30 Eyll 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29135

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

REMEYE YARDIMCI TEDAV UYGULAMALARI VE REMEYE

YARDIMCI TEDAV MERKEZLER HAKKINDAYNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; ocuk sahibi olamayan evli iftlerden, tbben uygun grlenlerin remeye yardmc tedavi metotlar vastasyla ocuk sahibi olmalar iin yaplacak uygulamann esaslarn, bu uygulamay yapacak merkezlerin almas, almas ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, bnyesinde remeye yardmc tedavi merkezi bulunan niversite ile kamu kurum ve kurulularna bal salk uygulama ve aratrma merkezleri ve hastaneleri, tp merkezleri ile zel hastaneleri ve gerek kii ve zel hukuk tzel kiilerine ait mstakil remeye yardmc tedavi merkezlerini ve bunlarn remeye yardmc tedavi yntemleriyle ilgili faaliyetlerini ve iletenlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun 3 nc maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile ek 11 inci maddesi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 40 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Salk Bakann,

b) Bakanlk: Salk Bakanln,

c) Genel Mdr: Salk Hizmetleri Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Salk Hizmetleri Genel Mdrln,

d) Merkez: Gerek kii ve zel hukuk tzel kiilerine ait mstakil remeye yardmc tedavi merkezleri ile niversite ve kamu kurum ve kurulularna bal salk uygulama ve aratrma merkezleri ve hastaneler, tp merkezleri ve zel hastaneler bnyesinde faaliyet gsteren ve remeye yardmc tedavi yntemleri uygulanan merkezleri,

e) Mdrlk: l salk mdrlklerini,

f) Mstakil merkez: 21/8/1987 tarihli ve 19551 sayl Resm Gazetede nvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Ynetmelii kapsamnda Bakanlka hastane ve tp merkezi binalar dnda mstakilen ruhsatlandrlm merkezleri,

g) Ruhsatname: Mstakil merkezin bu Ynetmelie uygun olduuna ve faaliyet gsterebileceine dair dzenlenen belgeyi,

) remeye yardmc tedavi (YTE): Anne adaynn yumurtas ile kocann sperminin eitli yntemlerle dllenmeye daha elverili hale getirilerek, gerektiinde vcut dnda dllenmesini salayp, gametlerin veya embriyonun anne adayna transferini kapsayan ve modern tpta bir tbbi tedavi yntemi olarak kabul edilen uygulamalar,

ifade eder.

KNC BLM

Bilim Komisyonunun Tekili, Komisyonun alma ekli ve Grevleri

Bilim komisyonunun tekili

MADDE 5 (1) Merkezlerin hizmetlerinin gelitirilmesi ve kalitesinin artrlmas amacyla merkezler ve YTE yntemleri ile ilgili bilimsel gr vermek zere, Bakanlka Komisyon oluturulur.

(2) Komisyon, Genel Mdr veya grevlendirecei yetkilinin bakanlnda;

a) YTE nitesi sorumlusu olabilme niteliine sahip kadn hastalklar ve doum uzman olan kii,

b) YTE laboratuvar sorumlusu olabilme niteliine sahip histoloji ve embriyoloji uzman veya reme tbb alannda yksek lisans yapanlardan iki kii,

c) roloji uzman olan bir kii,

) Tbbi genetik uzman veya tbbi genetik alannda doktora yapanlardan bir kii,

d) Perinatoloji uzman olan bir kii,

olmak zere toplam 9 kiiden teekkl eder.

(3) Komisyon yeleri Bakan tarafndan seilir. Bakan tarafndan seilen yeler iki yl sre ile grev yaparlar. yelie tekrar seilmek mmkndr. Seilmi yelerden mazeretsiz olarak st ste iki toplantya katlmayanlarn yelikleri der. Komisyondan ayrlan ya da yelii den yenin yerine, ayn usulle ye belirlenir.

(4) Bakanlk gerekli hallerde ilgili kurum ve kurulular ile sivil toplum rgtlerinden temsilci arabilir.

Komisyonun alma ekli ve grevleri

MADDE 6 (1) Komisyon, Bakanln daveti zerine toplanr. Toplant gndemi Genel Mdrlk tarafndan belirlenir ve en az yedi gn nce yelere bildirilir. yeler tarafndan ayrca gndeme alnmas talep edilen konular deerlendirilmek zere, toplantdan en ge gn nce sekretaryaya bildirilir. Komisyon ylda en az 1 defa toplanr. Bakanlk gerekli grd durumlarda Komisyonu toplantya arlabilir.

(2) Komisyon, ye tam saysnn 2/3 ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Oylarda eitlik olmas halinde bakann belirtmi olduu gr kabul edilmi saylr.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetlerini genel mdrlk yrtr. Komisyon, gndem maddelerini inceler ve karar metnini hazrlar. Komisyon kararlar tavsiye niteliindedir. Komisyon kararlar yelerce imzalanr. Karara katlmayanlar, erh koymak suretiyle kararlar imzalar. Kar gr gerekesi, karar altnda veya ekinde belirtilir.

(4) Komisyonun grevleri unlardr:

a) Merkezlerin alma verilerinin ve gebelik sonularnn deerlendirme kriterleri hakknda gr vermek,

b) Merkezlere ve remeye yardmc tedavi yntemlerine ilikin standartlarn belirlenmesi ile ilgili gr bildirmek,

c) Bakanlk tarafndan ihtiya duyulan bilimsel ve teknik konularda gerekli almalar yapmak,

) Ynetmeliin uygulamasna ilikin bilimsel gr vermek.

(5) Bakan tarafndan gerek grlmesi halinde uzmanlar toplantya davet edilebilir veya grleri alnabilir. Toplantya davet edilen uzmanlar komisyon almalar ile ilgili oylamaya katlamazlar. Komisyon, gerektiinde ilgili kii ve kurululardan bilimsel gr talep edebilir.

NC BLM

Merkezlerin Planlanmas, Merkez Kadrolar, Merkez Amaya Yetkili

Kurumlar, Merkez Ama Bavurusu ve Ruhsatlandrma

Merkezlerin planlanmas

MADDE 7 (1) Bakanlka atl kapasite oluturulmamas ve kaynaklarn etkin ve verimli ekilde kullanlmas iin mevcut merkezlerin alma performanslar ve hizmet kaliteleri de dikkate alnarak lke, blge ve il bazndaki ihtiyaca gre kamu ve zel hastaneler bnyesinde alacak merkezler iin planlama yaplr. Bakanlka yaplan planlama dorultusunda kamu ve zel hastaneler bnyesinde merkez alabilir.

Merkez kadrolar

MADDE 8 (1) zel hastane ve tp merkezi bnyesindeki merkezler, zel hastane ve tp merkezi kadrolarn kullanmak zorundadr. Bnyesinde merkez bulunmas zel hastane veya tp merkezine mktesep kadro hakk vermez.

(2) Mstakil merkez kadrolar, Bakanlka Salk Kurulular Ynetim Sistemine kaydedilir. Tabip ve uzman tabip balay ve ayrl ilemleri sistem zerinden yrtlr.

