1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136 (Mkerrer)

ANA STAT

Trkiye Hentbol Federasyonu Bakanlndan:

TRKYE HENTBOL FEDERASYONU ANA STATS

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ana Statnn amac; Trkiye Hentbol Federasyonunun tekilat, genel kurul ile ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn oluumu, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ana Stat, Trkiye Hentbol Federasyonu genel kurulu, ynetim, denetim ve disiplin kurullarn, spor dalnda faaliyet gsteren spor kulplerini ve ilgili dier kurulular, sporcu, antrenr, teknik direktr, hakem, idareci, menajer, gzlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlar, bunlarn katld yurt ii ve yurt d tm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ana Stat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ana Statde yer alan;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Bakanlk: Genlik ve Spor Bakanln,

c) EHF: Avrupa Hentbol Federasyonunu,

) Federasyon: Trkiye Hentbol Federasyonunu,

d) Federasyon Bakan: Trkiye Hentbol Federasyonu Bakann,

e) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

f) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

g) IHF: Uluslararas Hentbol Federasyonunu,

) l mdrl: Genlik hizmetleri ve spor il mdrlklerini,

h) le mdrl: Genlik hizmetleri ve spor ile mdrlklerini,

) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunu,

i) Spor dal: Hentbol sporunu,

j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine gre oluturulan Kurulu,

k) Talimat: Bu Ana Statye uygun olarak ynetim kurulu tarafndan hazrlanan ve Genel Mdrln internet sitesinde yaynlanarak yrrle giren dzenlemeyi,

l) Ynetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Spor Federasyonlarnn alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Federasyonun Tekilat, Grev ve Yetkileri

Tekilat

MADDE 5 (1) Federasyon, zel hukuk hkmlerine tabi, bamsz statye ve tzel kiilie sahiptir. Federasyonun merkezi Ankaradadr. Federasyon, merkez tekilat ve il temsilciliklerinden oluur.

(2) Merkez Tekilat;

a) Genel kurul,

b) Ynetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teekkl eder.

(3) Federasyonun yurt ii balantsn salamak zere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Federasyonun grev ve yetkileri unlardr:

a) Spor dalnn lke dzeyinde gelimesini salamak, bu konularda her trl dzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak.

b) EHF, IHF ve dier ye olunacak uluslararas federasyonlar tarafndan konulan ve uygulanan uluslararas kurallarn ve mevzuatn uygulanmasn salamak ve Trkiyeyi ilgili spor dal ile ilgili uluslararas faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dndaki ve yurt iindeki hentbolla ilgili gelimeleri izlemek, bu sporla ilgili kii ve kurulular arasnda ilikiler dzenlemek, msabaka, alma ve dier faaliyetleri programlayp bunlarn uygulamalarn kontrol etmek.

) Antrenrlerin eitimini ve geliimini salamak amacyla kurs ve seminerler dzenlemek bu amala yurt ii ve yurt dndan retim eleman temin etmek, kurslarda ve seminerlerde baarl olanlarn belgelerini dzenleyip tescillerini yapmak, bunlarn almalarn srekli izlemek, teknik kurulun nerisi ile milli takm antrenrlerini atamak.

d) lke iinde ulusal ve uluslararas msabakalar dzenlemek, dzenlenen tm msabakalarn devamlln salamak, her trl salon hentbolu ve plaj hentbolu organizasyonlarna izin vermek ve denetlemek, hakem, temsilci ve gzlemci atamasn yapmak.

e) Sporcu, antrenr, hakem, lisans, vize, tescil ve transferle ilgili ilemleri yapmak, cretlerini belirlemek, sporcu transferleri ile ilgili bedelleri belirlemek ve pay almak. Kulplerin liglere katlm cretini belirlemek ve sezon ncesi tahsil etmek.

f) Hentbol malzemelerinin standartlarn uluslararas kurallara gre tespit ederek bunlarn yurt iinde veya yurt dnda yaptrlmasna veya temin edilmesine almak, liglerde kullanlacak top, hakem kyafeti ve benzeri malzemeye karar vermek.

g) Kulpler, il mdrl, il temsilcileri ile kamu kurum ve kurulular ile yerel ynetimlerle ibirlii yapmak. Bunlar arasnda doabilecek teknik uyumazlklar zmlemek.

) Uluslararas federasyonun izni ile uluslararas kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlar dzenlemek.

h) Federasyon il temsilciliklerini kurmak.

) Hentbol msabakalarnn dzenlenmesi iin talimatlar hazrlamak ve uygulamak.

i) Sonulara gre baarl sporcularn takibini yapmak ve bu sporcularn yetimesi iin gerekli tedbirleri almak.

j) Her kademedeki sporcular iin eitim ve hazrlk kamplar amak.

k) Hentbol ile ilgili ariv ve istatistik almalar yapmak, eitici film, slyt ve bror hazrlayarak bu konuda basn ve televizyon kurulularyla ibirlii yapmak.

l) lkemizi temsilen yurt dnda yaplacak olan msabakalara katlacak olan takmlar ile dier personele izin vermek ve denetlemek.

m) l temsilcilerinin il mdrl ve Federasyonla koordineli bir ekilde almalarn salamak.

n) Yurt iindeki her trl hentbol salonlarnn gzetim ve denetimini yapmak.

o) Uluslararas federasyon tarafndan istenen hakem ve gzlemci listelerinin her yl sresi ierisinde merkez hakem kurulunun teklifini alarak ilgili uluslararas federasyona bildirmek.

) Hakem ve gzlemcilerin eitimini ve geliimini salamak amacyla kurs ve seminerler dzenlemek, yurt dndan eitmen temin etmek, kurslarda ve seminerlerde baarl olanlarn belgelerini dzenleyip tescillerini yapmak, bunlarn almalarn srekli izlemek, yurt dna eitim amal hakem ve gzlemci gndermek.

p) Federasyonun amacna ynelik almalar gerekletirmek ve spor dalna kaynak salamak amacyla iktisadi iletme kurmak.

r) Sporcu sal ile ilgili konularda gerekli nlemleri almak.

s) Tahkim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Yksek performansl sporcu yetitirmek.

t) Hentbolun altyaps ve eitimine ilikin projeler hazrlamak ve uygulamak.

u) Genel Mdrlk ile uluslararas federasyonlarn belirledii eitim kriterlerine uygun olarak ibirlii ierisinde antrenr, hakem ve benzeri dier spor elemanlarn yetitirmek.

) Federasyonun yllk ve drt yllk master ve stratejik plann, performans programn ieren taahhtnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul

MADDE 7 (1) Genel kurul, Federasyonun en st organdr. Genel kurul ye says 150 yeden az, 300 yeden fazla olamaz.

(2) Genel kurul ye saysnn tespitinde aadaki hususlar dikkate alnr:

a) Kulp temsilcileri.

b) Trkiye Milli Olimpiyat Komitesi Bakanlnca belirlenecek en fazla iki kurul yesi.

c) Grevine adli veya idari soruturma sonucu son verilmemek kaydyla, asaleten Federasyon Bakanl yapanlar.

) Genel kurul ye saysnn yzde 10u orannda Genel Mdrlk temsilcileri.

d) Trkiye Amatr Spor Kulpleri Konfederasyonu Bakanlnca belirlenecek en fazla iki kurul yesi.

e) Trkiye Spor Yazarlar Dernei Bakanlnca belirlenecek en fazla iki kurul yesi.

f) Dnya ve Avrupa federasyonlarnn ynetim kurullarnda seimin yapld tarihte Trkiye adna grev yapanlar arasndan ncelik srasna gre ye.

g) Genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal sporculuu brakm olmak kaydyla, en fazla milli olmu bir sporcu.

) Genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal hakemlii brakm olmak kaydyla en st seviyede hakemlik yapanlar arasndan kura ile belirlenecek ye.

h) Genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal antrenrl brakm olmak kaydyla bykler kategorisinde milli takm teknik direktrl veya antrenrl yapanlar arasndan kura ile belirlenecek ye.

) Genel kurul tarihinden nce iki sezon st ste Federasyon faaliyetlerine katlarak tamamlayan Federasyonun en st liginde yer alan kulpleri temsilen bay ve bayan takmlar iin ayr ayr er ye.

i) Genel kurul tarihinden nce iki sezon st ste Federasyon faaliyetlerine katlarak tamamlayan Federasyonun dier liglerinde yer alan kulpleri temsilen bay ve bayan takmlar iin ayr ayr birer ye.

j) Genel kurul tarihinden nce iki sezon st ste, minik, kk, yldz ve gen kategorilerinde Federasyonun dzenledii enlik, grup, yar final ve Trkiye ampiyonalarna en az iki kez katlarak tamamlayan kulplere () bendinde oy hakkna sahip kulpler hari birer ye.

k) Genel kurulda kulplerin ye says, toplam ye saysnn yzde 60ndan az olamaz. Kulp temsilcilerinin seiminde genel kurul tarihinden nce tamamlanm iki sezon st ste Federasyon faaliyetlerine katlarak tamamlayan kulpler esas alnr.

l) Genel kuruldaki kulp temsilcilerinin en fazla yzde 50si en st lige katlan, en fazla yzde 30u Federasyonun dier liglerinde mcadele eden, en az yzde 20si mahalli veya blgesel liglere katlan kulplerin temsilcilerinden oluur.

(3) Genel Mdrlk temsilcileri;

a) Genel Mdr, genel mdr yardmclar,

b) Merkez Danma Kurulu yeleri,

c) Kurul ve daire bakanlklar ile il mdrleri,

arasndan federasyonun ye says dikkate alnarak Genel Mdrlke belirlenir.

(4) Genel kurulun yaplaca tarihten en az bir yl nce faal sporculuu brakm genel kurul yesi olacak milli sporcularn belirlenmesinde srasyla;

a) Olimpiyat oyunlarnda ilk dereceye girmi milli sporcular,

b) Bykler Dnya ampiyonasnda ilk dereceye girmi milli sporcular,

c) Bykler kategorisinde Avrupa ampiyonu olmu milli sporcular,

esas alnr. Bu fkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alnarak ncelik sralamasna gre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen artlar tayan sporcular yoksa mill olma saylar esas alnarak tespit edilir.

(5) Yukarda belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alnarak ncelik sralamasna gre artlar tayan sporcular yoksa milli olma saylar esas alnarak tespit edilir.

(6) yelerin hesaplanmasnda her grup kendi ierisinde deerlendirilir. ye gruplarna ilikin saylarn tespitinde yarmlar tam sayya tamamlanr.

(7) Bu maddede belirtilen esaslara gre belirlenecek ye saysnn, birinci fkrada ngrlen sayy amas halinde her grup kendi ierisinde deerlendirilerek fazla ye says, grup baznda noter huzurunda ekilecek kura ile birinci fkrada ngrlen sayya indirilir.

(8) Kulp temsilcileri kulp ynetim kurulunca, kulp yeleri arasndan belirlenir.

(9) Genel kurul yelerinin oy kullanma artlar unlardr:

a) Birden fazla oy kullanma hakkna sahip olan yeler, ancak bir kez oy kullanr.

b) Genel kurulda bayanlar ve erkekler liginde yer alan kulpler ayr ayr oy hakkna sahiptir.

c) Genel kurulda vekleten oy kullanlmaz.

) Genel kurul yesi olabilme hakkn elde edenlerin, on sekiz yan bitirmi olmas arttr.

d) Federasyonda maal veya cretli alanlar ile genel kurulun yaplaca tarihten geriye doru en az bir yl nce faal sporculuu, hakemlii veya antrenrl brakmam kiiler genel kurul yesi olamazlar.

Genel kurulun grevleri

MADDE 8 (1) Genel kurulun grevleri unlardr:

a) Ana Staty yapmak, deitirmek.

b) Bakan, ynetim, denetim ve disiplin kurulu yelerini semek.

c) Ynetim kurulu tarafndan hazrlanan faaliyet program ile bteyi onaylamak ve gerektiinde bte harcama kalemleri arasnda deiiklik yapmak konusunda ynetim kuruluna yetki vermek.

) Ynetim kuruluna tanmaz mal alm-satm ile EHF, IHF ve dier ye olunacak uluslararas federasyonlara kar mali taahhtlerde bulunmak iin yetki vermek.

d) Ynetim kurulu faaliyet ve mali raporlarnn ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporlarnn ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Spor dalnn gelimesi ve gelir getirici faaliyetler yaplmas amacyla iktisadi iletme kurulabilmesi iin ynetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farkl bir spor dal balanmasna, bal spor dallarnn ayrlmasna ve profesyonel ube kurulmas konusunda karar almak ve Genel Mdrle mracaat iin ynetim kuruluna yetki vermek.

) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Federasyon Bakan

MADDE 9 (1) Federasyon Bakan adaylarnda aadaki artlar aranr:

a) T.C. vatanda olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar veya spor federasyonlarnn ceza veya disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada ay veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almam olmak.

) Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular ile casusluk, zimmet, irtikap, rvet, hrszlk, yama, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan mal varl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl, haksz mal edinme, ike ve tevik primi sularndan hkml bulunmamak.

(2) Bakan adaylar, genel kurul tarihinden en az on gn nce, yelerin en az yzde 15inin yazl teklifini ieren adaylk bavurularn Federasyona yapar. Her ye ancak bir bakan aday iin teklifte bulunabilir. Ynetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gn nce bakan adaylar tarafndan yatrlmas gereken adaylk cretini belirler. Adaylk creti, 40.000 gsterge rakamnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpm sonucu bulunan mebla geemez.

(3) Bakan adaylarndan bavuru srasnda aadaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numaras beyan.

b) renim belgesinin kurumca tasdikli rnei.

c) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar veya spor federasyonlarnn ceza veya disiplin kurullarnca son be yl ierisinde bir defada ay veya toplam alt ay hak mahrumiyeti cezas almadna dair beyan.

) Adli sicil kayd yazl beyan.

d) yelerin en az %15inin yazl teklifi.

e) Adaylk bavuru cret makbuzu.

(4) Bakann grev sresi drt yldr. Bakann seimi, ynetim, denetim ve disiplin kurullarnn seimi ile birlikte yaplr. Federasyon sz konusu belgelerin uygunluunu inceleyip kesinleen adaylklar resmi internet sitesinde bavurudan itibaren iki gn ierisinde ilan eder.

(5) Federasyon Bakan, ynetim, disiplin ve denetim kurullar yeleri milletvekillii ve yerel ynetimlerin genel ve ara seimlerinin balangcndan bir ay nce, seimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararnn ilanndan balayarak yedi gn iinde, baka bir federasyon bakanlna aday olmalar halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay nce grevlerinden ayrlma isteinde bulunmadka adaylklarn koyamazlar ve aday gsterilemezler. Her ne ekilde olursa olsun istifa eden Bakan, ynetim, denetim ve disiplin kurulu yeleri istifalarn geri alarak grevlerine dnemezler.

(6) Bakann lm, istifas veya Bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi halinde, ay iinde yaplmas artyla, bu grevi ynetim kurulu yeleri tarafndan seilecek bir ynetim kurulu yesi yrtr. Ancak olimpiyat oyunlarnn yaplmasna alt aydan az sre kalm ise olaanst genel kurula gidilemez.

(7) Bakan vekili veya asbakan olarak grevlendirilecek kiilerin, Bakanda aranan artlar haiz olmalar gerekir.

Federasyon Bakannn grevleri

MADDE 10 (1) Federasyon Bakannn grevleri unlardr:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hkmleri ile genel kurul ve ynetim kurulu kararlarna gre yrtmek.

c) Ynetim kuruluna bakanlk etmek ve ynetim kurulu kararlarn uygulamak.

) Yan kurullarn kurulmasn ve adaylarn ynetim kuruluna teklif etmek, gerekli grdnde bu kurullara bakanlk etmek.

d) Bakan vekilini ve asbakanlar belirlemek.

e) Federasyonun genel amalarn gerekletirmek iin harcamalar yapmak, gerektiinde bu yetkisini bakan vekiline veya vekillerine devretmek.

f) Federasyonda altrlacak personelin seimini yapmak ve uygun grlenleri ynetim kuruluna teklif etmek.

g) Disiplin suu ileyen kulp, hentbol faaliyetlerine katlan kurulu, sporcu, hakem, antrenr, idareci, masr ve benzeri spor elemanlaryla ilgili olay ve fiilleri incelemek, ilgilileri disiplin kuruluna sevk etmek.

) lgili mevzuat ile verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim kurulu; Federasyon Bakan ile on drt asl ye olmak zere toplam on be yeden oluur. Genel kurulda ayrca on drt yedek ye seilir.

(2) Ynetim kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Bakan tarafndan ynetim kurulu yeleri arasndan bakan vekili ile alt as bakan atanr.

(4) Ynetim kurulunun grev sresi drt yldr. Ynetim kurulu ye saysnn lm veya istifas gibi nedenlerin varl halinde yedek yelerden sras gelenler ynetim kuruluna alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

a) Hentbol kulplerini kayt ve tescil etmek, bunlar liglere ve gruplara ayrmak, ligleri dzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statsn belirlemek.

b) Msabaka sonularn tescil etmek, olayl ve anlamal msabakalar hakknda karar vermek.

c) Hentbol ile ilgili idareci, menajer, teknik direktr, antrenr, masr, teknik eleman, gzlemci, hakem ve benzeri elemanlar eitmek, bu elemanlarn gelimesi iin her trl tedbiri almak, sosyal gvenlik haklarn salamak, bunlarn kulp deitirmeleri ve almalar ile ilgili usul ve esaslar tespit etmek.

) Lisanslardan alnacak katlm, aidat, ceza, yerli ve yabanc sporcu tescil, vize, aktarma, szleme, bonservis cretlerini ve oranlarn tespit etmek.

d) Kulplerin hentbol dal kurmak iin yapacaklar bavurular karara balamak, kulplerin hentbol dal tescillerini yapmak, en st lig kulplerinin faaliyet ve taahhtlerini denetlemek.

e) Kulpleri, sporcular, antrenr, menajer ve teknik elemanlar dllendirmek.

f) Msabakalarda emniyet ve salk ile ilgili tedbirleri almak ve aldrmak.

g) Genel kuruldan alnan yetki dorultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tanmaz mal alm, satm ve kiralamas yapmak, tesisleri iletmek, ilettirmek ve hentbol faaliyetlerinin her trl ara, gere, malzeme ve benzeri ihtiyalarn salamak.

) Grev alanna giren konularda dzenleme yapmak, uygulamak ve hentbol ile ilgili her trl faaliyetleri yrtmek.

h) Hentbol ile ilgili televizyon, radyo, internet, basl eser yaynlar, kulplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacaklar reklamlar ile her trl reklam konusunda ticari ve mali haklar dzenlemek ve denetlemek.

) Bakan tarafndan teklif edilen yan kurullar onaylamak.

i) Sporda iddetin nlenmesi iin gerekli tedbirleri almak ve aldrmak.

j) Kulpler, sporcular, teknik ynetici ve antrenrler, hakemler, msabaka grevlileri ile hentbol alannda grevli dier ilgililerin bavurularn, gerekli olan durumlarda bal olduklar kurulularn grlerini de alarak karara balamak.

k) Genel kurul toplantlarn hazrlamak.

l) Bteyi hazrlamak.

m) Genel kurulun verdii yetkileri kullanmak.

n) Genel kurulunun belirledii limitler dahilinde Federasyon Bakanna olaanst durumlar iin belli bir oranda borlanma ve harcama yetkisi vermek.

o) Federasyonun grevlerini yrtmek ve faaliyetlerini dzenlemek amacyla; merkez tekilat ve il temsilciliklerinde grevlendirilecek kamu grevlileri dnda kalan idari ve teknik personelin saysn, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek grevlilerin szleme cretlerini ve sosyal haklarn, gerekli grlen kurul yelerinin fazla mesailerini, tazminatlarn, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek, yabanc antrenr veya benzeri personeli istihdam etmek.

) Genel kuruldan alnacak onay ile grevlerini yerine getirebilmek iin talimatlar hazrlamak, bu talimatlardan dl ve yardmla ilgili olanlar genel kurulun onayna sunmak ve uygulamak.

p) Genel kuruldan ald yetki dorultusunda hentbolun gelimesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yaplmas amacyla iktisadi iletme kurarak faaliyetlerinin yrtlmesini salamak.

r) lgili mevzuat, Federasyon talimatlar ve genel kurul kararlaryla verilen grevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili dzenlemeler yapmak.

(2) Federasyon Bakannn bakanlnda yeleri arasndan seecei be kiilik bir icra kurulu oluturabilir. Ayrca bu icra kurulunda profesyonel olarak grev yapacak icra kurulu koordinatr atayabilir ve snrlarn tespit edecei erevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanr, kararlar alr ve uygulayabilir. Yapt ilemler hakknda da ilk toplantda ynetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun alma usul ve esaslar ynetim kurulu tarafndan hazrlanan talimatla belirlenir.

Ynetim kurulu toplantlar

MADDE 13 (1) Ynetim kurulu, en az ayda bir defa Bakan tarafndan belirlenen gndemi grmek zere ounlukla toplanr. yelerin nerecei konular gndeme eklenir.

(2) Kararlar, toplantya katlanlarn ounluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Mazeretsiz olarak, st ste iki toplantya veya bir yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayann yelii sona erer ve yerine en ok oy alan yedek ye arlr.

(4) Mazeretler yazl olarak, sebepleri ile birlikte toplant saatinden nce Bakana bildirilir. Mazeretin geerliliine ynetim kurulu karar verir. Kararlar, karar defterine yazlr ve imzalanr. Bakan tarafndan uygulanr.

Denetim kurulu

MADDE 14 (1) Denetim kurulu; Genel Mdrlk tarafndan grevlendirilecek yenin yannda, genel kurulca drt yl iin seilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asl ve iki yedek yeden oluur.

(2) Denetim kurulunun seimle gelen asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asl yeler kendi aralarndan bir bakan, bir bakan vekili ve bir raportr seerler. Kurul, bakan tarafndan gerektii zamanlarda toplantya arlarak almalarn yrtr. Kurul kararlar ounluk ile alnr. Karara katlmayan ye gerekelerini genel kurula yazl bir rapor ile sunmak zorundadr.

(4) Kurul grevinde bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz, yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl ye saysnn lm, istifa veya bu maddenin beinci fkras gerei eksilmesi halinde boalan yelie kalan sreyi tamamlamak zere sras gelen yedek ye bakan tarafndan arlarak kurul tamamlanr.

(5) Mazeretsiz olarak st ste iki toplantya veya iki yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii der. ye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazl olarak toplant saatinden en ge bir saat nce bakana bildirir. Mazeretin kabulne o toplantdaki kurul yelerince karar verilir.

Denetim kurulunun grevleri

MADDE 15 (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali ilemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadn genel kurul adna denetler. Her mal genel kurul iin yllk esasa gre hazrlayaca denetleme raporunu genel kurulun onayna sunar. Denetim kurulu, i ve ilemler hususunda ynetim kuruluna uyarlarda bulunabilir. Kurul, gerek grmesi durumunda uzman bilirkiilerden yararlanabilir. Bilirkiilere verilecek cret denetim kurulunun teklifi zerine ynetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karlanr.

(2) Kurul denetimleri yerine getirirken, Federasyon grevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadr. Denetleme raporu, genel kurul toplantsndan onbe gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilmek suretiyle genel kurul yelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 (1) Disiplin kurulu, genel kurulca drt yl iin seilen bir bakan ve drt asl ye olmak zere be yeden oluur. Asl yeler kadar yedek ye seilir. Asl ve yedek ikier yenin hukuku olmas zorunludur. Asl yeler kendi aralarndan bir bakan vekili ve bir raportr seerler.

(2) Disiplin kurulu asl ve yedek yelerinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar aranr ve seilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, grevlerinde ve kararlarnda bamszdr. yeler istifa etmedike veya ekilmi saylmadka grevlerinden alnamaz ve yerlerine yenisi grevlendirilemez. Asl ye saysnn lm, istifa halinde kalan sreyi tamamlamak zere boalan yelie sras gelen yedek ye bakan tarafndan arlarak kurul tamamlanr.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programnda yer alan veya kurum ve kurulularca Federasyondan izin alnmak suretiyle dzenlenen msabaka ve faaliyetlerde; kulp, Federasyona bal spor dallar ile ilgili faaliyette bulunan kurulu, sporcu, hakem, antrenr, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlak ve disiplinine aykr davranlarna ilikin disiplin ilerine bakar. Disiplin suunu tekil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilikin hususlar ynetim kurulunca karlacak talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi grev alann ilgilendiren ileri grp karara balamak zere, Federasyon Bakannn talebi zerine, disiplin kurulu bakannn arsyla toplanr. Toplant gndemi disiplin kurulu bakan tarafndan belirlenir. Bakann bulunmamas halinde, kurula bakan vekili bakanlk eder.

(6) Kurul, en az yenin katlm ile toplanr. Kurul kararlarn ounlukla alr. Oylarn eit kmas halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(7) Mazeretsiz olarak st ste iki toplantya veya bir yl iinde aralkl olarak drt toplantya katlmayan yenin yelii der. ye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazl olarak toplant saatinden en ge bir saat nce kurul bakanna bildirir. Mazeretin kabulne o toplantdaki kurul yelerince karar verilir.

Yan kurullar

MADDE 17 (1) Federasyon yan kurullarnn oluumu, grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar ynetim kurulu tarafndan hazrlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18 (1) Genel sekreter, en az drt yllk yksekokul mezunu kiiler arasndan grevlendirilir. Federasyonca grevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya zel sektrde en az on yl i deneyimi olmas arttr. Lisansst eitimde geen sreler genel sekreter iin aranan i deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter, Federasyonun her trl idari i ve ilemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon Bakan adna ulusal veya uluslararas federasyonlar, kamu kurum ve kurulular ile yazmalar yapar, il mdrl ile koordinasyonu salar.

b) Federasyonun harcama talimatlarna gre gerekli ilemleri yapar, evrak dzenler ve deme aamasna getirir. deme evraknda Bakan veya bakan vekilinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn bulunmas zorunludur.

c) Federasyonun tanr ve tanmaz mal kaytlarnn tutulmasn salar.

Federasyon il temsilcisi

MADDE 19 (1) Federasyonun il temsilcileri, Federasyon Bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin grev sresi, Bakann grev sresi kadardr.

(2) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il mdrl arasndaki koordinasyonu salar. Federasyon adna yapt ilemler hakknda il mdrlne ve ilgili federasyona bilgi verir. l mdrl imknlar lsnde Federasyon il temsilcisine alma ortam salar.

(3) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il mdrl ve Federasyonla koordinasyon salamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Bakannn teklifi ve Genel Mdrn onay ile grevden alnr.

Onur kurulu ve onursal bakanlk

MADDE 20 (1) Trk Hentboluna en st dzeyde hizmet etmi ve emei gemi kiiler arasndan seilecek yelerin yer alaca Onur Kurulu oluturulur. En az iki dnem Federasyon Bakanl yapanlara, grevleri sona erdikten sonra Onursal Bakan unvannn verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon ynetim kurulu tarafndan hazrlanacak talimat ile belirlenir.

NC BLM

Genel Kurul Toplantlar ve Seim leri

Genel kurul toplantlar

MADDE 21 (1) Genel kurul; olaan, olaanst ve mali genel kurul toplantlarndan oluur.

a) Olaan genel kurul; yaz olimpiyat oyunlarnn bitiminden itibaren ay ierisinde yaplr.

b) Olaanst genel kurul;

1) Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurul raporlarnda yeterli dzeyde grlmeyen veya yaplan denetim sonucu grev banda kalmasnda saknca grlen Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda karar almak zere Bakann istemi zerine,

2) Federasyon ynetim kurulunun kararyla,

3) Son yaplan genel kurul toplantsnda ye olanlarn en az yzde 40nn noter kanalyla yazl mracaatyla,

4) Federasyon Bakannn istifas, Bakan olma artlarndan herhangi birisini kaybetmesi, lm veya ynetim kurulu asl ve yedek toplam ye saysnn yedi yenin altna dmesi halinde,

olaanst toplanr.

c) Mali genel kurul iki ylda bir ekim veya kasm aylar ierisinde ynetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yaplr.

(2) Son yaplan genel kurul toplantsnda ye olanlarn noter kanal ile yapacaklar olaanst genel kurul arlarnda ilk mracaat ile son mracaat arasndaki sre 60 gn geemez.

(3) Mali genel kurulda geen dnemin btesi ve denetim kurulu raporu ayr ayr grlerek ibra edilir; izleyen dnemin bte tasars grlerek onaylanr; varsa dier mali konular, Ana Stat deiiklikleri ile Federasyonun ve genel kurulun i ve ileyiine ilikin konular grlp karara balanr.

(4) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fkrann (b) bendinde belirtilen hallerde bakan ve ynetim kurulu yelerinin yerine kalan sreyi tamamlamak zere en ge altm gn ierisinde seimli olaanst genel kurul toplanr. Ancak birinci fkrann (b) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplant tarihinden itibaren alt ay gemeden veya olimpiyat oyunlarnn yaplmasna alt aydan az sre kalm ise olaanst genel kurul toplants yaplamaz.

(5) Genel Mdrlk, genel kurul toplantlarnda gzlemci bulundurur. Gzlemci genel kurul bakanlk divannda yer alr. Gzlemcinin yol giderleri Federasyon tarafndan karlanr. Gzlemci, genel kurul almalarnn Kanun ile dier ilgili mevzuata uygun olarak yaplp yaplmadn denetleyerek raporunu en ge on be gn ierisinde Bakana sunulmak zere, Genel Mdrle verir. Genel Mdrlk, gzlemci raporunun verildii, ilgililer ise genel kurulun yapld tarihten itibaren otuz gn ierisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(6) Olaan ve olaanst genel kurul, bu maddede ngrlen sre ve esaslara uygun olarak yaplmad takdirde, Tahkim Kurulunca oluturulacak kiilik komisyon marifetiyle altm gn ierisinde yaplr. Ayrca Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda mevzuata uymamaktan dolay idari ve adli ilem balatlr.

Genel kurulun toplantya arlmas

MADDE 22 (1) Genel kurul toplantlar Federasyonun merkezi olan Ankarada yaplr. Genel kurul toplantlar ile ilgili her trl ilem ynetim kurulunca yaplr. Genel kurul ars ve gndemi, toplant tarihinden en az otuz gn nce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bte tasars ise en az on be gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir.

(2) Genel kurul bakanlk divan oluuncaya kadar ynetim kurulunun genel kurul ilemleriyle ilgili kararlarna kar Tahkim Kuruluna bavurulabilir.

(3) Genel kurul kararnn alnmasndan sonra Federasyon, genel kurula katlma hakk bulunan yelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulpler ile ilgili kurum ve kurulular, Federasyon tarafndan gnderilen talep yazsnn tebliinden itibaren be gn ierisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadr.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafndan hazrlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin ad ve soyad ile temsil ettii kurum ve kurulu belirtilir.

(5) Hazrlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gn ierisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, ynetim kurulunca itiraz sresinin bitiminden itibaren iki gn ierisinde karara balanr. Bu karara kar iki gn ierisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazn kendisine ulat tarihten itibaren be gn ierisinde bu itiraz kesin olarak karara balar.

(6) Federasyon ynetim kurulunca karara balanan kesin delege listesi, Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra sadece bu maddenin beinci fkras uyarnca Tahkim Kuruluna yaplan itirazlar sonucunda verilecek kararlar dorultusunda deiiklik yaplabilir.

Genel kurulun almas

MADDE 23 (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadrlar.

(2) Genel kurul; ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Seimde en fazla oyu alan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. lk toplantda ounluk salanamamas halinde, takip eden gnde ounluk aranmakszn toplanlr. Ancak toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn asl ye saysnn iki katndan aa olamaz.

(3) Federasyon Bakan veya onun grevlendirecei bakan vekili veya as bakan ya da ynetim kurulu yesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katlanlarn saysn belirlemesi ile genel kurul toplants iin aranan ounluun bulunup bulunmad tespit edilir.

(4) Genel kurul toplants Federasyon Bakannn veya grevlendirecei bakan vekili veya as bakan ya da ynetim kurulu yesinin konumas ile alr. Daha sonra genel kurul bakanlk divan oluturulur.

Divan kurulunun grevleri

MADDE 24 (1) Divan kurulu, bir bakan, bir bakan yardmcs, iki yazman yeden oluur. Ayrca genel kurul yeleri arasndan seim ilerinde grev yapacak sandk grevlileri seilir. Divan yelerinin seimi yelerin ak oyu ile yaplr. Divan kurulu bakan ve yelerinin genel kurul yesi olmas zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Stat ve Ynetmelik hkmleri erevesinde toplantnn yrtlmesini salamakla grevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu olutuktan sonra genel kurul almalarna ilikin her trl itiraz, divan kurulu tarafndan karara balanr.

(4) Divan kurulu, grmelerin dzenini bozan delegelere uyarma cezas verebilecei gibi dzeni srekli olarak bozanlar hakknda da toplantdan karma karar alnmas iin genel kurula bavurabilir. Genel kurulun oy okluuyla ald karar sonucu toplantdan karlan ye, toplant sresince salonda bulunamaz, oylamaya katlamaz.

Genel kurul gndemi

MADDE 25 (1) Genel kurul gndemi, ynetim kurulunca belirlenir ve toplant tarihinden en az otuz gn nce Federasyonun ve Genel Mdrln internet sitesinde yelere duyurulur.

(2) Genel kurul gndeminde; al, divan kurulu seimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarnn grlerek kabul ile ynetim kurulunun ibra edilmesi, yeni dneme ait btenin grlp onaylanmas, seim maddesi ile ihtiya halinde dier hususlar yer alr.

(3) Mali genel kurul gndeminde seim dndaki hususlar yer alr ve bu genel kurulda bir nceki dnemin btesi grlerek karara balanr. inde bulunulan yln btesi zerinde dzenleme yaplr ve bir sonraki dnemin bte tasars onaylanr. Mali genel kurulda, Ana Stat deiiklikleri ile Federasyonun i ve ileyiine ilikin dier konular da grlerek karara balanabilir.

(4) Olaanst genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dnda baka bir husus grlemez.

(5) En az on genel kurul yesinin imzasyla Ana Statye aykr olmayan ve gndeme ilave edilmek istenen maddeler iin yazl olarak bavuru yaplabilir ve ak oylama sonucu salt ounluk ile kabul edilen neriler gndeme eklenir.

Genel kurul oturumu ve grmeler

MADDE 26 (1) Divan kurulu, seildikten ve yerini aldktan sonra divan bakan, ilanda yer alan gndemi genel kurula aklar, oya sunar ve gndem maddelerinin grlmesine geer.

(2) Sz almak isteyen delegelere yazlma srasna gre sz verilir. ye, srasn bakasna brakabilir. Bu durumda srasn brakt yenin sras gelince konuabilir. Federasyon kurullarnn szcleri ile usul hakknda sz almak isteyenlere ncelik tannr.

(3) Konuma sresi, genel kurula katlan en az on delegenin yazl istei zerine yaplacak ak oylama ile grme almakszn snrlandrlabilir.

(4) Ynetim kurulu veya denetim kurulu szcleri, genel kurulda, delegelerin Federasyon i ve ilemlerine ilikin sorularn yantlamakla ykmldr.

(5) Gndem maddelerine ilikin grme yeterlilii teklifi, delegenin bu konu ile ilgili grlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Sz konusu teklif, daha nce bu konuyla ilgili sz alm kiilerin adlarnn okunmas ve sz haklarnn sakl bulunduunun aklanmas suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuacak birer kiiye sz verildikten sonra oylamaya alr ve oylama sonucuna gre karar verilir. Karara balanan konular zerinde yeniden grme alamaz.

(6) Genel kurulda, grme yeterlilii, bte ve Ana Stat deiiklikleriyle ilgili tekliflerin yazl olarak yaplmas zorunludur.

(7) Divan bakan, gndem maddeleri grlrken ya da oylama yaplrken dncesini aklayamaz. Konuma yapmak isterse sraya girer ve sras gelince yerini bakan yardmcsna brakarak dncelerini aklar. Divan bakan, hakknda dncesini aklad gndem maddesinin grlmesi tamamlannca yerine geebilir.

Kurullara aday olma

MADDE 27 (1) Federasyon Bakan ile ynetim, denetim ve disiplin kurulu yelii iin adaylarn genel kurul yesi olmas art deildir.

(2) Federasyon Bakanlna, ynetim, denetim ve disiplin kurullarna seilenler ile hakem kurullarna atanan veya seilen yelerin varsa hentbol brannda faaliyet gsteren kulplerdeki yneticilii veya kulp ynetim organlarnda hentbol bran ile ilgili dier grevleri sona erdirilir, ancak kulp yelii ve kulple olan dier ilikileri devam edebilir.

Seim ileri

MADDE 28 (1) Federasyon, bakanlk iin bavuran adaylarn listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazlarn divan bakanlna iletir. Bakan adaylar, ynetim, denetim ve disiplin kurulu asl ve yedek ye listelerini divan kuruluna teslim ederler.

(2) Oylamada, bakan adaylar ve nerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanr. Kurullara mnferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde izme, eksiltme veya ekleme yaplmaz.

(3) Divan bakan, istekleri halinde bakan adaylarna genel kurula hitap etmeleri iin ad ekme suretiyle tespit edecei srayla sz hakk verir. Bakan adaylarnn konuma sresi aday says dikkate alnarak divan kurulu tarafndan belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Bakan adaylar, divan bakanna sandk banda grevlendirilmek zere aday olmayan birer gzlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan bakan, bakan adaylar tarafndan kendisine teslim edilen oy pusulalarn mhrler ve bavuru srasna gre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seimler tek liste halinde gizli oy ve ak tasnif eklinde yaplr. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sralara gre grevlilerden mhrl zarf imza karl alr ve hazr bulundurulan yeterli saydaki sandklarda oylarn kullanr. Adaylara ait oy pusulalar oy kullanlacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mhrn basar ve oy listelerinden tercih ettiini zarfa koyarak sanda atar. Genel kurul oy kullanm listesini imzalayarak oyunu kullanm olur. Oy pusulasna isim veya herhangi bir iaret konulmaz. Zarfn kaybeden veya baka bir ekilde elinden karan delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katlan tm delegelerin oylarn kullanmas veya oy kullanma sresinin sona ermesinden sonra sandklar kapatlr. Sandklar divan bakannn denetim ve gzetiminde aday ve gzlemcilerin huzurunda alr. Sandklardan kan zarf saysnn, oy kullanan ye says ile eit olup olmad tespit edilir ve fazla zarflar almadan iptal edilir.

(8) Oylarn tasnifinde listeler saylr. Bir zarfn iinden ayn listeden birden fazla kmas durumunda, bunlardan biri geerli saylr ve tek oy olarak hesaplanr. Bir zarfn iinden deiik iki liste kmas veya listede izme, eksiltme veya ekleme yaplmas durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geersiz saylr.

(9) Seimde en yksek oyu alan bakan aday ve bu adayn listesi seilmi saylr. Oylarn eit kmas halinde ayn gn genel kurulda, ounluk aranmakszn en az saat oy kullanma sresi belirlenmek suretiyle ikinci bir oylama yaplr. Ancak bu toplantya katlanlarn says seimle belirlenen kurullarn ye saysnn iki katndan aa olamaz. Bu oylamada da eitlik bozulmaz ise bakan ve seimle greve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan bakan, seim sonularn oy okluuna ve oy srasna gre genel kurul yelerine aklar.

(11) Genel kurul toplant tutanaklar divan kurulu tarafndan tutulur ve toplant tutanaklarnn her bir sayfas toplant sonunda divan bakan ile divan kurulu yeleri tarafndan birlikte imzalanr. Gndemdeki btn maddelerin grlmesi ve karara balanmasndan sonra divan bakan toplanty bir konuma ile kapatr.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantsnn kapann takiben en ge yirmi drt saat ierisinde Federasyona teslim edilir ve bunlarn bir kopyas da ayn sre ierisinde Genel Mdrlk gzlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en ge krk sekiz saat ierisinde Federasyonun internet sitesinde yaynlanr.

DRDNC BLM

Mali Hkmler ile Denetim ve Disiplin lemleri

Federasyonun btesi

MADDE 29 (1) Federasyonun btesi, ynetim kurulunca her bir mali yla gre ve iki yl iin dzenlenerek genel kurulun onayndan sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yl 1 ocak-31 aralk tarihleri arasdr.

(2) Btede, Federasyonun gelir ve giderleri, yaplacak faaliyetler, bunlara ayrlacak denek, personel giderleri, kurullarn masraflar, ynetim ve hizmet giderleri ile dier giderler gsterilir.

(3) Federasyon Bakan btede belirtilen esaslar iinde harcama ve tahsilat yapmaya yetkilidir. Federasyon Bakan bu yetkisini, snrlarn belirlemek kaydyla bakan vekiline devredebilir.

(4) deme belgelerinde bakan veya bakan vekilinin imzasnn yan sra genel sekreterin imzasnn bulunmas zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 30 (1) Federasyonlarn gelirleri unlardr:

a) Genel Mdrlk btesinden ayrlacak pay.

b) Genel Mdrlk btesinden altyap ve eitime ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynak.

c) Kii ve kurumlardan alnacak katlm pay, bavuru creti ve aidatlar.

) Tescil ve vize cretleri ile transferlerden alnacak pay.

d) Kulplerin televizyon ve radyodan yaplacak msabaka yaynlarndan ve her trl basn ve yayn organlar ile yapacaklar szlemelerden elde ettikleri gelirler ile iddaa isim haklarndan elde ettikleri gelirlerin %10u.

e) Milli msabakalarn radyo, televizyon ve internet zerinden yaynndan elde edilecek yayn hakk bedelleri.

f) Sponsorluk gelirleri.

g) Reklam, basl yayn ve basl evrak gelirleri.

) Ceza ve itiraz gelirleri.

h) Yardm ve balar.

) Kira ve iletme gelirleri.

i) Federasyon Bakan adaylarndan alnan bavuru cretleri.

j) Dier gelirler.

(2) Federasyonun gelirleri bu Ana Statde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harcanr.

(3) Federasyon tarafndan yaplan faaliyet ve msabakalarda elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayn ve milli msabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(4) Katma deer vergisi hari, Federasyonun tm gelirleri her trl vergi, resim ve hartan muaftr.

(5) Federasyon mallar Devlet mal hkmndedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 31 (1) Federasyon, yllk bte esasna gre btesini hazrlar; bu Ana Stat ve ilgili dier mevzuat ile kendisine verilen grevleri yerine getirmek iin Ana Stat hkmleri erevesinde gerekli btn harcamalar yapar.

(2) Federasyon; ihtiyac olan ve amacna uygun her trl menkul ve gayrimenkul mallar bte esaslar dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, iletmeye, ortaklk kurmaya, gayri menkulleri zerinde ipotek ve her trl hak ve mkellefiyetler tesis etmeye ve ba kabulne, nakitlerini ynetim kurulunun kararlar dorultusunda deerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bte ile ilgili harcamalar, ynetim kurulunca hazrlanan bte talimatnda belirtilir.

(4) Harcamalarn;

a) Bu Ana Statde belirtilen Federasyonun ve ynetim kurulunun grevleri erevesinde zorunlu ya da yararl olan i ve ilemler iin yaplm olmas,

b) in mahiyetine ve Federasyonun ihtiyalarna uygun olmas,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli ynetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kurallar kapsamnda orantl olmas,

gerekir.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 32 (1) Federasyonlarda tek dzen muhasebe sistemine ve bilano esasna gre kayt tutulur.

(2) Muhasebe ilemlerinin geerli olan belgelere dayandrlmas zorunludur. Kayt, denetim, kontrol ve takip asndan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununda belirlenmi standart belge, rapor ve defterler kullanlr.

(3) Hesaplar takvim yl esasna gre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yln hesaplarnda gsterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir ekilde ayrca muhasebe raporlamalarn yapabilirler. Bu ihtiyari raporlarn hazrlanm olmas, takvim ylna gre kayt yaplmasn ve raporlamasn engellemez.

