1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

DAHLDE LEME REJM TEBL (HRACAT: 2006/12)NDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL (HRACAT: 2014/5)

MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dahilde leme Rejimi Teblii (hracat: 2006/12)nin 3 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Yetkilendirilmi Ykml Sertifikas: Gmrk mevzuatnn ngrd basitletirilmi uygulamalardan ve/veya emniyet ve gvenlik kontrollerine ilikin kolaylatrmalardan yararlanmak zere yetkilendirilen kiiler adna dzenlenen sertifikay,

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesinin beinci ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Dahilde ileme izin belgesi kapsamnda yurt iinden temin edilen eyann belge sresi ierisinde ilem grm rn olarak ihracnn gerekletirilmemesi halinde, bu Tebliin 45 inci maddesinde belirtilen 4458 sayl Gmrk Kanununun 238 inci maddesi hkm uygulanmaz.

(8) Belge kapsamnda katma deer vergisinde tecil-terkin sistemi erevesindeki almlar, bu Tebli ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayl Resm Gazetede yaymlanan Katma Deer Vergisi Genel Uygulama Teblii hkmlerine istinaden yaplr. Bu kapsamda, katma deer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden yurt iinden eya almndan nce edeer eyadan elde edilen ilem grm rnn ihrac halinde, buna tekabl eden eya belge sresi sonuna kadar katma deer vergisinde tecil-terkin sistemi erevesinde yurt iinden temin edilebilir. Tecil-terkin uygulamas kapsamnda belgede belirtilen miktardan fazla yurt iinden eya alnamaz ve bu kapsamda bir miktar am olmas halinde bu am revize ilemine konu edilemez.

MADDE 3 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Yetkilendirilmi ykml sertifikas veya A snf onaylanm kii stat belgesi sahibi firmalarn dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda yapacaklar ithalatta, bu ithalattan doan verginin %1inin,

MADDE 4 Ayn Tebliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Dahilde ileme izin belgesi kapsamnda ilk ithalatn yapld tarih esas alnmak suretiyle belge sresi azami 3 () ay uzatlr. Belge kapsamnda hi ithalat yaplmamas halinde de belge sresi azami 3 () ay uzatlr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 38 inci maddesinin yedinci, sekizinci, onuncu ve onbirinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki onnc fkra eklenmitir.

(7) artl muafiyet sistemi erevesinde dzenlenmi dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda ithal edilen eya, asl ilem grm rn ve/veya ithal edildii ekliyle belge/izin sresi ierisinde, ticaret politikas nlemlerinin uygulanmas, eyann gmrk idaresince yerinde tespiti (eyann muayenesine ilikin gmrk mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, yetkilendirilmi ykml sertifikas ile A ve B snf onaylanm kii stats belgesine sahip firmalarn eyalar hari olmak zere), eyann ithali iin ngrlen d ticarette teknik dzenlemeler ve standardizasyon mevzuat dahil dier ilemlerin tamamlanmas ve kanunen denmesi gereken vergilerin tahsili kaydyla 4458 sayl Gmrk Kanununun 114 nc maddesinin birinci fkras ile 207 nci maddesi hkmne gre serbest dolama girebilir. Bu durumda serbest dolama giren eyaya tekabl eden ihracatn gereklemesi aranmaz.

(8) Dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda ithal edilen eyann veya asl ilem grm rnn, gmrk mevzuat erevesinde belge/izin sresi ierisinde gmrk idaresi gzetiminde imhas, gmre terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eyaya tekabl eden ihracatn gerekletirilmesi aranmaz.

