30 Eyll 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29135

YNETMELK

Smer Holding Anonim irketi Genel Mdrlnden:

SMER HOLDNG ANONM RKET GENEL MDRL PERSONEL

GREVDE YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Smer Holding Anonim irketi Genel Mdrl personelinin, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Smer Holding Anonim irketi Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilatndaki 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ve 18/5/1994 tarihli ve 527 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 31 inci maddesine tabi szlemeli personelin, mdr ve daha alt grevlere yaplacak grevde ykselme mahiyetindeki asaleten atamalar ile en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin unvan deiiklii mahiyetindeki asaleten atamalar hakknda uygulanr.

(2) Ancak;

a) letme mdrlklerine ve bunlarn yardmclklarna,

b) Avukat kadro veya pozisyonlarndan hukuk maviri kadro veya pozisyonlarna,

yaplacak atamalarda, bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Birim: Belirli hizmetleri bnyesinde toplayp yrten ve/veya uygulayan birimi,

) Genel Mdr: Smer Holding Anonim irketi Genel Mdrn,

d) Genel Mdrlk: Smer Holding Anonim irketi Genel Mdrln,

e) Grev gruplar: Benzer ve ayn dzeydeki grevlerin gruplandrlmasn,

f) Grev unvan: Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen grev unvanlarn,

g) Grevde ykselme: Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan grevlere ayn veya baka hizmet snflarndan grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalar,

) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

h) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

) Kurum: Smer Holding Anonim irketi Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilatn,

i) Merkez tekilat: Daire bakanlklar ve merkezdeki dier birimler de dahil olmak zere Smer Holding Anonim irketi Genel Mdrlk merkezini,

j) Szlemeli personel: Kurumda cret ve dier zlk haklar 527 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 31 inci maddesine gre belirlenen szlemeli personel ile 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (c) bendinde tanmlanan ve ii statsnde olmayan personeli,

k) Tara tekilat: Merkez dndaki iletme, fabrika, blge, tesis ve dier birimleri,

l) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde meslek veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

m) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadro veya pozisyonlar aada belirtilmitir.

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) ube mdr, Ksm mdr.

2) Mdr yardmcs.

3) ef.

b) Aratrma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, teknik uzman.

2) Uzman yardmcs.

c) dari Hizmetler Grubu;

1) ef yardmcs, bilgisayar iletmeni, memur, sat memuru, ofr.

) Salk Hizmetleri Grubu;

1) Bahemire.

(2) Unvan deiikliine tabi pozisyonlar;

a) Mhendis, programc.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kadro veya pozisyonlara grevde ykselme suretiyle atanabilmek iin; yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olma ve kurumda en az alt ay alm olma artlar aranr.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme snavna tabi olarak yaplacak atamalarda aranacak zel artlar aada belirtilmitir.

a) ube mdr kadro veya pozisyonuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Mdr yardmcs, teknik uzman, di tabibi, programc, uzman, ef pozisyonlarndan birinde en az yl grev yapm olmak,

b) Ksm mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Mdr yardmcs, teknik uzman, programc, uzman, ef veya mhendis olarak en az yl grev yapm olmak,

c) Mdr yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) ef, mhendis veya programc grevlerinden birinde en az yl grev yapm olmak,

) ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Uzman yardmcs, ef yardmcs, memur, bilgisayar iletmeni pozisyonlarnda toplamda en az be yl hizmeti bulunmak,

d) Uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) ef, uzman yardmcs, ef yardmcs, memur, bilgisayar iletmeni pozisyonlarnda toplam be yl hizmeti bulunmak,

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Yksekretim kurumlarnn lisans dzeyinde teknik renim veren blmlerinden veya mhendislik fakltelerinden mezun olmak,

2) En az yl mhendis olarak grev yapm olmak,

f) Bilgisayar iletmeni pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az be yl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eitim Bakanlnca onayl bilgisayar iletmeni sertifikasna sahip olmak,

g) Memur pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az be yl hizmeti bulunmak,

) Sat memuru pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az be yl hizmeti bulunmak,

h) ofr pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az be yllk (B) veya (E) snf src belgesi sahibi olmak,

) Bahemire pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte, yksekokul veya salk meslek liselerinin hemirelik blm mezunu olmak,

2) Hemire olarak grev yapm olmak,

artlar aranr.

Unvan deiikliine tabi pozisyonlara atanabilmek iin aranacak artlar

MADDE 8 (1) Unvan deiikliine tabi pozisyonlara atanabilmek iin yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak artnn yannda aada belirtilen zel artlar aranr.

a) Mhendis pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmnden mezun olmak,

b) Programc pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekretim mezunu olup, Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiini belgelemek,

artlar aranr.

NC BLM

Grevde Ykselme Snav Esaslar

Snav art

MADDE 9 (1) ube Mdr, Ksm Mdr ve bunlarla ayn dzeydeki grevlere grevde ykselme suretiyle atanacaklarn yazl ve szl snavda; dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacak personelin ise yazl snavda baarl olmalar gerekir.