(3) Mstakil merkez kadrolarndan ayrlann yerine ayn niteliklere haiz uzman tabip balatlabilir. Bu personel iin mesul mdr tarafndan alma belgesi dzenlenerek mdrle en ge be i gn iinde onaylatlr. Bunun dnda mstakil merkeze yeni balayacak salk meslek mensuplar iin, ncelikle mesul mdr tarafndan alma belgesi dzenlenerek mdrle onaylatlr ve alma belgesi onayland tarihten itibaren personel alabilir.

(4) zel hastane ve tp merkezi bnyesindeki merkezlerde tabip ve salk meslek mensuplar, alma belgesi dzenlenerek alabilir.

Merkez amaya yetkili kurumlar

MADDE 9 (1) Merkezler; bnyesinde kadn hastalklar ve doum uzmanlk dal ile erikin ve yeni doan youn bakm bulunan hastanelerde nite eklinde alr. Bu nite hastane hizmet binasnn veya kampsnn dnda ayr bir yerde oluturulamaz. Hastane bnyesinde birden fazla merkez alamaz.

(2) Kamu kurum ve kurulularna bal hastaneler ve zel hastaneler bnyesinde merkez alabilir. Mstakil merkez alamaz.

(3) zel hastane bnyesinde alacak merkezler, ncelikle 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmelii kapsamnda ruhsata esas projeye ilenir. Proje ve planlama ile ilgili izin alnmasn mteakip ilemlere devam edilir.

(4) Kamuya ait hastane bnyesinde alacak merkezler iin ncelikle kurumlarn ilgili mevzuatna uygun olarak gerekli izinler alnr.

(5) Mstakil merkezler iin ruhsat dzenlenir. Dier merkezler ise hastanenin veya tp merkezinin ruhsatna ve/veya faaliyet izin belgesine ilenir.

Merkez ama bavurusu ve ruhsatlandrma

MADDE 10 (1) Planlama kapsamnda Bakanlka izin verilen hastaneler tarafndan Ek-1de belirtilen belgelerin bulunduu bavuru dosyas ile Mdrle merkez ama bavurusunda bulunulur.

(2) Bavuru dosyas, Mdrlk tarafndan bavuru tarihinden itibaren yedi i gn iinde incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir ise, bavuru sahibine bildirilir.

(3) Bavuru dosyasnda eksiklik bulunmamas halinde, teknik inceleme ekibi tarafndan en ge 30 gn iinde yerinde inceme yaplr.

(4) l salk mdr veya grevlendirecei mdr yardmcs bakanlnda;

a) YTE nitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip bir kadn hastalklar ve doum uzman,

b) YTE laboratuvar sorumlusu olabilme niteliklerine sahip bir kii,

c) Mdrlk/evre ve ehircilik il mdrl temsilcisi bir mimardan olumak zere drt kiilik bir teknik inceleme ekibi tarafndan yaplacak yerinde inceleme sonucu mterek teknik rapor dzenlenir.

(5) Merkezin alaca ilde drdnc fkrann (a) ve (b) bendinde belirtilen yelerin bulunmamas halinde Bakanlka ye grevlendirilir.

(6) Yaplacak inceleme neticesinde, bavurunun btn artlar tad tespit edilirse mdrlk tarafndan merkez, hastanelerin ruhsatna veya faaliyet izin belgesine ilenir. zel hastane/tp merkezi bnyesindeki ve mstakil merkezler iin alanlara alma belgesi dzenlenir.

(7) Merkezin teknik inceleme ekibi tarafndan incelenmesi sonucunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunlarn tamamlanmas veya giderilmesi konusunda dzenlenen inceleme raporundaki durum, Mdrlk tarafndan bavuru sahibine yazl olarak bildirilir. Eksikliin ve/veya uygunsuzluun giderildiinin bavuru sahibi tarafndan, Mdrle yazl olarak bildirilmesinden itibaren nc fkra hkmleri uygulanr.

(8) Mstakil merkezlerde adres, kurulu ad ve sahiplik deiiklii durumlarnda ruhsat yeniden dzenlenir.

DRDNC BLM

Merkezin Fiziksel Standartlar ve Karlamas Gereken Hususlar

Bina durumu

MADDE 11 (1) Mstakil merkez mstakil binalarda veya binann giriinden itibaren tm blmleri asansr ve merdiven kullanm dhil btnlk ve mstakiliyet arz eden ksmnda da kurulabilir. Binann mstakiliyet arz eden ksmnda kurulmas halinde, yangn ka merdivenlerine ulama dair uygunluk aranr. Hizmet birimlerinin, dorudan birbiriyle balantl ve bitiik konumda olmas zorunludur.

(2) Mstakil merkezler, Bakanlk veya Mdrlkten izin almak kaydyla, tadilat yapabilir.

(3) Mstakil merkez bnyesinde, hibir surette baka amaca ynelik iyeri bulunamaz ve ierisindeki bir blm, baka bir amala faaliyet gstermek zere nc kiilere kiralanamaz veya herhangi bir ekilde devredilemez.

Merdiven, koridor, jeneratr ve asansrler

MADDE 12 (1) Merkezlerde;

a) Katlar aras sedye ile hasta tanmasna olanak salayacak ekilde merdivenin sahanlk ls en az 1,20 metre olmas gerekir. Merdiven rhtlarnn engellilerin kn zorlatrmayacak ekilde dz bir sathla bitirilmesi, merkez giriine % 8 eimli rampa yaplmas zorunludur.

b) Hasta dolanmnn olduu tm koridorlarn genilii en az iki metre olmaldr. Yapnn tayc sistemi itibari ile kolon ve benzeri kntlar sebebiyle koridorlardaki genilik iki metrenin altna dmesi halinde, iki metre genilik art bu blmlerde aranmayabilir.

c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gcn en az % 70i orannda uygun g ve nitelikte olan bir jeneratr bulunur.

) Zemin dnda yerleimli merkezlerde, ulamn kolaylkla salanabilecei ilgili mevzuatna uygun bir adet sedye asansr bulunur. Asansr, birden ok ise birinin bu nitelikte olmas yeterlidir.

(2) Merkezler merkezi stma sistemi ile stlr. Blge ve mevsim artlarna gre merkezi soutma veya split klima benzeri sistem kurulur. Hastalarn ve personelin kulland btn alanlar uygun bir ekilde havalandrlr ve yeterli gne ile enerji kaynaklarndan yararlanlarak aydnlatlmalar salanr.

Merkezin blmleri ve zellikleri

MADDE 13 (1) Merkezler genel ve uygulama olmak zere iki blm olarak deerlendirilir.

a) Uygulama Blm: Hastalarn ve personelin hazrlk alanlarndan geerek kontroll olarak girebildii yar steril ve steril alanlardan oluan ve YTE uygulamalarnn yapld blmdr. Uygulama blm giriinde birbirine senkronize ikinci kaps sedye transfer noktas olan ve iine hibir mahal almayan sedye transfer hol/ yar steril alan olmaldr. Uygulama blmnde u birimler bulunur.

1) Embriyoloji laboratuvar: Oositlerin alnmasn takiben en ksa srede deerlendirilmesine elverili, gerekli ara ve gerele donatlm, OPU odas ve androloji laboratuvarna bitiik ve balantl en az 15 m2byklnde bir laboratuvardr. klimlendirilebilir ve ss ayarlanabilir olmaldr.