(10) Dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda ihrac taahht edilen ilem grm rnn, baka bir belgenin ithalat blmnde belirtilen eya arasnda yer almas artyla sresi geerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt iinde teslimi halinde, her bir belgenin/iznin taahht kapatma mracaatnn bu Tebliin 37 nci maddesinde belirtilen sreler ierisinde yaplmas kaydyla, dahilde ileme izin belgelerinin kapatma ilemi ayn anda veya ihracat gerekletiren firmalarn belgelerinin kapatlmasn mteakip yurt iinde teslimi yapan firmann belgesinin/izninin kapatlmas suretiyle sonulandrlr. thal lisans (kota) ve/veya gzetim belgesi gerektii halde ibraz edilmemesi, varsa denmesi gereken telafi edici verginin denmemesi veya eksik ihracat gerekletirilmesi halinde, tm mali ve hukuki sorumluluk ithalat yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalat yapan firma iin bu Tebliin 32, 33 ve 45 inci maddesi hkmleri erevesinde ilem yaplr. Dahilde ileme izin belgesi sahibi firmalar, katma deer vergisinde tecil-terkin sistemi erevesinde yurt iinden temin ettii mallar kullanarak rettii mallar dahilde ileme izin belgesi sahibi alclara katma deer vergisinde tecil-terkin sistemi erevesinde yurt iinde teslim edebilir.

(11) hracat taahhd kapatlan dahilde ileme izin belgelerinin/dahilde ileme izinlerinin taahht kapatma ilemleri, Bakanln (hracat Genel Mdrl)/Gmrk ve Ticaret Bakanlnn (Gmrkler Genel Mdrl) uygun grne istinaden kamu kurum ve kurulular ile ihracat birlikleri genel sekreterliklerince yaplan maddi hatadan dolay veya belge/izin kapsamnda ihra edilen ilem grm rnn herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolay geri alnabilir. Bu erevede, taahht kapatma ilemi geri alnan belge/izin kapsamnda maddi hatann giderilmesini veya geri gelen eyaya ilikin olarak bu Tebliin 42 nci maddesinde belirtilen ilemlerin tekemml ettirilmesini mteakip taahht hesab yeniden kapatlr. Ayrca, maddi hatann giderilmesini mteakip ortaya kan yeni durumla snrl kalmak kaydyla Bakanln (hracat Genel Mdrl)/Gmrk ve Ticaret Bakanlnn (Gmrkler Genel Mdrl) uygun grne istinaden yeni ilemler de tekemml ettirilebilir.

(13) artl muafiyet sistemi erevesinde, dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda ihra edilen asl ilem grm rnn, herhangi bir sebeple belge/izin sresi ierisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen asl ilem grm rn belge/izin sresi ierisinde ticaret politikas nlemlerinin uygulanmas, eyann ithali iin ngrlen d ticarette teknik dzenlemeler ve standardizasyon mevzuat dahil dier ilemlerin tamamlanmas ve kanunen denmesi gereken vergilerin tahsili kaydyla 4458 sayl Gmrk Kanununun 170 inci maddesi ile 207 nci maddesi hkmne gre serbest dolama girebilir. Bu durumda serbest dolama giren ithal eyaya tekabl eden ihracatn gereklemesi aranmaz.

MADDE 6 Ayn Tebliin 39 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) hracat birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6da yer alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili gmrk mdrlklerine taahht kapatma yazs ekinde gnderilir. Belge kapsamnda yurt ii alm yaplmas halinde, kapatma ilemi ilgili kurum ve kurulua da bildirilir.

MADDE 7 Ayn Tebliin 42 nci maddesinin birinci ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda ihra edilen ilem grm rnn, herhangi bir sebeple belge/izin sresi ierisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gmrk mevzuat erevesinde ve sresi geerli belge/izin kapsamnda ihracat nedeniyle varsa yararlanlan hak ve menfaatin bu Tebliin 8 inci maddesi hkmne gre teminatnn alndnn tevsiki kaydyla, ilgili gmrk idaresince bu rnn ithalatna ve ihracatna msaade edilir. Bu durum, ihracat taahhdnn kapatlmas srasnda deerlendirilmek zere ilgili ihracat birlikleri genel sekreterliine/gmrk idaresine bildirilir. Bu erevede yaplacak taahht kapatma ilemi, bu kapsamdaki geri gelen eyaya ilikin gmrk beyannamesi dikkate alnmakszn ilgili dahilde ileme izin belgesinin/dahilde ileme izninin ihracat taahhdne saylma koullarna sahip mevcut gmrk beyannameleri ile tekemml ettirilir. Taahht hesabnn kapatlmas esnasnda, ilgili dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda geri gelen eyaya ilikin gmrk beyannamesi dikkate alnmad durumda uygulanacak bir meyyide yoksa taahht kapatma ilemi meyyide uygulanmakszn tekemml ettirilir.