Duyuru ve bavuru

MADDE 10 (1) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadro veya pozisyonlarn birimi, snf, unvan, derecesi ve adedi yazl snavdan 15 gn nce duyurulur. lan edilen kadro veya pozisyonlara snavsz atanma hakkna sahip olan ve aday statsnde bulunan personel bavuru yapamaz. lan edilen kadro veya pozisyonlar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadro veya pozisyonlardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir. Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(2) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadro veya pozisyonlara bavuru sresi en az be i gn olarak belirlenir.

(3) Bavuruda bulunanlarn dilekeleri, birimlerince nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlna iletilir, bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar ayn Bakanlk tarafndan incelenir. Aranan artlar tayanlar Genel Mdrln resmi internet sitesinde ilan edilir ve birimlerine yazl bildirimde bulunulur.

Yazl snav

MADDE 11 (1) Grevde ykselme snav yazl olarak yaplr. Yazl snav; Genel Mdrlke belirlenecek snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Mdrlke yaplabilecei gibi lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine de yaptrlabilir. Grevde ykselme snavnda, yazl snav yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavdan en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

Szl snav

MADDE 12 (1) ube mdr, ksm mdr ve bunlarla ayn dzeydeki dier grevlere atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro veya pozisyon saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(2) lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 13 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro veya pozisyon says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr, mdr ve bunlarla ayn dzeydeki dier kadrolara atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadro veya pozisyonlara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Genel Mdrln resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar puanlarnn eit olmas halinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilmek suretiyle, en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro veya pozisyon says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 14 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip en yksek puandan balamak zere belirlenen baar sralamasnda ki baar puanlarna gre atanr. Tercih alnmas durumunda ise baar sralamas esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atama yaplr.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadro veya pozisyonlara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, bu Ynetmeliin 13 nc maddesine gre Genel Mdrlke belirlenmi olmas halinde yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(3) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadro veya pozisyonlara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Snav kurulu ve grevleri

MADDE 15 (1) Snav kurulu Genel Mdr onay ile oluturulur.

(2) Snav kurulu, Genel Mdrn uygun grecei bir Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, I. Hukuk Maviri, nsan Kaynaklar Daire Bakan, Mali ler Daire Bakan ve personel ube mdrlerinden birinin katlmyla toplam be asil yeden oluur. Ayn usulle yedek yeler belirlenir. Asil yenin katlamad toplantya yedek ye katlr.

(3) Snav kurulunu oluturacak yeler snava alnacak personelden, renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk dzeyde olamazlar.

(4) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(5) Kurulun sekreterya hizmetleri nsan Kaynaklar Daire Bakanlnca yrtlr.

(6) Snav kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

(7) Snav kurulu, ye tamsays ile toplanr. Kararlar oy okluuyla alnr.

(8) Tara tekilat iin gerekli grlmesi halinde Genel Mdr onay ile be kiiden mteekkil ayrca bir snav kurulu veya kurullar oluturabilir. Oluacak bu kurul ve kurullar sadece ilgili tara tekilatnda yaplacak yazl ve szl snavlarda grev yapar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hizmet gruplar arasnda geiler

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr;

a) Atama yaplacak kadro ve pozisyonlarn alt grev grubu iinde kalmak kaydyla, ilgili personelin istei ve atanlacak kadro/pozisyonun gerektirdii zellikleri tayanlar snav yaplmakszn atanabilirler.

b) Grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, grev gruplar arasndaki ayn dzeyde olan grevlerle, Kurumda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile ayn dzeyde olan grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi pozisyonlar arasndaki geiler, ilgili pozisyon iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

) En az iki yllk yksek okul mezunu olup, Bilgisayar letmeni veya Memur olarak en az iki yl hizmeti bulunan personel grevde ykselme snavna tabi tutulmadan ef yardmcs ve Uzman yardmcs pozisyonlarna naklen atanabilir.

d) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan hizmet sresine sahip olanlar mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere grevde ykselme snavna katlmakszn atanabilirler.

Unvan deiiklii snav

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelin, en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanmalar, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baarsna gre gerekletirilir. Unvan deiiklii snavlaryla ilgili i ve ilemleri snav kurulu yrtr.

(2) Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece kurumun kendi personeli bavurabilir.

(3) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak unvann niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr.

(4) Unvan deiiklii snav, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda Genel Mdrlke yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine yazl eklinde yaptrlabilir.

(5) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(6) Bu snava katlacaklarda, Kurumda veya renim durumlaryla ilgisi olmayan grevlerde belli bir sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(7) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Kurum dndan yaplacak atamalar

MADDE 18 (1) Dier kamu kurum ve kurulularndaki personel, Kurumda ayn unvanl kadrolara bu Ynetmelikte aranan renim ile hizmetin yerine getirilmesi iin gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma artlarn tamalar kaydyla genel hkmler erevesinde naklen atanabilirler.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 19 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun ilgili hkmlerine gre ilk defa Kuruma atanacaklar hakknda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 21 (1) 8/6/2012 tarihli ve 28317 sayl Resm Gazetede yaymlanan Smer Holding A.. Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim art

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksek renim grm olanlar, atama yaplacak kadro/pozisyon iin aranlan artlara sahip olduklar takdirde, 7 nci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksek renim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Smer Holding Anonim irketi Genel Mdr yrtr.