2) Androloji laboratuvar: Embriyoloji laboratuvar ile balantl ierisinde gerekli olan ara ve gere ile lavabo bulunan, en az 8 m2byklnde laboratuvardr. Bu laboratuvar yalnzca merkezin hastalarna hizmet verir.

3) Sperm verme odas: Yar steril alanda oluturulan ve sperm alnmas iin, androloji laboratuvarna numune verme ekmecesi ile balants bulunan iinde lavabo ve du bulunan zel bir odadr.

4) Gzlem odas: Hastalarn oosit toplanmas ncesinde hazrlanmas, sonrasnda ise uyandrlmas iin OPU odasna yakn, steril alan dnda ve merkez ierisinde iinde lavabosu bulunan bu Ynetmelik ile belirlenen asgar tbb malzeme ve donanmlarn bulunduu standartlara uygun en az 9 m2byklnde iki ayr oda eklinde oluturulur. Bir odaya iki yatak konulacak ise yatak bana 7 m2alan olmal ve yataklar aras uygun biimde ayrlabilmelidir. Kullanlacak hasta yataklar, pozisyon alabilen, koruma barlar olan ve her yne hareket edebilen tekerlekli zellikte olmaldr. Odalarda oksijen ve vakum sistemi, hasta ba monitrizasyon sistemi bulunmaldr.

5) OPU (Oocyte Pick-Up) odas: Sadece remeye yardmc tedavi yntemleri uygulanmak zere, oosit elde edilmesi iin ultrasonografi cihaz da bulunan, en az 20 m2byklnde steril alan zellikleri tayan embriyoloji laboratuvarna balantl uygulama odasdr. Gerektiinde genel anestezi yaplmasna msait artlar ve uygulama esnasnda doabilecek komplikasyonlara da mdahale edilebilmesi iin gerekli dier tehizat bulunur. OPU odas duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanlarak yaplr. OPU odas iinde sabit dolap olacak ise gmme ya da tavana kadar birletirilmi zerinde toz barndrmayacak nitelikte olmaldr.

6) TESE (Testikler Sperm Ekstraksyonu) Odas: Cerrahi yolla sperm elde etme yntemleri iin OPU odas zelliklerini tayan ayr bir oda oluturulabilir.

7) Uygulama alan steril koridorunda el ykama lavabosu olmaldr.

8) Dondurma ve saklama alan: Dondurulmas gereken numunelerin dondurulmas ve saklanmas iin dzenlenen en az 9 m2byklndeki alandr. Bu alan embriyoloji laboratuvarnn ierisinde kap ile ayrlm bir birim olabilecei gibi uygulama alan ierisinde olmak zere embriyoloji laboratuvarndan ayr bir alanda da oluturulabilir. Bu alanda embriyo tanklar ve yedek tank bulunur. Planlanan ilave her bir tank iin 1 m2alan eklenir.

b) Genel blm: Bu blmde aadaki birimler bulunur:

1) Hasta kabul ve bekleme alan: Yeterli genilikte ve rahat ekilde denmi bir hasta kabul alan ile hasta ve yaknlarnn bekleyebilecekleri en az 20 m2byklnde bekleme alan bulunur.

2) Hasta muayene odas: YTE amacyla merkeze kabul edilen hastalarn muayene ve takip ilemlerinin yaplaca, ultrasonografi cihaz bulunan ve kadn hastalklar ve doum muayene odas artlarn tayan en az iki muayene odas bulunur. En az bir tanesi nite btnln bozmayacak ekilde YTE merkezi bnyesinde oluturulmaldr. Dieri ise hastanenin poliklinik kapasitesini etkilemeyecek ekilde hastanenin poliklinikler ksmnda oluturulabilir.

3) Hemire alma alan: Hemirelik hazrlk hizmetlerinin yaplabilmesi iin dzenlenmi bir ak desk veya oda bulunur.

4) Hasta bilgilendirme odas: Hastalarn bilgilendirilmesi ve eitimi amacyla dzenlenen en az 10 m2byklnde odadr. Hasta ve yaknlarna bilgilendirme yaplabilecek ekilde dzenlemeler yaplr. Bilgilendirmenin hasta muayene odasnda yaplmas halinde bilgilendirme odas art aranmaz.

5) Ariv birimi: Hastalarn tm kaytlarnn arivlendii tercihen merkez iinde oluturulan birimdir. Ariv merkezin dnda ise genel hastane arivinden ayr olarak dzenlenir. Mstakil merkezlerde ayrca oda oluturulur.

6) Biyokimya laboratuvar: Hasta takibi iin gerekli hormon almalarnn yaplabildii, gerekli olan dier ara ve gerele donatlm laboratuvar bulunur. Biyokimya laboratuvar bulunmayan hastaneler ve mstakil merkezler ayn il ierisinde bulunan Bakanlka ruhsatlandrlm biyokimya laboratuvarndan hizmet satn alr.

7) Personel giyinme ve alma odalar: Binann durumuna ve kadroya gre, hekimler ve dier grevliler iin gerektii kadar giyinme, dinlenme ve alma odalar bulunur.

8) Personel ve hastalar iin ayr ayr kadn ve erkek tuvaleti, lavabo ve du bulunur.

9) Malzeme deposu: Merkezlerde yeterli bir malzeme deposu bulunur. Hastanelerde depo yeterli ise merkez iin ayr depo aranmaz.

10) Hasta hazrlk alan: Uygulama blmne geecek hastalarn kyafetlerini deitirebilecei mahremiyete uygun bir alan bulunur. Bayan ve erkek iin iki ayr alan dzenlenebilir.

11) Personel hazrlk alan: Uygulama blmne geecek personelin kyafetlerini deitirebilecei hazrlk alandr. Bayan ve erkek iin iki ayr alan dzenlenir.

12) Sterilizasyon nitesi: Merkez bnyesinde sterilizasyon nitesi oluturulur. Sterilizasyon nitesinde kirli malzeme girii-ykama blm, n hazrlk-paketleme blm ve sterilizasyon ilemi-steril malzeme k blmleri olmak zorundadr. Kirli alanlar ile temiz alanlar arasnda sadece malzeme geii olmas ve bu iki alann ift ynl otoklav ile blnmesi gerekir. Tek ynl otoklavn kullanld durumlarda cihaz temiz blmde bulunmak zorundadr. Sterilizasyon nitesi hem OPU odas steril koridoru hem de genel koridor ile balantl olur. Kirli blmne genel koridordan giri-k; temiz blmne de steril koridordan giri-k olmas gerekir. Sterilizasyon nitesinin oluturulmamas halinde sterilizasyon hizmeti hizmet alm yoluyla karlanr.

(2) Birinci fkrann (b) bendinin (1), (2), (3), (4), (8), (10) ve (11) numaral alt bentlerinde saylan blmler merkez ierisinde btnlk salayacak biimde dzenlenir, dier blmler hastanenin farkl alanlarnda bulunabilir.

