22 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29127

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YILDIZ-MEM): Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; mesleki eğitim alanlarında, Mesleki Yeterlilikler Kurumunun tanımladığı yeni meslek tanımlarına adapte olabilen bir yaklaşım sunmak, kısa ve uzun süreli mesleki eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu etkinlikler aracılığı ile üniversitenin kamu, özel ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, ayrıca istihdam edilebilirliği hızlandırmak için öğrencilere uygulama tecrübesini kazandırmak ve bu durumu belgelendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayınlar yapmak.

b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.

c) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayımlamak, bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

e) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

f) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

g) Üniversite öğrencileri için staj imkanı sağlamak.

ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon araştırması yapmak.

k) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz ölçüm, test, analiz ve laboratuvar hizmeti vermek.

l) YILDIZ-MEM’in imkanları kapsamında Üniversite, bilimsel kuruluşlar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ücretli ya da ücretsiz üretim ve montaj hizmeti vermek.

m) Üniversite öğretim elemanlarına araştırma/geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere laboratuvar ve atölye gibi fiziksel mekan konusunda destek sağlamak.

n) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde olmak.

o) Mesleki eğitim konularında bir standardizasyon sağlamak, kurumların yetkinlik ve uygunluklarının bir akreditasyon sürecinden geçirilmesi için bir yapı oluşturmak.

ö) Öğrenciye yönelik olarak düzenlenecek uygulama eğitimleri için bilimsel kuruluşlar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün dört aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

d) Merkezin birimlerinin etkinliklerini planlamak, yürütmek ve denetlemek.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yönetilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürce Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak, müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına merkezi temsil etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı arasından Senato tarafından seçilir ve Rektörün onayı üzerine üç yıl süre ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin bütçesi ile ilgili önerileri hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak,

d) Danışma kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

e) Fiziksel mekan konusunda, firmalarla iş birliği yapmak.

f) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetler ile ilgili fiyat analizi yaptırarak, Üniversitenin döner sermaye mevzuatı çerçevesinde ücret politikalarını belirlemek.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur,

b) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi (ita amiri) Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.