26 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM

ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASININ

ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “bölge adliye mahkemelerinin kurulu olduğu illerdeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.