Merkezde gerekli olan tbbi ve teknik donanm

MADDE 14 (1) Merkezde;

a) Bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-7deki listede belirtilen ara ve gere bulunur. Bu liste her yl bilim komisyonunun yapaca ilk toplantda yeni tbbi gelimeler gz nnde bulundurularak deerlendirilir.

b) OPU odas ve laboratuvarlarda, taze hava fleyen mikroorganizma geirmeyecek ekilde filtre sistemi ile desteklenmi havalandrma sistemi kurulur.

c) Laboratuvarlar ile dondurma ve saklama alannn zemini, anti bakteriyel, anti statik malzeme ile kaplanr.

) OPU odas ve gzlem odalarnda merkezi gaz sistemi kurulur. OPU odas ve embriyoloji laboratuvarnda kullanlacak olan gazlar mmknse merkezi sistemden temin edilir, eer dolum tpleri eklinde kullanlacak ise zel bir blmde kaps kilitli, sabitlenmi ve alarm sistemine sahip donanm bulunur.

Acil hizmetler ve ambulans

MADDE 15 (1) zel hastane ve tp merkezi bnyesindeki merkezlerde ilgili mevzuat erevesinde; mstakil merkezlerde ise, acil durumlarda veya gerekli tbbi durumlarda hasta naklinde kullanlmak zere ambulans hizmeti verilmesi zorunludur. Ambulans hizmeti aada belirtilen yollardan biriyle verilir:

a) Uygunluk belgesi olan tam donanml acil yardm ambulans bulundurarak,

b) Gerekli olduunda ardan itibaren on dakikada merkezde olunaca taahht edilmek kaydyla, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambulanslar ve Acil Salk Aralar ile Ambulans Hizmetleri Ynetmeliine gre faaliyet gsteren bir zel ambulans irketi ile ambulans hizmeti alm szlemesi yaparak,

c) (a) veya (b) bentlerinde tanmlanan ambulanslarn yetersiz olmas halinde acil salk hizmetleri ube mdrlnce ve il ambulans servisi batabipliince yazl olarak uygun grlmesi kaydyla, 112 acil salk komuta kontrol merkezi koordinasyonuyla on dakika iinde ulaabilecek istasyonlar vastasyla ambulans hizmeti verebileceini belgeleyerek.

(2) Mstakil merkezlerde gelien acil durumlarda, uygun ekilde ilk tbbi mdahale ve dier ilemler yapldktan sonra birinci fkra kapsamnda salanan ambulans ile hastann nakli salanr.

Atklarn imhas

MADDE 16 (1) Merkezlerde, tbbi atklar iin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmlerine uygun olarak gerekli tedbirler alnr. Tbbi atklarn imhas amacyla, merkezden dzenli ekilde alnmas konusunda ilgili merciyle szleme yaplr.

Personel durumu

MADDE 17 (1) Merkezlerde, bu maddede belirtilen personel bulunur.

(2) Mesul mdr: Mstakil merkezde kadrolu olarak grev yapan uzman tabiplerden birisi veya kadrolu olmamakla birlikte tam zamanl olarak grev yapan bir tabip mesul mdr olarak grevlendirilir. Hastane veya tp merkezi batabibi/mesul mdr ayn zamanda merkezin de mesul mdrdr.

a) Mesul mdr olarak grevlendirilecek olan tabibin aadaki nitelikleri tamas arttr:

1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Tababet ve uabat San'atlarnn Tarz crasna Dair Kanun uyarnca Trkiyede mesleini yapma hak ve yetkisine sahip olmak,

2) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

3) Mesul mdrlk yapaca kuruluun haricinde baka kamu veya zel salk kurum/kurulularnda almamak.

b) Mesul mdrn grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

1) Merkezin faaliyeti ile ilgili her trl ilemi yrtmek,

2) Bu Ynetmelikte ve i hizmet ileyiinde tanmlanm alt yap ve hizmet kalite standartlarnn korunmasn ve srdrlmesini salamak,

3) Merkezin faaliyeti srasnda, izin veya ruhsat verilmesi artlarnda meydana gelen deiiklikleri zamannda Mdrle bildirmek,

4) Grevinden herhangi bir sebeple ayrlan salk alannn alma belgesini en ge be i gn ierisinde Mdrle iade etmek,

5) Merkezdeki hizmetlerin dzenli ve srekli olarak yrtlmesini salamak,

6) Merkez adna ilgili belgeleri onaylamak,

7) Bu Ynetmelie, tbi olunan dier ilgili mevzuata ve merkezin i ileyii konusunda hazrlanp alanlara duyurulan dzenlemelere, ilgililer tarafndan uyulmasn salamak ve bunun iin gerekli i denetimleri yrtmek,

8) Denetimler srasnda, yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardmc olmak,

9) Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmlerinin uygulanmasn salamak,

10) Merkezde bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu ve cihazlarn kalibrasyonunu salamak,

11) Merkezde grev yapan btn personelin salk taramalarn yaptrmak,

12) Mstakil merkezlerde, ortaklarda meydana gelen deiiklikleri on be i gn iinde Mdrle bildirmek.

c) Mesul mdr, tabiplik mesleini sadece mesul mdrlk yapt merkezde icra edebilir; muayenehane de dhil olmak zere, baka bir salk kuruluunda mesleini serbest icra etmesi yasaktr.

) Mesul mdr, merkezin faaliyeti ve denetimi ile ilgili her trl ilemde Mdrln ve Bakanln birinci derecede muhatabdr. Mesul mdr idari ilerden bizzat, tbbi ilemlerden ise dier tabipler ile birlikte sorumludur. Merkezlerde mesul mdrn idari ilerinden, merkezin faaliyetinden ve sunulan salk hizmetinin gerektirdii alt yap imknlarnn salanmasndan, ileten sorumludur.

d) Mstakil merkezlerde mesul mdrn istifas, ileten tarafndan grevine son verilmesi, mesul mdrlk artlarn herhangi bir ekilde kaybetmesi veya vefat gibi hallerde ileten tarafndan, byle bir durumun ortaya kmasndan itibaren en ge on be i gn iinde yeni bir mesul mdr bulunur. Mesul mdrlk belgesi dzenlenmesi amacyla gereken belgeler ile birlikte Mdrle bavurulur. Bu hallerde, yeni mesul mdr adna belge dzenleninceye kadar, merkezde alan ve mesul mdrlk artn tayan bir tabip Mdrle yazl olarak bildirilir.

e) Mstakil merkezlerde mesul mdr i akdinde belirlenen izin haklar ile hastalk ve kabul edilebilir sair zorlayc sebeplerden dolay ayrlr ise, ayrlma tarihinden itibaren en ge i gn iinde ileten tarafndan, mesul mdrlk artn tayan ve merkezde tam zamanl alan bir tabibin, o sre boyunca mesul mdrlk grevini yrtecei Mdrle yazl olarak bildirilir.

f) lgili mevzuata gre meslekten geici men edilenler, bu yasaklar sresince mstakil merkezde mesul mdrlk yapamazlar. leten tarafndan, meslekten geici men cezas sresince mesul mdrlk grevini yrtmek zere, yasan uygulanmaya baland tarihten itibaren en ge i gn iinde mstakil merkezde tam zamanl alan ve mesul mdrlk artn tayan bir tabibin grevlendirilmesi ve yazl olarak Mdrle bildirilmesi gerekir.