(3) hracat taahhd kapatlm dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda ihra edilen ilem grm rnn, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafndan yeniden ihracatnn yaplmak istenmemesi halinde, bu durum taahht kapatma ileminin yeniden tekemml ettirilmesini teminen ilgili ihracat birlikleri genel sekreterliine/gmrk idaresine bildirilir. Taahht kapatma ileminin yeniden tekemml ettirilmesi aamasnda, bu madde erevesinde, ilgili dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni taahht kapatma ileminin ihracat birlikleri genel sekreterliince/gmrk idaresince geri alnmas ve yaplan deerlendirme sonucunda, varsa bu rnn elde edilmesinde kullanlan eyann ithalatnda alnmayan verginin bu Tebliin 45 inci maddesi erevesinde geri alndnn ve ihracat nedeniyle yararlanlan hak ve menfaatlerin iade edildiinin tevsiki kaydyla, gmrk idaresince ilem grm rnn ithalatna msaade edilir. Bu erevede, yaplacak taahht kapatma ilemi, bu kapsamdaki geri gelen eyaya ilikin gmrk beyannamesi dikkate alnmakszn ilgili dahilde ileme izin belgesinin/dahilde ileme izninin ihracat taahhdne saylma koullarna sahip mevcut gmrk beyannameleri (geri gelen eyaya ilikin gmrk beyannamesi ihracat taahhdnden karlarak ilk kapatma ilemine esas tekil eden gmrk beyannameleri) ile tekemml ettirilir. Taahht hesabnn kapatlmas esnasnda, ilgili dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda geri gelen eyaya ilikin gmrk beyannamesi dikkate alnmad durumda uygulanacak bir meyyide yoksa taahht kapatma ilemi meyyide uygulanmakszn tekemml ettirilir.

MADDE 8 Ayn Tebliin 45 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki nc fkra eklenmitir.

(1) Dahilde ileme tedbirlerini, dahilde ileme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve artlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) artl muafiyet sistemi kapsamnda ithal edilen ve Trkiye Gmrk Blgesi dna veya serbest blgelere ihracat gerekletirilmeyen eyann ithali esnasnda alnmayan vergi,

b) artl muafiyet sistemi kapsamnda ithal edilen ve serbest blgelere gerekletirilen ihracata konu eyann en ge belge/izin sresi bitiminden itibaren 3 () ay ierisinde; serbest blgelerden baka bir lkeye satnn yaplmamas, Yatrm Tevik Belgesi veya bir baka belge/izin kapsamnda Trkiye Gmrk Blgesine ithalatnn yaplmamas, serbest blgelerde bulunan tesislerin yapmnda kullanlmamas, serbest blgelerde bulunan tesislerde makine-tehizat, demirbaa kaytl eya veya bunlarn paras olarak kullanlmamas, serbest blgelerde yerleik gemi ina faaliyetinde bulunan firmalara gemi inasnda kullanlmak zere tesliminin yaplmamas, serbest blgelerden gmrksz sat maazalarna satnn yaplmamas veya serbest blgelerden kara, deniz ve hava tatlarna kumanya olarak tesliminin yaplmamas durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasnda alnmayan vergi,

c) Belge/izin kapsamnda izin verilen miktarn zerinde ithalat yaplmas halinde, bu ksma tekabl eden ithalattan doan vergi,

) Belge kapsamnda ithal edilen eyann tamam ihra edilen ilem grm rnn elde edilmesinde kullanlm olsa dahi dviz kullanm orannn otomotiv sektrnde dzenlenen belgeler iin %65i, deri ve deri mamulleri ile imento, cam, toprak ve seramik rnleri sektrnde dzenlenen belgeler iin %60, tekstil rnleri sektrnde dzenlenen belgeler iin %65i, konfeksiyon ve orman rnleri sektrnde dzenlenen belgeler iin %70i, bunun dnda kalan sektrler iin %80i, ikincil ilem grm tarm rn taahhd ieren belgeler iin %100 gemesi halinde, bu oran aan ksma tekabl eden ithalatla ilgili alnmayan vergi,

