spor dallarnn gelimesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yaplmas amacyla iktisadi iletme kurulmas iin ynetim kuruluna yetki vermek.

g) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Federasyon bakan

MADDE 9 (1) Federasyon bakan adaylarnda aadaki artlar aranr;

a) T.C. vatanda olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar veya spor federasyonlarnn ceza veya disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada ay veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almam olmak,

) Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular ile casusluk, zimmet, irtikap, rvet, hrszlk, yama, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan mal varl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl, haksz mal edinme, ike ve tevik primi sularndan hkml bulunmamak.

(2) Bakan adaylar genel kurul tarihinden en az on gn nce yelerin en az yzde 15inin yazl teklifini ieren adaylk bavurularn federasyona yaparlar. Her ye ancak bir bakan aday iin teklifte bulunabilir. Ynetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden ez az otuz gn nce bakan adaylar tarafndan yatrlmas gereken adaylk cretini belirler. Adaylk creti, 40.000 gsterge rakamnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpm sonucu bulunan mebla geemez.

(3) Bakan adaylarndan bavuru srasnda aadaki belgeler istenir.

a) T.C. kimlik numaras beyan,

b) renim Belgesinin kurumca tasdikli rnei,

c) Tahkim Kurulu, Genel mdrlk ceza kurullar veya federasyonlarn ceza ve disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almadna dair beyan,

) Adli sicil kayd beyan,

d) Adaylk bavuru cret makbuzu,

e) yelerin en az yzde 15inin yazl teklifi.

(4) Bakann grev sresi drt yldr. Bakann seimi, ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn seimi ile birlikte yaplr.

(5) Bakann lm, istifas veya bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi halinde, ay iinde seim yaplmas artyla, bu grevi ynetim kurulu yeleri tarafndan seilecek bir ynetim kurulu yesi yrtr.

(6) Bakan vekili veya asbakan olarak grevlendirilecek kiilerin, bakanda aranan artlar haiz olmalar gerekir.

(7) Federasyon bakan, ynetim, disiplin ve denetim kurullar yeleri milletvekillii ve yerel ynetimlerin genel ve ara seimlerinin balangcndan bir ay nce, seimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararnn ilanndan balayarak yedi gn iinde, baka bir federasyon bakanlna aday olmalar halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay nce grevlerinden ayrlma isteinde bulunmadka adaylklarn koyamazlar ve aday gsterilemezler. Her ne ekilde olursa olsun istifa eden bakan, ynetim, denetim ve disiplin kurulu yeleri istifalarn geri alarak grevlerine dnemezler.

Federasyon bakannn grevleri

MADDE 10 (1) Federasyon bakannn grevleri unlardr;

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini kanun, ynetmelik, ana stat ve dier ilgili mevzuat hkmleri ile genel kurul ve ynetim kurulu kararlarna gre yrtmek,

c) Ynetim kuruluna bakanlk etmek ve ynetim kurulu kararlarn uygulamak,

) Yan kurullarn kurulmasn ve adaylarn ynetim kuruluna teklif etmek, gerekli grdnde bu kurullara bakanlk etmek,

d) Federasyonun genel amalarn gerekletirmek iin harcamalar yapmak, gerektiinde bu yetkisini bakan vekiline veya vekillerine devretmek,

e) Bakan vekilini ve asbakanlarn belirlemek,

f) Federasyonda alacak personelin seimini yapmak ve uygun grlenleri ynetim kuruluna teklif etmek,

g) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim kurulu; Federasyon bakan ve on drt asl yeden olmak zere on be yeden oluur. Genel kurulda ayrca on drt yedek ye seilir.

(2) Ynetim kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Ynetim kurulunun en az iki yesi bakan tarafndan bakan vekili olarak atanr.