(3) YTE nite sorumlusu: remeye yardmc tedavi konusunda Bakanlka onayl sertifika sahibi kadn hastalklar ve doum uzman YTE nite sorumlusu olarak grevlendirilir. YTE nite sorumlusu tam zamanl/kadrolu alr. Merkezde yaplan btn tbbi ilemlerden dier tabiplerle birlikte sorumludur.

(4) YTE laboratuvar sorumlusu: remeye yardmc tedavi konusunda Bakanlka onayl sertifika sahibi olan birisi YTE laboratuvar sorumlusu olarak grevlendirilir. YTE laboratuvar sorumlusu tam zamanl alr.

(5) roloji uzman: lgili mevzuat uyarnca kadro d geici olarak alr.

(6) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzman: lgili mevzuat uyarnca kadro d geici olarak alr. Ancak OPU uygulamas esnasnda mutlaka hasta banda bulunmaldr.

(7) Dier personel: Asgari bir hemire, bir laboratuvar teknisyeni, bir sekreter, bir hasta kabul grevlisi ve yeterli sayda temizlik ve gvenlik grevlisi bulunur.

(8) stifa, yer deiiklii, lm ve benzeri sebeplerle yaplan deiiklikler ile ilgili olarak;

a) YTE laboratuvar sorumlusu ve YTE nite sorumlusu deiiklii Mdrlk onay ile yaplr. YTE nite sorumlusu ve YTE laboratuvar sorumlusunun ayrlmas halinde derhal Mdrle bildirim yaplr. Merkezde YTE nite sorumlusu ve YTE laboratuvar sorumlusu olma zelliklerini tayan personelin bulunmas halinde Mdrlke yeni sorumlu onaylanncaya kadar bu personel tarafndan ilgili laboratuvar/nitenin sorumluluu geici olarak yrtlr. Bu zellikleri tayan personelin bulunmamas halinde merkezin faaliyeti ay sreyle durdurulur. Bu srenin bitiminde YTE nite sorumlusu ve YTE laboratuvar sorumlusu balatlamamas halinde merkezin faaliyeti en fazla bir yl sreyle durdurulur. Merkezin faaliyeti durdurulduktan sonra eksikliin giderilmesi halinde merkez yeniden faaliyete geirilir. Faaliyetin durdurulmas ve tekrar faaliyete geirilmesi ilemi mdrlke yaplr ve Bakanla bilgi verilir. Bu sre sonunda faaliyete gemeyen merkezin ruhsat Bakanlka iptal edilir veya faaliyet izin belgesinden kartlr.

b) Merkezin dier personel deiiklikleri ise be gn ierisinde mdrle bildirilir. Merkezde uzman tabip dndaki asgari salk alannn merkezden ayrlmas durumunda ay ierisinde yerine salk alan bulunamamas halinde, en fazla bir yl sre ile eksiklik giderilene kadar merkezin faaliyeti durdurulur. Bu sre sonunda faaliyete gemeyen merkezin ruhsat Bakanlka iptal edilir veya faaliyet izin belgesinden kartlr.

c) Bu fkrann (a) ve (b) bentlerinde tanmlanan merkezin faaliyetinin durdurulmas ve ruhsat iptalinin yaplmas halinde tedavisi devam eden hastalarn ilemleri baka bir merkez ile anlalarak aksatlmadan devam ettirilir veya en yakn kamu kurumlarna bal merkezlere ynlendirilir.

(9) Bina tadilat durumlarnda merkezin faaliyeti en fazla alt ay sreyle durdurulabilir. Bu sre sonunda faaliyete gemeyen merkezin ruhsat Bakanlka iptal edilir veya faaliyet izin belgesinden kartlr.

(10) Mstakil merkezlerde alanlarn tamamnn zerinde adn, soyadn, unvann veya mesleini belirten mesul mdr imzal fotorafl kimlik kart bulunur.

Hasta haklar

MADDE 18 (1) Merkezlerde, hasta haklar ihllleri ile bunlara bal ortaya kan sorunlarn nlenmesi ve gerektiinde hukuk korunma yollarnn fiilen kullanlabilmesi iin hasta haklarna dair mevzuatn etkin ekilde uygulanmasna ynelik gerekli tedbirler alnr.

BENC BLM

Hizmet Sunumuna likin Dier Esaslar

Kayt sistemi

MADDE 19 (1) Merkezde, mdrlk tarafndan tasdik edilmi protokol kayt defteri, cerrahi mdahale kayt defteri ve laboratuvar kayt defteri bulunur. Merkeze bavuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Her tabip, alt salk kuruluunun/merkezin ismini tayan reeteyi kullanr, bu reeteyi kendi imzalar ve kaesini basar.

(2) YTE yaptrmak zere bavuran adaylarn evli olmalar ve bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-8deki Bilgilendirilmi Muvafakat Formunu doldurarak birlikte ilem yaptrmalar gerekir. Elerin nfus czdan ve evlilik czdan asllar grlmek suretiyle fotokopileri ve fotoraflar alnr. Bu belgelerin kiilere ait olup olmad kontrol edilerek ilemlere balanr.

(3) Merkeze mracaat eden her hasta iin bir hasta dosyas hazrlanr. Hasta dosyasnda;

a) Elerin nfus czdan ve evlilik czdan fotokopileri ile fotoraflar,

b) Hastann merkeze mracaat iin sevk eden/rapor dzenleyen yetkili kurum ve kurulu ile rapor dzenleyen ve/veya sevk eden hekim bilgileri, daha nce uygulanan tedaviler, merkezde yaplan tan ve tedavi amal tm ilemlere ilikin belgeler ve ayrntl anamnez kronolojik sraya gre,

c) Merkezde yaplan tm ilemlere ait bilgi ve belgeler ile formlar, saklanmas ve imhas gereken numunelere ait bilgiler,

) Mracaat eden iftlerden erkekle ilgili spermiyogram, yaplm ise testis doku biyopsisi sonucu ve bazal hormon deerleri gibi erkein reme durumunu gsteren bilgiler,

d) Yaplan ilemler ve daha nce YTE tedavisi grm ise transfer edilen embriyo saysnn yer ald epikriz raporu,

yer alr.

(4) Merkezlerde embriyo saklama ilemlerinde Ek-9, zme ilemlerinde Ek-10 ve imha ilemlerinde Ek-11deki form; gonad dokusu/hcreleri saklama ilemlerinde Ek-12, zme ilemlerinde Ek-13 ve imha ilemlerinde Ek-14deki form doldurulur.

(5) Elektronik ortamdaki kaytlar gvenli olmayan merkezlerde, yazl kayt tutulur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanunu hkmlerine uygun elektronik imza ile imzalanm tbbi kaytlar, resmi kayt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata gre yedekleme ve arivlemesi yaplr. Kaytlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastalarn salk bilgilerine ait gerekli kaytlarn elektronik ortamda saklanmasnn, deitirilmesinin ve silinmesinin nlenmesi ve gizliliin ihlal edilmemesi iin fiziki, manyetik veya elektronik mdahalelere ve olas suistimallere kar gerekli idari ve teknik tedbirlerin alnmas halinde, yazl kayt art aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alnmasndan ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul mdr sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, gvenli yedekleme sistemiyle dzenli olarak yedeklenir. Dosyada bulundurulmas zorunlu evraklar ayrca saklanr.