d) Belge/izin kapsamnda ithal edilen iletme malzemesinin CIF ithal tutarnn, gerekleen FOB ihra tutarnn %2 (doal talar ile kymetli maden ve ta ihra taahhd ieren belgelerde %10)sinden fazla olmas halinde, bu oran aan ksma tekabl eden ithalatla ilgili alnmayan vergi,

e) Belge/izin kapsamnda ithal edilen deimemi eyann CIF ithal tutarnn, gerekleen FOB ihra tutarnn %1inden fazla olmas halinde, bu oran aan ksma tekabl eden ithalatla ilgili alnmayan vergi,

f) Geri deme sistemi erevesindeki belge/izin kapsamnda A.TR dolam belgesi eliinde Avrupa Topluluuna ye lkelere veya mene ispat belgeleri eliinde Avrupa Topluluuna ye lkelere, Pan-Avrupa Mene Kmlasyonuna taraf lkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Mene Kmlasyonuna taraf lkelere veya Serbest Ticaret Anlamas imzalanm bir lkeye ilem grm rn olarak ihra edilmek zere ithal edilen ancak sresi ierisinde ihracat gerekletirilmeyen eyaya ilikin alnmayan vergi,

g) Dahilde ileme izin belgesinin/dahilde ileme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin kapsamnda varsa alnmayan vergi,

) Dahilde ileme izin belgesinin/dahilde ileme izninin resen kapatlmas halinde, belge/izin kapsamnda varsa alnmayan vergi,

ithal tarihi itibaryla 4458 sayl Gmrk Kanunu ile 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre tahsil edilir. Ayrca, ithal edilen ve sresi ierisinde ihrac gerekletirilmeyen eya iin 4458 sayl Kanunun 238 inci maddesi hkm erevesinde meyyide uygulanr. Dahilde ileme izin belgesinin ihracat taahhdnn meyyideli olarak kapatlmasna ilikin yazda, bu maddenin hangi fkras ve bendine istinaden meyyide uygulanacana ilikin bilgiye, ayrca tespit edilmesi halinde meyyide uygulanmas ngrlen ithal eyasnn, ithal edildii ekliyle ve/veya ilem grm rn olarak ihra edildiine, serbest dolama sokulduuna, gmrk gzetiminde imha edildiine, gmre terk edildiine ya da mahrece iade edildiine ynelik bilgiye de yer verilir.

(3) Dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda Trkiye gmrk blgesine getirilen eyann belge/izin sresinin bitimini takiben 1 (bir) ay ierisinde rejimin gerektirdii ilemlerin bitirilmesi, ihrac veya gmrke onaylanm bir ilem veya kullanma tabi tutulmas halinde, bu ilemler belge/izin kapsamnda deerlendirilir ancak 4458 sayl Gmrk Kanununun 241 inci maddesinin nc fkras erevesinde usulszlk cezasnn iki kat para cezas tahsil edilir. Dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni kapsamnda Trkiye gmrk blgesine getirilen eyann belge/izin sresinin bitimini takiben 2 (iki) ay ierisinde rejimin gerektirdii ilemlerin bitirilmesi, ihrac veya gmrke onaylanm bir ilem veya kullanma tabi tutulmas halinde, bu ilemler belge/izin kapsamnda deerlendirilir ancak 4458 sayl Gmrk Kanununun 241 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde usulszlk cezasnn drt kat para cezas tahsil edilir.

MADDE 9 Ayn Tebliin 48 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Bu Teblide gmrk beyannamesi aslnn arand durumlarda, ilgili gmrk beyannamesi asl aranmakszn elektronik ortamda yer alan bilgiler, dahilde ileme izin belgesi ile ilgili ilemlerde esas alnr. Ayrca, bu Teblide beyanname asl zerine meruhat dlmesi gerektii belirtilen durumlarda, meruhat, ilgili kurum tarafndan elektronik ortamda dlr.

MADDE 10 Ayn Tebliin 49 uncu maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Bakanlk, gmrk mevzuat hkmleri erevesinde yetkilendirilmi ykml sertifikas veya onaylanm kii stat belgesine sahip kiiler iin, dahilde ileme rejimi hkmlerinin kolaylatrlmas amacyla, genelge ve talimat ile dzenleme yapmaya yetkilidir.

