28 Eylül 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29133

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2009/127/EC sayılı Direktifinin yanı sıra 596/2009 ve 167/2013 sayılı Regülasyonları ile değiştirilen 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“m) Temel sağlık ve güvenlik kuralları: İnsanların, durumuna göre evcil hayvanların ve malların ve uygulanabilen yerlerde çevrenin sağlığının ve güvenliğinin yüksek seviyede muhafazasını sağlamak için bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünleri tasarlamak ve inşa etmek için Ek-I’de belirtilmiş zorunlu hükümleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bakanlık, makinaların sadece bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin gereklerini karşıladıkları ve doğru bir şekilde kurulup bakımlarının yapıldığında ve amaçlandığı şekilde veya makul bir şekilde öngörülebilir koşullar altında kullanıldığı zaman, kişilerin ve durumuna göre evcil hayvanların ve malların, ayrıca uygulanabilen yerlerde çevrenin, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadıkları sürece piyasaya arz edilebilmelerini ve/veya hizmete sunulmalarını sağlayacak bütün uygun önlemleri alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamındaki makinaların, “CE” uygunluk işareti taşıdıkları, AT Uygunluk Beyanına sahip oldukları ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında insanların, yerine göre evcil hayvanların veya malların, yerine göre çevrenin, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit ederse, makinanın piyasadan toplanması, piyasaya arzının veya hizmete konulmasının engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için gerekli olan bütün tedbirleri alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, Ek XI’de belirtilen asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’inin “Genel İlkeler” başlığı altında yer alan 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4- Bu Ek birkaç kısım halinde düzenlenmiştir. Birinci kısım genel kapsamı içermektedir ve bütün makina türlerine uygulanabilir. Diğer kısımlar ise daha özel tehlikelerin bazı türlerini ele alır.

Bunun yanı sıra, ilgili bütün temel gerekliliklerin karşılamasını güvence altına almak için bu ekin tamamını incelemek gereklidir. Makinalar tasarımlanırken, bu Genel İlkelerin Madde 1’ine uygun olarak yerine getirilen risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, genel kısmın kuralları ile diğer kısımların bir veya daha fazlasının kuralları dikkate alınmalıdır.

Çevrenin korunmasına yönelik temel sağlık ve güvenlik kuralları sadece bu Ek’in 2.4 numaralı paragrafında belirtilen makinalara uygulanabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’inin “Belirli makina kategorileri için ilave sağlık ve güvenlik gerekleri” başlıklı 2 numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragrafa 2.3 numaralı paragraftan sonra gelmek üzere 2.4 numaralı paragraf eklenmiştir.

“2. Belirli makina kategorileri için ilave temel sağlık ve güvenlik gerekleri

Gıda makinaları, kozmetik ve eczacılık ürünlerine yönelik makinalar, elde tutulan veya el ile yönlendirilen makinalar, taşınabilir sabitleme veya diğer darbeli makinalar, ahşap veya benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işleme makinaları ve pestisit uygulamalarına yönelik makinalar bu bölümde (Genel İlkeler, Madde 4) tanımlanan bütün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır.”

“2.4. Pestisit Uygulaması İçin Makinalar

2.4.1. Tanımlama

Bitki koruma ürünleri: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bir veya daha fazla aktif maddeyi, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren ve aşağıdaki kullanım amaçlarından bir tanesini taşıyan ürünleri:

(a) temel amacı hijyenik sebepler olmadığı müddetçe bitkileri veya bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen,

(b) bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen,

(c) koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan,

(ç) istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok eden,

(d) istenmeyen bitki gelişimini kontrol eden veya önleyen.

Pestisit uygulaması için makineler: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan makineleri ifade eder.

2.4.2. Genel

Pestisit uygulama makinesinin imalatçısı veya yetkili temsilcisi, bu Ek’in Genel İlkeler başlıklı Madde 1’inde bahsedilen risk değerlendirmesi ve risk azaltılması sürecine uygun olarak, pestisitlerin istem dışı çevreye yayılımı ile ilgili risklere yönelik bir değerlendirmenin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Pestisit uygulama makineleri, yukarıda bahsedilen risk değerlendirmesinin sonuçları hesaba katılarak tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu sayede makine, çevreye istem dışı pestisit saçılmaksızın çalıştırılabilir, ayarlanabilir ve bakımı yapılabilir.

Sızıntı her daim önlenmelidir.

2.4.3. Kontrol ve Gözlem

İşletme konumları aracılığıyla, pestisit uygulamasını kolayca ve doğru olarak kontrol etmek, gözlemlemek ve hemen durdurmak mümkün olmalıdır.

2.4.4. Doldurma ve Boşaltma

Makineler, gerekli miktarda pestisitin hassas bir şekilde doldurulmasına olanak tanıyacak ve kolay ve tam olarak boşaltılmasını sağlayacak biçimde; bu tür işlemler sırasında pestisitin dökülmesini ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek üzere tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

2.4.5. Pestisitlerin uygulanması

2.4.5.1. Uygulama oranı

Makine, uygulamanın oranının kolay, doğru ve güvenilir ayarlanmasını sağlayan araçlar ile donatılmış olmalıdır.

2.4.5.2. Pestisitlerin dağıtımı, boşaltılması ve saçılması

Makine, pestisitlerin hedef alanlara boşaltıldığı, diğer alanlara kayıpların minimize edildiği ve pestisitin doğaya saçılmasını engelleyici şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Uygun olduğu durumlarda, pestisitin eşit dağıtımının ve homojen biçimde boşaltımının sağlanması zorunludur.

2.4.5.3. Testler

Makinenin ilgili parçalarının 2.4.5.1 ve 2.4.5.2 numaralı paragraflarda belirtilen kurallarla uyumlu olduğunu belirlemek amacıyla, üretici veya onun yetkilendirdiği bir temsilci, söz konusu her tipteki makine için uygun testleri yapmalıdır veya bu testlerin yapılmasını sağlamalıdır.

2.4.5.4. Durdurulma sırasındaki kayıplar

Makine, pestisit uygulaması fonksiyonu durduğunda, kayıpları önleyecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

2.4.6. Bakım

2.4.6.1. Temizlenme

Makineler, basit ve kapsamlı temizliklerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yapılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.4.6.2. Servis

Makineler, eskiyen parçalarının değiştirilmesini çevre kirliliğine neden olmaksızın sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.4.7. Muayene

Gerekli ölçüm aletleri, makinenin doğru çalıştığını kontrol etmek amacıyla makineye kolayca takılabilmelidir.

2.4.8. Nozüllerin, pislik tutucuların ve filtrelerin işaretlenmesi

Nozüller, süzgeçler ve filtreler, tip ve ölçülerinin açıkça tanımlanabilmesi amacıyla işaretlenmelidir.

2.4.9. Kullanımda olan pestisitin belirtilmesi

Uygun olduğunda, makineler, kullanılan pestisitin isminin operatör tarafından belirtebileceği özel bir eklenti ile donatılmalıdır.

2.4.10. Talimatlar

Talimatlar aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir:

(a) Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla karıştırma, yükleme, uygulama, boşaltma, temizleme, bakım ve taşınma işlemleri sırasında alınacak önlemler,

(b) Pestisitlerin, diğer alanlara olan kayıplar en aza indirgenirken hedef alanlara boşaltımını, çevreye saçılmasının engellenmesini ve uygun olduğu durumlarda eşit dağıtımını ve homojen olarak boşaltımını sağlamak amacıyla gereken hazırlıklar ve ayarlamalar da dâhil olmak üzere, öngörülen farklı çalışma ortamlarına yönelik kullanım koşullarının detayları,

(c) Makinelerde kullanılabilecek nozüllerin, pislik tutucuların ve filtrelerin tip ve ölçü aralıkları,

(ç) Nozül, pislik tutucu ve filtreler gibi makinenin doğru çalışmasını etkileyecek olan aşınmaya maruz parçaların değiştirilme metotları, kriterleri ve kontrollerinin sıklığı,

(d) Makinenin doğru olarak çalışmasını temin etmek amacıyla kalibrasyon, günlük bakım, kışa hazırlık ve gerekli diğer kontrollerin ayrıntıları,

(e) Makinenin yanlış çalışmasına neden olacak pestisit tipleri,

(f) Operatörün kullanımdaki pestisit adını 2.4.9 numaralı paragrafta belirtilen özel eklenti üzerinden sürekli olarak takip etmek zorunda olduğu gösterge,

(g) Herhangi bir özel ekipmanın veya aksesuarın kullanımı, bağlantıları ve bu durumda alınması gereken güvenlik önlemleri,

(ğ) Makinelerin yetkili merciler tarafından, 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk açısından düzenli denetimleri için ulusal gereksinimlere konu olabileceğine dair bir belirteç,

(h) Makinenin doğru çalıştığından emin olmak için kontrol edilmesi gereken özellikler,

(ı) Gerekli ölçüm aletlerinin bağlanması için talimatlar.”

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2017 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2009

27158