(6) Elektronik ortamdaki kaytlarn, denetim veya resm amala istendiinde, bilgisayar ekrannda izlenen verilerle daha nceki ktlarn tutarllk gstermesi zorunludur.

(7) Faaliyeti sona eren merkezler, yazl ve/veya elektronik kaytlarn, defterleri ve dier belgeleri ariv ile ilgili mevzuatta belirtilen sre mddetince saklanmak zere Mdrle devreder.

reme hcreleri ve gonad dokularnn saklanma kriterleri

MADDE 20 (1) kinci ve nc fkralarda belirtilen tbbi zorunluluk halleri dnda reme hcreleri ve gonad dokularnn saklanmas yasaktr.

(2) Erkeklerde reme hcreleri ve gonad dokularnn saklanmasn gerektiren tbb zorunluluk halleri unlardr;

a) Cerrahi yntemlerle sperm elde edilmesi halinde,

b) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hcrelerine zarar veren tedaviler ncesinde,

c) reme fonksiyonlarnn kaybedilmesine yol aacak olan ameliyatlar (testislerin alnmas ve benzeri) ncesinde,

) ok az sayda sperm olmas (kriptozoospermi) durumunda.

(3) Kadnlarda reme hcreleri ve gonad dokularnn saklanmasn gerektiren tbb zorunluluk halleri unlardr;

a) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hcrelerine zarar veren tedaviler ncesinde,

b) reme fonksiyonlarnn kaybedilmesine yol aacak olan ameliyatlar (yumurtalklarn alnmas gibi operasyonlar) ncesinde,

c) Dk over rezervi olup henz dourmam veya aile yksnde erken menopoz hikyesinin uzman tabipten oluan salk kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda.

(4) kinci ve nc fkrada belirtilen zorunlu hallerde, reme hcreleri ve gonad dokular, verici adaya ait EDTA'l kan rnei merkezde uygun artlarda saklanr. Uygulama gvenlii asndan saklama ncesinde alnan bu kandan DNA kimliklendirme testleri yaplr ve bu bilgiler hasta dosyasna konulur ve bir rnei aileye verilir. kinci fkrann (a) ve (d) bentlerinde belirtilen tbbi zorunluluklar nedeniyle sperm veya testis dokusunun saklanmas durumunda, dondurulma tarihinden itibaren doksan gn iinde kullanlmas halinde DNA analizi aranmaz. DNA analizi, saklanacak dokuya ait bireyden EDTAl tpe alnacak venz kan buzdolabnda +4 derecede saklanmak kouluyla bir hafta iinde ruhsatl genetik hastalklar tan merkezine gnderilir. Genetik hastalklar tan merkezi DNA izolasyonunu takiben DNA kimliklendirme analizi yapar. Saklama sresinin bir yl amas halinde kii mutlaka bavuruda bulunarak rzasnn devam ettiini ifade eden imzal dilekesini vermelidir. Dondurulan reme hcreleri ve gonad dokular, alnan kiinin yllk protokol yenilememesi, istei ve lm durumlarnda mdrlkte kurulacak komisyon tarafndan tutanak altna alnarak imha edilir. Bakanlka elektronik kayt sistemi oluturulmas halinde merkezde saklanan reme hcreleri ve gonad dokularna ilikin bilgiler bu sisteme kaydedilir.

(5) Adaylardan fazla embriyo elde edilmesi durumunda elerden her ikisinin rzas alnarak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanr. Saklama sresinin bir yl amas halinde her yl embriyonun saklanmas iin iftler mutlaka bavuruda bulunarak taleplerinin devam ettiini ifade eden imzal dileke vermelidir. Elerin birlikte talebi, elerden birinin lm veya boanmann hkmen sabit olmas halinde ya da belirlenen sre son bulduunda saklanan embriyolar mdrlkte kurulacak komisyon tarafndan tutanak altna alnarak imha edilir. Bakanlka elektronik kayt sistemi oluturulmas halinde merkezde saklanan embriyolara ilikin bilgiler bu sisteme kaydedilir.

(6) Bu maddenin ikinci ve nc fkralarnda belirtilen numuneler, merkezlerde en fazla be yl sreyle saklanr. Be yldan fazla saklanmas Bakanln iznine tabidir. Saklanan numunelerin deerlendirmeleri, saymlar ve tekrar kullanlmasn engelleyecek ekilde imhas ilgili mdrlk bnyesinde kurulacak komisyon marifetiyle yaplr.

(7) Merkezlerde saklanan dondurulmu embriyo ve/veya gonad dokusu/hcresi,

a) Embriyo iin elerin birlikte, gonad dokusu/hcresi sahibinin ise bireysel olarak her iki merkeze yazl bavuruda bulunmas,

b) Embriyo ve/veya gonad dokusu/hcresinin teslim edildii ve teslim alndna dair yazl olarak mdrle bildirimde bulunulmas,

c) Transferin tm sorumluluunun ve cretinin talep edene ait olmas,

) Transfere ait teknik donanm ve altyapnn transferin gerekletirilecei merkezce salanmas,

d) Transferin gerekletirilecei tankn transfer edilecek materyalin sakland merkez tarafndan mhrlenmesi ve materyalin teslim alnd merkez tarafndan mhrn kontrol edilerek kendileri tarafndan aldnn tutanak altna alnmas,

halinde yurtiindeki baka bir merkeze transfer edilebilir.

Merkez uygulamalarnn deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) YTE uygulamalarna ilikin olarak merkezlerden toplanan bilgiler, Genel Mdrlk tarafndan deerlendirilir.

Eitim

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen remeye yardmc tedavi yntemleri konusunda yaplacak sertifikal eitimler, Bakanln sertifikal eitim mevzuat kapsamnda Bakanlka eitim vermek zere yetkilendirilmi merkezler tarafndan verilir.

Fatura dzenlenmesi

MADDE 23 (1) Merkezlerde tedavi gren hastalar iin ilgili mevzuatna gre sat fii veya fatura dzenlenmesi zorunludur. Sat fii veya fatura ekinde hastaya sunulan salk hizmetinin ayrntl dkmn ve birim fiyatlarn gsteren belge dzenlenir.

Bilgilendirme ve tantm

MADDE 24 (1) Mstakil merkezler tbb deontoloji ve meslek etik kurallarna aykr ekilde, insanlar yanltan, yanl ynlendiren ve talep yaratmaya ynelik, dier merkezler aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tantm yapamazlar.

(2) statistiki bilgiler merkezler tarafndan bilimsel yayn organlar haricinde Bakanlk izni olmadan yaynlanamaz. Abartl sonu ve baar oranlar bildirimi ile grsel veya yazl basn kullanlarak hastalarn ve kamuoyunun yanl bilgilendirilmesine yol aan her trl faaliyet yasaktr.

(3) Bu Ynetmelikte belirlenen YTE uygulamalar ve Ynetmelik d uygulamalar konusunda bilgilendirme amacyla da olsa tm basn ve iletiim aralar ile reklam yaplmas yasaktr.

