25 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29130

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Avrupa Birliği ile İlgili

               Çalışmaların Koordinasyonu

GENELGE

2014/16

Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı stratejik bir hedef olup bu süreçte katedilecek ilerlemeler daha da büyük önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye'nin Avrupa Birliği Stratejisi” doğrultusunda yürütülecektir.

Siyasi reform sürecinde kararlılık, sosyo-ekonomik dönüşümde süreklilik ve iletişimde etkinlik saç ayakları üzerinde yükselen söz konusu Strateji'nin hayata geçirilmesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ve koordinasyonu kilit önemi haizdir. Bu kapsamda yapılan çalışma ve reformların ilgili bakanlıklar tarafından ulusal ve uluslararası platformlarda etkili bir şekilde anlatılması ve ülkemizle ilgili yanlış algıların ortaya çıkmasına neden olan hususlarda kamuoyunun doğru ve hızlı bir biçimde bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, katılım sürecinin her aşamasında toplumun tüm kesimleriyle etkili bir iletişim içinde olunması ve yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve üniversiteler ile istişarede bulunulması faydalı olacaktır.

Strateji kapsamında AB Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanacak olan “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı”nda yer alan düzenlemeler ve tedbirler başta olmak üzere, AB’ye uyum amacıyla yapılacak çalışmalarda aşağıda sıralanan esaslara uyulacaktır:

1. 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde hükme bağlandığı üzere, AB müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan mevzuat taslakları hakkında Avrupa Birliği Bakanlığının görüşlerinin alınması zorunludur.

2. AB mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan mevzuat taslakları Ek 1’de örneklendirilen “Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Tablosu” doldurulmak suretiyle AB Bakanlığına gönderilecektir. Ayrıca, bu kapsamda hazırlanan mevzuat taslaklarında AB mevzuatına, Ek 2’de örneklendirilen şekilde atıf yapılacaktır.

3. Tüm kamu kurum ve kuruluşları AB kurumları ile yapılacak yazışma ve görüşmeler ile ilgili olarak AB Bakanlığını zamanlıca bilgilendirecek ve gerekli hallerde Bakanlık ile istişarede bulunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                       Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                  Başbakan

 

 

EK - 1. AB Mevzuatına Uyum Tablosu

EK - 2. AB Mevzuatına Yapılacak Atıflara İlişkin Usul