MADDE 11 Ayn Teblie aadaki geici maddeler eklenmitir.

Resen kapatmalara ilikin geici uygulama

GEC MADDE 24 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce dzenlenen ve sresi ierisinde taahht kapatma mracaat yaplmamas nedeniyle resen kapatlan dahilde ileme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmann geri alnmasn teminen, bu maddenin yrrle giri tarihinden itibaren 3 () ay ierisinde bu Tebli eki ek-3te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliklerine mracaat edilmesi ve belge sresi ierisindeki ihracatn tevsik edilmesi durumunda, uygun grlen mracaatlar Bakanla (hracat Genel Mdrl) intikal ettirilir. Bakanlka resen kapatma ileminin geri alnmasnn uygun grldnn hracat Birlikleri Genel Sekreterliklerine bildirilmesi halinde, hracat Birlikleri Genel Sekreterliklerince resen kapatma ilemi geri alnr ve ayn gn belge sahibi firma tarafndan elektronik ortamda taahht hesabnn kapatlmasna ilikin mracaat yaplr. Bu geri alma ilemi hracat Birlikleri Genel Sekreterliklerince Bakanla (hracat Genel Mdrl), Gmrk ve Ticaret Bakanlna (Gmrkler Genel Mdrl), DR Otomasyon Sisteminde dm yaplm ithalata ait gmrk beyannamesinin tescil edildii gmrk idaresine ve ilgili vergi dairesine yazl olarak duyurulur.

(2) Resen kapatma ileminin geri alnmasndan nce dahilde ileme izin belgesi kapsamnda uygulanan meyyidenin tamam veya bir ksm tahsil edilmise, resen kapatma ilemi geri alnan belgenin taahht hesabnn kapatlmasn mteakip, meyyidenin tahsil edilmi olan ksm ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem resen kapatma ileminin geri alndnn ilgili birimlere bildirilmesine ilikin yazda hem de taahht hesabnn kapatlmasna ilikin yazda belirtilir.

Belgeden belgeye teslime ilikin geici uygulama

GEC MADDE 25 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce dzenlenen dahilde ileme izin belgeleri kapsamnda, dahilde ileme izin belgesi sahibi bir firma tarafndan katma deer vergisinde tecil-terkin sistemi erevesinde alm yaplmsa, bu alma konu eyadan elde edilen ilem grm rnn yine bu maddenin yrrle girdii tarihe kadar baka bir belgeye tesliminin yaplmas halinde, ilgili teslim faturas birinci belgenin ihracat kapsamnda deerlendirilir.

MADDE 12 Ayn Tebliin ek 1i ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Tebliin ek 2si ekteki ekilde ek 2/A ve ek 2/B olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Tebliin ek 3 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Tebliin ek 5i ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 Ayn Tebliin ek 6s ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 Bu Tebliin;

a) 2 nci maddesi ile Dahilde leme Rejimi Teblii (hracat: 2006/12)nin 7 nci maddesinin sekizinci fkrasnda yaplan deiiklik ile yine bu Tebliin 5 inci maddesi ile Dahilde leme Rejimi Teblii (hracat: 2006/12)nin 38 inci maddesinin onuncu fkrasnda yaplan deiiklik 1/5/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,

b) 9 uncu ve 14 nc maddeleri 1/11/2014 tarihinde,

c) Dier maddeleri ise yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 18 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/12/2006

26382

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

25/7/2007

26593

2-

30/5/2008

26891

3-

14/8/2008

26967

4-

24/12/2008

27090

5-

1/7/2009

27275

6-

6/8/2009

27311

7-

18/9/2009

27353

8-

2/4/2010

27540

9-

25/6/2010

27622

10-

15/10/2010

27730

11-

10/11/2010

27755

12-

12/3/2011

27872

13-

17/5/2011

27937

14-

10/12/2011

28138

15-

29/12/2011

28157

16-

7/1/2013

28521

17-

9/10/2013

28790

Tebli Ekleri