(4) Mstakil merkezlerin isimlendirilmesinde; kiilerin yanl alglamas ve karkln nlenmesi amacyla, hangi ilde olduuna baklmakszn lke genelindeki niversite ve kamu salk kurum veya kurulularnn isimleri aynen veya artracak ekilde kullanlamaz.

(5) Mstakil merkezler dndaki dier merkezlerin bilgilendirme ve tantm uygulamalar ve meyyideleri tabi olduu ilgili mevzuata gre yrtlr.

ALTINCI BLM

Merkezin Tanmas, Birleme ve Sahiplik Deiiklii, Merkezin

Sorumluluklar ve Uymas Gerekli Dier Hususlar ve Denetim

Merkezin tanmas, birleme ve sahiplik deiiklii

MADDE 25 (1) Mstakil merkezler bulunduu il snrlar ierisinde bu Ynetmelikte tanmlanan fiziki standartlara haiz baka bir binaya tanabilir.

(2) Birleme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gsteren mstakil merkezler, ayn il snrlar iinde zel hastane bnyesinde birleebilir. l ierisindeki birleme talepleri Mdrlke sonulandrlr ve Bakanla bilgi verilir. l dndaki zel hastane ile birleme talebi veya il dna tanma talebi iin Bakanla bavurulur. Bavuru, Planlama ve stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon bavuruyu, Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde salk kuruluu hizmeti sunulmas iin ngrlen asgari nfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen salk hizmetleri ile uzman ve tabip dalm ynnden daha az younluklu blgeleri ncelikle dikkate alarak deerlendirir. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka birlemeye veya tanmaya izin verilir. Birleme veya tanma ilemi iki yl ierisinde tamamlanr. Bu sre ierisinde mstakil merkez, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini durdurabilir. Bu durumda Mdrle tebligat adresi bildirerek kurulu binasn boaltabilir. Birleme ilemi tamamlanan mstakil merkez tekrar ayrlma talebinde bulunamaz.

(3) Faaliyetin durdurulmas durumunda merkezde saklanan numuneler ile ilgili 26 nc maddenin beinci fkras kapsamnda ilem yaplr.

(4) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gstermeyen mstakil merkez devredilemez. Faaliyette olan mstakil merkezin devri halinde, Ek-2/Bdeki belgeler ile birlikte mdrle bavurulur. Bavuru zerine, yeni ileten adna ruhsatname dzenlenir.

a) Mstakil merkezin devri halinde, yaplan son denetimde eksiklik ve/veya uygunsuzluunun bulunmad ve hizmet alanlarnda deiikliin olmad durumlarda, Teknik nceleme Ekibi tarafndan yerinde incelemenin tekrarlanmasna gerek olmadan Ek-2/Bdeki belgeler deerlendirilerek, devralan adna ruhsatname dzenlenir.

b) Mstakil merkezi devralan kii, kesin devir tarihinden itibaren en ge on be i gn iinde ruhsat almak amacyla mdrle bavurmak zorundadr. Devralan kii adna mdrlke ruhsat dzenleninceye kadar, ancak eski ileteninin ve mesul mdrnn sorumluluunda mstakil merkez faaliyetine devam edebilir.

c) Devir yaplmasna ramen, on be i gn iinde bavuru yaplmadnn ruhsat dzenlemesi srasnda veya sonrasnda belgesiyle tespiti halinde, devralan adna ruhsat dzenlenmesi ilemlerine devam edilir. Ancak ruhsatlandrma ileminin akabinde mstakil merkezin faaliyeti bir gn sreyle durdurulur.

) Mstakil merkez denetimi srasnda tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolay devralan, devredenin sorumluluklarn da alm saylr. Denetim srasnda tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolay devredene verilen sre, devralann talebi halinde yeniden verilir. Mstakil merkezin faaliyetinin durdurulmas halinde devralan, faaliyet durdurma sresinin tamamlanmasn beklemek zorundadr.

Merkezin sorumluluklar ve uymas gerekli dier hususlar

MADDE 26 (1) Merkezler, YTE uygulamas sonucu gebe kalan hastalarn doum eylemi gerekleene kadar takibinden sorumludur. Bu kapsamda merkezler;

a) Bnyesinde bulunduu hastanede gebenin uzman hekimler tarafndan takip edilmesini, doum yapmasn ve gerekirse erikin ve yenidoan bakm hizmeti verilmesini salar.

b) Gebenin merkezin bulunduu ilin dnda ikamet etmesi halinde, ikametghnn bulunduu ildeki bir hastanede gebenin uzman hekimler tarafndan takip edilmesini, doum yapmasn ve gerekirse erikin ve yenidoan bakm hizmeti verilmesini salar.

c) Herhangi bir aamada kayt dna kan hastalar derhal mdrle bildirir.

(2) Uygulamalarn takibinin salanabilmesi iin merkezler tarafndan; her yl ocak aynda, bir nceki yln alma verileri ve olumu gebelik bilgileri Bakanlk tarafndan belirlenmi standart formlar kullanlarak Bakanlka oluturulan elektronik kayt sistemine dzenli olarak girilir.

(3) Merkezler, bu Ynetmeliin ngrd form ve dokmanlar en az otuz yl saklar ve Bakanlka istenildiinde gnderir.

(4) Mstakil merkezlerde doum yaptrlamaz. Ancak, merkezler YTE uygulamas sonucu oluan gebeliklerin akbetini idari olarak takip eder ve kendi istatistiklerinde belirterek e zamanl olarak mdrle raporlar.

(5) Faaliyette olan merkezlerin herhangi bir nedenle kapanmas halinde merkezde takip edilen hasta, dondurularak saklanan embriyo, gonad dokusu veya gonad hcrelerine ait ilgili bilgi ve belgeler bal bulunduu mdrle en ge gn iinde bildirilir. lgili mdrlk tarafndan, merkeze en yakn hastane bnyesindeki merkez belirlenerek merkezde dondurularak saklanan embriyo, gonad dokusu veya gonad hcrelerinin muhafazasnn salanmas, hastalarn madur edilmemesi bakmndan ilemlerin devamnn belirlenen merkez tarafndan yrtlmesi iin tutanakla merkeze teslim edilir.

Yasaklar

MADDE 27 (1) Mstakil merkezlerde yasak olan fiil ve davranlar aada belirtilmitir.

a) Ruhsat/faaliyet izni almadan faaliyet gsterilemez.

b) Adlarna alma belgesi dzenlenmeyen salk alanlar grev yapamaz.

c) Stajyer renciler ve ilgili mevzuat hkmlerine gre alma yetkisi bulunmayan salk alanlar ile gerekli izinleri olmayan yabanc uyruklu salk alanlar grev yapamaz.

) irketin faaliyet alanna giren dier iler merkezde yaplamaz. Merkezler amac dnda faaliyet gsteremez.

d) Merkezde bulunan birimler, yetkisi olmayan kiiler tarafndan kullanlamaz.

e) Tabip veya personel tarafndan bakasna ait kae hi bir surette kullanlamaz.

f) Hasta bilgilerinin gizlilii ilkeleri ihlal edilemez.

