26 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin madde başlığındaki “komisyonluğu” ibaresi “komisyonu” olarak ve 3 üncü fıkrasındaki “komisyonluğuna” ibaresi “komisyonuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Temsilciler, meslek alanıyla ilgili kurulmuş ve kurulacak komisyonların üyelerine bütçe ile belirlenen hakkı huzur veya oturum ücretleri ile diğer her türlü ödemeleri aynen veya değiştirerek onaylamak. Genel kurulca belirlenen kadrolarda tam gün esaslı çalışma yapmak üzere Oda Yönetim Kurulunca atanacak Oda Genel Sekreteri, Mesleki Danışman, Mesleki Koordinatör ve Oda personel ücretlerini saptamak. Oda Yönetim Kurulunu; mesleki konulara ilişkin olarak, mesleki danışmanlık hizmet sunucularından iş bitirme esaslı satın alınacak hizmetler ve yapılacak hakkı huzur ödemelerini belirlemek, danışmanlar ile istisna akdi niteliğinde uzmanlık ve müşavirlik hizmet sözleşmesi yapmak üzere Oda dönem bütçesi ile yetkilendirmek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Oda amaç ve görevleri doğrultusunda; basın toplantısı, basın açıklaması, basınla görüşme gibi kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunmak,

t) 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun uyarınca meslek mensupluğu ruhsat belgesi almaya hak kazanan meslek mensuplarının; 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ilişkin hak ve yetkileri kullanırlarken uymaları gereken mesleki ve etik kurallar, ürettikleri mesleki çıktıların vizelenmesi, zorunlu mesleki eğitimlere katılmaları konularında uymaları gereken usul ve esasların belirlendiği ve meslek mensupluğu ruhsat belgesi Odadan teslim alınırken veya eski ruhsat belgelerinin yıllık vizeleri yapılırken bir defaya mahsus olmak üzere Odaya vermek zorunda oldukları taahhütname esaslarını belirlemek,

u) Oda üyelerinin ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında gelişmelerini sağlamak amacıyla; mesleki temel eğitim, serbest meslek mensupluğuna hazırlama, mesleki geliştirme ve mesleki uzmanlık eğitimlerini yapmak,

ü) Oda Yönetim Kurulu kararlarının; noter tasdikli karar defterine kalemle yazılması veya bilgisayar ortamında yazılıp çıktısının karar defterine yapıştırılması, karar ve eklerinin üyelerce imzalanması, gerektiğinde karar eklerinin özel dosyada tarih ve karar numara sırasına göre ve karar defterinin eki olarak muhafaza etmek suretiyle alınmasını sağlamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Yürütme kurulunda görev almamış Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, mesleki uygulama, yayın-tanıtım, medya, sosyal ilişkiler ve mesleki eğitim konularında görev alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri hakimlerin 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 59 – (1) Şubelerin ayrı bütçesi bulunmayıp Oda bütçesi içinde düzenlenir. Oda Yönetim Kurulu şubelerin bütçe uygulamasında yetkili ve sorumludur.

(2) Şubelerin giderleri, Oda bütçesinin şubeler gider faslından karşılanır.

(3) Şubeler para tahsilâtını, Oda Yönetim Kurulunun belirlediği konularda vereceği yetkiye dayanarak Odaca teslim edilen üç örnekli tahsilat makbuzları ile yapabilir. Şubelerin tahsil edeceği gelirler Oda Genel Merkez hesaplarında toplanır. Şubeler elde ettikleri gelirlerden hiçbir şekilde harcama yapamazlar. Şubelerin kasa limitini aşan gelirler o gün içinde ya da kasa defterine şerh verilerek ertesi gün sabah şubenin banka hesabına yatırılır.

(4) Şubeler, kasa defteri tutulmasından ve günlük işlemlere ait tahsilat ve ödeme dökümü cetvellerinin bir nüshası ile birlikte fiş asıllarının takip eden ayın beşinci günü mesai bitimi sonuna kadar Oda merkezine gönderilmesinden sorumludurlar.

(5) Oda Yönetim Kurulunca, şube merkezlerinin bulunduğu yerdeki herhangi bir banka şubesi ile doğrudan veya resmi yazı ile ilişki kurarak vadesiz hesap açar ve şubeye bu hesabı kullanma yetkisi verebilir. Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde temsilciliklerde de aynı yöntemle banka hesabı açılabilir.

(6) Şubeler, bu hesaplara gönderilen avanslardan harcama yapabilir. Şubelere gönderilecek avans miktarı; Oda gelirlerinin gerçekleşme oranı, şubenin yapacağı etkinlik ve harcama kaleminin önemi, şubeler için ayrılan gider bütçe ödeneklerinin mevcut durumu dikkate alınarak Oda Genel Merkezi tarafından değerlendirilerek belirlenir ve gönderilir.

(7) Temsilciliklerin yapacakları faaliyetler Oda Genel merkezince değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde doğrudan Oda Genel Merkezince harcama yapılabilir.

(8) Şubeler ile uygun bulunması halinde temsilciliklerde demirbaş alımları ile personel atamaları ve çıkarmaları ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ve verilecek yetkiye dayanarak yapılabilir.

(9) Şube gelir ve giderleri, Oda Genel Merkezinden muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme ve denetleme işlemleri kapsamında aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Şubeler için Oda merkezince üç örnekli tahsilat makbuzları bastırılarak gönderilir. Bu makbuzların birinci örneği ilgilisine verilir. İkinci örneği Şube merkezinde saklanır. Üçüncü örneği ve dip koçanı Oda merkezine gönderilmek üzere muhafaza edilir.

b) Harcama belgeleri iki nüsha düzenlenir, aslı Oda merkezine gönderilmek üzere saklanır, sureti Şube merkezinde saklanır.

c) Banka dekont ve ekstra föyleri iki nüsha alınır, aslı Oda merkezine gönderilir, suretleri Şube merkezinde saklanır.

ç) Tüm muhasebe belgeleri her ay Odaya, en geç bir sonraki ayın beşinci günü mesai bitimine kadar eksiksiz gönderilir.

(10) Oda Yönetim Kurulu, bu maddenin uygulamasında beraberliğin sağlanması için tebliğ yayımlayabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik, Oda ve Şube Yönetim Kurulunun asil üyelerinden, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinden temsilci atanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Oda ve şube organları üyeleri ile Oda çalışmaları için görevlendirilen üyelere ve üçüncü kişilere; görevleri nedeniyle ikamet ettikleri il sınırları dışına gitmeleri halinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda harcırah ve yolluk ödenir. Oda Yönetim Kuruluna katılacak delegeler, doğal delegeler, TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile adaylara geldikleri iller dikkate alınarak Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda yolluk ve benzeri giderler Oda bütçesinin ilgili bölümlerinden karşılanarak ödenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç halinde ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, Genel Kurulun onayına sunulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2006

26226

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/9/2008

26993

2-

14/6/2012

28323