1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/7/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2007/1) Ek I’inde yer alan Sigorta Branşları Listesinin “I. HAYAT DIŞI GRUBU” altında yer alan “A. Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Ödemeler” bölümünün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15.Kefalet

a) Doğrudan Kefalet

b) Dolaylı Kefalet”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.