(4) Ynetim kurulunun grev sresi drt yldr. Asl yelerin lm veya istifas gibi nedenlerin varl halinde yedek yelerden sras gelenler ynetim kuruluna alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

a) Okul sporlar ile ilgili idareci, antrenr, teknik eleman, hakem, teknik komiser, sporcu, masr ve benzeri elemanlarn eitilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak, bu elemanlarn gelimesi iin her trl tedbiri almak ve almalar ile ilgili usul ve esaslar, dzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Okul sporlar faaliyetlerini yurt sathnda yaymak ve sevdirmek iin belirleyecei illerde, sahalar ve salonlar ina ettirmek iin gerekli giriimlerde bulunmak.

c) Kulp donanmlar, malzemeleri ve tesisleri ile ilgili uluslararas kurallara uygun talimatlar hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

) Sporcular ve altrclarn dllendirmek, bu konularla ilgili talimatlar hazrlamak ve uygulamak.

d) Federasyonun grevlerini yrtmek ve faaliyetlerini dzenlemek amacyla; merkez tekilat ve il temsilciliklerinde grevlendirilecek kamu grevlileri dnda kalan idari ve teknik personelin saysn, szleme cretlerini, sosyal haklarn, tazminatlarn, fazla mesailerini ve gerekli grlen kurul yelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

e) Faaliyetlerde emniyet ve salk ile ilgili tedbirleri almak ve aldrmak.

f) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

g) Grev alanna giren konularda dzenleme yapmak.

) Federasyonun grev alan ierisinde yer alan yurt d spor faaliyetleri ile ilgili televizyon, radyo, internet, basl eser yaynlar, kulpler ile sporcularn spor malzemelerinde ve tehizatlarda kullanacaklar reklamlar ile her trl reklam konusunda ticari ve mali haklar dzenlemek ve denetlemek.

h) Bakan tarafndan teklif edilen yan kurullar onaylamak.

) Sporda iddetin nlenmesi iin gerekli tedbirleri almak ve aldrmak.

i) Kulpler, sporcular, teknik yneticiler, antrenrler, hakemler ve msabaka grevlileri ile spor dallarnda grevli dier ilgililerin bavurularn, gerekli olan durumlarda bal olduklar kurulularn grlerini alarak karara balamak.

j) Genel kurul toplantlarn hazrlamak.

k) Bteyi ve faaliyet programlarn hazrlamak; gerekirse genel kuruldan alaca yetki ile bte kalemleri arasnda denek deiiklii yapmak.

l) Genel kurulun verdii yetkileri kullanmak.

m) Genel kurulun belirledii limitler dahilinde, Federasyon bakanna olaanst durumlar iin borlanma ve harcama yetkisi vermek.

n) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, iletmek, ilettirmek ve okul spor faaliyetlerinin her trl ara, gere, malzeme ve benzeri ihtiyalarn karlamak.

o) Okul sporlar konusunda uluslararas organizasyonlarla i birlii yapmak.

) Uluslararas okul sporlar ile ilgili televizyon, radyo, basl eser ve yaynlar ile her trl reklam konusunda ticari ve mali haklar dzenlemek ve denetlemek.

p) lgili kurumlarla ISF yarmalarna ynelik; organizasyon, stat, lisans ve benzeri konularda protokol yapmak.

r) Okul sporlar faaliyetlerinin yrtlmesine katkda bulunmak zere ISF organizasyonlarna sponsorlar bulmak.

s) Uluslararas genlik spor oyunlar dzenlemek.

) lgili mevzuat ve genel kurul kararlaryla verilen grevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili dzenlemeler yapmak.

(2) Genel kuruldan alnan yetki dorultusunda spor dalnn gelimesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yaplmas amacyla iktisadi iletme kurmak.

(3) Ynetim kurulu, Federasyon bakan bakanlnda yeleri arasndan seecei be kiilik bir icra kurulu oluturabilir. Ayrca bu icra kurulunda profesyonel olarak grev yapacak icra kurulu koordinatrn atayabilir ve snrlarn tespit edecei erevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanr, kararlar alr ve uygulayabilir. Yapt ilemler hakknda da ilk toplantda ynetim kuruluna bilgi verir.

(4) Federasyonun alma usul ve esaslar ynetim kurulu tarafndan hazrlanan talimatla belirlenir.

Ynetim kurulu toplantlar

MADDE 13 (1) Ynetim kurulu bakan tarafndan belirlenen gndemi grmek zere, en az iki ayda bir kez ye tam saysnn yardan bir fazlasnn katlmyla toplanr. yelerin nerecei konular gndeme eklenir. Asl yelerin lm veya istifas halinde yedek yelerden sras gelenler ynetim kuruluna alnr.