(4) Genel Mdrlk tarafndan yaplan yardmlarn izlenmesi ve spor politikalarna yn verilebilmesi bakmndan, Federasyona ait muhasebe kaytlar, belli bir otomasyon sisteminde Genel Mdrlkte oluturulacak bir merkezde toplu bir biimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mdrlke oluturulacak standart hesap planna uygun olarak kaytlarn dzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servislerinin bu merkezle ibirlii iinde almas zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servislerini kurmak ve bu serviste alan personeli kendi konusunda eitmekle ykmldr.

Denetim

MADDE 33 (1) Federasyonun her trl faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafndan grevlendirilecek denetim elemanlarnca yaplr.

(2) Federasyon harcamalarnn yerindelik denetimi yetkili kurullarnca, Genel Mdrlke yaplan her trl yardmlarn amaca uygunluu ve denetimi ise Genel Mdrlke yaplr. Genel Mdrlk tarafndan yaplan ayni ve nakdi yardmlarn mevzuata ve amacna uygun olarak harcanmamas halinde oluacak zarar, kusurlar bulunan Federasyon Bakan ve ynetim kurulu yelerinden Genel Mdrlke tahsil edilir ve Genel Mdrlk btesine gelir kaydedilir. Ayrca sorumlular hakknda su duyurusunda bulunulur.

Disiplin ilemleri

MADDE 34 (1) Federasyona bal spor dallar ile ilgili olarak;

a) Federasyonlarn faaliyet programnda yer alan msabaka ve faaliyetlerde; kulpler, Federasyona bal spor dallarnda faaliyette bulunan kurulular, sporcular, hakem, antrenr, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlakna ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine Federasyonun ceza/disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programnda yer almayan il veya ile mdrlnce dzenlenen msabaka ve faaliyetlerde; kulpler, ilgili spor dalnda faaliyette bulunan kurulular, sporcular, hakem, antrenr, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlakna ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine il veya ile ceza kurullar,

c) Kurum veya kurulularca Federasyondan, il veya ile mdrlnden izin alnmak suretiyle dzenlenen msabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalnda faaliyette bulunan kurulular, kulpler, sporcular, hakem, antrenr, menajer, ynetici ve grevli dier kiilerin spor ahlakna ve disiplinine aykr davranlarna ilikin ceza ilerine, izin alnan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.

(2) l veya ile ceza kurullar tarafndan verilen cezalara kar, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Amatr Spor Dallar Ceza Ynetmelii hkmleri uyarnca, Genel Mdrlk Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Mdrlk ceza kurullar, federasyon disiplin/ceza kurullar ile il veya ile ceza kurullarnca verilecek cezalar, Genel Mdrlk Merkez Ceza Kurulunda oluturulacak sportif ceza ktne kaydedilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dl ve sponsorluk

MADDE 35 (1) dl ve sponsorluk ilemleri Kanunun ek 3 nc maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Sponsorluk Ynetmelii erevesinde yrtlr.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde stn Baar Gsterenlerin dllendirilmesi Hakknda Ynetmelik kapsamnda yer almayan sporcu, kulp ve antrenrler iin karaca talimat hkmlerine gre dl verebilir. Ancak bu durumda verilecek dller Genel Mdrlk btesinden ayrlacak pay ile alt yap ve eitime ilikin projelerin desteklenmesi iin aktarlacak kaynaktan ve Spor Toto Tekilat Bakanlndan salanan reklam gelirlerinden karlanamaz.

Yaynlarn dzenlenmesi

MADDE 36 (1) Federasyon faaliyetleri kapsamnda Trkiye Cumhuriyeti snrlar iindeki tm hentbol msabakalarnn televizyon, radyo, internet ve her trl teknik cihaz veya benzeri aralarla yaynlanmasna, iletilmesine, yaynlarn dzenlenmesine ve programlanmasna mnhasran ynetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafndan yaynlanmasna izin verilmeyen msabakalar televizyon, radyo, internet benzeri aralarla yaynlanamaz.

Fikri, snai ve ticari haklar

MADDE 37 (1) Federasyonun kulland veya kullanaca marka, logo ve benzeri tm fikri ve snai haklarn mlkiyeti ve kullanm hakk mnhasran Federasyona aittir.

Kulpler

MADDE 38 (1) Federasyona bal spor dallarnda faaliyet gsteren spor kulpleri ve dier spor kulplerinin hentbol ubeleri, Federasyonun grev alanna giren konularda Federasyona baldr. Spor kulpleri, il mdrl tarafndan kayt ve tescil edilir. Kulpler, tescil edildikten sonra, bran tescili ve faaliyet katlm ilemleri Federasyon mevzuatna gre yaplr. Sorumluluklarn yerine getirmeyen kulplerin kayt ve tescil ilemleri iptal edilir. Bu kulpler msabakalara katlamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemez.

(2) Tescil cretleri her yl ynetim kurulunca belirlenir.

Kulplerin devri ve irketleme

MADDE 39 (1) Federasyona bal spor dallarnda faaliyet gsteren spor kulpleri ve dier spor kulplerinin hentbol ubeleri, mevzuatta belirtilen ekil ve esaslara gre kuracaklar veya kurmu olduklar irketlere devredilebilir. Kulplerin irketlemesi halinde tescilli bulunduklar yerden baka bir yere nakilleri yaplamaz.

(2) Devirlerde hentbol sporunun yaylmas, glenmesi ve yararlar n planda tutulur. Devre ilikin usul ve esaslar ynetim kurulunca hazrlanan talimatla belirlenir.

Kulpler Birlii

MADDE 40 (1) Federasyon ynetim kurulu kulpler birliinin kurulmas iin nderlik yapar. Kulpler birlii hentbol sporunun gelimesi iin tavsiye kararlar alabilir. Federasyon kulpler birliinin ald kararlara uyup uymamakta serbesttir.

Alt dzenleyici ilemler

MADDE 41 (1) Bu Ana Statye dayanlarak hazrlanan dier alt dzenleyici ilemler, Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanr.

(2) Bu Ana Stat ile Federasyonun dier alt dzenleyici ilemleri, Ynetmelik hkmlerine aykr olamaz.

Yrrlkten kaldrlan ana stat

MADDE 42 (1) 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Hentbol Federasyonu Ana Stats yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 43 (1) Bu Ana Stat yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 44 (1) Bu Ana Stat hkmlerini Trkiye Hentbol Federasyonu Bakan yrtr.