(2) Mstakil merkezler dndaki dier merkezlerde yasak olan fiil ve davranlar hakknda merkezin bnyesinde bulunduu kurumun tabi olduu mevzuat hkmleri uygulanr.

Meyyideler

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakknda, Ek-17te yer alan meyyideler uygulanr.

(2) Merkezlere ilikin hkm bulunmayan hallerde, uygulamann yapld ilgili salk kuruluunun tabi olduu mevzuatta yer alan meyyideler ile ilgili dier mevzuatta belirlenen idar ve ceza meyyideler uygulanr.

Denetim

MADDE 29 (1) Merkezler, ikyet zerine yaplan inceleme ve soruturma ile Bakanlka teknik komisyona yaptrlan veya Bakanlk tarafndan yaplan olaan ve olaan d denetimler hari olmak zere; mdrlk ekipleri tarafndan bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-18de belirtilen denetim formuna gre alt ayda bir rutin olarak denetlenir. Denetim ekibi ilgili mdr yardmcs bakanlnda aada nitelikleri belirtilen kiilerden oluur.

a) Mdrlkteki ilgili ube grevlisi,

b) Mdrlke grevlendirilen, il bnyesinde kamuda grev yapan, YTE nitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip kadn hastalklar ve doum uzman ve ilde varsa YTE laboratuvar sorumlusu olabilme niteliklerine sahip histoloji ve embriyoloji uzman.

htiya duyulmas halinde mimar ve makine mhendisi de dahil edilebilir.

(2) Mdrlkler tarafndan denetim formu zerinden yaplan rutin denetimlerde 19 ve 26 nc maddelerinde belirtilen hususlar rastgele seilecek dosyalar zerinden incelenerek bu hususlarn mdrlk kaytlar ile uyumu tespit edilir.

(3) Bir ilde ihtiya halinde birden fazla denetim ekibi oluturulabilir.

Merkezlerde almaya ilikin hususlar

MADDE 30 (1) Mstakil merkezlerde almaya ilikin olarak aadaki hkmler uygulanr:

a) Mstakil merkezlerde kadrolu alan ve sorumlu olmayan tabip ve uzman tabipler, 1219 sayl Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydyla bulunduu ilde planlama kapsamndaki dier zel salk kurulularnda/merkezlerde kadro d geici olarak alabilir. Planlama kapsamndaki zel salk kurulularnda alan ve bu Ynetmelikte aranan artlara sahip tabip ve uzman tabipler, 1219 sayl Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydyla bulunduu ildeki merkezlerde kadro d geici olarak alabilir. Tabip ve uzman tabiplerin kadrolu olarak alt kurulutan ayrlmalar halinde, tabip planlamasnn bozulmamas amacyla azami ay daha kadro d geici olarak almaya devam edebilir. Bu srenin sonunda planlama kapsamndaki herhangi bir zel salk kuruluu/merkezde kadrolu olarak almaya balayamamas halinde kadro d geici alma belgesi iptal edilir.

b) Ya haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrldktan sonra ya haddine ulam olan tabip ve uzman tabipler ile kamu kurum ve kurulularndan 60 yan doldurduktan sonra emekli olan ve 65 yan doldurmam tabip ve uzman tabiplerden bu Ynetmelikte aranan artlara sahip olanlar bu fkrann (a) bendinde saylan kadrolu tabip ve uzman tabiplerin alma ekline uygun olarak kadro d geici olarak alabilir.

c) Bu Ynetmelik kapsamndaki kadro d geici alma hkmleri tabip ve uzman tabiplere ynelik bir hak olup mstakil merkeze mktesep kadro hakk vermez. Mdrlke kadro d geici alan tabip ve uzman tabip adna alma belgesi dzenlenir. Kadro d geici alma gn ve saatleri, kadrolu allan kurulula/merkezle yaplan szlemede aka belirtilir. Bu fkrann (b) bendi kapsamndaki tabip ve uzman tabibin alt merkezden ayrlp baka merkeze balamak istemesi halinde de ayn ekilde almasna izin verilir.

) Mstakil merkezler, Bakanlka izin verilmesi ve bu Ynetmelikte aranan artlara sahip olunmas kaydyla yabanc hekim ve hekim d salk meslek mensuplarn altrabilir. Bu bent dorultusunda yaplacak bavurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yabanc Salk Meslek Mensuplarnn Trkiye'de zel Salk Kurulularnda alma Usul ve Esaslarna Dair Ynetmelik erevesinde yrtlr.

(2) Kamu grevinden istifa ederek bo bulunan mstakil merkez kadrosunda alacak tabip ve tabip d salk personeli ile mstakil merkezden ayrlarak kamu hastanelerinde alacak tabip ve uzman tabipler, ayrlaca ve balayaca kurum/kuruluta planlama yaplabilmesi iin, otuz gn nceden ayrlacaklar kurumun/kuruluun bulunduu ildeki mdrle bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanlarn mstakil merkez kadrolarna balay yaplmaz. ldeki planlamann daha ksa srede yaplmas halinde mdrln muvafakat alnarak otuz gnden nce de tabip ve uzman tabip balayna izin verilebilir.

(3) 1219 sayl Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydyla mesleini serbest olarak icra eden hekimlerden bu Ynetmelik kapsamndaki sertifikaya sahip olanlar, muayenehanesine mracaat eden hastalarnn YTE ile ilgili tehis ve tedavisini, bu Ynetmelikte belirlenen standartlar tayan merkezlerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, tedavi masraflarnn kendileri tarafndan karlanaca hususunda bilgilendirilir. Bu durumda, mesul mdr her ay sonu itibariyle bu ekilde tedavi edilen hasta says ve hekim ismini mdrle bildirir. Ayrca bu ekilde tedavi gren hastalara ayrntl fatura dzenlenir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 32 (1) 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayl Resm Gazetede yaymlanan remeye Yardmc Tedavi Uygulamalar ve remeye Yardmc Tedavi Merkezleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Mstakil merkezlerin durumu ve kadrolarnn tespiti

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihine kadar Bakanlktan faaliyet izni /ruhsatname alan mstakil merkezlerde, bu Ynetmeliin yaym tarihinde tam zamanl olmak kaydyla alan kadn hastalklar ve doum uzman, histoloji ve embriyoloji uzman, anestezi ve reanimasyon uzman ve roloji uzman kadrolar merkez kadrosu olarak kabul edilir.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihine kadar Bakanlktan faaliyet izni/ruhsatname alm olan mstakil merkezler halihazrdaki bina artlar, fiziki standartlar, salk alanlar bakmndan mevcut durumlar ile faaliyetine devam ederler. Mevcut durumlarnn tespitinde bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihteki resmi kaytlar esas alnr ve bu merkezlere Mdrlke ruhsat dzenlenir.

(3) Bu madde kapsamndaki mstakil merkezlerin denetiminde bina artlar ve fiziki standartlar bakmndan bu maddenin ikinci fkrasna gre tespit edilen durum esas alnr.

(4) Bu madde kapsamndaki mstakil merkezlerin tanma talepleri Mdrlke bu Ynetmelikte belirtilen standartlar kapsamnda deerlendirilerek sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri