1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136 (Mkerrer)

ANA STAT

Trkiye Basketbol Federasyonu Bakanlndan:

TRKYE BASKETBOL FEDERASYONU ANA STATS

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ana Statnn amac; Trkiye Basketbol Federasyonunun tekilat, genel kurul ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn oluumu, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ana Stat, Trkiye Basketbol Federasyonunun genel kurulu ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarn, basketbol dalnda faaliyet gsteren spor kulplerini ve ilgili dier kurulular, sporcu, antrenr, teknik direktr, hakem, menajer, gzlemci, ynetici, temsilci ve benzeri spor elamanlar ile bunlarn katld yurt ii ve yurt d tm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ana Stat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ana Statde yer alan;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Bakanlk: Genlik ve Spor Bakanln,

c) Federasyon: Trkiye Basketbol Federasyonunu,

) Federasyon Bakan: Trkiye Basketbol Federasyonu Bakann,

d) FIBA: Uluslararas Basketbol Federasyonunu,

e) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

f) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

g) l mdrl: Genlik hizmetleri ve spor il mdrlklerini,

) le mdrl: Genlik hizmetleri ve spor ile mdrlklerini,

h) Kanun: 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunu,

) Spor dal: Basketbol sporunu,

i) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine gre oluturulan Kurulu,

j) Talimat: Bu Ana Statye uygun olarak ynetim kurulu tarafndan hazrlanan ve Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanarak yrrle giren dzenlemeyi,

k) Ynetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Federasyonun Tekilat, Grev ve Yetkileri

Tekilat

MADDE 5 (1) Federasyon, zel hukuk hkmlerine tabi, bamsz statye ve tzel kiilie sahiptir. Federasyonun merkezi Ankaradadr. Federasyon, merkez tekilat ve il temsilciliklerinden oluur.

(2) Federasyonun merkez tekilat;

a) Genel kurul,

b) Ynetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teekkl eder.

(3) Federasyonun yurt ii balantsn salamak zere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Federasyonunun grev ve yetkileri unlardr:

a) Basketbolun gelimesini ve lke geneline yaylmasn salamak amacyla; ksa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, kamu kurum ve kurulular ile yerel ynetimlerle ibirlii yapmak.

b) Ulusal ve uluslararas karlamalar, her kategorideki milli takm faaliyetlerini, basketbol liglerini ve okul spor faaliyetlerini dzenlemek; bunlar iin plan, program ve hazrlklar yapmak, idari, mali ve hukuki yaplanmalarla ilgili temel esaslar belirlemek; bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak.

c) Basketbol kulpleri ve birden fazla dalda faaliyet gsteren spor kulplerinin basketbol ubeleri ile ilgili olarak Federasyonun grev alanna giren konularda, hukuki, idari ve mali dzenlemeler yapmak; kulpleri tescil etmek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, sporcu, antrenr ve hakemlerin tescil ve vize ilemlerini yapmak.

) lke iinde msabakalar dzenlemek, dzenlenen msabakalarn devamlln salamak, msabakalarn dzenlenmesi iin talimatlar hazrlamak, yaynlamak ve uygulamak, hakem, temsilci ve gzlemci atamasn yapmak.

d) Altyap ve yetenek tespit projeleri hazrlayarak, bunlarn uygulanmasn salamak; yksek performansl sporcularn takibini yapmak ve bu sporcularn yetimesi iin gerekli tedbirleri almak, onlar dllendirmek.

e) Genel Mdrlk ile uluslararas federasyonlarn belirledii eitim kriterlerine uygun olarak ibirlii ierisinde antrenr, hakem ve benzeri dier spor elemanlarnn yetitirilmesi ve eitilmesini salamak, baarl olanlarn belgelerini dzenleyip tescillerini yapmak ve bunlarn almalarn srekli izlemek.

f) Trkiyeyi basketbol ile ilgili konularda ve ilgili kurullarda yurt dnda temsil etmek, uluslararas kurallarn uygulanmasn salamak.

g) Federasyonun kurulu, grev ve amalarnn gereklemesi iin bte almas yapmak, bunun iin yeterli mali kaynaklar salamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak, spor dalna kaynak salamak amac ile iktisadi iletme kurmak.

) Sporcu sal ile ilgili konularda gerekli nlemleri almak.

h) Basketbol ile ilgili ariv ve istatistik almalarn yapmak, eitici film, slayt ve bror hazrlayarak, bu konuda basn ve televizyon kurulularyla ibirlii yapmak.

) l mdrl ile koordineli almak.

i) Kulpler, il mdrl, il temsilcileri, kamu kurum ve kurulular ve yerel ynetimle ibirlii yapmak, bunlar arasnda doabilecek teknik uyumazlklar zmlemek.

j) Tahkim Kurulu kararlarn uygulamak.

k) Basketbol malzemeleri ve tesis standartlarn uluslararas kurallara gre tespit ederek uygulanmasn salamak.

l) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

Genel kurul

MADDE 7 (1) Genel kurul, Federasyonun en st organdr. Genel kurul ye says 150 yeden az, 300 yeden fazla olamaz.

(2) Genel kurul aadaki yelerden oluur;

a) Grevlerine adli veya idari soruturma sonucu son verilmemek kaydyla asaleten Federasyon bakanl yapanlar,

b) Trkiye Milli Olimpiyat Komitesi Bakanlnca kurul yeleri arasndan belirlenecek en fazla iki ye,

c) Genel kurul ye saysnn yzde 10u orannda Genel Mdrlk temsilcileri,

) Trkiye Amatr Spor Kulpleri Konfederasyonu Bakanlnca kurul yeleri arasndan belirlenecek en fazla iki ye,

d) Trkiye Spor Yazarlar Dernei Bakanlnca kurul yeleri arasndan belirlenecek en fazla iki ye,

e) Genel kurul tarihinde FIBA Dnya ve/veya Avrupa federasyonlarnn ynetim kurulunda grevli olanlar arasndan ncelik srasna gre seilecek be ye,

f) Genel kurul tarihinden en az bir yl nce faal sporculuu brakm olmalar kaydyla;

1) Olimpiyat oyunlarnda ilk dereceye girmi olan sporcular arasnda A milli takmdaki millilik saysna gre yaplacak sralamaya gre,

2) Bykler Dnya ampiyonasnda, ilk dereceye girmi olan sporcular arasnda A milli takmdaki millilik saysna gre yaplacak sralamaya gre,

3) Bykler Avrupa ampiyonu olan sporcular arasnda A milli takmdaki millilik saysna gre yaplacak sralamaya gre,

belirlenecek be ye, bu kriterleri salayan sporcu olmamas halinde ise, en fazla A milli olmu toplam be sporcu.

g) Faal olmamak ve genel kurul tarihinden en az bir yl nce faal antrenrl brakm olmak kaydyla; bykler kategorisinde milli takm teknik direktrl veya ba antrenrlk yapanlar arasndan kura ile belirlenecek be ye,

) Faal olmamak ve genel kurul tarihinden en az bir yl nce hakemlii brakm olmak kaydyla uluslararas lisansa sahip hakemler arasndan kura ile belirlenecek iki hakem,

h) Genel kurul tarihinden nce tamamlanm iki sezon st ste Federasyon faaliyetlerine katlarak tamamlam kulp temsilcileri.

(3) Genel kurulda; kulplerin ye says toplam ye saysnn yzde 60ndan az olamaz. Kulp temsilcileri kulp ynetim kurulunca, kulp yeleri arasndan belirlenir.

(4) Genel kuruldaki kulp temsilcilerinin en fazla yzde 50'si en st lige katlan, en fazla yzde 30'u federasyonun dier liglerinde mcadele eden, en az yzde 20si, mahalli veya blgesel liglere katlan kulplerin temsilcilerinden oluur.

(5) Genel Mdrlk temsilcileri;

a) Genel Mdr ve genel mdr yardmclar,

b) Merkez Danma Kurulu yeleri,

c) Kurul ve daire bakanlar ile il mdrleri,

arasndan Federasyonun ye says dikkate alnarak Genel Mdrlke belirlenir.

(6) Liglerde yer alan takm saylar ve lig statleri zamanla deitiinden, kulplerin genel kurulda temsil edilme ekilleri ve drdnc fkradaki esaslar dikkate alnarak Federasyon ynetim kurulunca belirlenir.

(7) Kulplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katlaca; genel kurul tarihinden nce tescil edilen lig sonularna gre belirlenir. Bir alt lige den kulpler dtkleri, bir st lige kan kulpler ise ktklar lige gre temsil edilirler.

(8) Liglerden herhangi bir nedenle ihra edilen veya ekilen kulpler ile yeni sezona ait katlm belgesini teslim etmeyen kulpler, takip eden ilk genel kurulda temsil edilmezler. Bu ekilde meydana gelen delege saysnn azalmas durumunda, ilgili lig kategorilerinden baar derecelerine gre sradaki kulplerin delegeleri davet edilerek delege listesi tamamlanr.

(9) Genel kurulda vekleten oy kullanlmaz. Birden fazla oy kullanma hakkna sahip olan yeler ancak bir kez oy kullanabilirler. Birden fazla oy kullanma hakkna sahip kiiler, hangi kurum adna oy kullanacaklarn genel kuruldan yedi gn nce Federasyona yazl olarak bildirirler. Bildirim yaplmamas halinde Federasyon bu kiilerin kimi temsilen oy kullanacaklarn resen belirler.

(10) Ayn kategoride eitlik olmas veya kulp delegelerinin tespitinde herhangi bir nedenle belirlenen sayda delege tespiti yaplamamas halinde, eksik kalan delege says, ayn kategoride delege olma zelliine sahip dier kulpler arasnda ekilecek kura ile belirlenerek tamamlanr.

(11) yelerin hesaplanmasnda her grup kendi ierisinde deerlendirilir. ye gruplarna ilikin saylarn tespitinde yarmlar tam sayya tamamlanr.

(12) Federasyonda maal veya cretli alanlar ile genel kurulun yaplaca tarihten geriye doru en az bir yl nce faal sporculuu, hakemlii veya antrenrl brakmam kiiler genel kurul yesi olamaz.

(13) Genel kurul yesi olabilme hakkn elde edenlerin, on sekiz yan bitirmi olmas arttr.

Genel kurulun grevleri

MADDE 8 (1) Genel kurulun grevleri unlardr:

a) Ana Staty yapmak, deitirmek.

b) Bakan, ynetim, denetim ve disiplin kurulu yelerini semek.

c) Ynetim kurulu tarafndan hazrlanan faaliyet program ile bteyi onaylamak ve gerektiinde bte harcama kalemleri arasnda deiiklik yapma konusunda ynetim kuruluna yetki vermek.

) Ynetim kuruluna, tanmaz mal alm-satm ve kiralanmas ile uluslararas federasyonlara kar mali taahhtlerde bulunmak iin yetki vermek.

d) Ynetim kurulu faaliyet ve mali raporlarn ibrasn oylamak.

e) Basketbolun gelimesi, gelir getirici faaliyetlerin en st seviyeye ulatrlmas, promosyonlarn datlmas, organizasyonlar yaplmas amacyla iktisadi iletme kurulmas konularnda ynetim kuruluna yetki vermek.

f) Denetim kurulu raporlarnn ibrasn oylamak.

g) Federasyona spor dal balanmas, bal spor dallarnn ayrlmas ve profesyonel ube kurulmas konusunda karar almak ve bu konuda Genel Mdrle mracaat etmek iin ynetim kuruluna yetki vermek.

) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Federasyon Bakan

MADDE 9 (1) Federasyon Bakan adaylarnda aadaki artlar aranr:

a) T.C. vatanda olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar veya spor federasyonlarnn ceza veya disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada ay veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almam olmak.

) Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular ile casusluk, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, yama, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl, haksz mal edinme, ike ve tevik primi sularndan hkml bulunmamak.

(2) Bakan adaylar, genel kurul tarihinden en az on gn nce, yelerin en az yzde 15inin yazl teklifini ieren adaylk bavurularn Federasyona yaparlar. Her ye ancak bir bakan aday iin teklifte bulunabilir. Ynetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gn nce bakan adaylar tarafndan yatrlmas gereken adaylk bavuru cretini belirler. Adaylk bavuru creti, 40.000 gsterge rakamnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpm sonucu bulunan mebla geemez.

(3) Bakan adaylarndan bavuru srasnda aadaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numaras beyan.

b) renim belgesinin kurumca tasdikli rnei.

c) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar veya spor federasyonlarnn ceza veya disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada ay veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almadna dair beyan.

) Adli sicil kayd yazl beyan.

d) Adaylk bavuru cret makbuzu.

e) yelerin en az yzde 15inin yazl teklifi.

(4) Bakann grev sresi drt yldr. Bakann seimi, ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn seimi ile birlikte yaplr.

(5) Bakan vekili veya asbakan olarak grevlendirilecek kiilerin, Bakanda aranan artlar haiz olmalar gerekir.

(6) Bakann lm, istifas veya bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi halinde, ay iinde seim yaplmas artyla, bu grevi ynetim kurulu yeleri tarafndan seilecek bir ynetim kurulu yesi yrtr.

(7) Federasyon Bakan, ynetim, disiplin ve denetim kurulu yeleri; milletvekillii ve yerel ynetimlerin genel ve ara seimlerinin balangcndan bir ay nce, seimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararnn ilanndan balayarak yedi gn iinde, baka bir federasyon bakanlna aday olmalar halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay nce grevlerinden ayrlma isteinde bulunmadka adaylklarn koyamazlar ve aday gsterilemezler. Her ne ekilde olursa olsun istifa eden bakan, ynetim, denetim ve disiplin kurulu yeleri, istifalarn geri alarak grevlerine dnemezler.

Federasyon Bakannn grevleri

MADDE 10 (1) Federasyon Bakannn grevleri unlardr:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Bakan vekili ve as bakanlar belirlemek.

c) Federasyonun faaliyetlerini ilgili dier mevzuat hkmleri ile genel kurul ve ynetim kurulu kararlarna gre yrtmek.

) Ynetim kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

d) Yan kurullar oluturmak ve yelerini ynetim kuruluna teklif etmek, gerektiinde bu kurullara bakanlk etmek.

e) Federasyonun genel amalarn gerekletirmek iin harcama yapmak, gerektiinde bu yetkiyi snrlarn belirterek ynetim kurulu yelerine devretmek.

f) Federasyonda altrlacak personelin seimini yapmak ve ynetim kuruluna teklif etmek.

g) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim kurulu; Federasyon Bakan ve on drd asl on be yeden oluur. Genel kurulda ayrca on drt yedek ye seilir.

(2) Ynetim kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Ynetim kurulu ierisinden Federasyon Bakan tarafndan bakan vekilleri ve asbakanlar atanr.

(4) Ynetim kurulunun grev sresi drt yldr. Asl yelerin lm veya istifas halinde yedek yelerden sras gelenler ynetim kuruluna alnr.

(5) Federasyon Bakan ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarna seilen veya hakem kuruluna atanan yeler, varsa kulp yneticilii veya kulp ynetim organlarndaki dier grevlerinden istifa etmek zorundadr. Bu kiilerin kulp yelii ve kulple olan dier ilikileri devam edebilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

a) Basketbol kulplerini ve takmlarn kayt ve tescil etmek, bunlar liglere ve gruplara ayrmak, ligleri dzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statlerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatlar hazrlamak ve uygulamak.

b) Msabaka sonularn tescil etmek, msabakalar ertelemek, ileriye kaydrmak, yarm kalan msabakalar ile olayl ve anlamal msabakalar hakknda karar vermek, msabakalarda emniyet ve salk ile ilgili tedbirleri almak ve aldrmak.

c) Basketbol ile ilgili idareci, antrenr, teknik eleman, hakem, teknik komiser, basketbolcu, masr ve benzeri elemanlarn eitilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak, bu elemanlarn gelimesi iin her trl tedbiri almak, sosyal gvenlik haklarn salamak, bunlarn kulp deitirme ve almalar ile ilgili usul ve esaslar, dzenlemeleri yapmak, stat ve talimatlar hazrlamak ve uygulamak.

) Disiplin suu ileyen kulp, spor dal ile ilgili faaliyetlerde bulunan kurulu, sporcu, hakem, antrenr, teknik direktr, ynetici ve grevli dier kiilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kantlarla beraber bu kiileri disiplin kuruluna sevk etmek.

d) Kulplerin, basketbol dal kurmak iin yapacaklar bavurular karara balamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhtleri denetlemek, ilkeleri tespit etmek.

e) Basketbol faaliyetlerini yurt sathnda yaymak ve sevdirmek iin belirleyecei illerde eitim merkezleri amak, sahalar, salonlar ina etmek ve ettirmek.

f) Sporda iddetin nlenmesi iin gerekli tedbirleri almak ve aldrmak.

g) Basketbol ekipmanlar, malzemeleri ve tesisleri ile ilgili uluslararas kurallara uygun standartlar hazrlamak, bunlarla ilgili talimatlar hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

) Basketbol takmlarn, sporcularn ve altrclarn dllendirmek, bu konularla ilgili stat ve talimat hazrlamak ve uygulamak.

h) Federasyonun grevlerini yrtmek ve faaliyetlerini dzenlemek amacyla; merkez tekilat ve il temsilciliklerinde grevlendirilecek kamu grevlileri dnda kalan idari ve teknik personelin saysn, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek grevlilerin szleme cretlerini ve sosyal haklarn, gerekli grlen kurul yelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

) Satn alma, sponsorluk, televizyon yaynlar ve gerekli grlen dier konularda talimatlar hazrlamak ve uygulamak.

i) Basketbolun tm lke apnda ynetimi iin il temsilcileri, il dzenleme kurulu, il hakem kurulu ve benzeri temsilci ve kurullarla ilgili talimatlar hazrlamak ve uygulamak.

j) Genel kurula, yaplmas gerekli msabaka, eitim ve salk ile ilgili tesislere ilikin projeleri sunmak ve onay alarak gerekli yatrmlar yapmak veya yaptrmak.

k) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, iletmek, ilettirmek ve basketbol faaliyetlerinin her trl ara, gere, malzeme ve benzeri ihtiyalarn karlamak.

l) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

m) Basketbol konusunda uluslararas organizasyonlarla iliki kurmak ve ye olmak.

n) Basketbol ile ilgili televizyon, radyo, basl eser ve yaynlar ile her trl reklam konusunda ticari ve mali haklar dzenlemek, bunlar denetlemek, gerektiinde bu yaynlara yaptrm uygulamak.

o) Basketbol faaliyetlerinin yrtlmesine katkda bulunmak zere basketbol liglerine ve Milli Takmlara sponsorlar bulmak, bu sponsorlarla ibirlii yapmak.

