1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK

YÜRÜTÜLMESİ STANDARDI (BDS 200) HAKKINDA

TEBLİĞ - TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ (NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 1)

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nin ekinde yer alan Standardın 1 inci dipnotu, dipnot sıralaması muhafaza edilmek suretiyle Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.