(2) Ynetim kurulu kararlar; toplantya katlanlarn ounluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Mazeretsiz olarak, st ste iki toplantya veya bir yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii sona erer ve bunun yerine sras gelen yedek ye arlr.

(4) Mazeretler yazl olarak, sebepleriyle birlikte toplant saatinden nce bakana bildirilir. Mazeretin geerliliine ynetim kurulu karar verir.

(5) Genel Sekreter ynetim kurulu toplantlarna itirak eder ve federasyonun idari ilemleri hakknda ynetim kuruluna bilgi verir. Raportr olarak kararlar yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakk yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazlr ve imzalanr. Bakan ve icra kurulu tarafndan uygulanr.

Denetim kurulu

MADDE 14 (1) Denetim kurulu, Genel Mdrlk tarafndan grevlendirilecek yenin yannda, genel kurulca drt yl iin seilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asl ve iki yedek yeden oluur.

(2) Denetim kurulunun seimle gelen asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asl yeler kendi aralarndan bir bakan, bir bakan vekili ve bir raportr seerler. Kurul, bakan tarafndan gerektii zamanlarda toplantya arlarak almalarn yrtr. Kurul kararlar ounluk ile alnr. Karara katlmayan ye gerekelerini genel kurula yazl bir rapor ile sunmak zorundadr.

(4) Kurul grevinde bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz, yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl yelerin lm veya istifas halinde boalan yelie kalan sreyi tamamlamak zere sras gelen yedek ye bakan tarafndan arlarak kurul tamamlanr.

(5) Mazeretsiz olarak st ste iki toplantya veya iki yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii der. ye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazl olarak toplant saatinden en ge bir saat nce bakana bildirir. Mazeretin kabulne o toplantdaki kurul yelerince karar verilir.

Denetim kurulunun grevleri

MADDE 15 (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali ilemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadn genel kurul adna denetler. Her mal genel kurul iin yllk esasa gre hazrlayaca denetleme raporunu, genel kurulun onayna sunar. Denetim kurulu, i ve ilemler hususunda ynetim kuruluna uyarlarda bulunabilir. Kurul gerek grmesi durumunda uzman bilirkiilerden yararlanabilir. Bilirkiilere verilecek cret denetim kurulunca teklif, ynetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karlanr.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon grevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadr. Denetleme raporu genel kurul toplantsndan onbe gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul yelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 (1) Disiplin kurulu, genel kurulca drt yl iin seilen bir bakan ve drt asl ye olmak zere be yeden oluur. Asl yeler kadar yedek ye seilir. Asl ve yedek ikier yenin hukuku olmas zorunludur. Asl yeler kendi aralarndan bir bakan vekili ve bir raportr seerler.

(2) Disiplin kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, grevlerinde ve kararlarnda bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz ve yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl yelerin lm veya istifas halinde kalan sreyi tamamlamak zere boalan yelie sras gelen yedek ye bakan tarafndan arlarak kurul tamamlanr.

(4) Kurulu, Federasyonun faaliyet programnda yer alan veya kurum ve kurulularca Federasyondan izin alnmak suretiyle dzenlenen yar ve faaliyetlerde; kulp, Federasyona bal spor dallar ile ilgili faaliyette bulunan kurulu, sporcu, hakem, antrenr, retici, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin disiplin ilerine bakar. Disiplin suunu tekil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilikin hususlar ynetim kurulunca karlan talimat ile belirlenir.

(5) Kurul, kendi grev alann ilgilendiren ileri grp karara balamak zere, Federasyon bakannn talebi zerine, disiplin kurulu bakannn arsyla toplanr. Toplant gndemi disiplin kurulu bakan tarafndan belirlenir. Bakann bulunmamas halinde, kurula bakan vekili bakanlk eder.

(6) Kurul, en az yenin katlm ile toplanr. Kurul kararlarn ounlukla alr. Oylarn eit kmas halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(7) Mazeretsiz olarak st ste iki toplantya veya bir yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii der. ye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazl olarak toplant saatinden en ge bir saat nce kurul bakanna bildirir. Mazeretin kabulne o toplantdaki kurul yelerince karar verilir.

Yan kurullar

MADDE 17 (1) Federasyon yan kurullarnn oluumu, grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18 (1) Genel sekreter en az drt yllk yksekokul mezunu kiiler arasndan grevlendirilir. Federasyonca grevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya zel sektrde en az on yl i deneyimi olmas, Genel Mdrlke grevlendirilecek olanlarn ise genel sekreter kadrosunda bulunmas arttr. Lisansst eitimde geen sreler genel sekreter iin aranan i deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel Sekreter Federasyonun her trl idari i ve ilemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon bakan adna ulusal veya uluslararas federasyonlar, kamu kurum ve kurulular ile yazmalar yapar, il mdrlkleri ile koordinasyonu salar,

b) Federasyonun harcama talimatlarna gre gerekli ilemleri yapar, evrak dzenler ve deme aamasna getirir. deme evraknda bakan veya bakann yetki verdii bakan vekillerinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn bulunmas zorunludur,

c) Federasyonun tanr ve tanmaz mal kaytlarnn tutulmasn salar.

Federasyon il temsilcilii

MADDE 19 (1) Federasyonun yurt ii balantsn salamak zere ynetim kurulu karar ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin grev sresi, bakann grev sresi kadardr.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il mdrl arasndaki koordinasyonu salar. Federasyon adna yapt ilemler hakknda il mdrlne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il mdrlkleri ya da federasyonca temin edilecek brolarda grev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il mdrl ve Federasyonla koordinasyon salamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevden alnr.

NC BLM

Genel Kurul Toplantlar ve Seim leri

Genel kurul toplantlar

MADDE 20 (1) Genel kurul; olaan, olaanst ve mali genel kurul toplantlarndan oluur.

a) Olaan genel kurul, drt ylda bir, yaz olimpiyat oyunlarnn bitiminden itibaren en ge ay ierisinde ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr.

b) Olaanst genel kurul;

1) Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulu raporlarnda yeterli dzeyde grlmeyen veya yaplan denetim sonucu grev banda kalmasnda saknca grlen federasyon bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda Bakann istemi zerine karar almak zere,

2) Federasyon ynetim kurulunun karar ile,

3) Son yaplan genel kurul toplantsnda delege olanlarn en az yzde 40nn noter kanal ile yapt yazl mracaat zerine,

4) Federasyon bakannn istifas, bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi, lm veya ynetim kurulu asl ve yedek toplam ye saysnn yedi yenin altna dmesi halinde,

olaanst toplanr.

c) Mali genel kurul; seimli olaan genel kurul ile birlikte, seimli genel kurulun olmad yllarda ise iki ylda bir ekim veya kasm aylar ierisinde ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr.

(2) Son yaplan genel kurul toplantsnda delege olanlarn noter kanal ile yapacaklar olaanst genel kurul arlarnda ilk mracaat ile son mracaat arasndaki sre altm gn geemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fkrann (b) bendinde belirtilen hallerde, bakan ve ynetim kurulu yelerinin yerine kalan sreyi tamamlamak zere en ge altm gn ierisinde seimli olaanst genel kurul toplanr. Ancak birinci fkrann (b) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplant tarihinden itibaren alt ay gemeden olaanst genel kurul toplants yaplamaz.

(4) Genel Mdrlk, genel kurul toplantlarnda gzlemci bulundurur. Gzlemci Genel Kurul bakanlk divannda yer alr. Gzlemcinin yol giderleri Federasyon tarafndan karlanr. Gzlemci, genel kurul almalarnn 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile dier ilgili mevzuata uygun olarak yaplp yaplmadn denetleyerek, raporunu en ge onbe gn ierisinde, Bakana sunulmak zere, Genel Mdrle verir. Genel Mdrlk, gzlemci raporunun verildii, ilgililer ise genel kurulun yapld tarihten itibaren otuz gn ierisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olaan ve olaanst genel kurullarn bu maddede ngrlen sre ve esaslara uygun olarak yaplmamas halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluturulacak kiilik komisyon marifetiyle altm gn ierisinde yaplr. Federasyon bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda mevzuata uymamaktan dolay idari ve adli ilem balatlr.