) Basketbol faaliyetlerinin yrtlmesine katkda bulunmak iin basketbol liglerinin isim haklarn pazarlamak.

p) Bakan tarafndan teklif edilen yan kurullar onaylamak.

r) Genel kurul toplant hazrlklarn yapmak.

s) Bteyi ve faaliyet programlarn hazrlamak, gerekirse genel kuruldan alaca yetki ile bte programlar arasnda denek aktarmas yapmak.

) Genel kuruldan ald yetki dorultusunda profesyonel ube kurulmas iin Genel Mdrle mracaat etmek.

t) lgili mevzuat ve genel kurul kararlaryla verilen grevleri yapmak ve bu konularla ilgili dzenleme yapmak.

(2) Federasyonun alma usul ve esaslar ynetim kurulu tarafndan hazrlanan talimatla belirlenir.

Ynetim kurulu toplantlar

MADDE 13 (1) Ynetim kurulu, en az ayda bir kez, Bakan tarafndan belirlenen gndemi grmek zere ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr. yelerin nerecei konular gndeme eklenir.

(2) Kararlar, toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Mazeretsiz olarak; st ste iki toplantya veya bir yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayann yelii sona erer. Eksik ye says ynetim kurulu tarafndan yedek yelerden tamamlanr.

(4) Mazeretler yazl olarak, sebepleri ile birlikte toplant saatinden nce Bakana bildirilir. Mazeretin geerliliine ynetim kurulu karar verir.

(5) Genel Sekreter ynetim kurulu toplantlarna itirak eder ve Federasyonun idari ilemleri hakknda ynetim kuruluna bilgi verir, raportr olarak kararlar yazar ve imzalar, ancak oy kullanma hakk yoktur.

(6) Kararlar, noter tasdikli karar defterine yazlr ve imzalanr. Alnan kararlar Bakan tarafndan uygulanr.

Denetim kurulu

MADDE 14 (1) Denetim kurulu, Genel Mdrlk tarafndan grevlendirilecek yenin yan sra, genel kurulca drt yl iin seilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asl ve iki yedek yeden oluur.

(2) Denetim kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asl yeler kendi aralarndan bir bakan, bir bakan vekili ve bir raportr seerler. Kurul, bakan tarafndan gerektii zamanlarda toplantya arlarak almalarn yrtr. Kurul kararlar ounluk ile alnr. Karara katlmayan ye gerekesini Genel Kurula yazl bir rapor ile sunmak zorundadr.

(4) Kurul grevinde bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz, yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl yelerin lm veya istifas halinde boalan yelie kalan sreyi tamamlamak zere sras gelen yedek ye bakan tarafndan arlarak kurul tamamlanr.

(5) Mazeretsiz olarak st ste iki toplantya veya iki yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii der. ye mazeretlerini sebepleriyle birlikte yazl olarak toplant saatinden en ge bir saat nce Bakana bildirir. Mazeretin kabulne o toplantdaki kurul yelerince karar verilir.

Denetim kurulunun grevleri

MADDE 15 (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali ilemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadn genel kurul adna denetler. Her mal genel kurul iin yllk esasa gre hazrlayaca denetleme raporunu, genel kurulun onayna sunar. Denetim kurulu, i ve ilemler hususunda Ynetim kuruluna uyarlarda bulunabilir. Kurul gerek grmesi durumunda uzman bilirkiilerden yararlanabilir. Bilirkiilere verilecek cret, Denetim kurulunun teklifi zerine Ynetim kurulunca belirlenir ve Federasyon tarafndan karlanr.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon grevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadr.

Disiplin kurulu

MADDE 16 (1) Disiplin kurulu, drt yl iin genel kurul tarafndan seilen be asl, yedek yeden oluur. Asl yelerden en az kiinin, yedek yelerden de en az iki kiinin hukuku olmas gerekir. Asl yeler kendi aralarndan bir bakan vekili ve bir raportr seerler.

(2) Disiplin kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, grevlerinde ve kararlarnda bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz ve yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl yelerin lm veya istifas halinde kalan sreyi tamamlamak zere boalan yelie sras gelen yedek ye, bakan tarafndan arlarak kurul tamamlanr.

(4) Disiplin kurulu bakan tarafndan gerekli grld durumlarda toplantya arlr. Kurul, en az yenin katlm ile toplanr. Kurul, kararlarn ounlukla alr. Oylarn eitlii durumunda bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(5) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programnda yer alan veya kurum ve kurulularca, Federasyondan izin alnmak suretiyle, dzenlenen yar ve faaliyetlerde; kulp, Federasyona bal spor dallar ile ilgili faaliyette bulunan kurulu, sporcu, hakem, antrenr, retici, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin disiplin ilerine bakar. Disiplin suunu oluturan fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilikin hususlar ynetim kurulunca karlacak talimat ile dzenlenir. Disiplin kurulu; ynetim kurulu ve/veya ilgili birimler tarafndan kendisine iletilen her trl disiplin konularn gerekli bilgi ve belgeleri toplamak sureti ile en ksa srede sonulandrr.

(6) Disiplin kurulu tarafndan; ihtar, msabakadan men, hak mahrumiyeti, para cezas, seyircisiz oynama, saha kapatma, tescil iptali, puan azaltma ve ligden ihra ve benzeri disiplin cezalar verilir.

Onur kurulu ve onursal bakanlk

MADDE 17 (1) Trk basketboluna en st dzeyde hizmet etmi ve emei gemi kiiler arasndan seilecek yelerin yer alaca onur kurulu kurulur.

