25 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29130

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ

(2004/22/AT) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2014/9)

Görevlendirme ve kapsamı

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (Adresi: Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA), 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’nin MI-001 ekinde yer alan Su Sayaçları, MI-002 ekinde yer alan Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları, MI-003 ekinde yer alan Aktif Elektrik Enerji Sayaçları konusunda; Tip İncelemesi (Ek B), Üretim Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Ek D), Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Ek F) ve Tam Kalite Güvencesini ve Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı (Ek H1) uygunluk değerlendirme yöntemleri kapsamında,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile 31/3/2011 tarihli ve 27891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Standardları Enstitüsü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2011/07)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.