Genel kurulun toplantya arlmas

MADDE 21 (1) Genel kurul toplantlar Federasyonun merkezi olan Ankarada yaplr. Genel kurul toplantlar ile ilgili her trl ilem ynetim kurulunca yaplr. Genel kurul ars ve gndemi, toplant tarihinden en az otuz gn nce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bte tasars ise en az on be gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde yelere ilan edilir.

(2) Genel kurul bakanlk divan oluuncaya kadar ynetim kurulunun genel kurul ilemleriyle ilgili kararlarna kar Tahkim Kuruluna bavurulabilir.

(3) Genel kurul kararnn alnmasndan sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katlma hakk bulunan yelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulpler ile ilgili kurum ve kurulular, Federasyon tarafndan yaplan duyuru ya da tebligat takip eden en ge be gn ierisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadr.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafndan hazrlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin ad ve soyad ile temsil ettii kurum ve kurulu belirtilir.

(5) Hazrlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gn ierisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, ynetim kurulunca itiraz sresinin bitiminden itibaren iki gn ierisinde karara balanr. Bu karara kar iki gn ierisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazn kendisine ulat tarihten itibaren be gn ierisinde bu itiraz kesin olarak karara balar.

Genel kurulun almas

MADDE 22 (1) Genel kurul delegeleri, toplant saatinden nce toplant salonunun giriinde hazr bulunurlar. Delegeler, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadr.

(2) Genel kurul; ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Seimde en fazla oyu alan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. lk toplantda ounluk salanamamas halinde, takip eden gnde ounluk aranmakszn toplanr. Ancak, toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn asl ye saysnn iki katndan aa olamaz.

(3) Federasyon bakan veya onun grevlendirecei bakan vekili veya asbakan ya da ynetim kurulu yesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katlanlarn saysn belirlemesi ile genel kurul toplants iin aranan ounluun bulunup bulunmad tespit edilir.

(4) Genel kurul toplants Federasyon bakannn veya grevlendirecei bakan vekili veya asbakan ya da ynetim kurulu yesinin konumas ile alr. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluturur.

Divan kurulu ve grevleri

MADDE 23 (1) Divan kurulu, bir bakan, bir bakan yardmcs, bir yazman yeden oluur. Ayrca genel kurulca yeleri arasndan seim ilerinde grev yapacak iki sandk grevlisi seilir. Divan kurulunun seimi yelerin ak oyu ile yaplr. Divan kurulu bakan ve yelerinin genel kurul yesi olmas zorunludur.

(2) Kurul, bu Ana Stat ve Ynetmelik hkmleri erevesinde ve gndem maddelerine gre toplantnn yrtlmesini salamakla grevli ve yetkilidir.

(3) Kurul olutuktan sonra genel kurul almalarna ilikin her trl itiraz, divan kurulu tarafndan karara balanr.

(4) Kurul, grmelerin dzenini bozan delegelere uyarma cezas verebilecei gibi dzeni srekli olarak bozan delegeler hakknda toplantdan karma karar alnmas iin, genel kurula bavurabilir. Genel kurulun oy okluuyla ald karar sonucu toplantdan karlan delege, toplant sresince salonda bulunamaz, oylamaya katlamaz.

Genel kurul gndemi

MADDE 24 (1) Genel kurul gndemi, ynetim kurulunca belirlenir ve toplant tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde yelere duyurulur.

(2) Genel kurul gndeminde; al, divan kurulu seimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarnn grlerek kabul ile ynetim kurulunun ibra edilmesi, yeni dneme ait btenin grlp onaylanmas, seim maddesi ile ihtiya halinde dier hususlar yer alr.

(3) Mali genel kurul gndeminde seim dndaki hususlar yer alr ve bu genel kurulda bir nceki dnemin btesi grlerek karara balanr, iinde bulunulan yln btesi zerinde dzenleme yaplr ve bir sonraki dnemin btesi onaylanr. Mali genel kurulda, Ana Stat deiiklikleri ile Federasyonun i ve ileyiine ilikin dier konular da grlerek karara balanabilir.

(4) Olaanst genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dnda baka bir husus grlemez.