(2) En az iki tam dnem Federasyon Bakanl yapanlara, grevleri sona erdikten sonra onursal bakan unvan verilir.

(3) Onur kurulu ve onursal bakanlkla ilgili dier hususlar talimatla belirlenir.

Yan kurullar

MADDE 18 (1) Federasyon yan kurullarnn oluumu, grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar ynetim kurulu tarafndan hazrlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 19 (1) Genel sekreter en az drt yllk yksekokul mezunu kiiler arasndan grevlendirilir. Federasyonca grevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya zel sektrde en az on yl i deneyimi olmas, Genel Mdrlke grevlendirilecek olanlarn ise genel sekreter kadrosunda bulunmas arttr. Lisansst eitimde geen sreler genel sekreter iin aranan i deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her trl idari i ve ilemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon Bakan adna ulusal veya uluslararas federasyonlar, kamu kurum ve kurulular ile yazmalar yapar, il mdrl ile koordinasyonu salar.

b) Federasyonun harcama talimatlarna gre gerekli ilemleri yapar, evrak dzenler ve deme aamasna getirir. deme evraknda Bakan veya bakann yetki verdii bakan vekillerinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn bulunmas zorunludur.

c) Federasyonun tanr ve tanmaz mal kaytlarnn tutulmasn salar.

Federasyon il temsilcilii

MADDE 20 (1) Federasyonun yurt ii balantsn salamak zere ynetim kurulu karar ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin grev sresi, Bakann grev sresi kadardr.

(3) Federasyon Ynetim Kurulu tarafndan il temsilcilerinin bazlar ayn zamanda blge temsilcisi olarak grevlendirilebilir.

(4) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il mdrl arasndaki koordinasyonu salar. Federasyon adna yapt ilemler hakknda il mdrlne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il mdrl ya da Federasyonca temin edilecek brolarda grev yapar.

(5) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il mdrl ve Federasyonla koordinasyon salamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevden alnr.

NC BLM

Genel Kurul Toplantlar ve Seim leri

Genel kurul toplantlar

MADDE 21 (1) Genel kurul; olaan, olaanst ve mali genel kurul toplantlarndan oluur.

a) Olaan genel kurul, drt ylda bir, yaz olimpiyat oyunlarnn bitiminden itibaren en ge ay ierisinde ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr.

b) Olaanst genel kurul;

1) Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulu raporlarnda yeterli dzeyde grlmeyen veya yaplan denetim sonucu grev banda kalmasnda saknca grlen Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda Bakann istemi zerine karar almak zere,

2) Federasyon ynetim kurulunun karar ile,

3) Son yaplan genel kurul toplantsnda delege olanlarn en az yzde 40nn noter kanal ile yapt yazl mracaat zerine,

4) Federasyon Bakannn istifas, bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi, lm veya ynetim kurulu asl ve yedek toplam ye saysnn yedi yenin altna dmesi halinde,

olaanst toplanr.

c) Mali genel kurul; seimli olaan genel kurul ile birlikte, seimli genel kurulun olmad yllarda ise iki ylda bir ekim veya kasm aylar ierisinde ynetim kurulunca belirlenen tarihte yaplr.

(2) Son yaplan genel kurul toplantsnda delege olanlarn noter kanal ile yapacaklar olaanst genel kurul arlarnda ilk mracaat ile son mracaat arasndaki sre 60 gn geemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fkrann (b) bendinde belirtilen hallerde, bakan ve ynetim kurulu yelerinin yerine kalan sreyi tamamlamak zere en ge altm gn ierisinde seimli olaanst genel kurul toplanr. Ancak birinci fkrann (b) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplant tarihinden itibaren alt ay gemeden veya olimpiyat oyunlarnn yaplmasna alt aydan az sre kalm ise olaanst genel kurul toplants yaplamaz.

(4) Genel Mdrlk, genel kurul toplantlarnda gzlemci bulundurur. Gzlemci genel kurul bakanlk divannda yer alr. Gzlemcinin yol giderleri Federasyon tarafndan karlanr. Gzlemci, genel kurul almalarnn Kanun ile dier ilgili mevzuata uygun olarak yaplp yaplmadn denetleyerek, raporunu en ge on be gn ierisinde, Bakana sunulmak zere, Genel Mdrle verir. Genel Mdrlk, gzlemci raporunun verildii, ilgililer ise genel kurulun yapld tarihten itibaren otuz gn ierisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurul toplantsnn iptalini isteyebilir.

(5) Olaan ve olaanst genel kurullarn bu maddede ngrlen sre ve esaslara uygun olarak yaplmamas halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluturulacak kiilik komisyon marifetiyle altm gn ierisinde yaplr. Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda mevzuata uymamaktan dolay idari ve adli ilem balatlr.

Genel kurulun toplantya arlmas

MADDE 22 (1) Genel kurul toplantlar Federasyonun merkezi olan Ankarada yaplr. Genel kurul toplantlar ile ilgili her trl ilem ynetim kurulunca yaplr. Genel kurul ars ve gndemi, toplant tarihinden en az otuz gn nce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bte tasars ise en az on be gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde yelere ilan edilir.

(2) Genel kurul bakanlk divan oluuncaya kadar ynetim kurulunun genel kurul ilemleriyle ilgili kararlarna kar Tahkim Kuruluna bavurulabilir.

(3) Genel kurul kararnn alnmasndan sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katlma hakk bulunan yelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulpler ile ilgili kurum ve kurulular, Federasyon tarafndan yaplan duyuru ya da tebligat takip eden en ge be gn ierisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadr.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafndan hazrlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin ad ve soyad ile temsil ettii kurum ve kurulu belirtilir.

(5) Hazrlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gn ierisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, ynetim kurulunca itiraz sresinin bitiminden itibaren iki gn ierisinde karara balanr. Bu karara kar iki gn ierisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazn kendisine ulat tarihten itibaren be gn ierisinde bu itiraz kesin olarak karara balar.

Genel kurulun almas

MADDE 23 (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadr.

(2) Genel kurul; ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Seimde en fazla oyu alan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. lk toplantda ounluk salanamamas halinde, takip eden gnde ounluk aranmakszn toplanr. Ancak, toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn asl ye saysnn iki katndan aa olamaz.

(3) Federasyon Bakan veya onun grevlendirecei bakan vekili veya asbakan ya da ynetim kurulu yesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katlanlarn saysn belirlemesi ile genel kurul toplants iin aranan ounluun bulunup bulunmad tespit edilir.

(4) Genel kurul toplants Federasyon Bakannn veya grevlendirecei bakan vekili veya asbakan ya da ynetim kurulu yesinin konumas ile alr. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluturur.

Divan kurulu ve grevleri

MADDE 24 (1) Genel kurul divan bir bakan, bir bakan yardmcs, bir yazman yeden oluur. Ayrca genel kurulca yeleri arsndan seim ilerinde grev yapacak iki sandk grevlisi seilir. Divan kurulunun seimi yelerin ak oyu ile yaplr. Ancak, divan kurulu iin birden fazla liste teklif edilmesi durumunda genel kurul karar ile divan kurulunun seimi gizli oylama ile yaplabilir. Divan kurulu bakan ve yelerinin genel kurul yesi olmas zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Stat ve Ynetmelik hkmleri erevesinde ve gndem maddelerine gre toplantnn yrtlmesini salamakla grevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu olutuktan sonra genel kurul ile ilgili her trl itiraz, divan kurulunca karara balanr.

(4) Divan kurulu, grmelerin dzenini bozan delegelere uyarma cezas verebilecei gibi dzeni srekli olarak bozan delegeler hakknda toplantdan karma karar alnmas iin, genel kurula bavurabilir. Genel kurulun oy okluuyla ald karar sonucu toplantdan karlan delege, toplant sresince salonda bulunamaz, oylamaya katlamaz.

Genel kurul gndemi

MADDE 25 (1) Genel kurul gndemi, ynetim kurulunca belirlenir ve toplant tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde yelere duyurulur.

(2) Genel kurul gndeminde; al, divan kurulu seimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarnn grlerek kabul ile ynetim kurulunun ibra edilmesi, yeni dneme ait btenin grlp onaylanmas, seim maddesi ile ihtiya halinde dier hususlar yer alr.

(3) Mali genel kurul gndeminde seim dndaki hususlar yer alr ve bu genel kurulda bir nceki dnemin btesi grlerek karara balanr, iinde bulunulan yln btesi zerinde dzenleme yaplr ve bir sonraki dnemin btesi onaylanr. Mali genel kurulda, ana stat deiiklikleri ile Federasyonun i ve ileyiine ilikin dier konular da grlerek karara balanabilir.

(4) Olaanst genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dnda baka bir husus grlemez.

(5) En az on genel kurul yesinin imzasyla Ana Statye aykr olmayan ve gndeme ilave edilmek istenen maddeler iin yazl olarak bavuru yaplabilir ve ak oylama sonucu salt ounluk ile kabul edilen neriler gndeme eklenir.

Genel kurul oturumu ve grmeler

MADDE 26 (1) Divan kurulu, seildikten ve yerini aldktan sonra divan bakan, ilanda yer alan gndemi genel kurula aklar, oya sunar ve gndem maddelerinin grlmesine geer.

(2) Sz almak isteyen delegelere yazlma srasna gre sz verilir. Federasyon kurullarnn szcleri ile usul hakknda sz almak isteyenlere ncelik tannr.

(3) Konuma sresi, genel kurula katlan delegelerden onunun yazl istei zerine yaplacak ak oylama ile grme almakszn snrlandrlabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon i ve ilemlerine ilikin sorularn, ynetim kurulu veya denetim kurulu szcleri yantlamakla ykmldr.

(5) Gndem maddelerine ilikin grme yeterlilii teklifi, delegenin bu konu ile ilgili grlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Sz konusu teklif, daha nce bu konuyla ilgili sz alm kiilerin adlarnn okunmas ve sz haklarnn sakl bulunduunun aklanmas suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuacak birer kiiye sz verildikten sonra oylamaya alr ve oylama sonucuna gre karar verilir. Karara balanan konular zerinde yeniden grme alamaz.

(6) Genel kurulda, grme yeterlilii, bte ve Ana Stat deiiklikleriyle ilgili tekliflerin yazl olarak yaplmas zorunludur.

(7) Divan bakan, gndem maddeleri grlrken ya da oylama yaplrken dncesini aklayamaz. Konuma yapmak isterse sraya girer ve sras gelince yerini bakan yardmcsna brakarak dncelerini aklar. Divan bakan, hakknda dncesini aklad gndem maddesinin grlmesi tamamlannca yerine geebilir.

Seim ileri

MADDE 27 (1) Federasyon, bakanlk iin bavuran adaylarn listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazlarn divan bakanlna iletir. Bakan adaylar, ynetim, denetim ve disiplin kurulu asl ve yedek ye listelerini divan kuruluna yazl olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, bakan adaylar ve nerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanr. Kurullara mnferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde izme, eksiltme veya ekleme yaplmaz.

(3) Divan bakan, istekleri halinde bakan adaylarna genel kurula hitap etmeleri iin ad ekme suretiyle tespit edecei srayla sz hakk verir. Bakan adaylarnn konuma sresi aday says dikkate alnarak divan kurulu tarafndan belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Bakan adaylar, divan bakanna her sandk banda grevlendirilmek zere aday olmayan gzlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan bakan, bakan adaylar tarafndan kendisine teslim edilen oy listelerini bavuru srasna gre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seimler tek liste halinde gizli oy ve ak tasnif eklinde yaplr. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sralara gre grevlilerden mhrl zarf imza karl alr ve hazr bulundurulan yeterli saydaki sandklarda oylarn kullanr. Adaylara ait oy pusulalar oy kullanlacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mhrn basar ve oy listelerinden tercih ettiini zarfa koyarak sanda atar. Genel kurul oy kullanm listesini imzalayarak oyunu kullanm olur. Oy pusulasna isim veya herhangi bir iaret konulmaz. Zarfn kaybeden veya baka bir ekilde elinden karan delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katlan tm delegelerin oylarn kullanmas veya oy kullanma sresinin sona ermesinden sonra sandklar kapatlr. Sandklar divan bakannn denetim ve gzetiminde aday ve gzlemcilerin huzurunda alr. Sandklardan kan zarf saysnn, oy kullanan ye says ile eit olup olmad tespit edilir ve fazla zarflar almadan iptal edilir.

(8) Oylarn tasnifinde listeler saylr. Bir zarfn iinden ayn listeden birden fazla kmas durumunda, bunlardan biri geerli saylr ve tek oy olarak hesaplanr. Bir zarfn iinden deiik iki liste kmas durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geersiz saylr.

(9) Seimde en yksek oyu alan bakan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. Oylarn eit kmas halinde ayn gn genel kurulda ounluk aranmakszn ikinci bir oylama yaplr. Ancak bu toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn ye saysnn iki katndan aa olamaz. Bu oylamada da eitlik bozulmaz ise, bakan ve seimle greve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan bakan, seim sonularn oy ounluuna ve oy srasna gre genel kurul yelerine aklar.

(11) Genel kurul toplant tutanaklar divan kurulu tarafndan tutulur ve toplant tutanaklarnn her bir sayfas toplant sonunda divan bakan ile divan kurulu yeleri tarafndan birlikte imzalanr. Gndemdeki btn maddelerin grlmesi ve karara balanmasndan sonra divan bakan toplanty bir konuma ile kapatr.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantsnn kapann takiben en ge yirmi drt saat ierisinde Federasyona teslim edilir ve bunlarn bir kopyas da ayn sre ierisinde Genel Mdrlk gzlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en ge krk sekiz saat ierisinde Federasyonun internet sitesinde yaynlanr.

DRDNC BLM

Mali Hkmler ile Denetim ve Disiplin lemleri

Federasyonun btesi

MADDE 28 (1) Federasyonun btesi, ynetim kurulu tarafndan her bir mali yla gre ve iki yl iin dzenlenerek genel kurulun onayndan sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yl 1 ocak-31 aralk arasdr.

(2) Btede; Federasyonun her trl gelirleri ve yaplacak faaliyetler iin ayrlacak denekler, personel giderleri, kurullarn masraflar, ynetim ve hizmet giderleri ile dier giderler gsterilir.

(3) Federasyon Bakan, btede belirtilen esaslar iinde tahsilt ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon Bakan bu yetkisini snrlarn belirlemek kaydyla ve ynetim kurulu kararyla bakan vekiline devredebilir.

(4) deme evraknda bakan veya bakan vekilinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn bulunmas zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 29 (1) Federasyonun gelirleri unlardr:

a) Genel Mdrlk btesinden alnacak pay.

b) Genel Mdrlk btesinden altyap ve eitimine ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynak.

c) Kulplerin televizyon ve radyodan yaplacak msabaka yaynlarndan ve her trl basn ve yayn organlar ile yapacaklar szlemelerden elde ettikleri gelirlerin %10u ile milli ve temsili msabakalarn televizyon, radyo ve internetten yaynlanmasndan elde edilecek gelirler.

) Kulplerin yapacaklar zel ve resmi uluslararas temaslarn yayn iin verilecek yetki belgesi gelirleri.

d) Kulp tescil cretleri ve kulplerden alnacak liglere katlm bedelleri.

e) Yerli ve yabanc sporcular ile yaplacak szlemelerden alnacak pay.

f) Kulplerin, oynadklar msabaka hslatlarndan alnacak pay.

g) Her trl sponsorluk, reklam, hediyelik eya satlar ve isim hakk gelirleri.

) Lisans tescil, vize, aktarma, aidat, katlm pay ve benzeri gelirler.

h) Her trl milli msabaka gelirleri.

) Bavuru harlar ve alt yap katk paylar.

i) Adaylk bavuru cretleri, itiraz bedelleri ve disiplin ceza gelirleri.

j) Malvarl gelirleri, bu deerlerin kira, iletme, devir, temlik ve satndan elde edilen gelir.

k) lgili kurum ve kurululardan salanacak gelirler, ba ve yardmlar.

l) Organize edilecek turnuvalar, kurslar, eitim klinikleri, kamplar ve basketbol okullarndan elde edilecek gelirler.

m) Faiz gelirleri.

n) Dier gelirler.

(2) Federasyonun tm gelirleri katma deer vergisi hari, her trl vergi, resim ve hartan muaftr.

(3) Federasyonun mallar Devlet mal hkmndedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 30 (1) Federasyon, yllk bte esasna gre btesini hazrlar; bu Ana Stat ve ilgili dier mevzuat gerei kendisine verilen grevleri yerine getirebilmek iin Ana Stat hkmleri erevesinde gerekli btn harcamalar yapar.

(2) Federasyon; ihtiyac olan ve amacna uygun her trl menkul ve gayrimenkul mallar bte esaslar dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, iletmeye, gayri menkulleri zerinde ipotek ve her trl hak ve mkellefiyetler tesis etmeye ve ba kabulne, nakitlerini ynetim kurulunun kararlar dorultusunda deerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bte ile ilgili harcamalar, ynetim kurulunca hazrlanp genel kurulca kabul edilen bte talimatnda belirtilir.

(4) Harcamalarn;

a) Bu Ana Statde belirtilen Federasyonun ve ynetim kurulunun grevleri erevesinde zorunlu ya da yararl olan i ve ilemler iin yaplm olmas,

b) in mahiyetine ve Federasyonun ihtiyalarna uygun olmas,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli ynetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kurallar kapsamnda orantl olmas,

gerekir.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 31 (1) Federasyonda tek dzen muhasebe sistemine ve bilano esasna gre kayt tutulur.

(2) Muhasebe ilemlerinin geerli olan belgelere dayandrlmas zorunludur. Kayt, denetim, kontrol ve takip asndan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununda belirlenmi standart belge, rapor ve defterler kullanlr.

(3) Hesaplar takvim yl esasna gre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yln hesaplarnda gsterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir ekilde muhasebe raporlamalarn yapabilir. Bu ihtiyari raporlarn hazrlanm olmas, takvim ylna gre kayt ve raporlama yaplmasn engellemez.

(4) Genel Mdrlk tarafndan yaplan yardmlarn izlenmesi ve spor politikalarna yn verilebilmesi iin; Federasyona ait muhasebe kaytlar, Genel Mdrlkte oluturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mdrlke oluturulacak standart hesap planna uygun olarak kaytlarn dzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle ibirlii iinde almas zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste alan personeli kendi alannda eitmekle ykmldr.

