24 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29129

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ

KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDAKİ DÖNER SERMAYENİN

İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/1986 tarihli ve 19262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının yedinci ve on dördüncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) Döner sermaye işletmelerince gerekli olduğu ahvalde ambalaj, ambarlama, nakliye, yükleme ve boşaltma, sigorta, gümrük vergisi v.s. bilumum masrafları,”

“14) Döner Sermaye işletmesinin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtımı kapsamında fuar ve sergi katılım giderleri, reklam giderleri, katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri ile iç ve dış sergilere katılacak memur ve ilgililere 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yollukları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarının teşkilat yönünden bağlı oldukları komutanlıkların ihtiyaçlarının, her yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek bir oranda karşılanması amacıyla birinci fıkra hükmü uygulanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Döner Sermaye Yönetim Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, döner sermaye ile ilgili; Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Lojistik Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Teknik Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hava Lojistik Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığından; Harita Genel Komutanı, Maliye Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ve Personel Başkanından teşekkül eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Döner Sermaye Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, gerekli görülen durumlarda Başkanın isteği üzerine Döner Sermaye Dairesi Başkanının daveti ile de toplanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı

Madde 15 – Döner Sermaye Yönetim Kurulunun idari ve sekretarya hizmetleri Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Döner Sermaye Dairesi Başkanı Millî Savunma Bakanının teknik müşaviri ve aynı zamanda merkez muhasebe birimi harcama yetkilisi olup görevleri şunlardır;

1) Döner Sermaye Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantıların tutanaklarını ve karar dosyalarını tutmak ve bütün muhaberatı idare etmek,

2) Bilançoları birleştirmek ve genel faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

3) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işletmelere tahsis edilen kaynağı aktarmak,

4) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) İşletmelerin yıllık bilançolarına göre genel bir bilanço hazırlayarak, Döner Sermaye Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Döner Sermaye Dairesi Başkanlığına göndermek,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşletme Yönetim Kurulu, esas kadrolarındaki komutan veya müdür başkanlığında teknik müdür ve döner sermaye kadrolarındaki mali işlerle ilgili şube müdürü veya şeflerden teşekkül eder. Üçten fazla şube olduğu takdirde, her işletmenin bünyesine göre bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği kurumların bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığı ile Harita Genel Komutanınca tespit edilir.”

“İşletme Yönetim Kurulu; yılda en az iki defa ve gerekli görülen durumlarda yönetim kurulu başkanının isteği ve daveti üzerine ayrıca toplanır. Alınan kararlar, kayıt altına alınarak yönetim kurulu tarafından imzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına dördüncü bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“5) İdari kadro dışındaki teknik kadrolara ek görev ile görevlendirilecek personel için onay vermek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak işletmelerin teknik kadrolarına ek görev ile görevlendirilecek personel için onay verme işlemi işletme yönetim kurullarınca yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 – İşletmeler ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarının döner sermaye kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alınacak memurların atanması; işletmelerin bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığının teklifi üzerine, Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca alınacak Bakan Onayı ile yapılır.

Bu memurların ve sözleşmeli personelin alınması ve özlük işlemleri Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Sözleşmeli personelin atanması ve istihdamında genel hükümler uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuvvet komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları kadrolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri, Döner Sermaye Dairesi merkez muhasebe birimince ödenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sipariş bedeli 2.000 TL.yi geçmeyen işler için iş mukavelesi yapılması zorunlu değildir. Ancak mukavele yapılması gereken bütün siparişler için iş mukavelesi, işletmelerin komutan veya müdürü ile sipariş veren arasında yapılır. Siparişlerin kabul veya reddi işletmelerin komutan veya müdürleri tarafından sipariş verene yazılı olarak bildirilir. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dâhilinde işletme namına bankaya yatırmaya mecburdur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Genel Sekreterlik kadrolarına atanmış ve halen görev yapmakta olan personel, Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı kadrolarına atanıncaya kadar, tüm özlük hakları Döner Sermaye Dairesi merkez muhasebe birimince ödenmeye devam edilir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.