(5) En az on genel kurul yesinin imzasyla Ana Statye aykr olmayan ve gndeme ilave edilmek istenen maddeler iin yazl olarak bavuru yaplabilir ve ak oylama sonucu salt ounluk ile kabul edilen neriler gndeme eklenir. Bu tr maddeler daha nce ilan edilmi gndem maddelerinin grlp karara balanmasndan sonra ele alnr.

Genel kurul oturumu ve grmeler

MADDE 25 (1) Divan kurulu, seildikten ve yerini aldktan sonra divan bakan, ilanda yer alan gndemi genel kurula aklar, oya sunar ve gndem maddelerinin grlmesine geer.

(2) Sz almak isteyen delegelere yazlma srasna gre sz verilir. Federasyon kurullarnn szcleri ile usul hakknda sz almak isteyenlere ncelik tannr.

(3) Konuma sresi, genel kurula katlan delegelerden onunun yazl istei zerine yaplacak ak oylama ile grme almakszn snrlandrlabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon i ve ilemlerine ilikin sorularn, ynetim kurulu veya denetim kurulu szcleri yantlamakla ykmldr.

(5) Gndem maddelerine ilikin grme yeterlilii teklifi, delegenin bu konu ile ilgili grlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Sz konusu teklif, daha nce bu konuyla ilgili sz alm kiilerin adlarnn okunmas ve sz haklarnn sakl bulunduunun aklanmas suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuacak birer kiiye sz verildikten sonra oylamaya alr ve oylama sonucuna gre karar verilir. Karara balanan konular zerinde yeniden grme alamaz.

(6) Genel kurul, almalar kolaylatrmak iin belirli grevlere yardmc komisyonlar kurabilir.

(7) Genel kurulda; grme yeterlilii, bte ve Ana Stat deiiklikleriyle ilgili tekliflerin yazl olarak yaplmas zorunludur.

(8) Divan bakan, gndem maddeleri grlrken ya da oylama yaplrken dncesini aklayamaz. Konuma yapmak isterse sraya girer ve sras gelince yerini bakan yardmcsna brakarak dncelerini aklar. Divan bakan, hakknda dncesini aklad gndem maddesinin grlmesi tamamlannca yerine geebilir.

Seim ileri

MADDE 26 (1) Federasyon, bakanlk iin bavuran adaylarn listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazlarn divan bakanlna iletir. Bakan adaylar, ynetim, denetim ve disiplin kurulu asl ve yedek ye listelerini divan kuruluna yazl olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, bakan adaylar ve nerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanr. Kurullara mnferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde izme, eksiltme veya ekleme yaplmaz.

(3) Divan bakan, istekleri halinde bakan adaylarna genel kurula hitap etmeleri iin ad ekme suretiyle tespit edecei srayla sz hakk verir. Bakan adaylarnn konuma sresi aday says dikkate alnarak divan kurulu tarafndan belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Bakan adaylar, divan bakanna her sandk banda grevlendirilmek zere aday olmayan gzlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan bakan, bakan adaylar tarafndan kendisine teslim edilen oy listelerini bavuru srasna gre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seimler tek liste halinde gizli oy ve ak tasnif eklinde yaplr. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sralara gre grevlilerden mhrl zarf imza karl alr ve hazr bulundurulan yeterli saydaki sandklarda oylarn kullanr. Adaylara ait oy pusulalar oy kullanlacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mhrn basar ve oy listelerinden tercih ettiini zarfa koyarak sanda atar. Genel Kurul oy kullanm listesini imzalayarak oyunu kullanm olur. Oy pusulasna isim veya herhangi bir iaret konulamaz. Zarfn kaybeden veya baka bir ekilde elinden karan delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katlan tm delegelerin oylarn kullanmas veya oy kullanma sresinin sona ermesinden sonra sandklar kapatlr. Sandklar divan bakannn denetim ve gzetiminde aday ve gzlemcilerin huzurunda alr. Sandklardan kan zarf saysnn, oy kullanan ye says ile eit olup olmad tespit edilir ve fazla zarflar almadan iptal edilir.

(8) Oylarn tasnifinde listeler saylr. Bir zarfn iinden ayn listeden birden fazla kmas durumunda, bunlardan biri geerli saylr ve tek oy olarak hesaplanr. Bir zarfn iinden deiik iki liste kmas durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geersiz saylr.