Denetim

MADDE 32 (1) Federasyonun her trl faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafndan grevlendirilecek denetim elemanlarnca yaplr.

(2) Federasyon harcamalarnn yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Mdrlke yaplan her trl yardmlarn amaca uygunluu ve denetimi ise Genel Mdrlke yaplr. Genel Mdrlk tarafndan yaplan ayni ve nakdi yardmlarn amacna veya mevzuata uygun olarak harcanmamas halinde oluacak zarar, kusurlar bulunan Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yelerinden Genel Mdrlke tahsil edilir ve Genel Mdrlk btesine gelir kaydedilir. Ayrca sorumlular hakknda su duyurusunda bulunulur.

Disiplin ilemleri

MADDE 33 (1) Faaliyet programnda yer alan msabaka ve faaliyetlerde; kulpler, faaliyette bulunan kurulular, sporcular, hakem, antrenr, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlakna ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine disiplin kurulu bakar.

(2) Kurum veya kurulularca federasyondan izin alnmak suretiyle dzenlenen msabaka ve faaliyetlerde faaliyete katlan kurulular, kulpler, sporcular, hakem, antrenr, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlakna ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ileri disiplin ynergesi kapsamnda deerlendirilir.

(3) Federasyonun faaliyet programnda yer almayan il veya ile mdrlnce dzenlenen msabaka ve faaliyetlerde; kulpler, faaliyete katlan kurulular, sporcular, hakem, antrenr, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlakna ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ileri il veya ile ceza kurullar tarafndan yrtlr.

(4) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara kar Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

(5) l veya ile ceza kurullar tarafndan verilen cezalara kar, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Amatr Spor Dallar Ceza Ynetmelii hkmleri uyarnca, Genel Mdrlk Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(6) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ile ceza kurullarnca verilecek cezalar, Genel Mdrlk Merkez Ceza Kurulunda oluturulacak sportif ceza ktne kaydedilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dl ve sponsorluk

MADDE 34 (1) dl ve sponsorluk ilemleri Kanunun ek 3 nc maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Sponsorluk Ynetmelii erevesinde yrtlr.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik kapsamnda yer almayan sporcu, kulp ve antrenrler iin karaca talimat hkmlerine gre dl verebilir. Ancak bu durumda verilecek dller Genel Mdrlk btesinden ayrlacak pay ile alt yap ve eitime ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynaktan ve Spor Toto Tekilat Bakanlndan salanan reklam gelirlerinden karlanamaz.

Fikri, snai ve ticari haklar

MADDE 35 (1) Federasyonun kulland veya kullanaca marka, logo ve benzeri tm fikri ve snai haklarn mlkiyeti ve kullanm hakk mnhasran Federasyona aittir.

Yaynlarn dzenlenmesi

MADDE 36 (1) Federasyon faaliyetleri kapsamnda basketbol msabakalarnn televizyon, radyo ve internet aracl ile yaynlanmasna; sz konusu yaynlarn dzenlenmesine ve programlanmasna mnhasran ynetim kurulu yetkilidir. Ulusal karlamalar ifreli yaynlanamaz.

Kulpler

MADDE 37 (1) Federasyona bal spor dallarnda faaliyet gsteren spor kulpleri ve dier spor kulplerinin spor dal ubeleri, Federasyonun grev alanna giren konularda Federasyona baldr. Spor kulpleri genlik hizmetleri ve spor il mdrl tarafndan kayt ve tescil edilir. Kulpler, tescil edildikten sonra, bran tescili ve faaliyete katlm ilemleri Federasyon mevzuatna gre yaplr. Tescil edildikten sonra sorumluluklarn yerine getirmeyen kulplerin kayt ve tescil ilemleri iptal edilir. Bu kulpler yarmalara katlamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Federasyon; dzenlenen liglerin lke genelinde en st dzeyde ilgi grmesi ve gelimesi amacyla kulplerin katlacaklar liglere gre uymalar gerekli idari, mali esaslar, oluturulan lig kurulunun da grn alarak hazrlar. Bu konuda gerekli standartlar belirler. Lig msabakalarnn en iyi artlarda izlenebilmesi iin tesis standartlarn oluturur ve bu standartlara uygun tesisleme iin kulpleri tevik eder ve gerektiinde yardmc olur.

(3) Bu konularla ilgili uygulanacak usul ve esaslar Federasyon tarafndan hazrlanan talimatlarla belirlenir.

(4) Tescil creti her yl ynetim kurulunca belirlenir.

Kulplerin devri ve irketleme

MADDE 38 (1) Basketbol kulpleri ile dier spor kulplerinin basketbol ubeleri kanunlarda belirtilen ekil ve esaslara gre kuracaklar veya kurmu olduklar anonim irketlere devredilebilir. Kulplerin irketlemesi halinde tescilli bulunduklar yerden baka bir yere nakilleri yaplamaz.

(2) Devir yntemi ve devirde uyulmas gereken esaslar Federasyon tarafndan hazrlanan talimatla belirlenir.

Basketbol ligleri ve organizasyonu

MADDE 39 (1) Basketbol kulplerinin katld birinci, ikinci ve blgesel olarak dzenlenen liglerin ynetimi ve organizasyonu Federasyon tarafndan yrtlr.

(2) Erkekler ve kadnlar basketbol liglerinin dzenlenmesine ilikin usul ve esaslar talimatla belirlenir.

Alt dzenleyici ilemler

MADDE 40 (1) Bu Ana Statye dayanlarak hazrlanan dier alt dzenleyici ilemler, Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanr.

(2) Bu Ana Stat ve Federasyonun dier alt dzenleyici ilemleri, Kanun ve Ynetmelik hkmlerine aykr olamaz.

Yrrlkten kaldrlan ana stat

MADDE 41 (1) 3/5/2005 tarihli ve 25804 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Basketbol Federasyonu Ana Stats yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 42 (1) Bu Ana Stat yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ana Stat hkmlerini Trkiye Basketbol Federasyonu Bakan yrtr.