(9) Seimde en yksek oyu alan bakan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. Oylarn eit kmas halinde ayn gn genel kurulda ounluk aranmakszn ikinci bir oylama yaplr. Ancak bu toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn ye saysnn iki katndan aa olamaz. Bu oylamada da eitlik bozulmaz ise, bakan ve seimle greve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan bakan, seim sonularn oy ounluuna ve oy srasna gre Genel Kurul yelerine aklar.

(11) Genel kurul toplant tutanaklar divan kurulu tarafndan tutulur ve toplant tutanaklarnn her bir sayfas toplant sonunda divan bakan ile divan kurulu yeleri tarafndan birlikte imzalanr. Gndemdeki btn maddelerin grlmesi ve karara balanmasndan sonra divan bakan toplanty bir konuma ile kapatr.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantsnn kapann takiben en ge yirmi drt saat ierisinde Federasyona teslim edilir ve bunlarn bir kopyas da ayn sre ierisinde Genel Mdrlk gzlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en ge krk sekiz saat ierisinde Federasyonun internet sitesinde yaynlanr.

DRDNC BLM

Mali Hkmler ile Denetim ve Disiplin lemleri

Federasyonun btesi

MADDE 27 (1) Federasyonun btesi, ynetim kurulu tarafndan her bir mali yla gre ve iki yl iin dzenlenerek genel kurulun onayndan sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yl 1 ocak-31 aralk arasdr.

(2) Btede; Federasyonun her trl gelirleri ve yaplacak faaliyetler iin ayrlacak denekler, personel giderleri, kurullarn masraflar, ynetim ve hizmet giderleri ile dier giderler gsterilir.

(3) Federasyon bakan, btede belirtilen esaslar iinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon bakan bu yetkisini snrlarn belirlemek kaydyla ve ynetim kurulu kararyla bakan vekiline devredebilir.

(4) deme evraknda bakan veya bakan vekilinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn bulunmas zorunludur.

(5) Genel sekreterin grevli, izinli ve raporlu olmas halinde, yerine genel sekreterde aranan artlar tayan ynetim kurulu yeleri arasndan belirlenerek kurulca grevlendirilen ye veklet eder.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 (1) Federasyonun gelirleri unlardr:

a) Genel Mdrlk btesinden ayrlacak pay.

b) Genel Mdrlk btesinden eitim ve altyapnn iyiletirilmesine ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynak.

c) Kii ve kurumlardan alnacak katlm pay ve aidatlar.

) Ceza ve itiraz gelirleri.

d) Kulplerin televizyon ve radyodan yaplacak msabaka yaynlarndan ve her trl basn ve yayn organlar ile yapacaklar szlemelerden elde ettikleri gelirlerin %10u ile milli ve temsili msabakalarn televizyon, radyo ve internet zerinden yaynlarndan elde edilecek gelirler.

e) Kurs, seminer ve Federasyonun grev alan ierisinde yer alan spor dallar ile ilgili olarak kurulan iktisadi iletmelerden elde edilecek gelirler.

f) Reklam, basl yayn ve basl evrak gelirleri.

g) Sponsorluk gelirleri.

) Kira ve iletme gelirleri.

h) Yardm, balar, katlm pay, bavuru harlar ve aidatlar.

) Federasyon bakan adaylarndan alnan bavuru cretleri.

i) Dier gelirler.

(2) Federasyon tarafndan yaplan faaliyet ve yarlardan elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayn, milli yarlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(3) Federasyonun tm gelirleri katma deer vergisi hari her trl vergi, resim ve hartan muaftr.

(4) Federasyon mallar Devlet mal hkmndedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 (1) Federasyon, yllk bte esasna gre btesini hazrlar; bu Ana Stat ve ilgili dier mevzuat ile kendisine verilen grevleri yerine getirmek iin Ana Stat hkmleri erevesinde gerekli btn harcamalar yapar.

(2) Harcamalar aada belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yaplr;

a) Bu Ana Statde belirtilen Federasyonun ve ynetim kurulunun grevleri erevesinde zorunlu ya da yararl olan i ve ilemler iin yaplm olmak,

b) in mahiyetine ve Federasyonun ihtiyalarna uygun olmak,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli ynetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kurallar kapsamnda orantl olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 (1) Federasyonda tek dzen muhasebe sistemine ve bilano esasna gre kayt tutulur.

(2) Muhasebe ilemlerinin geerli olan belgelere dayandrlmas zorunludur. Kayt, denetim, kontrol ve takip asndan 213 sayl Vergi Usul Kanununda belirlenmi standart belge, rapor ve defterler kullanlr.

(3) Hesaplar takvim yl esasna gre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yln hesaplarnda gsterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir ekilde muhasebe raporlamalarn yapabilir. Bu ihtiyari raporlarn hazrlanm olmas, takvim ylna gre kayt ve raporlama yaplmasn engellemez.

(4) Genel Mdrlk tarafndan yaplan yardmlarn izlenmesi ve spor politikalarna yn verilebilmesi iin; Federasyona ait muhasebe kaytlar, Genel Mdrlkte oluturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mdrlke oluturulacak standart hesap planna uygun olarak kaytlarn dzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle ibirlii iinde almas zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste alan personeli kendi alannda eitmekle ykmldr.

Denetim

MADDE 31 (1) Federasyonun her trl faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafndan grevlendirilecek denetim elemanlarnca yaplr.

(2) Federasyon harcamalarnn yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Mdrlke yaplan her trl yardmlarn amaca uygunluu ve denetimi ise Genel Mdrlke yaplr. Genel Mdrlk tarafndan yaplan ayni ve nakdi yardmlarn amacna veya mevzuata uygun olarak harcanmamas halinde oluacak zarar, kusurlar bulunan federasyon bakan ve ynetim kurulu yelerinden Genel Mdrlke tahsil edilir ve Genel Mdrlk btesine gelir kaydedilir. Ayrca sorumlular hakknda su duyurusunda bulunulur.

Disiplin ilemleri

MADDE 32 (1) Federasyona bal spor dallar ile ilgili olarak; Federasyonun faaliyet programnda yer alan uluslararas faaliyetlerde; federasyona bal spor dallarnda faaliyette bulunan kurulu, sporcu, hakem, antrenr, retici, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine Federasyonun disiplin kurulu,

(2) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ile ceza kurullarnca verilecek cezalar, Genel Mdrlk Merkez Ceza Kurulunda oluturulacak sportif ceza ktne kaydedilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dl ve sponsorluk

MADDE 33 (1) dl ve sponsorluk ilemleri 3289 sayl Kanunun ek 3 nc maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Sponsorluk Ynetmelii erevesinde yrtlr.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik kapsamnda yer almayan sporcu, kulp ve antrenrlere karaca talimat hkmlerine gre dl verebilir. Ancak bu durumda verilecek dller Genel Mdrlk btesinden ayrlacak pay ile alt yap ve eitime ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynaktan ve Spor Toto Tekilat Bakanlndan salanan reklam gelirlerinden karlanamaz.

Fikri, snai ve ticari haklar

MADDE 34 (1) Federasyonun kulland veya kullanaca marka, logo ve benzeri tm fikri ve snai haklarn mlkiyeti ve kullanm hakk mnhasran Federasyona aittir.

Onur kurulu ve onursal bakanlk

MADDE 35 (1) Trkiye Okul Sporlarna en iyi ekilde hizmet etmi ve emei gemi kiiler arasndan seilecek yelerden, onur kurulu oluturulmas ve onursal bakanlk unvan verilmesi ile ilgili esaslar, Federasyon ynetim kurulu tarafndan hazrlanan talimatla belirlenir.

Alt dzenleyici ilemler

MADDE 36 (1) Bu Ana Statye dayanlarak hazrlanan dier alt dzenleyici ilemler Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanr.

(2) Bu Ana Stat ve Federasyonun dier alt dzenleyici ilemleri, Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine aykr olamaz.

Yrrlkten kaldrlan ana stat

MADDE 37 (1)10/7/2007 tarihli ve 26578 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Okul Sporlar Federasyonu Ana Stats yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Ana Stat yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Ana Stat hkmlerini Trkiye Okul Sporlar Federasyonu Bakan yrtr.